Translations into English:

  • slate   
    (Verb  ) (verb, noun   )
     
    criticise/criticize harshly

Example sentences with "met de grond gelijk maken", translation memory

add example
In de eerste plaats gaat het erom de Palestijnse regering omver te werpen, ook als dat betekent alles wat er nog overblijft van de Palestijnse Autoriteit van president Abbas met de grond gelijk te maken.Firstly, the idea is to depose the Palestinian Government, even if it means all that remains of the Palestinian Authority of President Abbas being destroyed in the process.
Het probleem is dat het besluit om Irak met de grond gelijk te maken lang geleden al is genomen aan de oevers van de Potomac.The problem is that the decision to bomb Iraq into a morgue unfit for the dead was taken a long time ago on the Potomac.
Beste collega's, ik denk dat u te ver bent doorgeschoten, en ik wil dit geval, dat naar mijn mening inderdaad moet worden opgehelderd, niet gebruiken om het hele Venezolaanse regime met de grond gelijk te maken, wat u, naar ik uit uw woorden opmaak wel wilt doen.I think you wanted to overdo it, ladies and gentlemen, and I do not want to use this case, which I feel must be clarified, to criticise the entire Venezuelan regime, which is what you are seeking to do.
Zijn na de inwerkingtreding van het Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) regelingen van collectief arbeidsrecht die onderscheid maken op grond van leeftijd, verenigbaar met het verbod van discriminatie op grond van leeftijd in de artikelen ‧ en ‧, lid ‧, van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ november ‧ tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, zonder dat het AGG dit (zoals vroeger in § ‧, derde volzin, nr. ‧, AGG) uitdrukkelijk toestaat?Following the entry into force of the German General law on equal treatment (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; the AGG) are the rules under collective law, which discriminate based on age, compatible with the prohibition of age discrimination in Article ‧ and Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, without the AGG expressly permitting this (as was previously the case in Paragraph ‧ Sentence ‧ Point ‧ of the AGG)?
Hoogstwaarschijnlijk creëert Sharon - zoals ook de hoge vertegenwoordiger, de heer Solana, al zei - in zijn poging de infrastructuur van het terrorisme kapot te maken, nieuwe scharen van fanatieke terroristen, maar geloven wij nu echt dat de Palestijnse kamikaze, in tegenstelling tot degenen die de Twin Towers met de grond gelijk hebben gemaakt, geen bloeddorstige en cynische regie achter zich hebben?As the High Representative, Mr Solana, said, in attempting to eliminate the infrastructures of terrorism Ariel Sharon is likely ultimately to produce fresh armies of fanatical terrorists, but we must not for one moment think that, unlike those who destroyed the Twin Towers, the Palestinian suicide bombers are not backed by an authority which is just as bloodthirsty and cynical.
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke dan ook van de in de titels ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
Het is goedkoper om het gemeenschapsgebouw met de grond gelijk te makenIt will be cheaper to just knock down the community center
Daarom wordt terecht gevreesd dat de wijntelers zich, puur om te overleven, door subsidies laten verleiden om hun wijngaarden met de grond gelijk te maken.There is a legitimate fear that in their struggle for survival the wine growers will be lured by subsidies into destroying their vineyards.
In brand steken en met de grond gelijk makenIn stabbing and burning to the ground
Het wil er bij mij niet in dat een Europese onderneming toestemming zou krijgen om een hele stad in Canada met de grond gelijk te maken, met huizen, kerken, begraafplaatsen en al.I cannot believe that a European company would be allowed to demolish a whole city in Canada, with its houses, churches and cemeteries.
Daarna maken we dat stadje met de grond gelijkWe go in and take that town down to the sewers
Dit is haar familiehuis, en nu kan ze gaan wonen in een soort rusthuis, kerkhof.Terwijl ze deze plaats met de grond gelijk makenUsed to be the family estate, and now she gets to live in some senior- living graveyard, and they tear this place down
Om een bokser van ze te maken, moet je ze met de grond gelijk makenTo make a fighter, you gotta strip them down to bare wood.Rest when you' re dead
Wij zien een leger dat terrorisme aanpakt door steden met de grond gelijk te maken en honderdduizend mensen op de vlucht te drijven.We see an army combating terrorism by razing towns to the ground and causing hundreds of thousands of people to flee.
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van de in de titels III, ‧ en ‧ bis van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen of in het kader van het in artikel ‧ van die verordening bedoelde extra steunbedrag waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles III, ‧ and IVa of Regulation (EC) No ‧/‧ or under the additional amount provided for in Article ‧ of that Regulation to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
We mogen het niet accepteren dat de militante Servische groeperingen rechts en links van de hoofdverkeerswegen een gebied van drie kilometer ontruimen om een schootsveld te hebben, dat ze ieder huis en iedere boom met de grond gelijk maken en verbrande aarde voor ons achterlaten.We cannot allow the militant Serb forces to roam freely three kilometres left and right of the main traffic routes and create a firing range there, destroy every tree and every house and leave scorched earth behind.
Eerlijk gezegd, broeders, ‧ jaar lijkt me nogal optimistisch...Tenzij we het Romeinse Rijk in ‧ jaar met de grond gelijk makenWell, quite frankly, siblings, I think five years is optimistic... unless we can smash the Roman Empire within the next ‧ months
De Europese Gemeenschap verklaart dat de lidstaten overeenkomstig het Gemeenschapsrecht (met name Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ november ‧ tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep), in voorkomend geval eigen voorbehouden kunnen maken bij artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voor zover artikel ‧, lid ‧, van de genoemde richtlijn van de Raad hen het recht verleent om met betrekking tot tewerkstelling bij de strijdkrachten het verbod op discriminatie op grond van handicap uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijnThe European Community states that pursuant to Community law (notably Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation), the Member States may, if appropriate, enter their own reservations to Article ‧ of the Disabilities Convention to the extent that Article ‧ of the said Council Directive provides them with the right to exclude non-discrimination on the grounds of disability with respect to employment in the armed forces from the scope of the Directive
Ook de Griekse regering heeft een storm van arbeiders- en volksvijandige maatregelen ontketend om de soepele arbeidsrelaties overal en volledig ingang te doen vinden, om het stelsel van sociale voorzieningen en het pensioenstelsel met de grond gelijk te maken en de lonen en pensioenen te bevriezen.A massive wave of anti-labour measures is being unleashed by the Greek Government and flexible forms of work are being made the rule and imposed across the board. The social security system is also being decimated and wages and pensions are being frozen.
dringt erop aan dat de ACS-landen en de Europese Unie de nadruk leggen op de gelijkheid van mannen en vrouwen en dat zij de meervoudige rol van de vrouwen bij het bereiken van de nagestreefde voedselzekerheid erkennen en bevorderen, met name op het gebied van de toegang tot en aankoop van grond, teneinde een duurzame groei in deze sector mogelijk te makenUrges the ACP countries and the European Union to lay emphasis on gender equality in general and to recognise and promote the multi-dimensional role of women in seeking to achieve food security, particularly in connection with regard to access to and acquisition of land, in order to allow sustainable growth in this sector
In het verslag wordt geëist dat het geld dat afkomstig is van de werknemers in de lidstaten en waarmee de EU-begroting wordt gefinancierd, gebruikt wordt om de kapitalistische herstructureringen er door te drukken, de arbeidsrechten met de grond gelijk te maken, de winstgevendheid van de EU-monopolies te ondersteunen, het mechanisme van memorandums te consolideren, de crediteurs van de lidstaten-debiteurs garanties te bieden en de repressieve mechanismen en imperialistische interventies van de EU te versterken.It calls for the money of the workers of the Member States which finances the EU budget to be used to promote capitalist restructurings, to sweep away labour rights, to support the profitability of euro-unifying monopolies, to consolidate the mechanisms of the 'memoranda' and secure lenders in the debtor Member States and to support repressive mechanisms and imperialist interference by the EU.
Het is in het belang van de volkeren zich te verzetten tegen en te breken met de volksvijandige politiek van de EU en het Europees Parlement, dat daar steun aan geeft, en het EU-bouwwerk met de grond gelijk te maken.The people's interest lies in opposition, in breaking with the anti-grassroots policy of the EU and the European Parliament which supports it and in overturning the euro-unifying construct.
Hij zal Minas Tirith met de grond gelijk maken... voordat een koning terugkeert naar de troon van de MensenHe will raze Minas Tirith to the ground...... before he sees a king return to the throne of Men
Als op een dag een extremist uit de VS een van de wolkenkrabbers in de wijk 'la Défense? in Parijs met de grond gelijk zou maken en vervolgens naar de VS zou terugkeren om zich daar schuil te houden, zou het niet in mijn hoofd opkomen mijn regering op te roepen een deel van de Verenigde Staten van Amerika met de grond gelijk te maken en er vervolgens een gouverneur aan te stellen.If one day some hothead came from the US and fled to the US after destroying one of the towers in the la Défense district in Paris, it would not occur to me to recommend that my government go and destroy part of the United States of America and then appoint a governor there.
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke dan ook van de in de titels ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧ vastgestelde steunregelingen waarop de persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
Showing page 1. Found 4150747 sentences matching phrase "met de grond gelijk maken".Found in 402.788 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.