Translations into English:

  • slate   
    (Verb  ) (verb, noun   )
     
    criticise/criticize harshly

Example sentences with "met de grond gelijk maken", translation memory

add example
dringt erop aan dat de ACS-landen en de Europese Unie de nadruk leggen op de gelijkheid van mannen en vrouwen en dat zij de meervoudige rol van de vrouwen bij het bereiken van de nagestreefde voedselzekerheid erkennen en bevorderen, met name op het gebied van de toegang tot en aankoop van grond, teneinde een duurzame groei in deze sector mogelijk te makenUrges the ACP countries and the European Union to lay emphasis on gender equality in general and to recognise and promote the multi-dimensional role of women in seeking to achieve food security, particularly in connection with regard to access to and acquisition of land, in order to allow sustainable growth in this sector
Het is in het belang van de volkeren zich te verzetten tegen en te breken met de volksvijandige politiek van de EU en het Europees Parlement, dat daar steun aan geeft, en het EU-bouwwerk met de grond gelijk te maken.The people's interest lies in opposition, in breaking with the anti-grassroots policy of the EU and the European Parliament which supports it and in overturning the euro-unifying construct.
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of volgens de richtlijnen 76 / 207 en 86 / 613 , om uit te maken of er sprake is van indirecte discriminatie op grond van geslacht in een zaak betreffende gelijke behandeling , zoals die waarover het in het hoof dgeding gaat , elk element dat kenmerkend is voor de uit een bepaalde regeling voortvloeiende omstandigheden waarin een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend , afzonderlijk moet worden beoordeeld , dan wel al deze elementen tezamen als een geheel moeten worden beoordeeld .An initial overall assessment of all the elements which might be involved in a scheme or set of provisions of which such a measure may form part would not allow effective review of the application of the principle of equal treatment and might not comply with the rules governing the burden of proof in matters relating to indirect discrimination on grounds of sex .
Ook de Griekse regering heeft een storm van arbeiders- en volksvijandige maatregelen ontketend om de soepele arbeidsrelaties overal en volledig ingang te doen vinden, om het stelsel van sociale voorzieningen en het pensioenstelsel met de grond gelijk te maken en de lonen en pensioenen te bevriezen.A massive wave of anti-labour measures is being unleashed by the Greek Government and flexible forms of work are being made the rule and imposed across the board. The social security system is also being decimated and wages and pensions are being frozen.
In de eerste plaats gaat het erom de Palestijnse regering omver te werpen, ook als dat betekent alles wat er nog overblijft van de Palestijnse Autoriteit van president Abbas met de grond gelijk te maken.Firstly, the idea is to depose the Palestinian Government, even if it means all that remains of the Palestinian Authority of President Abbas being destroyed in the process.
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke van de in de titels III, ‧ en ‧ bis van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen dan ook waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles III, ‧ and IVa of Regulation (EC) No ‧/‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
O, vlammen van zuiverheid. maken deze corrupte stad met de grond gelijk!Oh, flames of purity, raze this corrupt city!
Als nieuw lid van deze Vergadering begrijp ik dat men buiten dit Parlement de discussies soms vergelijkt met die in Byzantium waar men rustig zat te muggenziften terwijl de Ba rbaren op het punt stonden om alles met de grond gelijk te maken .We think that the fight against unemployment is the paramount issue in the Community , and we do not there fore want resources which we set aside for the fight against unemployment to be used to pay for still higher surpluses of agricultural produc ts for 1984 .
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke dan ook van de in de titels ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧ vastgestelde steunregelingen waarop de persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
We mogen het niet accepteren dat de militante Servische groeperingen rechts en links van de hoofdverkeerswegen een gebied van drie kilometer ontruimen om een schootsveld te hebben, dat ze ieder huis en iedere boom met de grond gelijk maken en verbrande aarde voor ons achterlaten.We cannot allow the militant Serb forces to roam freely three kilometres left and right of the main traffic routes and create a firing range there, destroy every tree and every house and leave scorched earth behind.
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van de in de titels III, ‧ en ‧ bis van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen of in het kader van het in artikel ‧ van die verordening bedoelde extra steunbedrag waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles III, ‧ and IVa of Regulation (EC) No ‧/‧ or under the additional amount provided for in Article ‧ of that Regulation to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
" Vergemakkelijken " betekent met name het elimineren van hinderpalen op grond van verschillende rechtsstelsels , het betekent " de waarborgen gelijk waardig te maken " ( zie artikel 54 , lid 3 , sub g ) ) om de toegang tot en de uitoefening van de betrokken zelfstandige werkzaamheid overal in de Gemeenschap onder gelijkwaardig e voorwaarden mogelijk te maken en te be vorderen .In particular , " making it easier " means eliminating difficulties which arise from legal disparit ies , it means " making such safeguards equivalent " ( see Article 54 ( 3 ) ( g ) ) in order to make possible and to promote the taking up and pursuit of the relevant activities as selfemployed persons throughout the Community under equivalent conditions .
Toen hij de onderzoeksresultaten kreeg, waaruit duidelijk bleek dat nicotine verslavend was, liet hij deze resultaten vernietigen en het laboratorium met de grond gelijk maken.When the scientists presented it with the results of the study, which clearly showed that nicotine is addictive, the company destroyed the study and dismantled the laboratory.
Ik memoreer hierbij twee of drie voorbeelden : het met de grond gelijk maken door de overheid van privé-woningen , het gevangen zetten van een groot aantal mensen op religieuze of politieke gronden , de bijzonder slechte behandeling van Doina Cornea voor haar protest tegen het beleid van de heer Ceaucescu , de ruwe behandeling van de Britse ambassadeur , de heer Arbuthnot , die poogde haar bij haar thuis in Cluj te bezoeken en natuurlijk het opmerkelijke gedrag van de Roemeense vertegen woordigers op de recente conferentie te Wenen , toen zij na de diverse veranderingen in het CVSE-proces te hebben goedgekeurd verklaarden dat Roemenië er zich niet aan zou houden .If I can mention just two or three instances : the bulldozing of private homes by the authorities , the imprisonment of large numbers of people for religious and political reasons , the particular ill-treatment of Doina Cornea for protesting about the policies of Mr Ceaucescu , the manhandling of the British Ambassador Mr Arbuthnot , who tried to visit her in her home in Cluj and , of course , the extraordinary behaviour of Romanian representatives at the recent conference in Vienna when after approving various changes in the CSCE process they made it clear that Romania would not observe them .
De Europese Gemeenschap verklaart dat de lidstaten overeenkomstig het Gemeenschapsrecht (met name Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ november ‧ tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep), in voorkomend geval eigen voorbehouden kunnen maken bij artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voor zover artikel ‧, lid ‧, van de genoemde richtlijn van de Raad hen het recht verleent om met betrekking tot tewerkstelling bij de strijdkrachten het verbod op discriminatie op grond van handicap uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijnThe European Community states that pursuant to Community law (notably Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation), the Member States may, if appropriate, enter their own reservations to Article ‧ of the Disabilities Convention to the extent that Article ‧ of the said Council Directive provides them with the right to exclude non-discrimination on the grounds of disability with respect to employment in the armed forces from the scope of the Directive
Toen hij de onderzoeksresultaten kreeg , waaruit duidelijk bleek dat nicotine verslavend was , liet hij deze resultaten vernietigen en het laboratorium met de grond gelijk maken .When the scientists presented it with the results of the study , which clearly showed that nicotine is addictive , the company destroyed the study and dismantled the laboratory .
Beste collega's, ik denk dat u te ver bent doorgeschoten, en ik wil dit geval, dat naar mijn mening inderdaad moet worden opgehelderd, niet gebruiken om het hele Venezolaanse regime met de grond gelijk te maken, wat u, naar ik uit uw woorden opmaak wel wilt doen.I think you wanted to overdo it, ladies and gentlemen, and I do not want to use this case, which I feel must be clarified, to criticise the entire Venezuelan regime, which is what you are seeking to do.
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke dan ook van de in de titels ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
Hij zal Minas Tirith met de grond gelijk maken... voordat een koning terugkeert naar de troon van de MensenHe will raze Minas Tirith to the ground...... before he sees a king return to the throne of Men
In het verslag wordt geëist dat het geld dat afkomstig is van de werknemers in de lidstaten en waarmee de EU-begroting wordt gefinancierd, gebruikt wordt om de kapitalistische herstructureringen er door te drukken, de arbeidsrechten met de grond gelijk te maken, de winstgevendheid van de EU-monopolies te ondersteunen, het mechanisme van memorandums te consolideren, de crediteurs van de lidstaten-debiteurs garanties te bieden en de repressieve mechanismen en imperialistische interventies van de EU te versterken.It calls for the money of the workers of the Member States which finances the EU budget to be used to promote capitalist restructurings, to sweep away labour rights, to support the profitability of euro-unifying monopolies, to consolidate the mechanisms of the 'memoranda' and secure lenders in the debtor Member States and to support repressive mechanisms and imperialist interference by the EU.
Ze zal deze stad met de grond gelijk makenShe' s gonna blow this town apart
En het huis van je vader liet ik met de grond gelijk makenAnd I had that house of your father' s bulldozed to the ground
In deze gedragscode moet een uitvoerige analyse worden bevorderd van discriminatie op grond van geslacht , de te voeren acties om hieraan een eind te maken , de maatregelen die de toepassing daarvan door de sociale partners mogelijk moeten maken , een grotere bewustwording van de overheid en de NGO ' s van deze situatie , een effectieve controle op de toepassing van de Europese en nationale wetgeving aangaande gelijke beloning voor ge lijk werk , het systematische beroep op de rechtbank voor de oplossing van discriminerende situaties en een grotere rol voor de Officier van Justitie van de Europese Unie en de nationale Officiers van Justitie met betrekking tot deze materie .This code of conduct must promote a full analysis of discrimination on the basis of sex , the actions to be taken in order to end such discrimination , measures which will enable its application by both sides of industry , a greater awareness of authorities and NGOs of the situation , an effective control of the application of Community and national legislation on equal pay for equal work , systematic use of the courts to solve discriminatory situations and a greater role for the Euro pean Union and national ombudsmen on this matter .
Blijkens het voorgaande beschouwt de Commissie criterium nr. 5 , dat met de woorden „ geen [ ... ] onderscheid maken ” duidelijk naar het begrip discriminatie verwi jst , op goede gronden als een bijzondere toepassing van het algemene beginsel van gelijke behandeling in het kader van de uitvoering van richtlijn 2003 / 87 door de lidstaten en , meer in het bijzonder , in het kader van de toewijzing van emissierechten op basis van het NTP .It follows from the foregoing that the Commission correctly considers criterion 5 , whose wording expressly refers to the concept of discrimination , to be the specific application of the g eneral principle of equal treatment in the context of implementation by the Member States of Directive 2003 / 87 and , more specifically , in the context of the allocation of allowances effected on the basis of the NAPs .
Hoogstwaarschijnlijk creëert Sharon - zoals ook de hoge vertegenwoordiger, de heer Solana, al zei - in zijn poging de infrastructuur van het terrorisme kapot te maken, nieuwe scharen van fanatieke terroristen, maar geloven wij nu echt dat de Palestijnse kamikaze, in tegenstelling tot degenen die de Twin Towers met de grond gelijk hebben gemaakt, geen bloeddorstige en cynische regie achter zich hebben?As the High Representative, Mr Solana, said, in attempting to eliminate the infrastructures of terrorism Ariel Sharon is likely ultimately to produce fresh armies of fanatical terrorists, but we must not for one moment think that, unlike those who destroyed the Twin Towers, the Palestinian suicide bombers are not backed by an authority which is just as bloodthirsty and cynical.
Showing page 1. Found 6982599 sentences matching phrase "met de grond gelijk maken".Found in 1,301.267 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.