Translations into English:

 • traffic     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
   
  commercial transportation or exchange of goods
   
  exchange or flux of information, messages or data
   
  het geheel van verplaatsingen waarbij goederen of personen vervoerd worden
   
  The number of visits to a website, or the amount of user activity on a website or on a network.
   
  The movement of vehicles, ships, aircraft, persons, etc., in an area or over a route.
   
  Het bewegen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, personen, enzovoort, in een gebied of op een route.
   
  The vehicles, persons, etc., moving in an area or over a route.
   
  De voertuigen, personen, enzovoort, die in een gebied of over een route bewegen.
 • relation         
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )
 • acceptance   
  (noun   )
 • access         
  (verb, noun   )
 • accession     
  (verb, noun   )
 • account         
  (verb, noun   )
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • admission     
  (verb, noun   )
 • admittance   
  (noun   )
 • approach       
  (verb, noun   )
 • commerce         
  (noun   )
 • connection       
  (noun   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • entrance         
  (verb, noun, adjv   )
 • entry         
  (noun   )
 • familiarity   
  (noun   )
 • intercourse   
  (noun   )
 • interrelation   
  (noun   )
 • landing     
  (noun, adjv   )
 • locomotion   
  (noun   )
 • meeting       
  (noun   )
 • narrative     
  (noun, adjv   )
 • reception       
  (noun   )
 • relationship       
  (noun   )
 • story     
  (noun   )
 • tale   
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
traffic
 
first-person singular present indicative of verkeren.
 
imperative of verkeren.

Similar phrases in dictionary Dutch English. (23)

Departement van Milieu, Verkeer, Energie en CommunicatieFederal Department of Environment, Transport, Energy and Communications
Europese Conferentie van ministers van VerkeerEuropean Conference of Ministers of Transport
in de waan verkerenfancy
in doodsangst verkerenagonize
in ellende verkerenbe wretched; be miserable
in goede staat verkerendingoodcondition; in good condition
Ministerie van Verkeer en WaterstaatMinistry of Transportation and Water Management
plaatselijk verkeerlocal traffic
seksueel verkeersexual intercourse
uitstoot door het verkeertraffic emission
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeerVienna Convention on Diplomatic Relations
verkere
verkereninterrelate; interact; turn; shift; be; belocated; amend; befound; ; convert; change; relate; attend; frequent; findoneself; concern; alter; to change
verkerend
verkering
vrij verkeerfree circulation
vrij verkeer van goederenfree movement of goods
vrij verkeer van kapitaalfree movement of capital
vrij verkeer van personenfree movement of persons
vrij verkeer van programma'sfree movement of programmes
vrij verkeer van werknemersfree movement of workers
vrijheid van verkeerfreedom of movement
zakelijk verkeercommercial traffic

Example sentences with "verkeer", translation memory

add example
Donderdag, ‧ oktober ‧Protocol bij de overeenkomst EG/Zwitserland over het vrije verkeer van personen (deelname van Bulgarije en Roemenië) ***Thursday ‧ October ‧Protocol to the EC-Switzerland Agreement on the free movement of persons (participation of Bulgaria and Romania) ***
Dezelfde burgers zouden overigens het idee van vrijheid, met vrij verkeer, enthousiaster aanvaarden, indien de Europese besluitvormer dit project aanpakt met behulp van voor de veiligheid van de buitengrenzen essentiële elementen.Besides, these same citizens would accept the idea of freedom linked to free movement more enthusiastically if the European decision-maker framed this plan with due allowance for aspects essential to the security of the external frontiers.
Aan het einde van de jaren tachtig kwamen wij op het idee om een interne markt te creëren met vrij verkeer van personen, goederen en diensten, maar de bureaucratie en het gebrek aan erkenning van kwalificaties en diensten waren zo groot dat er geen echt vrij verkeer van personen kon komen.Since the late 1980s we have had this idea of a single market with free movement of people, goods and services, but the bureaucracy and the lack of recognition of qualifications and services was so great that there was no true free movement of people.
De toeristenindustrie ziet zich geconfronteerd met grote uitdagingen, zoals toenemende wereldwijde concurrentie, demografische trends, klimaatverandering en milieueisen, seizoensgebonden spreiding van het toeristisch verkeer en het toenemende gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën door cliënten.The tourism sector faces major challenges, such as increasing global competition, demographic trends, climate change and environmental constraints, the seasonal distribution of tourist movements and the increasing use by customers of new information and communication technologies.
VRIJ VERKEER VAN GOEDERENFREE MOVEMENT OF GOODS
Deze minimale vrijheden van verkeer en communicatie bestaan nog niet eens.These minimum freedoms of movement and communication are still non-existent.
Daarmee is het vrije verkeer verzekerd in een gebied dat wordt begrensd door bijna 43 000 kilometer externe zeegrenzen, meer dan 7 700 kilometer landgrenzen, en dat, zoals ik al zei, 25 landen en 400 miljoen mensen omvat.Free movement is thus guaranteed within a territory of almost 43 000 km of external maritime borders and more than 7 700 km of land borders, covering 25 countries and 400 million people.
Wanneer de korting door middel van een openbare inschrijving is vastgesteld, wordt het invoerrecht van de dag toegepast waarop het douanekantoor de aangifte voor het vrije verkeer aanvaardtWhere the reduction is fixed under a tendering procedure, the rate of duty applied shall be that in force on the day on which the certificate of release for free circulation is accepted by the customs office
Als er vrij verkeer van arbeidskrachten is, dan moet het pensioen ook altijd meegaan van het ene land naar het andere.If there is free movement of labour, pensions must also always move from one country to another.
Richtlijn ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ oktober ‧ betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens moet strikt worden uitgevoerd, om de privacy van personen met een handicap en personen met beperkte mobiliteit te waarborgen en om ervoor te zorgen dat de gevraagde informatie alleen dient om de in deze verordening neergelegde bijstandsverplichtingen te vervullen en niet ten nadele van de passagiers die van de dienst in kwestie gebruikmaken wordt aangewendDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data should be strictly enforced in order to guarantee respect for the privacy of persons with disabilities and persons with reduced mobility, and ensure that the information requested serves merely to fulfil the assistance obligations laid down in this Regulation and is not used against passengers seeking the service in question
Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en WaterstaatDivisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Shipping Inspectorate Netherlands of the Inspector-General, Transport and Water Management Inspectorate
De lidstaten die hun restricties op de arbeidsmarkt handhaven, moeten bedenken dat het vrij verkeer van werknemers reële positieve effecten heeft op een duurzame economische groei.This is why I consider that the Member States which continue to impose restrictions on the labour market should bear in mind, first and foremost, the real positive impact which the free movement of workers has on sustainable economic growth.
Onverminderd de leden ‧ en ‧, moeten de lidstaten met ingang van ‧ oktober ‧ en met uitzondering van voertuigen en motoren die bestemd zijn voor uitvoer naar derde landen en van vervangingsmotoren voor in het verkeer zijnde voertuigen, voor een type gasmotor en een door een gasmotor aangedreven type voertuig dat niet aan de vereisten van de bijlagen I tot en met ‧ voldoetWithout prejudice to paragraphs ‧ and ‧, with effect from ‧ October ‧ and except in the case of vehicles and engines intended for export to third countries or replacement engines for in-service vehicles, Member States shall, for types of gas engines and types of vehicles propelled by a gas engine which do not comply with the requirements set out in Annexes I to VIII
De aanvragers moeten bewijzen dat zij niet in één van de in artikel ‧ bedoelde situaties verkerenApplicants must certify that they are not in one of the situations listed in Article
Teneinde rekening te houden met de beperkingen van het vrije verkeer die zouden kunnen voortvloeien uit maatregelen om de verbreiding van dierziekten te bestrijden, kunnen volgens de procedure van artikel ‧ buitengewone maatregelen ter ondersteuning van de markt die door deze beperkingen wordt getroffen, worden genomenIn order to take account of the restrictions on free circulation which may result from the application of measures for combating the spread of diseases in animals, exceptional measures of support for the market affected by those restrictions may be taken in accordance with the procedure laid down in Article
En dan zou ik de Voorzitter tot slot nog willen zeggen dat pas wanneer genoemde elementen in het Europees kwalificatiekader worden opgenomen de burger er daadwerkelijk beter op wordt en er een doeltreffend mechanisme voor het vrije verkeer van werknemers tot stand kan worden gebracht.Mr President, I would finally like to say that the incorporation of these elements into the European qualifications framework will be of real profit to citizens, as well as an effective mechanism for workforce mobility.
In nood verkerende schepen moeten met spoed opgenomen kunnen worden in havens. Daarom moeten deze havens dusdanig zijn uitgerust dat daar de nodige reparaties kunnen worden verricht.We must indeed ensure that ships in distress can be accommodated urgently in these ports, which will have to be suitably equipped to carry out the necessary repairs.
De sanitaire maatregelen van de Zwitserse en de communautaire wetgeving voor de veterinaire controles op het verkeer en de invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong zijn als gelijkwaardig erkendThe health measures provided for by Swiss legislation and Community legislation for veterinary checks on movements and imports of animals and products of animal origin are recognised as being equivalent
De handel op de interne markt wordt momenteel geschaad door nationale technische voorschriften die het vrij verkeer van goederen en diensten in de bouwsector regelen, waardoor het nodig is om Richtlijn 89/106/EEG inzake bouwproducten te herzien.Currently, trade on the internal market is being harmed by national technical rules that govern the free circulation of goods and services within the construction sector, which therefore necessitates the revision of Directive 89/106/EEC on construction products.
wanneer het gaat om een licht bestemd voor een gedimde lichtbundel, de aanduiding of het licht is geconstrueerd voor beide soorten verkeer of slechts voor links of rechts verkeerif the headlamp is intended to provide a dipped beam, whether it is designed for both left-hand and right-hand traffic or for either left-hand or right-hand traffic only
een koplamp met een voor rechts en links verkeer ontworpen dimlicht en een grootlicht, goedgekeurd in Zweden (E‧) krachtens Reglement nr. ‧, wijzigingenreeks ‧, en samengebouwd met hetzelfde mistvoorlicht als hierbovena headlamp with a passing beam designed for right-hand and left-hand traffic and a driving beam, approved in Sweden (E‧) in accordance with the requirements of Regulation No ‧ as amended by the ‧ series of amendments, which is reciprocally incorporated with the same front fog lamp as above
Mijnheer de Voorzitter, mijnheer Brittan, juist voor het vrij verkeer van personen in de Europese Unie is het, zoals ook mevrouw Fontaine heeft opgemerkt, een groot probleem dat diploma's, certificaten en andere titels niet in alle lidstaten worden erkend of dat aan die erkenning voorwaarden worden gekoppeld.Mr President, Commissioner, the freedom of movement of individuals - as Mrs Fontaine pointed out - within the European Union is constantly being obstructed by the fact that diplomas, examination certificates and other credentials are not recognized in all Member States, or are subject to conditions.
verzoekt de Commissie met betrekking tot het vrij verkeer van mensen een wederzijds evaluatiestelsel op te zetten dat zal worden uitgevoerd door teams van deskundigen die zijn aangewezen door de lidstaten en het Parlement, bijgestaan door de Commissie en het secretariaat-generaal van de Raad, op basis van bezoeken ter plaatse en onverminderd de bevoegdheden die de Commissie krachtens de Verdragen heeftCalls on the Commission to set, with regard to the free movement of people, a mutual evaluation system to be carried out by teams composed of experts designated by the Member States and by Parliament, assisted by the Commission and the General Secretariat of the Council, based on on-the-spot visits and without encroaching on the powers with which the Commission is entrusted with by the Treaties
Bovendien kunnen criminele netwerken door het vrije verkeer in Europa profiteren van de open binnengrenzen van de Europese Unie, terwijl het gebrek aan Europese coördinatie op justitieel gebied hen in staat stelt aan vervolging te ontkomen.In addition, freedom of movement in Europe enables criminal networks to profit from the opening up of the European Union's internal borders while at the same time exploiting the lack of European coordination with regard to justice and thus evading capture.
de ontwikkeling van campagnes die tot doel hebben in de lidstaten netwerken op te zetten om mogelijke problemen op het gebied van het vrije verkeer van werknemers en de sociale zekerheid aan de bron op te lossenthe development of campaigns aimed at creating networks in the Member States in order to resolve at source possible problems in the field of free movement of workers and social security
Showing page 1. Found 19434 sentences matching phrase "verkeer".Found in 4.661 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.