Translations into English:

 • traffic     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
   
  commercial transportation or exchange of goods
   
  exchange or flux of information, messages or data
   
  het geheel van verplaatsingen waarbij goederen of personen vervoerd worden
   
  The number of visits to a website, or the amount of user activity on a website or on a network.
   
  The movement of vehicles, ships, aircraft, persons, etc., in an area or over a route.
   
  Het bewegen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, personen, enzovoort, in een gebied of op een route.
   
  The vehicles, persons, etc., moving in an area or over a route.
   
  De voertuigen, personen, enzovoort, die in een gebied of over een route bewegen.
 • relation         
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )
 • acceptance   
  (noun   )
 • access         
  (verb, noun   )
 • accession     
  (verb, noun   )
 • account         
  (verb, noun   )
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • admission     
  (verb, noun   )
 • admittance   
  (noun   )
 • approach       
  (verb, noun   )
 • commerce         
  (noun   )
 • connection       
  (noun   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • entrance         
  (verb, noun, adjv   )
 • entry         
  (noun   )
 • familiarity   
  (noun   )
 • intercourse   
  (noun   )
 • interrelation   
  (noun   )
 • landing     
  (noun, adjv   )
 • locomotion   
  (noun   )
 • meeting       
  (noun   )
 • narrative     
  (noun, adjv   )
 • reception       
  (noun   )
 • relationship       
  (noun   )
 • story     
  (noun   )
 • tale   
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
traffic
 
first-person singular present indicative of verkeren.
 
imperative of verkeren.

Similar phrases in dictionary Dutch English. (23)

Departement van Milieu, Verkeer, Energie en CommunicatieFederal Department of Environment, Transport, Energy and Communications
Europese Conferentie van ministers van VerkeerEuropean Conference of Ministers of Transport
in de waan verkerenfancy
in doodsangst verkerenagonize
in ellende verkerenbe wretched; be miserable
in goede staat verkerendingoodcondition; in good condition
Ministerie van Verkeer en WaterstaatMinistry of Transportation and Water Management
plaatselijk verkeerlocal traffic
seksueel verkeersexual intercourse
uitstoot door het verkeertraffic emission
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeerVienna Convention on Diplomatic Relations
verkere
verkereninterrelate; interact; turn; shift; be; belocated; amend; befound; ; convert; change; relate; attend; frequent; findoneself; concern; alter; to change
verkerend
verkering
vrij verkeerfree circulation
vrij verkeer van goederenfree movement of goods
vrij verkeer van kapitaalfree movement of capital
vrij verkeer van personenfree movement of persons
vrij verkeer van programma'sfree movement of programmes
vrij verkeer van werknemersfree movement of workers
vrijheid van verkeerfreedom of movement
zakelijk verkeercommercial traffic

Example sentences with "verkeer", translation memory

add example
We moeten derhalve al het mogelijke doen om het grensoverschrijdende verkeer van authentieke aktes zo eenvoudig mogelijk te maken.We should, therefore, aim to make the cross-border movement of authentic acts as simple as possible.
Gezien Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ mei ‧ inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad, en met name artikelHaving regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and amending Council Directive ‧/‧/EEC, and in particular Article ‧ thereof
Verkeer van personenMovement of persons
De Verenigde Staten van Amerika, de Gemeenschap en al haar lidstaten herinneren eraan dat zij partijen zijn bij het Internationaal Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal, waarvan de bepalingen van belang zijn om het onrechtmatig verkeer van kernmateriaal te voorkomenThe United States, the Community, and all its Member States recall that they are parties to the International Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, the provisions of which are important to the prevention of the illicit circulation of nuclear material
Henderson . ( EN ) Ik wil mevrouw Thors mededelen dat het vrij verkeer niet wordt gehinderd door het niveau van de belastingheffing op voertuigen . Het bepalen van belas tingniveaus valt niet onder de bevoegdheid van de Ge meenschap .However , despite its acceptance of the Community patrimony , the Finnish government now intends to charge Peter Enbuske , a Swedish citizen , customs duties and VAT on his vehicle , on the grounds that his frequent visits to Finland ( where his fiancée is resident ) make him a Finnish resident with an imported vehicle .
Toen Kanselier Kohl en President Mit terrand eindelijk beloofden de grenscontroles af te schaffen , ontstond er een mobilisatie van alle bureaucratische krachten tegen het vrij verkeer van de burgers .I urge the Irish President-in-Office of the Council to spare no effort in persuading his partners to reach an immediate and lasting solution .
Hoe meer het vrije verkeer van personen zal worden gerespecteerd, hoe meer Europa zich waardig toont voor degenen die hier een toevlucht zoeken.>The more we respect freedom of movement, the more Europe will be worthy of those who seek refuge here.
Op het ogenblik spa nt de Gemeenschap zich in om de coördinatie en de doeltreffendheid van deze instrumenten te versterken , nadruk leggend op de behoeften van de in moeilijkheden verkerende regio ' s , groepen van minder begunstigde mensen en de kleine en middelgrote bedrijven .Many other jobs were created or maintained by infrastructure projects . At the same time , the European Social Fund and ECSC have allocated grants for training , retraining and income supplements totalling 6.3 billion ECU since their creation ( including 1.8 billion in 1982 ) .
Indien een lidstaat van oordeel is dat nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden, ook al voldoen zij aan de toepasselijke voorschriften en zijn zij naar behoren gemerkt, een ernstig gevaar betekenen voor de verkeersveiligheid, dan wel het milieu ernstig schaden of in de context van de preventie van afval van voertuigen de volksgezondheid ernstig schaden, mag die lidstaat gedurende een periode van maximaal zes maanden weigeren deze voertuigen te registreren of de verkoop of het in het verkeer brengen van deze voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden op zijn grondgebied toe te staanIf a Member State finds that new vehicles, systems, components or separate technical units, albeit in compliance with the applicable requirements or properly marked, present a serious risk to road safety, or seriously harm the environment or, in the context of the prevention of waste from vehicles, seriously harm public health, that Member State may, for a maximum period of six months, refuse to register such vehicles or to permit the sale or entry into service in its territory of such vehicles, components or separate technical units
Wanneer hier echter nog problemen bijkomen op het vlak van het vrij verkeer, gebrek aan toegang tot informatie, goederen, diensten en ontspanningsmogelijkheden, moeilijkheden bij de toegang tot gebouwen en vervoermiddelen, gebrek aan toegang tot het politieke proces, werkgelegenheid en opleiding, problemen in verband met geweld en mishandeling, kortom discriminatie, wordt een handicap echt een gesel.If you add to that the barriers to freedom of movement, the lack of access to information, property, services and leisure facilities, problems with access to buildings and transportation, lack of access to the political process, employment and education, and all the problems associated with violence and ill treatment - discrimination, in a word - it becomes a scourge.
Hindley ( PSE ) , rapporteur . — ( EN ) Mevrouw de Voorzitter , sinds het uiteenvallen van de Sovjetunie verkeren de thans onafhankelijke republieken van het GOS in een proces van diepgaande veranderingen .Hindley ( PSE ) , rapporteur . Madam President — , since the collapse of the Soviet Union , the now independent Republics of the CIS are undergoing a profound transformation process .
De amendementen die ik in de landbouwcommissie heb voorgesteld hadden ook betrekking op het vrije verkeer , voor zover mogelijk , van huisdieren in de Gemeen schap .The amendments I proposed in the Committee on Agriculture also seek , as far as possible , freedom of movement for domestic pets in the Community .
Brian COWAN Minister van Verkeer , Energie en CommunicatieBrian COWAN Minister for Transport , Energy and Communications
In de richtlijnen volgens de " nieuwe aanpak " wordt verwezen naar ' een algemene clausule betreffende het in de handel brengen en een clausule inzake het vrije verkeer .New approach directives include a reference to a general clause on placing on the market and a clause on free movement .
In het kader van de regeling N. ‧/‧ had de Commissie erin toegestemd dat Italië, om te beoordelen in hoeverre de ‧ ondernemingen die voor reddingssteun in aanmerking komen in moeilijkheden verkeren, de hieronder weergegeven criteria zou gebruikenUnder aid scheme N ‧/‧ the Commission had agreed that Italy could use the criteria listed below in order to assess the extent of the difficulties of the five companies receiving rescue aid
De Commissie heeft bovendien een voorstel voor een verordening van de Raad, COM(97)0619/def. van 18 november 1998, ingediend, waarbij een mechanisme in het leven wordt geroepen dankzij hetwelk de Commissie een lidstaat kan gebieden zo snel mogelijk de vereiste maatregelen te nemen om de ergste obstakels die een vrij verkeer van goederen belemmeren uit de weg te ruimen.The Commission also submitted a proposal for a Council Regulation (COM(97)0619/def. of 18 November 1997) with the aim of establishing a mechanism that would enable the Commission to ask the Member State to adopt necessary and appropriate measures quickly in order to eliminate particularly serious obstacles to the free movement of goods.
Er kan geen sprake zijn van gelijke rechten als van de ontwikkelingslanden wordt verlangd dat ze hun markten voor goederen, diensten en kapitaal openstellen, terwijl de Europese Unie tegelijkertijd haar arbeidsmarkten - waarop zogenaamd vrij verkeer van werknemers geldt - voor minder geschoolde arbeidskrachten gesloten houdt.Demanding of the developing countries that they should open up their markets to goods, services and capital, at the same time as the European Union denies less-qualified workers access to its labour markets, in which there is supposedly freedom of movement, has nothing to do with equal rights.
Ook moeten in moeilijkheden verkerende bedrijven steun blijven ontvangen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, dat een permanent fonds moet worden met een eigen begroting.Struggling businesses should also carry on receiving support from the European Globalisation Adjustment Fund which should be permanent and have its own budget.
Wij konden ons niet akkoord verklaren met artikel 100 , want deze benadering zwijgt in alle talen over het begrip „ Europees burgerschap " dat door het Adonnino-Comité werd gelanceerd en overgenomen door Europese Raden , zowel die van Brussel tot en met die van Londen in december 1986 als van Hannover in juli 1988 , waarbij aangedrongen werd op een snelle regeling van het vrij verkeer van personen . Wij moeten ervan uitgaan dat dit begrip één en ondeelbaarWe cannot agree to Article 100 being used , because this approach has nothing whatsoever to say about the concept of ' Community citizenship ' floated by the Adonnino Committee and adopted by European Councils from that in Brussels to that in London in December 1986 , as well as Hanover in July 1988 , which called for arrangements to be made soon for freedom of movement for persons .
Dat is noch in het belang van degenen die goederen vervoeren in of door Zwitserland, noch in het belang van de buurlanden. Als ik bedenk dat van al het verkeer over de Brenner alleen al 30% de Brenner neemt om Zwitserland te vermijden, lijkt het mij noodzakelijk de contingenten te baat te nemen om weer de kortste weg mogelijk te maken, in plaats van perifere landen buitensporig te belasten, meer dan volgens de statistieken mogelijk is.When I consider that 30% of the traffic going through the Brenner Pass alone is traffic diverted from Switzerland, then surely we really must use the quotas here to ensure that the shortest route once again appears an advantage instead of placing an excessive burden on the surrounding countries, a burden which is far greater than any statistics show.
Nu zich een wereldwijde bezinning opdringt over de manier waarop de toename van het verkeer het hoofd kan worden geboden , moet er ook dringend meer aandacht worden geschonken aan de veiligheid , een gebied waar uiteenlopende belangen kunnen bestaan .At the same time as worldwide consideration is required in order to cope with the increase in traffic , there is an urgent need to pay more attention to safety , which is a field where divergent interests can exist .
Als de Commissie , luidens verschillende berichten die de afgelopen weken de wereld in zijn gestuurd , de volledige verwezenlijking van het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie afhankelijk maakt van de tenuitvoerlegging van begeleidende maatregelen , voornamelijk op het gebied van asiel- en visabepalingen voor onderdanen van derde landen , dan blijkt uit deze handel wijze volgens mij dat de Commissie nog te weinig lering heeft getrokken uit de gebeurtenissen van de afgelopen jaren .Such people - many Turks and Moroccans , for example - currently need a visa to be able to travel within the European Union , causing them great inconvenience , and a solution to this problem is therefore most welcome .
stelt voor dat de Top een systematische biregionale dialoog inzake migratie start die de bescherming van de mensenrechten van migrerende werknemers garandeert, ongeacht hun situatie, en gericht is op de ontwikkeling en verdieping van de samenwerking op het gebied van het vrije verkeer van personen met de Latijns-Amerikaanse oorsprong- en transitlanden, waarbij hetzelfde algemene en evenwichtige criterium dient te worden toegepast als bij de Afrikaanse landen, de Middellandse-Zeelanden en de buurlanden in het oosten en het zuidoosten van de UnieSuggests that the Summit launch a regular bi-regional dialogue on migration which ensures that the rights of migrant workers are respected whatever their circumstances, and which develops and deepens cooperation with the Latin American countries of origin and transit in the field of the free movement of persons, using the same global and balanced approach already being applied to African and Mediterranean countries and the Union's eastern and south-eastern neighbours
Vandaar dat het Comité erop aandringt dat „ alle EG-onderdanen , dus ook zij die tot etnische minderheden behoren , kunnen rekenen op een aandeel en een toekomst in een ' Europa van de burgers ' , en dat de rechten betreffende verblijf , het vrij verkeer van personen en werkgelegenheid , en de onder linge erkenning van diploma ' s en kwalificaties voor allen , zonder uitzondering , gelden " .To foster greater economic cooperation and ensure closer Community-wide cohesion , the Committee considered that , when dealing with Member States ' economic policies , the Commission and Council should sharpen up the guidelines and directions contained in the annual economic report , as well as the monitoring procedures .
Als wij dat kunnen doen, zullen wij in een betere positie verkeren en minder kwetsbaar zijn voor kritiek, aangezien, volgens de Eurobarometer – als ik het cijfer juist lees – 63 procent van de Europeanen voorstander is van een dergelijke Grondwet of een dergelijk Verdrag.If we can do that, then we shall be in a better position and less vulnerable to criticism, for, according to Eurobarometer - – if I read the figures correctly - 63% of Europeans are in favour of such a Constitution or Treaty.
Showing page 1. Found 38356 sentences matching phrase "verkeer".Found in 4.081 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.