pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/

Translations into English:

 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
 • resumé   
 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
 • summery   
  (adjv   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
 • abridged form   
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • digest           
  (verb, noun   )
 • resume       
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )
 • synopsis   
  (noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzichton-account statement
financieel overzichtfinancial statement
gecentraliseerd overzichtcentralized statement
kort overzichtepitome
OverzichtOverview
Overzicht PerformancePoint ServerApplication Planning and Design Guide
overzichtelijk
overzichten
werkblad OverzichtHistory worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
De vraag is alleen wat we daarvan in ons allesomvattend verslag op zullen nemen. Dat kunnen we echter pas beslissen, als we een volledig overzicht hebben.The only question is as to what finds its way into our overall report, but we can decide that only as and when we have a complete overview.
Overzicht van P-overschrijvingenOverview of P Transfers
In deze bijlage ‧ B wordt een overzicht gegeven van handelingen voor de nuttige toepassing van afvalstoffen zoals die in de praktijk plaatsvindenThis Annex is intended to list recovery operations as they are carried out in practice
het documentatiepakket, dat bij de typegoedkeuringsaanvraag is gevoegd, bevat een compleet overzicht van de emissiebeperkingsstrategiethe documentation package, annexed to the application for type-approval, shall include a full overview of the emission control strategy
In overeenstemming met alinea ‧ van IAS ‧ Presentatie van de jaarrekening verschaft een entiteit, in het overzicht van belangrijke gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving, informatie over de gehanteerde waarderingsgrondslag(en) bij het opstellen van de jaarrekening en de overige grondslagen voor de financiële verslaggeving die van belang zijn voor een goed inzicht in de jaarrekeningIn accordance with paragraph ‧ of IAS ‧ Presentation of financial statements, an entity discloses, in the summary of significant accounting policies, the measurement basis (or bases) used in preparing the financial statements and the other accounting policies used that are relevant to an understanding of the financial statements
Het goede verslag van mevrouw Peijs biedt een overzicht van de hindernissen en de te volgen strategieën om onze visie te verwezenlijken.Mrs Peijs' good report describes the existing obstacles and the strategies for realising our visions.
Invoering van het EMAS-systeem zal nog meer effect sorteren als we de beschikking zouden hebben over een gebruiksvriendelijk handboek met een overzicht van de prestaties van EMAS-organisaties in de verschillende aan milieubescherming gelieerde sectoren (afval, energie, overheidsopdrachten e.dThe impact of introducing the EMAS scheme would increase if an easy-to-use handbook existed presenting the achievements of EMAS organisations in different spheres of environmental protection (waste, energy, procurement, etc
een overzicht van de activiteiten van het controleorgaan of de controlerende autoriteit in het betrokken derde land of de betrokken derde landen, met inbegrip van een schatting van het aantal betrokken marktdeelnemers en een indicatie omtrent de verwachte aard en hoeveelheden van de landbouwproducten en levensmiddelen van oorsprong uit het betrokken derde land of de betrokken derde landen die bestemd zijn voor uitvoer naar de Gemeenschap overeenkomstig artikel ‧, leden ‧ en ‧, van Verordening (EG) nran overview of the activities of the control body or control authority in the third country or third countries concerned, including an estimate of the number of operators involved and an indication of the expected nature and quantities of agricultural products and foodstuffs originated from the third country or third countries concerned and intended for export to the Community under the rules set out in Article ‧ and of Regulation (EC) No
Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van ‧ juni ‧ tot en met ‧ juniSummary of Community decisions on marketing authorizations in respect of medicinal products from ‧ June ‧ to ‧ June
Daar zal een overzicht worden gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de toetreding tot internationale instrumenten en de aanneming van nationale wetgeving betreffende markering en tracering in de westelijke BalkanThe seminar will provide an update on adherence to international instruments and the adoption of national legislation on marking and tracing in the Western Balkans
voldoende informatie om de verkorte halfjaarlijkse financiële overzichten met de jaarlijkse financiële overzichten te kunnen vergelijkensufficient information to ensure the comparability of the condensed half-yearly financial statements with the annual financial statements
overeenkomstig IAS ‧ Presentatie van de jaarrekening bevat de toelichting bij de financiële overzichten die deel uitmaken van de historische financiële informatie, een expliciete en onvoorwaardelijke verklaring dat de gehanteerde standaarden met de International Financial Reporting Standards in overeenstemming zijnthe notes to the financial statements that form part of the historical financial information contain an explicit and unreserved statement that they comply with International Financial Reporting Standards in accordance with IAS ‧ Presentation of Financial Statements
Belangrijke problemen die bij de uitvoering van het operationele programma zijn ondervonden, met zo nodig een overzicht van de ernstige problemen die in het kader van de procedure van artikel ‧, lid ‧, onder d), punt i), van Verordening (EG) nr. ‧/‧ aan het licht zijn getreden, alsook de door de beheersautoriteit of het Comité van toezicht genomen maatregelen om die problemen op te lossenAny significant problems encountered in implementing the operational programme, including a summary of serious problems identified under the procedure in Article ‧(d)(i) of Regulation (EC) No ‧/‧, where appropriate, as well as any measures taken by the managing authority or the monitoring committee to solve the problems
Wekelijks wordt een geconsolideerd financieel overzicht van het Europees Stelsel van Centrale Banken openbaar gemaaktA consolidated financial statement of the European System of Central Banks shall be published each week
Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van ‧.‧.‧ totSummary of Community decisions on marketing authorizations in respect of medicinal products from ‧ July ‧ to ‧ July
de aanpassing van de financiële overzichten van voorgaande tussentijdse perioden van het lopende boekjaar en de vergelijkbare tussentijdse perioden van voorgaande boekjaren, die in de jaarrekening zullen worden aangepast, overeenkomstig IASrestating the financial statements of prior interim periods of the current financial year and the comparable interim periods of any prior financial years that will be restated in the annual financial statements in accordance with IAS
Omschrijving van de belangrijkste risico’s en overzicht van de maatregelen voor risicobeperking; gegevens ter staving van de duurzaamheid van de voorgestelde maatregelIdentification of main risks and overview of mitigating measures; elements evidencing the sustainability of the proposed action
ALGEMEEN OVERZICHT PER LANDGLOBAL SITUATION BY STATE
Bij de aanvang van het programma en uiterlijk ‧ maart van ieder jaar dient de Commissie bij het comité een voorlopig overzicht in van de verdeling van de begrotingsmiddelen per type maatregel en per procedure, daarbij rekening houdend met de in artikel ‧ van het besluit vastgelegde doelstellingen, en verzoekt zij het comité om adviesAt the beginning of the operation, and no later than ‧ March every year, the Commission will submit to the Committee an ex ante breakdown of budget resources by type of measure, by procedure and taking into account, to this end, the objectives set out in Article ‧ of the Decision and will seek its opinion
Het Comité zou graag zien dat de Commissie in de loop van ‧, halverwege het programma Marco Polo I, een overzicht bekendmaakt van geslaagde projecten en de tot nu toe bereikte besparingenThe Committee hopes that the Commission will, in the course of ‧, halfway through the Marco Polo I programme, publish an assessment of the projects that have been completed and of the savings actually made
Er wordt een overzicht gegeven van de principes waarop de werking van de methode is gebaseerd, zoals DNA-moleculair-biologische gegevens (bv. voorAn overview of the principles of how the method works, such as DNA molecular biology based (e.g. for real-time PCR) information must be provided
In dit deel wordt een overzicht gegeven van de vereiste gegevensstructuur, codelijsten en attributenThis section gives an overview of the data structure, code lists and attributes to be used
Mijnheer de Hoge Vertegenwoordiger, mevrouw de commissaris, mijnheer de Voorzitter, wij hebben bij het begin van dit debat een adembenemend overzicht gekregen van wat er zich de jongste 30 dagen allemaal heeft voorgedaan; ik wil graag zowel de heer Javier Solana als commissaris Ferrero-Waldner en het voorzitterschap feliciteren met de wijze waarop zij zich onvermoeibaar hebben ingezet om zo goed mogelijk aan de rampen die zich hebben voorgedaan, aan al die pijnlijke gebeurtenissen, tegemoet te komen.Mr High Representative, Commissioner, Mr President, at the beginning of this debate, we were given a breathtaking overview of the events of the past 30 days. I should like to congratulate Mr Solana and Commissioner Ferrero-Waldner, as well as the presidency, for their unrelenting commitment to dealing with the disasters that have struck and all those painful events.
Overzicht van bevindingenOverview of findings
Deze gegevensbank wordt gebruikt om een maandelijks overzicht van gegevens betreffende de kwaliteit van de euromunten en- bankbiljetten te verstrekkenThis database will be used to provide monthly aggregated data regarding the quality of euro banknotes and coins
Showing page 1. Found 5967 sentences matching phrase "overzicht".Found in 2.165 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.