pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/

Translations into English:

 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
 • resumé   
 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
 • summery   
  (adjv   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
 • abridged form   
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • digest           
  (verb, noun   )
 • resume       
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )
 • synopsis   
  (noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzichton-account statement
financieel overzichtfinancial statement
gecentraliseerd overzichtcentralized statement
kort overzichtepitome
OverzichtOverview
Overzicht PerformancePoint ServerApplication Planning and Design Guide
overzichtelijk
overzichten
werkblad OverzichtHistory worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
Overige maatregelen van de Commissie op dit gebied omvatten o.a. een reeks projecten die uit de EU-begroting gefinancierd worden en waarmee aandacht wordt besteed aan de benarde positie van kinderen in gewapende conflicten, zoals uiteengezet in het recente overzicht dat is opgesteld door de Commissie als eerste opvolging van de goedkeuring van de richtsnoeren van de EU inzake kinderen in gewapende conflicten van decemberFurther pertinent measures taken by the Commission include a wide range of projects funded under the EU budget to address the plight of children affected by armed conflict, as set out in the recent overview prepared by the Commission, as an initial follow-up to the adoption of the EU Guidelines on Children and Armed Conflict in December
de International Financial Reporting Standards, mits overeenkomstig IAS ‧ Presentatie van de jaarrekening, de toelichting bij de gecontroleerde financiële overzichten die deel uitmaken van de historische financiële informatie, een expliciete en onvoorwaardelijke verklaring bevat dat deze financiële overzichten met de International Financial Reporting Standards in overeenstemming zijnInternational Financial Reporting Standards provided that the notes to the audited financial statements that form part of the historical financial information contain an explicit and unreserved statement that these financial statements comply with International Financial Reporting Standards in accordance with IAS ‧ Presentation of Financial Statements
Ik heb voor dit verslag gestemd aangezien het jaarverslag van de Raad een duidelijk overzicht geeft van de beleidsmaatregelen en de acties in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU (GBVB) en bijdraagt tot de versterking van de interinstitutionele dialoog.I voted in favour of this report as the Council's annual report provides a clear view of the policies and actions of the EU's common foreign and security policy (CFSP) and contributes to strengthening interinstitutional dialogue.
U hebt zojuist een overzicht gegeven van de maatregelen die u in de afgelopen negen maanden hebt genomen.Just now, you listed the measures you have taken in the past nine months.
Tabellen nrs. 3 en 4 geven een overzicht van het aantal genoteerde effekten , en van het relatief belang van de ter beurze verhandelde hoeveelheden .Tables 3 and 4 show the number of securities listed and the relative importance of the quantities dealt in on the stock exchange .
In deze bijlage ‧ B wordt een overzicht gegeven van handelingen voor de nuttige toepassing van afvalstoffen zoals die in de praktijk plaatsvindenThis Annex is intended to list recovery operations as they are carried out in practice
De sociale situatie in de Europese Unie 2004 OverzichtThe social situation in the European Union 2004 Overview
Kader 10 : Overzicht van transmissietechnieken : koperdraad , coaxkabel. microgolf en glas vezelBox 11 : Satellite communications : the telecommunications systems in Europe ' s sky
Ook de opstelling van de statistieken betreffende de werkzaamheden van het Hof is aan een griffie-assistente opgedragen . Deze taak omvat : verzameling van de gegevens , ordening van de onbewerkte gegevens , periodieke uitgifte van „ statistische overzichten " , gericht statistisch onderzoek .The compilation of statistics on the work of the courts is also entrusted to an assistant.That entailsthe following tasks : gathering of information , classificationof of unprocessed information , periodical publication of statistics , compilation of statistical tables and collection of statistics from various sources .
De ingewikkelde regelingen, waarbij soms zelfs de Brusselse eurocraten het overzicht verliezen, dragen aanzienlijk bij aan de fouten van het systeem.The complicated regulations which even Brussels eurocrats often find confusing are a major contributor to the defective nature of the system.
Omdat een tabel echter geen volledig beeld kan geven van de complexe interactie tussen de verschillende bestuurslagen - een kenmerk van de beleidsvorming in met name federale staten - moeten de overzichten in tabelvorm worden gezien als aanvulling op het hoofdstuk over samenwerking en coördinatie tussen de bestuursniveaus ( hoofdstuk III ) .interaction between different levels of government , which is a typical feature of policy making especially in federal states ; the tabular overviews should be read as complement to the chapter on the cooperation and coordination between the different levels ( Chapter III ) .
In bijlage 1 vindt u een overzicht van uw verplichtingen als werkgever in de zin van de nieuwe Europese richtlijn die in uw land onlangs van toepassing is geworden .You may also wish to consult annex n ° l which discusses your responsibilities towards your company , in view of the new European directive which has recently come into effect .
Uit tabel 1 en 2 kan worden afgeleid dat de absolute steunbedragen en de drie indicatoren die zijn gebruik t om de ontwikkeling van de steunverlening aan de be- en verwerkende industrie in de Gemeenschap ( EUR 12 ) weer te geven , grotendeels samenvallen : zij wijzen op een terugkeer naar de neerwaartse tendens die in het verleden werd waargenomen en die slec hts tijdelijk werd onderbroken , zoals uit het vorige overzicht bleek .From Tables 1 and 2 , it can be seen that the absolute aid amounts and the three indicators used to mirror the tendency of aid to the manufacturing sector at Community ( EUR 12 ) level largely coincide : they indicate a return ' to the downward trend observed in the past , which was only momentarily halted as shown by the findings of the previous survey .
In dat geval kan het voor een nationale medische raad handig zijn om een overzicht te hebben van de verzoeken die bij uw autoriteit in behandeling zijn , om bij te ho uden hoe vaak IMI op nationaal niveau wordt gebruikt .In that case , the national medical chamber may want to have an overview of the requests that your authority is dealing with , in order to keep track of how much IMI is used on a national level .
Daarom zal behalve een " sterke wrijving " ook een " plotselinge , sterke wrijvingsvariatie " worden gesignaleerd · De met betrekking tot de wrijvingsoondities gesignaleerde gegevens doen niet alleen dienst als " in real time " waarschuwing ( op bedieningspaneel en beeldscherm ) voor mogelijke storingssituaties , maar worden in combinatie met de lengte van de streng ook gebruikt bij de opstelling van een samenvattend overzicht ( in de vorm van een computerafdruk ) van de signaleringen die wijzen op mogelijke oppervlaktefouten .It keeps track of tho significant stages in each lino and retains the last part ef this sequence on display ; o . It provides for tho display of significant spooific values , thus permitting a broad analysis of tho state of the process .
De vertaling van het Zesendertigste Overzicht van de werkzaamheden van de Raad in acht officiële talen omvatte in totaal 3 320 bladzijden .In 1989 translation of the Thirty-sixth review of the Council ' s work into eight official languages totalled 3 320 pages .
Het hoofdstuk „ Economische context en ontwikkeling van de EGKS sector " omvat een overzicht van de productie van de EGKS producenten en van de investeringsuitgaven .The chapter ' Economic background and development of ECSC industries ' gives a summary account of the output of EC products and the volume of capital spending .
In het nu voLgend overzicht over harmonisatie is het van weinig beLang in het kader van welke wetten of regeLs de betreffende reclame verboden opgenomen zijn : er moet in ieder geval rekening mee worden gehouden .For the purposes of our harmonization study , it is irrelevant which laws or other arrangements provide for a ban on advertising . They must all be taken into account .
In dit hoofdstuk wordt een technisch overzicht van & kdeprint; gegeven dat niet-programmeurs moeten kunnen begrijpenThis chapter aims to give a technical overview of & kdeprint; which non-programmers can comprehend
Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van ‧ december ‧ tot ‧ decemberSummary of Community decisions on marketing authorizations in respect of medicinal products from ‧ December ‧ to ‧ December
Het debat over de komende financiële vooruitzichten was erg vurig, en de heer Garriga Polledo vat het in zijn verslag doeltreffend samen, met een overzicht van de standpunten van de verschillende nationale delegaties en de verschillende fracties.The debate on future financial perspectives was very heated and the report put together by Mr Garriga Polledo offers an effective summary that encompasses the positions taken by the different national delegations and the various political groups.
De Commissie wordt verder verzocht om (a) snel een overzicht te geven van de stand van zaken m.b.t. de implementatie van de nationale herstelplannen, (b) aan te geven welke instrumenten beschikbaar zijn om sneller vooruitgang te boeken met die maatregelen, en (c) te melden in hoeverre de nodige afstemming van nationale beleidslijnen tot stand is gebracht en of deze gepaard gaat met ongewenste ontwikkelingenThe Commission is also asked: (a) to provide an overview of the state of implementation of the national programs, (b) to list the instruments available for accelerating the progress of these measures and (c) to assess the extent to which the necessary coordination of national policies is functioning properly or whether there are undesirable developments
Wat deze vier inhoudscategorieën betreft, zijn zowel Thomson als Reuters de belangrijkste leveranciers op de markt, waarbij concurrerende ondernemingen niet in staat zijn gelijkwaardige gegevens met eenzelfde achtergrond (historich overzicht) en reikwijdte (geografische dekking) te verstrekkenWith regard to these four content sets, both Thomson and Reuters are the main suppliers on the market, with competitors unable to provide equivalent data in terms of depth (history) and breadth (geographical coverage
Ik zou graag een kort overzicht willen geven van de vooruitgang die op deze drie punten aan het eind van het Britse voorzitterschap is geboekt .Thirdly , the increase in trade which would ensue would stimulate economic activity , resulting in lower unemployment . All these consequences are obvious .
Deze standaard moet worden toegepast in de financiële overzichten van pensioenregelingen indien dergelijke overzichten worden opgesteldThis standard shall be applied in the financial statements of retirement benefit plans where such financial statements are prepared
Showing page 1. Found 15590 sentences matching phrase "overzicht".Found in 3.076 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.