pronunciation: IPA: /ovərˈzɪxt/ , SAMPA: /ov@r"zIxt/

Translations into English:

 • overview   
  (Noun  ) (noun   )
   
  brief summary, as of a book or a presentation
   
  A brief summary, as of a book or a presentation.
   
  Een korte samenvatting, zoals van een boek of een presentatie.
 • resumé   
 • summary   
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  condensed presentation
 • summery   
  (adjv   )
 • outline     
  (verb, noun   )
   
  Worksheet data in which rows or columns of detail data are grouped so that you can create summary reports. The outline can summarize either an entire worksheet or a selected portion of it.
 • statement       
  (noun   )
   
  The smallest executable entity within a programming language.
 • view       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mental image
 • abridged form   
 • abridgement   
  (verb, noun   )
 • abstract   
  (verb, noun, adjv   )
 • conspectus   
  (noun   )
 • digest           
  (verb, noun   )
 • resume       
  (verb, noun   )
 • review       
  (verb, noun   )
 • survey   
  (verb, noun   )
 • synopsis   
  (noun   )

Other meanings:

 
synopsis, outline
 
survey, overview of the entire situation
 
Ik ben het overzicht kwijt. : I lost track of it. ((literally) I lost the overview.)

Similar phrases in dictionary Dutch English. (9)

a conto-overzichton-account statement
financieel overzichtfinancial statement
gecentraliseerd overzichtcentralized statement
kort overzichtepitome
OverzichtOverview
Overzicht PerformancePoint ServerApplication Planning and Design Guide
overzichtelijk
overzichten
werkblad OverzichtHistory worksheet

    Show declension

Example sentences with "overzicht", translation memory

add example
Tevens wordt een raming gegeven van de onregelmatigheden die zich hebben voorgedaan op het gebied van uitgaven die de Commissie direct beheert, evenals een beknopt overzicht van de operationele werkzaamheden van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).It also gives an estimate of irregularities in the field of expenditure managed directly by the Commission and an overview of the operational activities of the European Anti-Fraud Office.
Verificatie van de bni-overzichten in de lidstatenVerification of GNI inventories in the Member States
Op het gebied van het gedeeld beheer, hebben de lidstaten overzichten van verklaringen en audits ingediend.In the area of shared management, the Member States have presented summaries for declarations and audits.
Na betaling van het saldo zendt de lidstaat de Commissie een financieel overzicht van de in het kader van het contract gedane uitgavenAfter the balance has been paid, the Member State shall send the Commission a financial statement detailing the expenditure incurred under the contract
Tijdens de Raad is een overzicht gegeven van de talrijke initiatieven die zowel de Commissie als de lidstaten hebben ontplooid en is ook de noodzakelijke coördinatie van de hulp van de Unie besproken.The Council meeting provided us with an opportunity to review both the many initiatives taken by the Commission and the Member States and the much-needed coordination of EU aid.
In het overzicht van de belangrijkste kenmerken waaraan het traditionele karakter wordt ontleend, worden de voornaamste kenmerken die niet zijn veranderd, aangegeven, met vermelding van specifieke en degelijke referentiesThe key elements that prove the product's traditional character shall include the main elements that have remained unchanged, with precise and well established references
In het eerste jaarverslag van het netwerk, dat reeds op ‧ mei ‧ aan het Parlement is toegezonden, wordt een overzicht van de huidige situatie van de grondrechten in de lidstaten gegevenTheir first annual report, which has already been transmitted to the Parliament on ‧ May ‧, gives a comprehensive overview of the actual situation of fundamental rights in each of the Member States
Voldoende gedetailleerde tekeningen die een overzicht geven van de volledige inrichting, met inbegrip van de montagevoorschriften; op de tekeningen moet de plaats voor het EG-typegoedkeuringsmerk zijn aangegevenSufficiently detailed drawings to identify the complete device, including installation instructions; the position for the EC type-approval mark has to be indicated on the drawings
Het tussentijds jaarverslag bevat ten minste een opsomming van belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de overige zes maanden van het boekjaarThe interim management report shall include at least an indication of important events that have occurred during the first six months of the financial year, and their impact on the condensed set of financial statements, together with a description of the principal risks and uncertainties for the remaining six months of the financial year
Saldering in het overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, in de balans of in de afzonderlijke winst-en-verliesrekening (indien gepresenteerd), behalve indien de saldering de economische realiteit van de transactie of een andere gebeurtenis weerspiegelt, doet afbreuk aan het vermogen van gebruikers om inzicht te verkrijgen in de transacties, andere gebeurtenissen en omstandigheden die zich hebben voorgedaan en om de toekomstige kasstromen van de entiteit te beoordelenOffsetting in the statements of comprehensive income or financial position or in the separate income statement (if presented), except when offsetting reflects the substance of the transaction or other event, detracts from the ability of users both to understand the transactions, other events and conditions that have occurred and to assess the entity’s future cash flows
Een resultaatgericht overzicht zou alle acties van de EU voor de bescherming van de mensenrechten opsommen en vervolgens de onbeduidendheid daarvan aantonen.A result-oriented outlook would highlight all the actions taken by the EU in the area of protection of human rights and would underline the insignificance.
Dit medefinancieringspercentage en de methode voor de berekening ervan zijn te vinden in het financieel overzicht van het operationele programma voor de betreffende prioritaire asThis co-financing rate and the method for its calculation are found in the financial table of the operational programme for the priority axis concerned
gezien advies nr. ‧/‧ over de jaarlijkse overzichten van de lidstaten, de nationale verklaringen van de lidstaten en de door nationale controle-instanties verrichte controlewerkzaamheden met betrekking tot EU-middelenhaving regard to Opinion No ‧/‧ of the Court of Auditors on the annual summaries of Member States; national declarations of Member States; and audit work on EU funds of national audit bodies
OVERZICHT VAN DE OPMERKINGEN DIE ZIJN INGEDIEND NAAR AANLEIDING VAN DOOR IJSLAND, LIECHTENSTEIN, NOORWEGEN EN ZWITSERLAND TER KENNIS GEBRACHTE ONTWERP-TEKSTENOBSERVATIONS RELATING TO DRAFTS NOTIFIED BY ICELAND, LIECHTENSTEIN, NORWAY AND SWITZERLAND
In verband hiermee hecht het EESC eraan dat er een duidelijke, uniforme en overzichtelijke procedure komt ter beoordeling van de representativiteit van Europese maatschappelijke organisaties, waarbij al te gecompliceerde en controversiële kwesties uit de weg worden gegaanAgainst this background, the EESC considers that it is more important to establish a clear, uniform and simple procedure to assess the representativeness of European civil society organisations, and thereby avoid complex, controversial issues
Het komende Jaarverslag mensenrechten voor 2001/2002 van de EU zal een overzicht bevatten van de actie die in die regio is genomen.The forthcoming EU Annual Report on Human Rights for 2001/2002 will provide an overview of the action taken in the region.
Om de gestelde doelstellingen te bereiken, zijn een overzichtelijke werking, een voortdurende informatie-uitwisseling en het uitwerken van goede praktijken op dat vlak van het allergrootste belang in heel Europa.Transparent operations, continuous exchange of information and the formulation of good practices in this field throughout Europe are indeed essential if the targets are to be met.
een algemeen financieel overzicht over ‧, gecertificeerd door een externe controle-instantiecomprehensive financial statement for ‧ certified by an external auditing body
Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, allereerst wil ik het Iers voorzitterschap bedanken omdat het binnen zeer redelijke termijnen gevolg heeft gegeven aan het mandaat dat het tijdens de informele Europese Raad van 5 oktober heeft ontvangen en dat het een overzichtelijk en leesbaar document heeft opgesteld, waarover onderhandeld wordt.Mr President, ladies and gentlemen, I should first like to thank the Irish presidency for having fulfilled, in a very reasonable time, the mandate it was given during the informal European Council on 5 October and for having produced a readable and well-written document which takes stock of the state of negotiations.
Dit is altijd een plechtig moment in het werk van onze instellingen. De traditie wil dat dan een inventaris wordt opgemaakt van de situatie en een overzicht wordt gegeven van de door de Commissie voor het komend jaar geplande activiteiten.It is a solemn occasion in the work of our institutions, when, traditionally, we take stock of the situation and cast an eye together over the work the Commission plans to do in the coming year.
De publicatie van een Mededeling in mei ‧- Modernisering van het vennootschapsrecht en verbetering van de corporate governance in de Europese Unie, waarin wordt verwezen naar: specifieke voorstellen die op korte termijn nodig zijn in verband met thema's zoals de collectieve verantwoordelijkheid van de leden van de raad van bestuur voor financiële en essentiële niet-financiële overzichtenThe publication of a Communication in May ‧ on modernising company law and enhancing corporate governance in the Union, with an indication of specific proposals to be made in the short term on subjects such as the collective responsibility of board members for financial and key non-financial statements
Dit verslag geeft een uitstekend overzicht van de geboekte vooruitgang en van de nieuwe uitdagingen van 2001/2002.This offers a very good overview of the progress achieved and the new challenges that emerged in 2001/2002.
in het verslag wordt een overzicht opgenomen van de nettoactiva beschikbaar voor uitkeringen, de actuariële contante waarde van toegezegde pensioenrechten en het resulterende surplus of tekorta statement is included in the report that shows the net assets available for benefits, the actuarial present value of promised retirement benefits, and the resulting excess or deficit
Ik ben ervan overtuigd dat de verplichte informatie eerder een omschrijvend karakter zou moeten hebben en een ruw overzicht zou moeten geven van de energienetwerken en hun ontwikkeling in de toekomst.I firmly believe that the information which has to be communicated should be of a more descriptive nature, giving a rough overview of energy networks and their future development.
Het derde hoofdthema is het waarborgen van de praktische uitoefening van de rechten van de burgers door middel van een overzichtelijk register, zoals dat in dit verslag ook wordt voorgesteld. Door het register op internet te zetten, kan daarnaast snel worden gereageerd op verzoeken om documenten, en een eventuele weigering worden gemotiveerd.The third main point is the public's desire for their rights to be respected in practice by guaranteeing the existence of an accessible registry, as is being requested now, and also, by means of the Internet, to respond swiftly to requests for documents and to justify any refusal of such a request, and last but not least to use the language of the applicant.
Showing page 1. Found 5967 sentences matching phrase "overzicht".Found in 2.002 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.