Translations into English:

  • snap-in   
     
    A type of tool that you can add to a console supported by Microsoft Management Console (MMC). A stand-alone snap-in can be added by itself; an extension snap-in can be added only to extend the function of another snap-in.

Similar phrases in dictionary Norwegian English. (18)

frittstående snapin-modulstandalone snap-in
Japanese Experiment ModuleJapanese Experiment Module
modulmodule
modul for rik forhåndsvisningRich Previewer Module
Multi-Purpose Logistics ModuleMulti-Purpose Logistics Module
Patria Advanced Modular VehicleAdvanced Modular Vehicle
plugin-modulplug-in
plugin-modul for ankeranchor plugin
plugin-modul for datakildedata source plug-in
plugin-modul for SilverlightSilverlight plug-in
plugin-modul for skriving av datadata writer plug-in
rotnode for snapin-modulsnap-in root node
snapin-modul for sertifikatercertificates snap-in
startside for snapin-konsollsnap-in console start page
startside for snapin-modulsnap-in start page
Subscriber Identity ModuleSubscriber Identity Module
tilpasset plugin-modulcustom plug-in
Youngs modulYoung's modulus

Example sentences with "snapin-modul", translation memory

add example
Start & kcontrol; fra kmenu;. Det vises et vindu med to felter, der det står en liste over moduler i venstre feltLaunch the & kcontrolcenter; from the kmenu;. A window with two panes appears, displaying a list of modules in the left pane
Det oppsto en feil under lasting av modulen % ‧. Diagnosen er: %There was an error loading the module %‧. The diagnostics is: %
Oppførsel Med denne modulen kan du velge forskjellige innstillinger for skrivebordet, deriblant hvordan ikoner blir ordnet og sprettoppmenyene tilknyttet midterste og høyre museknapp på skrivebordet. Bruk « Hva er dette? » (Shift+F‧) for å få hjelp til de enkelte innstillingeneBehavior This module allows you to choose various options for your desktop, including the way in which icons are arranged and the pop-up menus associated when clicking on the desktop using the middle and right mouse buttons. Use the " What 's This? " (Shift+F‧) to get help on specific options
Denne opplæringen er obligatorisk for alle studentene på det grunnleggende stadiet av yrkesrettet opplæring ( obligatorisk undervisning , alderstrinn 16 år + 2 ) og de som er i videregående , yrkesrettet opplæring ( studenteksamen , alderstrinn 18 år + 2 ) i 45 fag innenforulike økonomiske sektorer . Det er mulig å anta at merenn 100 000 studenter , fordelt på ca 2 000 offentlige ogprivate skoler , får denne modulen .Thistraining is compulsory for all students in intermediatevocational training ( compulsory education , 16 years of age + 2 ) and by those in advanced vocational training ( baccalaureate , 18 years of age + 2 ) in 45 specialities corresponding to different sectors of economic activity .
Energy Star Compliance kan brukes på nesten alt elektrisk utstyr. Men denne modulen stanser ikke harddisken, slår ikke av skrivere osv. Dette oppsettet påvirker bare skjermen dinEnergy Star Compliance can be applied to nearly any electrical device. This module, however, does not spin down hard drives, does not shutdown printers, & etc; These settings only affect the behavior of your monitor
Denne modulen viser informasjon om PCMCIA. kortThis module displays information about PCMCIA Cards
Merk at oppsettet i denne modulen ikke får virkning hvis du ikke bruker & kde; s innebygde vindusbehandler, & kwin;. Hvis du bruker en annen vindusbehandler må du se i dokumentasjonen for denne hvordan vindusoppførselen skal settes oppPlease note that this configuration will not take effect if you do not use & kwin; as your window manager. If you do use a different window manager, please refer to its documentation for how to customize window behavior
Den kjernedriveren som går nå (versjon % ‧. % ‧. % ‧) er ikke den som denne modulen ble kompilert for (% ‧. % ‧. %The current running kernel driver version (%‧. %‧. %‧) is not the one this module was compiled for (%‧. %‧. %
Trykker du på Avbryt forsvinner alle endringer du har gjort i denne dialogboksen og du er tilbake i pauseskjerm-modulenClicking Cancel will erase any changes you made in this dialog box, and return you to the screen saver module
Fant ikke modulen %The module %‧ could not be found
Når du er ferdig med å redigere mimetyper kan du klikke Bruk for å lagre endringene permanent, men fortsette i denne modulenWhen you are done making any changes to mime types, you can click Apply to make your changes permanent, but keep you in this module
Portalen , som bl.a. inneholder en modul om forebyggende tiltak , gir en oversikt over den nyeste dokumentasjonen på programmenes effekt og effektivitet samt ver ktøy og standarder med sikte på å forbedre kvaliteten på tiltakene .The portal , which includes a prevention module , provides an overview of the latest evidence on programme efficacy and effectiveness as well as tools and standards aimed at improving the quality of interventions .
Innstillingene i denne modulen påvirker ikke hvordan passord behandles i andre programmer som f. eks. & kmailThe options in this module do not affect the behavior of passwords in other programs such as & kmail
En del av modulen KDEWebDevPart of the KDEWebDev module
Hvis du vil være kul, er det kun en modulIf you want to be cool, follow one simple rule
Den nye modulen inneholder også lenker til andre informasjonskilder , evaluerte tiltak , en ordliste og en ko rt oversikt over hullene i dagens kunnskapsgrunnlag .The new module also includes : links to other information sources , evaluated interventions , a glossary and a brief synopsis of the gaps in the current evidence base .
Alle krypteringsopplegg er bare så sterke som sitt svakeste ledd. Hvis du ikke har litt kunnskap eller opplæring fra før, er det som regel best å la innstillingene i denne modulen være som de erAll encryption schemes are only as strong as their weakest link. In general, unless you have some previous training/knowledge, it is better to leave this module unchanged
Tillater import av en modul inn i et arkivAllows you to import a module into a repository
Kryss av dette valget hvis du ønsker å se hendelser når filer åpnet av brukere på andre maskiner lukkes. Merk at hendelsene åpning og lukking av filer ikke er logget, med mindre loggnivået til samba er satt til ‧ eller høyere (beklager, du kan ikke sette loggnivået fra denne modulenCheck this option if you want to see the events when files opened by remote users were closed. Note that file open/close events are not logged unless the samba log level is set to at least ‧ (you cannot set the log level using this module
KDED-modul for å forhåndslaste KonquerorCommentKDED Konqueror Preloader Module
Styrespak Denne modulen hjelper til med å se etter at styrespaken virker riktig. Hvis spaken gir feil verdier for aksene kan du forsøke å rette dette med oppstartsinnstillingene. Modulen forsøker å finne alle tilgjengelige styrespakenheter ved å undersøke/dev/js[ ‧ ] og/dev/input/js[ ‧ ] Hvis du har en annen enhetsfil kan du oppgi den i kombinasjonsboksen. Lista « Knapper » viser tilstanden for alle knapper på styrespaken, og lista « akser » viser gjeldende verdi for alle akser. MERK: Enhetsdriveren for Linux (kjerne ‧. ‧, ‧. ‧) kan automatisk bare finne styrespak med ‧ akser, ‧ knapper styrespak med ‧ akser, ‧ knapper styrespak med ‧ akser, ‧ knapper Saitek Cyborg digitale styrespaker (Mer detaljer finner du i kildekoden for Linux: Documentation/input/joystick. txtJoystick This module helps to check if your joystick is working correctly. If it delivers wrong values for the axes, you can try to solve this with the calibration. This module tries to find all available joystick devices by checking/dev/js[‧ ] and/dev/input/js[‧ ] If you have another device file, enter it in the combobox. The Buttons list shows the state of the buttons on your joystick, the Axes list shows the current value for all axes. NOTE: the current Linux device driver (Kernel ‧, ‧) can only autodetect ‧-axis, ‧-button joystick ‧-axis, ‧-button joystick ‧-axis, ‧-button joystick Saitek Cyborg 'digital ' joysticks (For details you can check your Linux source/Documentation/input/joystick. txt
Selv om pensumet for entreprenørskap kan værelitt forskjellig for de ulike kursene og grade ne , forsøkes detå bevare modulens kjerne uendret .While the content of theentrepreneurship syllabus will vary slightly betweencourses and levels , the core of the module tends to remainunchanged .
En modul som implementerer et komplett fargerom til bruk med libkritacolorCommentA module implementing a complete colorspace for use with Pigment Color Manipulation System
Valgene i denne modulen kan deles i to grupperThe options within this module can be divided into two groups
Driveren « SQLITE » for SQLite‧ databaser er ikke tilgjengelig. digiKam er avhengig av denne driveren fra SQL-modulen til QtThe driver " SQLITE " for SQLite‧ databases is not available. digiKam depends on the drivers provided by the SQL module of Qt
Showing page 1. Found 171 sentences matching phrase "snapin-modul".Found in 0.359 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.