pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/

Translations into English:

 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
 • resumé   
 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
 • summery   
  (adjv   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
 • abridged form   
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • digest           
  (verb, noun   )
 • resume       
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )
 • synopsis   
  (noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzichton-account statement
financieel overzichtfinancial statement
gecentraliseerd overzichtcentralized statement
kort overzichtepitome
OverzichtOverview
Overzicht PerformancePoint ServerApplication Planning and Design Guide
overzichtelijk
overzichten
werkblad OverzichtHistory worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
Overige maatregelen van de Commissie op dit gebied omvatten o.a. een reeks projecten die uit de EU-begroting gefinancierd worden en waarmee aandacht wordt besteed aan de benarde positie van kinderen in gewapende conflicten, zoals uiteengezet in het recente overzicht dat is opgesteld door de Commissie als eerste opvolging van de goedkeuring van de richtsnoeren van de EU inzake kinderen in gewapende conflicten van decemberFurther pertinent measures taken by the Commission include a wide range of projects funded under the EU budget to address the plight of children affected by armed conflict, as set out in the recent overview prepared by the Commission, as an initial follow-up to the adoption of the EU Guidelines on Children and Armed Conflict in December
de International Financial Reporting Standards, mits overeenkomstig IAS ‧ Presentatie van de jaarrekening, de toelichting bij de gecontroleerde financiële overzichten die deel uitmaken van de historische financiële informatie, een expliciete en onvoorwaardelijke verklaring bevat dat deze financiële overzichten met de International Financial Reporting Standards in overeenstemming zijnInternational Financial Reporting Standards provided that the notes to the audited financial statements that form part of the historical financial information contain an explicit and unreserved statement that these financial statements comply with International Financial Reporting Standards in accordance with IAS ‧ Presentation of Financial Statements
Ik heb voor dit verslag gestemd aangezien het jaarverslag van de Raad een duidelijk overzicht geeft van de beleidsmaatregelen en de acties in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU (GBVB) en bijdraagt tot de versterking van de interinstitutionele dialoog.I voted in favour of this report as the Council's annual report provides a clear view of the policies and actions of the EU's common foreign and security policy (CFSP) and contributes to strengthening interinstitutional dialogue.
U hebt zojuist een overzicht gegeven van de maatregelen die u in de afgelopen negen maanden hebt genomen.Just now, you listed the measures you have taken in the past nine months.
In deze bijlage ‧ B wordt een overzicht gegeven van handelingen voor de nuttige toepassing van afvalstoffen zoals die in de praktijk plaatsvindenThis Annex is intended to list recovery operations as they are carried out in practice
De ingewikkelde regelingen, waarbij soms zelfs de Brusselse eurocraten het overzicht verliezen, dragen aanzienlijk bij aan de fouten van het systeem.The complicated regulations which even Brussels eurocrats often find confusing are a major contributor to the defective nature of the system.
In dit hoofdstuk wordt een technisch overzicht van & kdeprint; gegeven dat niet-programmeurs moeten kunnen begrijpenThis chapter aims to give a technical overview of & kdeprint; which non-programmers can comprehend
Overzicht van de door de Gemeenschap genomen besluiten inzake vergunningen om geneesmiddelen in de handel te brengen in de periode van ‧ december ‧ tot ‧ decemberSummary of Community decisions on marketing authorizations in respect of medicinal products from ‧ December ‧ to ‧ December
Het debat over de komende financiële vooruitzichten was erg vurig, en de heer Garriga Polledo vat het in zijn verslag doeltreffend samen, met een overzicht van de standpunten van de verschillende nationale delegaties en de verschillende fracties.The debate on future financial perspectives was very heated and the report put together by Mr Garriga Polledo offers an effective summary that encompasses the positions taken by the different national delegations and the various political groups.
De Commissie wordt verder verzocht om (a) snel een overzicht te geven van de stand van zaken m.b.t. de implementatie van de nationale herstelplannen, (b) aan te geven welke instrumenten beschikbaar zijn om sneller vooruitgang te boeken met die maatregelen, en (c) te melden in hoeverre de nodige afstemming van nationale beleidslijnen tot stand is gebracht en of deze gepaard gaat met ongewenste ontwikkelingenThe Commission is also asked: (a) to provide an overview of the state of implementation of the national programs, (b) to list the instruments available for accelerating the progress of these measures and (c) to assess the extent to which the necessary coordination of national policies is functioning properly or whether there are undesirable developments
Wat deze vier inhoudscategorieën betreft, zijn zowel Thomson als Reuters de belangrijkste leveranciers op de markt, waarbij concurrerende ondernemingen niet in staat zijn gelijkwaardige gegevens met eenzelfde achtergrond (historich overzicht) en reikwijdte (geografische dekking) te verstrekkenWith regard to these four content sets, both Thomson and Reuters are the main suppliers on the market, with competitors unable to provide equivalent data in terms of depth (history) and breadth (geographical coverage
Deze standaard moet worden toegepast in de financiële overzichten van pensioenregelingen indien dergelijke overzichten worden opgesteldThis standard shall be applied in the financial statements of retirement benefit plans where such financial statements are prepared
voortdurend overzicht en beschikbaarheid van informatie m.b.t. douanevereisten, wetten encontinuous monitoring and availability of information regarding customs requirements, laws, and
Daarnaast verzoeken wij de Commissie om een overzicht van de stand van zaken over alle nog uitstaande verordeningsvoorstellen die ingetrokken zouden kunnen worden. Waar wij echter met name prijs op zouden stellen, is duidelijkheid over de afstemming van het huidige begrotingsproces en het wetgevingsaspect van het werkprogramma waarover de Commissie vandaag een besluit neemt.In addition to that, we would not only like a state of play from the Commission as to which of the outstanding regulations we could have withdrawn, but above all what we would like is to be sure that we have clarity between what we have here in the budget process and the legislative process of the work programme which is decided on by the Commission today; so that when we have a final decision on this budget, hopefully in December, and the resolution from Parliament on the legislative work programme, then both of these can be bound together and we can have the Commission President come to Parliament in February 2007 and tell us what the final work programme of the Union is.
Ingetrokken verordening met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervanRepealed Regulation with list of its successive amendments
bij verandering van de personeelsbezetting, een overzicht met een motivering van de gevraagde nieuwe postenwhere there is a change in the number of persons in post, a statement justifying the request for new posts
(EN) Mijnheer de Voorzitter, het verslag van mevrouw Berès en de heer Langen is een uitstekend verslag, omdat het een overzicht geeft van de geschiedenis van de EMU over de afgelopen 10 jaar en aangeeft hoe die in de toekomst zou moeten verlopen.Mr President, the Berès-Langen report is an excellent one because what it does is give us the history of the EMU over the last 10 years and say how it should go forward in the future.
Verkoop en inkoop van aandelen/participaties in beleggingsfondsen: De tabel hierna geeft een overzicht van de vereiste uitsplitsing naar instrument van gegevens betreffende verkoop en inkoop van aandelen/participaties in beleggingsfondsenSales and repurchases of investment fund shares/units: The table below provides an overview of the required instrument breakdown of data on sales and repurchases of investment fund shares/units
Voor iedere in bijlage ‧ genoemde aanbestedende dienst worden in het statistische overzicht ten minste vermeldFor each contracting authority listed in Annex IV, the statistical report shall detail at least
Tot slot wordt een overzicht voorgesteld van de bestaande niet-gouvernementele culturele organisaties in elke lidstaat, die de scholen actief kunnen steunen bij de ontwikkeling van projecten op het terrein, want alleen zo kan een sociale breuk worden voorkomen, hét grootste gevaar dat moet worden vermeden.Finally, there should be a survey of the existing non-government cultural bodies in each Member State which could actively support schools in the development of projects at grass-roots level as the only way of avoiding social fragmentation. The greatest danger to be avoided.
Overzicht van de tankfamilieList of the container family
tot stand brengen, met name via een EU-coördinatienetwerk, van een overzichtelijke en algemene basis voor beleidsrelevante informatie over bossen met betrekking tot klimaatverandering (gevolgen voor bosecosystemen, mitigatie, substitutie-effecten), biodiversiteit (basisinformatie en beschermde bosgebieden), bosbranden, de toestand van de bossen en de beschermende functies van bossen (water, bodem, infrastructuur), alsmede bijdragen aan de bescherming van bossen tegen brandenTo provide, especially through an EU coordination network, a concise and comprehensive basis for policy relevant information on forests in relation to climate change (impact on forest ecosystems, mitigation, substitution effects), biodiversity (baseline information and protected forest areas), forest fires, forest conditions and the protective functions of forests (water, soil and infrastructure) as well as contributing to the protection of forests against fires
De in lid ‧, punt ‧, bedoelde organen doen aan de Commissie, de regering van de Republiek Cyprus en de autoriteiten van het oostelijke Sovereign Base Area een overzicht toekomen van de namen en functies van de personen die bevoegd zijn om de documenten te ondertekenen, evenals een voorbeeld van hun handtekening en het gebruikte stempelThe bodies mentioned in paragraph ‧ shall forward to the Commission, the Government of Cyprus, and the authorities of the Eastern Sovereign Base Area the names and titles of the persons entrusted to sign the documents as well as a specimen of their signature and the stamp used
Het is voor het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad ook een eer om u een kort overzicht te mogen geven over ons programma voor de komende zes maanden.It is an honour to present, on behalf of the Republic of Austria, a brief summary of the programme for the six months of our presidency.
Hieronder volgt een overzicht van de testomgevingsomstandigheden die gerealiseerd moeten zijn voor het meten van het energieverbruikOutlined below are the ambient test conditions which should be established when performing the power measurement
Showing page 1. Found 5967 sentences matching phrase "overzicht".Found in 2.991 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.