pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/

Translations into English:

 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
 • resumé   
 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
 • summery   
  (adjv   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
 • abridged form   
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • digest           
  (verb, noun   )
 • resume       
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )
 • synopsis   
  (noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzichton-account statement
financieel overzichtfinancial statement
gecentraliseerd overzichtcentralized statement
kort overzichtepitome
OverzichtOverview
Overzicht PerformancePoint ServerApplication Planning and Design Guide
overzichtelijk
overzichten
werkblad OverzichtHistory worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
Tabellen nrs. 3 en 4 geven een overzicht van het aantal genoteerde effekten , en van het relatief belang van de ter beurze verhandelde hoeveelheden .Tables 3 and 4 show the number of securities listed and the relative importance of the quantities dealt in on the stock exchange .
De sociale situatie in de Europese Unie 2004 OverzichtThe social situation in the European Union 2004 Overview
Kader 10 : Overzicht van transmissietechnieken : koperdraad , coaxkabel. microgolf en glas vezelBox 11 : Satellite communications : the telecommunications systems in Europe ' s sky
De vraag is alleen wat we daarvan in ons allesomvattend verslag op zullen nemen. Dat kunnen we echter pas beslissen, als we een volledig overzicht hebben.The only question is as to what finds its way into our overall report, but we can decide that only as and when we have a complete overview.
Ook de opstelling van de statistieken betreffende de werkzaamheden van het Hof is aan een griffie-assistente opgedragen . Deze taak omvat : verzameling van de gegevens , ordening van de onbewerkte gegevens , periodieke uitgifte van „ statistische overzichten " , gericht statistisch onderzoek .The compilation of statistics on the work of the courts is also entrusted to an assistant.That entailsthe following tasks : gathering of information , classificationof of unprocessed information , periodical publication of statistics , compilation of statistical tables and collection of statistics from various sources .
Overzicht van P-overschrijvingenOverview of P Transfers
Omdat een tabel echter geen volledig beeld kan geven van de complexe interactie tussen de verschillende bestuurslagen - een kenmerk van de beleidsvorming in met name federale staten - moeten de overzichten in tabelvorm worden gezien als aanvulling op het hoofdstuk over samenwerking en coördinatie tussen de bestuursniveaus ( hoofdstuk III ) .interaction between different levels of government , which is a typical feature of policy making especially in federal states ; the tabular overviews should be read as complement to the chapter on the cooperation and coordination between the different levels ( Chapter III ) .
In bijlage 1 vindt u een overzicht van uw verplichtingen als werkgever in de zin van de nieuwe Europese richtlijn die in uw land onlangs van toepassing is geworden .You may also wish to consult annex n ° l which discusses your responsibilities towards your company , in view of the new European directive which has recently come into effect .
In deze bijlage ‧ B wordt een overzicht gegeven van handelingen voor de nuttige toepassing van afvalstoffen zoals die in de praktijk plaatsvindenThis Annex is intended to list recovery operations as they are carried out in practice
Uit tabel 1 en 2 kan worden afgeleid dat de absolute steunbedragen en de drie indicatoren die zijn gebruik t om de ontwikkeling van de steunverlening aan de be- en verwerkende industrie in de Gemeenschap ( EUR 12 ) weer te geven , grotendeels samenvallen : zij wijzen op een terugkeer naar de neerwaartse tendens die in het verleden werd waargenomen en die slec hts tijdelijk werd onderbroken , zoals uit het vorige overzicht bleek .From Tables 1 and 2 , it can be seen that the absolute aid amounts and the three indicators used to mirror the tendency of aid to the manufacturing sector at Community ( EUR 12 ) level largely coincide : they indicate a return ' to the downward trend observed in the past , which was only momentarily halted as shown by the findings of the previous survey .
In dat geval kan het voor een nationale medische raad handig zijn om een overzicht te hebben van de verzoeken die bij uw autoriteit in behandeling zijn , om bij te ho uden hoe vaak IMI op nationaal niveau wordt gebruikt .In that case , the national medical chamber may want to have an overview of the requests that your authority is dealing with , in order to keep track of how much IMI is used on a national level .
Daarom zal behalve een " sterke wrijving " ook een " plotselinge , sterke wrijvingsvariatie " worden gesignaleerd · De met betrekking tot de wrijvingsoondities gesignaleerde gegevens doen niet alleen dienst als " in real time " waarschuwing ( op bedieningspaneel en beeldscherm ) voor mogelijke storingssituaties , maar worden in combinatie met de lengte van de streng ook gebruikt bij de opstelling van een samenvattend overzicht ( in de vorm van een computerafdruk ) van de signaleringen die wijzen op mogelijke oppervlaktefouten .It keeps track of tho significant stages in each lino and retains the last part ef this sequence on display ; o . It provides for tho display of significant spooific values , thus permitting a broad analysis of tho state of the process .
De vertaling van het Zesendertigste Overzicht van de werkzaamheden van de Raad in acht officiële talen omvatte in totaal 3 320 bladzijden .In 1989 translation of the Thirty-sixth review of the Council ' s work into eight official languages totalled 3 320 pages .
Het hoofdstuk „ Economische context en ontwikkeling van de EGKS sector " omvat een overzicht van de productie van de EGKS producenten en van de investeringsuitgaven .The chapter ' Economic background and development of ECSC industries ' gives a summary account of the output of EC products and the volume of capital spending .
In het nu voLgend overzicht over harmonisatie is het van weinig beLang in het kader van welke wetten of regeLs de betreffende reclame verboden opgenomen zijn : er moet in ieder geval rekening mee worden gehouden .For the purposes of our harmonization study , it is irrelevant which laws or other arrangements provide for a ban on advertising . They must all be taken into account .
het documentatiepakket, dat bij de typegoedkeuringsaanvraag is gevoegd, bevat een compleet overzicht van de emissiebeperkingsstrategiethe documentation package, annexed to the application for type-approval, shall include a full overview of the emission control strategy
In overeenstemming met alinea ‧ van IAS ‧ Presentatie van de jaarrekening verschaft een entiteit, in het overzicht van belangrijke gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, informatie over de gehanteerde waarderingsgrondslag(en) bij het opstellen van de jaarrekening en de overige grondslagen voor de financiële verslaggeving die van belang zijn voor een goed inzicht in de jaarrekeningIn accordance with paragraph ‧ of IAS ‧ Presentation of financial statements, an entity discloses, in the summary of significant accounting policies, the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements and the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements
Het goede verslag van mevrouw Peijs biedt een overzicht van de hindernissen en de te volgen strategieën om onze visie te verwezenlijken.Mrs Peijs' good report describes the existing obstacles and the strategies for realising our visions.
Ik zou graag een kort overzicht willen geven van de vooruitgang die op deze drie punten aan het eind van het Britse voorzitterschap is geboekt .Thirdly , the increase in trade which would ensue would stimulate economic activity , resulting in lower unemployment . All these consequences are obvious .
Invoering van het EMAS-systeem zal nog meer effect sorteren als we de beschikking zouden hebben over een gebruiksvriendelijk handboek met een overzicht van de prestaties van EMAS-organisaties in de verschillende aan milieubescherming gelieerde sectoren (afval, energie, overheidsopdrachten e.dThe impact of introducing the EMAS scheme would increase if an easy-to-use handbook existed presenting the achievements of EMAS organisations in different spheres of environmental protection (waste, energy, procurement, etc
Overzicht van de TBR-proceduresOutline of TBR procedures
De commissaris heeft zich voor een deel bezig gehouden met de controle op ingevoerd vlees , maar er moet ook wel reden zijn om een overzicht te krijgen over de invoer van die produkten zelf .We have asked the Member States for information and shall shortly b e holding a seminar to see how effective checking can be carried out .
De volgende reg ionale overzichten zijn gebaseerd op de regionale samenvattingen ( die door de gebieden zelf werden verstrekt ) voor de slotconferentie van de Waarnemingspost van Leader + : „ De resultaten van Leader : een grote verscheidenheid aan regionale ervaringen ” , Évora , Portugal , november 2007 .The following territorial overviews are based on the territorial synopses ( which were provided by the territories themselves ) for the final Leader + Observatory conference , ‘ Leader achievements : a diversity of territorial experience ’ , � v or a , Portugal , November 2007 .
Algemeen overzicht van 2005 1.1.1 .General overview of 2005 1.1.1 .
een overzicht van de activiteiten van het controleorgaan of de controlerende autoriteit in het betrokken derde land of de betrokken derde landen, met inbegrip van een schatting van het aantal betrokken marktdeelnemers en een indicatie omtrent de verwachte aard en hoeveelheden van de landbouwproducten en levensmiddelen van oorsprong uit het betrokken derde land of de betrokken derde landen die bestemd zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig artikel ‧, leden ‧ en ‧, van Verordening (EG) nran overview of the activities of the control body or control authority in the third country or third countries concerned, including an estimate of the number of operators involved and an indication of the expected nature and quantities of agricultural products and foodstuffs originated from the third country or third countries concerned and intended for export to the Community under the rules set out in Article ‧ and of Regulation (EC) No
Showing page 1. Found 15590 sentences matching phrase "overzicht".Found in 3.361 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.