Translations into English:

  • slate   
    (Verb  ) (verb, noun   )
     
    criticise/criticize harshly

Example sentences with "met de grond gelijk maken", translation memory

add example
Als op een dag een extremist uit de VS een van de wolkenkrabbers in de wijk 'la Défense? in Parijs met de grond gelijk zou maken en vervolgens naar de VS zou terugkeren om zich daar schuil te houden, zou het niet in mijn hoofd opkomen mijn regering op te roepen een deel van de Verenigde Staten van Amerika met de grond gelijk te maken en er vervolgens een gouverneur aan te stellen.If one day some hothead came from the US and fled to the US after destroying one of the towers in the la Défense district in Paris, it would not occur to me to recommend that my government go and destroy part of the United States of America and then appoint a governor there.
De Europese Gemeenschap verklaart dat de lidstaten overeenkomstig het Gemeenschapsrecht (met name Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ november ‧ tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep), in voorkomend geval eigen voorbehouden kunnen maken bij artikel ‧, lid ‧, van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap voor zover artikel ‧, lid ‧, van de genoemde richtlijn van de Raad hen het recht verleent om met betrekking tot tewerkstelling bij de strijdkrachten het verbod op discriminatie op grond van handicap uit te sluiten van het toepassingsgebied van de richtlijnThe European Community states that pursuant to Community law (notably Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation), the Member States may, if appropriate, enter their own reservations to Article ‧ of the Disabilities Convention to the extent that Article ‧ of the said Council Directive provides them with the right to exclude non-discrimination on the grounds of disability with respect to employment in the armed forces from the scope of the Directive
Ze zijn gekomen om ons te vernietigen, om de Hof... met de grond gelijk te maken en de grond te zoutenThey' ve come to destroy us, to raze the garden and to salt the Earth
Zijn na de inwerkingtreding van het Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) regelingen van collectief arbeidsrecht die onderscheid maken op grond van leeftijd, verenigbaar met het verbod van discriminatie op grond van leeftijd in de artikelen ‧ en ‧, lid ‧, van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ november ‧ tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep, zonder dat het AGG dit (zoals vroeger in § ‧, derde volzin, nr. ‧, AGG) uitdrukkelijk toestaat?Following the entry into force of the German General law on equal treatment (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz; the AGG) are the rules under collective law, which discriminate based on age, compatible with the prohibition of age discrimination in Article ‧ and Article ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, without the AGG expressly permitting this (as was previously the case in Paragraph ‧ Sentence ‧ Point ‧ of the AGG)?
In het verslag wordt geëist dat het geld dat afkomstig is van de werknemers in de lidstaten en waarmee de EU-begroting wordt gefinancierd, gebruikt wordt om de kapitalistische herstructureringen er door te drukken, de arbeidsrechten met de grond gelijk te maken, de winstgevendheid van de EU-monopolies te ondersteunen, het mechanisme van memorandums te consolideren, de crediteurs van de lidstaten-debiteurs garanties te bieden en de repressieve mechanismen en imperialistische interventies van de EU te versterken.It calls for the money of the workers of the Member States which finances the EU budget to be used to promote capitalist restructurings, to sweep away labour rights, to support the profitability of euro-unifying monopolies, to consolidate the mechanisms of the 'memoranda' and secure lenders in the debtor Member States and to support repressive mechanisms and imperialist interference by the EU.
dringt erop aan dat de ACS-landen en de Europese Unie de nadruk leggen op de gelijkheid van mannen en vrouwen en dat zij de meervoudige rol van de vrouwen bij het bereiken van de nagestreefde voedselzekerheid erkennen en bevorderen, met name op het gebied van de toegang tot en aankoop van grond, teneinde een duurzame groei in deze sector mogelijk te makenUrges the ACP countries and the European Union to lay emphasis on gender equality in general and to recognise and promote the multi-dimensional role of women in seeking to achieve food security, particularly in connection with regard to access to and acquisition of land, in order to allow sustainable growth in this sector
Het is in het belang van de volkeren zich te verzetten tegen en te breken met de volksvijandige politiek van de EU en het Europees Parlement, dat daar steun aan geeft, en het EU-bouwwerk met de grond gelijk te maken.The people's interest lies in opposition, in breaking with the anti-grassroots policy of the EU and the European Parliament which supports it and in overturning the euro-unifying construct.
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke dan ook van de in de titels ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧ vastgestelde steunregelingen waarop de persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
Om een bokser van ze te maken, moet je ze met de grond gelijk makenTo make a fighter, you gotta strip them down to bare wood.Rest when you' re dead
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van de in de titels III, ‧ en ‧ bis van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen of in het kader van het in artikel ‧ van die verordening bedoelde extra steunbedrag waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles III, ‧ and IVa of Regulation (EC) No ‧/‧ or under the additional amount provided for in Article ‧ of that Regulation to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
Hoogstwaarschijnlijk creëert Sharon - zoals ook de hoge vertegenwoordiger, de heer Solana, al zei - in zijn poging de infrastructuur van het terrorisme kapot te maken, nieuwe scharen van fanatieke terroristen, maar geloven wij nu echt dat de Palestijnse kamikaze, in tegenstelling tot degenen die de Twin Towers met de grond gelijk hebben gemaakt, geen bloeddorstige en cynische regie achter zich hebben?As the High Representative, Mr Solana, said, in attempting to eliminate the infrastructures of terrorism Ariel Sharon is likely ultimately to produce fresh armies of fanatical terrorists, but we must not for one moment think that, unlike those who destroyed the Twin Towers, the Palestinian suicide bombers are not backed by an authority which is just as bloodthirsty and cynical.
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke van de in de titels III, ‧ en ‧ bis van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen dan ook waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles III, ‧ and IVa of Regulation (EC) No ‧/‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
Een bedrag dat gelijk is aan het bedrag waarop de afgewezen aanvraag betrekking heeft, wordt verrekend met de steunbetalingen in het kader van welke dan ook van de in de titels ‧ en ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde steunregelingen waarop die persoon aanspraak kan maken op grond van de aanvragen die hij indient in het kalenderjaar volgende op het kalenderjaar waarin de niet-hervatting wordt vastgesteldAn amount equal to the amount covered by the refused application shall be off-set against aid payments under any of the aid schemes established in Titles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ to which the person is entitled in the context of applications he lodges in the course of the calendar year following the calendar year of the finding
De tegenstellingen van het kapitalisme in en buiten de EU worden steeds groter. De strijd van de volkeren zal toenemen naarmate het volksvijandige beleid toeneemt en zal het zo zorgvuldig opgetrokken bouwwerk met de grond gelijk maken.Opposition to capitalism is growing, both inside and outside the ?U. The grass-roots fight will strengthen as the anti-grass roots policy intensifies and will pull down the edifice being so carefully erected.
Moet artikel ‧, lid ‧, sub b, van richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ juni ‧ houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming, in het licht van de beginselen die zijn neergelegd in die richtlijn, aldus worden uitgelegd dat het de lidstaten verbiedt personen op grond van hun etnische afstamming indirect te discrimineren doordat nationale rechtsvoorschriften bepalen dat voor- en achternamen van personen van een andere etnische groep of met een andere nationaliteit in akten van de burgerlijke stand moeten worden geschreven in het Latijnse alfabet en zonder gebruik te maken van diakritische tekens, ligaturen of andere wijzigingen van de letters van het Latijnse alfabet die in verschillende talen worden gebruikt?In the light of the rules contained in Council Directive ‧/‧/EC of ‧ June ‧ implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, is Article ‧(b) of that directive to be construed as prohibiting Member States from indirectly discriminating against individuals on grounds of their ethnic origin in the case where national legal rules provide that the first names and surnames of individuals of different origin or nationality must be written, in documents indicating civil status, using Roman letters and not employing diacritical marks, ligatures or other modifications to the letters of the Roman alphabet which are used in a variety of languages?
Ook de Griekse regering heeft een storm van arbeiders- en volksvijandige maatregelen ontketend om de soepele arbeidsrelaties overal en volledig ingang te doen vinden, om het stelsel van sociale voorzieningen en het pensioenstelsel met de grond gelijk te maken en de lonen en pensioenen te bevriezen.A massive wave of anti-labour measures is being unleashed by the Greek Government and flexible forms of work are being made the rule and imposed across the board. The social security system is also being decimated and wages and pensions are being frozen.
In de eerste plaats gaat het erom de Palestijnse regering omver te werpen, ook als dat betekent alles wat er nog overblijft van de Palestijnse Autoriteit van president Abbas met de grond gelijk te maken.Firstly, the idea is to depose the Palestinian Government, even if it means all that remains of the Palestinian Authority of President Abbas being destroyed in the process.
Wij hebben zelfs niet het lef gehad om deze bedriegerij aan de kaak te stellen, die eruit bestaat de helft van een land met de grond gelijk te maken omdat er zich een crimineel ophoudt. Het is duidelijk dat Europa het idee opgegeven heeft welke rol dan ook te spelen, of het moet een bijrol zijn in de humanitaire hulpverlening.We have not even had the courage - because Europe has clearly abandoned the idea of playing any role other than humanitarian aid - to denounce the fraud of destroying half a country because a criminal takes refuge there.
Het wil er bij mij niet in dat een Europese onderneming toestemming zou krijgen om een hele stad in Canada met de grond gelijk te maken, met huizen, kerken, begraafplaatsen en al.I cannot believe that a European company would be allowed to demolish a whole city in Canada, with its houses, churches and cemeteries.
We mogen het niet accepteren dat de militante Servische groeperingen rechts en links van de hoofdverkeerswegen een gebied van drie kilometer ontruimen om een schootsveld te hebben, dat ze ieder huis en iedere boom met de grond gelijk maken en verbrande aarde voor ons achterlaten.We cannot allow the militant Serb forces to roam freely three kilometres left and right of the main traffic routes and create a firing range there, destroy every tree and every house and leave scorched earth behind.
Het probleem is dat het besluit om Irak met de grond gelijk te maken lang geleden al is genomen aan de oevers van de Potomac.The problem is that the decision to bomb Iraq into a morgue unfit for the dead was taken a long time ago on the Potomac.
Hij zal Minas Tirith met de grond gelijk maken... voordat een koning terugkeert naar de troon van de MensenHe will raze Minas Tirith to the ground...... before he sees a king return to the throne of Men
De engelsen zullen door brand met de grond gelijk maken voordat ze vertrekken naar La RoqueThe English will burn it to the ground before they move to La Roque
Wij zien een leger dat terrorisme aanpakt door steden met de grond gelijk te maken en honderdduizend mensen op de vlucht te drijven.We see an army combating terrorism by razing towns to the ground and causing hundreds of thousands of people to flee.
Toen hij de onderzoeksresultaten kreeg, waaruit duidelijk bleek dat nicotine verslavend was, liet hij deze resultaten vernietigen en het laboratorium met de grond gelijk maken.When the scientists presented it with the results of the study, which clearly showed that nicotine is addictive, the company destroyed the study and dismantled the laboratory.
Showing page 1. Found 4150746 sentences matching phrase "met de grond gelijk maken".Found in 261.84 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.