Translations into English:

 • traffic     
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  pedestrians or vehicles on roads or on the air
   
  commercial transportation or exchange of goods
   
  exchange or flux of information, messages or data
   
  het geheel van verplaatsingen waarbij goederen of personen vervoerd worden
   
  The number of visits to a website, or the amount of user activity on a website or on a network.
   
  The movement of vehicles, ships, aircraft, persons, etc., in an area or over a route.
   
  Het bewegen van voertuigen, schepen, vliegtuigen, personen, enzovoort, in een gebied of op een route.
   
  The vehicles, persons, etc., moving in an area or over a route.
   
  De voertuigen, personen, enzovoort, die in een gebied of over een route bewegen.
 • relation         
  (noun   )
 • understanding   
  (noun, adjv   )
 • acceptance   
  (noun   )
 • access         
  (verb, noun   )
 • accession     
  (verb, noun   )
 • account         
  (verb, noun   )
 • acquaintance       
  (noun, adjv   )
 • admission     
  (verb, noun   )
 • admittance   
  (noun   )
 • approach       
  (verb, noun   )
 • commerce         
  (noun   )
 • connection       
  (noun   )
 • encounter       
  (verb, noun   )
 • entrance         
  (verb, noun, adjv   )
 • entry         
  (noun   )
 • familiarity   
  (noun   )
 • intercourse   
  (noun   )
 • interrelation   
  (noun   )
 • landing     
  (noun, adjv   )
 • locomotion   
  (noun   )
 • meeting       
  (noun   )
 • narrative     
  (noun, adjv   )
 • reception       
  (noun   )
 • relationship       
  (noun   )
 • story     
  (noun   )
 • tale   
  (noun   )
 • trade           
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
traffic
 
first-person singular present indicative of verkeren.
 
imperative of verkeren.

Similar phrases in dictionary Dutch English. (23)

Departement van Milieu, Verkeer, Energie en CommunicatieFederal Department of Environment, Transport, Energy and Communications
Europese Conferentie van ministers van VerkeerEuropean Conference of Ministers of Transport
in de waan verkerenfancy
in doodsangst verkerenagonize
in ellende verkerenbe wretched; be miserable
in goede staat verkerendingoodcondition; in good condition
Ministerie van Verkeer en WaterstaatMinistry of Transportation and Water Management
plaatselijk verkeerlocal traffic
seksueel verkeersexual intercourse
uitstoot door het verkeertraffic emission
Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeerVienna Convention on Diplomatic Relations
verkere
verkereninterrelate; interact; turn; shift; be; belocated; amend; befound; ; convert; change; relate; attend; frequent; findoneself; concern; alter; to change
verkerend
verkering
vrij verkeerfree circulation
vrij verkeer van goederenfree movement of goods
vrij verkeer van kapitaalfree movement of capital
vrij verkeer van personenfree movement of persons
vrij verkeer van programma'sfree movement of programmes
vrij verkeer van werknemersfree movement of workers
vrijheid van verkeerfreedom of movement
zakelijk verkeercommercial traffic

Example sentences with "verkeer", translation memory

add example
We moeten derhalve al het mogelijke doen om het grensoverschrijdende verkeer van authentieke aktes zo eenvoudig mogelijk te maken.We should, therefore, aim to make the cross-border movement of authentic acts as simple as possible.
Gezien Verordening (EG) nr. ‧/‧ van het Europees Parlement en de Raad van ‧ mei ‧ inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en houdende wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad, en met name artikelHaving regard to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and amending Council Directive ‧/‧/EEC, and in particular Article ‧ thereof
Verkeer van personenMovement of persons
De Verenigde Staten van Amerika, de Gemeenschap en al haar lidstaten herinneren eraan dat zij partijen zijn bij het Internationaal Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal, waarvan de bepalingen van belang zijn om het onrechtmatig verkeer van kernmateriaal te voorkomenThe United States, the Community, and all its Member States recall that they are parties to the International Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, the provisions of which are important to the prevention of the illicit circulation of nuclear material
Hoe meer het vrije verkeer van personen zal worden gerespecteerd, hoe meer Europa zich waardig toont voor degenen die hier een toevlucht zoeken.>The more we respect freedom of movement, the more Europe will be worthy of those who seek refuge here.
Indien een lidstaat van oordeel is dat nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden, ook al voldoen zij aan de toepasselijke voorschriften en zijn zij naar behoren gemerkt, een ernstig gevaar betekenen voor de verkeersveiligheid, dan wel het milieu ernstig schaden of in de context van de preventie van afval van voertuigen de volksgezondheid ernstig schaden, mag die lidstaat gedurende een periode van maximaal zes maanden weigeren deze voertuigen te registreren of de verkoop of het in het verkeer brengen van deze voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden op zijn grondgebied toe te staanIf a Member State finds that new vehicles, systems, components or separate technical units, albeit in compliance with the applicable requirements or properly marked, present a serious risk to road safety, or seriously harm the environment or, in the context of the prevention of waste from vehicles, seriously harm public health, that Member State may, for a maximum period of six months, refuse to register such vehicles or to permit the sale or entry into service in its territory of such vehicles, components or separate technical units
Wanneer hier echter nog problemen bijkomen op het vlak van het vrij verkeer, gebrek aan toegang tot informatie, goederen, diensten en ontspanningsmogelijkheden, moeilijkheden bij de toegang tot gebouwen en vervoermiddelen, gebrek aan toegang tot het politieke proces, werkgelegenheid en opleiding, problemen in verband met geweld en mishandeling, kortom discriminatie, wordt een handicap echt een gesel.If you add to that the barriers to freedom of movement, the lack of access to information, property, services and leisure facilities, problems with access to buildings and transportation, lack of access to the political process, employment and education, and all the problems associated with violence and ill treatment - discrimination, in a word - it becomes a scourge.
In het kader van de regeling N. ‧/‧ had de Commissie erin toegestemd dat Italië, om te beoordelen in hoeverre de ‧ ondernemingen die voor reddingssteun in aanmerking komen in moeilijkheden verkeren, de hieronder weergegeven criteria zou gebruikenUnder aid scheme N ‧/‧ the Commission had agreed that Italy could use the criteria listed below in order to assess the extent of the difficulties of the five companies receiving rescue aid
De Commissie heeft bovendien een voorstel voor een verordening van de Raad, COM(97)0619/def. van 18 november 1998, ingediend, waarbij een mechanisme in het leven wordt geroepen dankzij hetwelk de Commissie een lidstaat kan gebieden zo snel mogelijk de vereiste maatregelen te nemen om de ergste obstakels die een vrij verkeer van goederen belemmeren uit de weg te ruimen.The Commission also submitted a proposal for a Council Regulation (COM(97)0619/def. of 18 November 1997) with the aim of establishing a mechanism that would enable the Commission to ask the Member State to adopt necessary and appropriate measures quickly in order to eliminate particularly serious obstacles to the free movement of goods.
Er kan geen sprake zijn van gelijke rechten als van de ontwikkelingslanden wordt verlangd dat ze hun markten voor goederen, diensten en kapitaal openstellen, terwijl de Europese Unie tegelijkertijd haar arbeidsmarkten - waarop zogenaamd vrij verkeer van werknemers geldt - voor minder geschoolde arbeidskrachten gesloten houdt.Demanding of the developing countries that they should open up their markets to goods, services and capital, at the same time as the European Union denies less-qualified workers access to its labour markets, in which there is supposedly freedom of movement, has nothing to do with equal rights.
Ook moeten in moeilijkheden verkerende bedrijven steun blijven ontvangen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, dat een permanent fonds moet worden met een eigen begroting.Struggling businesses should also carry on receiving support from the European Globalisation Adjustment Fund which should be permanent and have its own budget.
Dat is noch in het belang van degenen die goederen vervoeren in of door Zwitserland, noch in het belang van de buurlanden. Als ik bedenk dat van al het verkeer over de Brenner alleen al 30% de Brenner neemt om Zwitserland te vermijden, lijkt het mij noodzakelijk de contingenten te baat te nemen om weer de kortste weg mogelijk te maken, in plaats van perifere landen buitensporig te belasten, meer dan volgens de statistieken mogelijk is.When I consider that 30% of the traffic going through the Brenner Pass alone is traffic diverted from Switzerland, then surely we really must use the quotas here to ensure that the shortest route once again appears an advantage instead of placing an excessive burden on the surrounding countries, a burden which is far greater than any statistics show.
stelt voor dat de Top een systematische biregionale dialoog inzake migratie start die de bescherming van de mensenrechten van migrerende werknemers garandeert, ongeacht hun situatie, en gericht is op de ontwikkeling en verdieping van de samenwerking op het gebied van het vrije verkeer van personen met de Latijns-Amerikaanse oorsprong- en transitlanden, waarbij hetzelfde algemene en evenwichtige criterium dient te worden toegepast als bij de Afrikaanse landen, de Middellandse-Zeelanden en de buurlanden in het oosten en het zuidoosten van de UnieSuggests that the Summit launch a regular bi-regional dialogue on migration which ensures that the rights of migrant workers are respected whatever their circumstances, and which develops and deepens cooperation with the Latin American countries of origin and transit in the field of the free movement of persons, using the same global and balanced approach already being applied to African and Mediterranean countries and the Union's eastern and south-eastern neighbours
Als wij dat kunnen doen, zullen wij in een betere positie verkeren en minder kwetsbaar zijn voor kritiek, aangezien, volgens de Eurobarometer – als ik het cijfer juist lees – 63 procent van de Europeanen voorstander is van een dergelijke Grondwet of een dergelijk Verdrag.If we can do that, then we shall be in a better position and less vulnerable to criticism, for, according to Eurobarometer - – if I read the figures correctly - 63% of Europeans are in favour of such a Constitution or Treaty.
De in acht te nemen minimumprijs bij invoer voor verwerkte kersen is die welke van toepassing is op de datum van aanvaarding van de aangifte voor het in het vrije verkeer brengenThe minimum import price to be observed for processed cherries shall be that applicable on the day of acceptance of entry for free circulation
Binnen de EU is het natuurlijk deels het gevolg van het vrije verkeer dat in het EG-Verdrag wordt gewaarborgd en het is actueel geworden door de overhaaste snelheid waarmee de uitbreiding plaatsvindt en de omvang daarvan.Within the EU, of course, it is in part a product of the free movements guaranteed under the Treaty and it has come into focus as a real issue because of the precipitous speed and scale of enlargement.
Volgens het Hof hield dit onderscheid een schending van de Verdragsregels inzake het vrije verkeer inThe ECJ felt that this discrepancy was a breach of the Treaty rules on free movement
We veronderstellen immers dat vrij verkeer een van de voordelen van de Gemeenschap is. Als, bij voorbeeld, men een dagtrip maakt naar een andere lidstaat of ergens privé logeert, dan wordt men niet gevraagd om gedetailleerde identiteitsdocumenten of paspoorten te tonen.After all, one of the benefits of the Community is supposedly free movement and if, for example, one takes a day trip to another Member State or stays in private accommodation, there is no such requirement to provide details of identification documents or passports.
Het is dan ook een absolute noodzaak om bij de herziening van het Verdrag de mogelijkheid op te nemen dat de Europese Commissie onmiddellijk strafsancties kan opleggen aan de lidstaten, de instellingen of de vertegenwoordigers van sectoren die het beginsel van vrij verkeer schenden.It is vital to introduce into the reformed Treaty the possibility for the Commission to impose immediate financial penalties on Member States, institutions or sector representatives who break the rule on the freedom of circulation.
Volgens mij zal Polen op economisch en milieugebied en dus niet alleen op dat van het vrije verkeer van werknemers wel degelijk overgangsregelingen nodig hebben.I believe that Poland will certainly need transitional provisions with regard to economic and environmental matters, and not just concerning the free movement of workers.
Aangezien het vrije verkeer een kernaspect is van de interne markt, is dit een kwestie die voor een groot aantal burgers in heel Europa van belang is.The freedom of movement which lies at the heart of the single market means that this is an issue of importance to a great many citizens across Europe.
Zoals we het verkeer niet lamleggen wegens de dodelijke ongelukken of de giftige uitlaatgassen, en zoals we wijn en bier niet naar het vagevuur verbannen wegens de levercirrose van sommige politici, zo moeten we inzake tabak ook ons gezond verstand bewaren en vooral niet hypocriet worden.Just as we do not stop traffic because of the fatal accidents or toxic exhaust emissions, or banish wine and beer to purgatory because of the cirrhosis of the liver suffered by some politicians, on tobacco, too, we must let common sense prevail, and avoid hypocrisy at all costs.
Wanneer een marktdeelnemer naar een andere lidstaat reist om daar een dienstenactiviteit uit te oefenen, moet onderscheid worden gemaakt tussen de gevallen die onder de vrijheid van vestiging vallen en die welke wegens het tijdelijke karakter van de activiteiten onder het vrije verkeer van diensten vallenWhere an operator travels to another Member State to exercise a service activity there, a distinction should be made between situations covered by the freedom of establishment and those covered, due to the temporary nature of the activities concerned, by the free movement of services
overwegende dat mobiele werknemers uit de landen die in ‧ en ‧ tot de EU zijn toegetreden volgens de mededeling van de Commissie van ‧ november ‧ over het effect van het vrij verkeer van werknemers in de context van de uitbreiding van de EU (COM‧) tijdens de eerste fase (‧ januari ‧ – ‧ december ‧) van de overgangsmaatregelen een positief effect hebben gehad op de economieën van de lidstatenwhereas according to the Commission Communication of ‧ November ‧ on the impact of free movement of workers in the context of EU enlargement (COM‧) during the first phase (‧ January ‧ – ‧ December ‧) of the transitional arrangements mobile workers from the countries that joined the EU in ‧ and ‧ have had a positive impact on the economies of Member States
Op het eerste gezicht lijkt het een zeer lovenswaardige doelstelling om het verkeer te reguleren en te beheersen van buitenlanders tegen wie in onze lidstaten een verwijderingsmaatregel is getroffen.At first sight it may seem quite laudable to try to regulate and control the movement of foreigners whom our Member States have decided to expel.
Showing page 1. Found 19434 sentences matching phrase "verkeer".Found in 4.192 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.