pronunciation: IPA: /rɛɪ̯/

Translations into French:

 • rangée     
  (Noun  f) (noun   )
 • file     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • ligne     
  (Noun  f) (noun   )
   
  Série de cellules ou d'entrées dans une table qui se suivent horizontalement ou de gauche à droite.
 • rang     
  (Noun  m) (noun   )
   
  Een grote groep mensen of zaken op een zekere manier uitgelijnd.
 • colonne     
  (noun   )
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • suite     
  (noun   ) [mathématiques]
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • queue       
  (noun   )
   
  Lieu où des personnes s'alignent pour attendre.
   
  Een rij wachtenden.
 • tour     
  (noun   )
 • file d'attente   
   
  Lieu où des personnes s'alignent pour attendre.
   
  Een rij wachtenden.
 • caravane   
  (Noun  f) (noun   )
 • colonne de journal   
 • succession     
  (noun   )
 • série       
  (noun   )

Other meanings:

 
geordende opstelling van een aantal eenheden in één richting

Similar phrases in dictionary Dutch French. (10)

as voor het samenvouwen van rijenaxe de compactage des lignes
in de rij zettenaligner
in een rij opstellenranger; mettre en file; aligner
meetkundige rijprogression geométique
op de rij afsuccessivement
rekenkundige rijsuite arithmétique; progression arithmétique
rij leibomenespalier
rij mensenrangée
Vier op ’n rijPuissance 4
z. in een rij scharencompter (parmi); se ranger; figurer (parmi); s’aligner

    Show declension

Example sentences with "rij", translation memory

add example
Ik rij met je meeJe vais avec vous
op de achterste rij of rijen: een plaats aan de buitenkantpour la rangée ou les rangées arrière, une place extérieure
Landen die kandidaat zijn voor toetreding tot de monetaire unie moeten twee jaar voor de invoering van de euro al aan strenge budgettaire en monetaire criteria voldoen, terwijl de twee grootste EU-landen, Duitsland en Frankrijk, de grens van het begrotingstekort in de periode 2002-2005 vier jaar op rij hebben overschreden.Les candidats à l'union monétaire doivent satisfaire à des critères budgétaires et monétaires stricts pendant deux ans avant d'adopter la monnaie, alors que les deux plus grands pays de l'UE - l'Allemagne et la France - qui sont dans la zone euro, ont dépassé le plafond de déficit budgétaire pendant la période 2002-2005.
de rijen geven de categorieën pensioengerechtigden weer op basis van de classificatie in aanhangsel ‧ bij het door de Europese Commissie in samenwerking met de lidstaten opgestelde ESSPROS ManualLes lignes correspondent aux catégories de bénéficiaires de pension selon la nomenclature de l'annexe ‧ du manuel Sespros élaboré par la Commission européenne en collaboration avec les États membres
° elke auto, opgevat en gebouwd voor het vervoer van zaken waarvan de maximaal toegelaten massa ‧ kg niet overschrijdt, gelijktijdig bestaande uit een passagiersruimte die ten hoogste zes plaatsen mag bevatten, die van de bestuurder niet inbegrepen en een daarvan volledig afgesloten laadruimte waarvan de afstand tussen elk punt van de scheidingswand achter de laatste rij zitplaatsen en de binnenkant van de achterzijde van de laadruimte, gemeten in de langsrichting van het voertuig, op een hoogte van ‧ cm boven de vloer, steeds minstens ‧ percent dient te bedragen van de lengte van de wielbasis° tout véhicule conçu et construit pour le transport de choses dont la masse maximale autorisée n'excède pas ‧ kg, formé simultanément d'un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un espace de chargement séparé, dont la distance entre tout point de la cloison de séparation située derrière la rangée de sièges avant et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesuré dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur située à ‧ cm au-dessus du plancher, atteint au moins ‧ % de la longueur de l'empattement
Interpreteert tekst in de geselecteerde cellen als CSV-gegevens en plaatst elk item in een eigen cel in de rijCette option tente d' interpréter le texte dans les cellules sélectionnées comme des données CVS, plaçant chaque élément dans une cellule différente de la ligne
Ooit ga ik te paard en rij ik daarheen... totdat ik de andere kant kan zienUn jour, je prendrai un cheval et j' irai tout là- bas, jusqu' à ce que je voie I' autre côté
Ten vierde vormt de gedetailleerdheid van de voorschriften, vooral van de rij- en rusttijden en de indeling en verdeling ervan, een afschrikwekkend voorbeeld van een bureaucratie die vrijwel elke flexibiliteit verstikt.Quatrièmement, le niveau de détail des règlements, en particulier pour ce qui est des périodes de travail et de repos et de leurs division et répartition, est une vision terrifiante de bureaucratie qui ne laisse pratiquement aucune marge de manœuvre.
Rij langzaam, twee straten of zoConduis doucement
De algemene controle was echter al voldoende om de Europese Rekenkamer te doen concluderen dat de rekeningen niet zonder fouten waren - voor de elfde keer op rij, zou ik er met nadruk aan willen toevoegen.Un audit général de ce genre a tout de même permis à la Cour des comptes européenne de déclarer, pour la 11e fois consécutive, je tiens à le souligner, que les comptes présentés n’étaient pas exempts d’irrégularités.
We moeten de rijen sluiten om de hervormingsdynamiek die zich bij onze partners heeft ontwikkeld te handhaven en te intensiveren.Nous devons joindre nos efforts afin de maintenir et d'intensifier les dynamiques des réformes développées par nos partenaires.
Zoals u weet, heeft het Raadsvoorzitterschap sinds ons laatste debat van 8 oktober slechts één doel voor ogen gehad en één enkele overtuiging gehuldigd, namelijk dat de Europeanen tegenover de mondiale financiële crisis de rijen dienen te sluiten.Comme vous le savez, la Présidence du Conseil, depuis notre dernier débat du 8 octobre, n'a poursuivi qu'un seul objectif et n'a eu qu'une seule conviction: la nécessaire unité des Européens face à la crise financière mondiale.
ste deel: rijen ‧ t/mre partie: lignes ‧ à
De Commissie economische en monetaire zaken en industriebeleid was daarom van mening dat dit enige ruimte geeft om na te denken, een kans om bepaalde vragen en problemen duidelijker op een rij te krijgen en voorts te bezien hoe het oorspronkelijke voorstel van de Commissie, dat wij hebben bestudeerd, kan worden verdiept en hoe hieraan wellicht waarde kan worden toegevoegd.Par conséquent, la commission économique, monétaire et de la politique industrielle était d'avis que l'on pouvait se permettre de souffler, de mettre cette pause à profit pour clarifier les problèmes et les enjeux, et de voir comment approfondir et peut-être améliorer la proposition de la Commission sur laquelle nous nous penchons.
Bij de tests om na te gaan of een voertuig voldoet aan de emissiegrenswaarden in rij A van de tabel in punt ‧.‧.‧.‧, moet de referentiebrandstof beantwoorden aan de specificaties in punt ‧ van bijlage ‧ of, in het geval van een gasvormige referentiebrandstof, aan de specificaties in punt ‧.‧.‧ of punt ‧.‧ van bijlage ‧aDans le cadre de l’essai de véhicules en ce qui concerne les valeurs limites d’émission indiquées à la ligne A du tableau figurant au paragraphe ‧.‧.‧.‧ du présent Règlement, le carburant de référence adéquat utilisé doit être conforme aux spécifications visées au paragraphe ‧. de l’annexe ‧, ou, dans le cas de carburants gazeux de référence, le paragraphe ‧.‧.‧ ou le paragraphe ‧.‧ de l’annexe ‧a
Al de tweede week op een rijDeux semaines de suite
Het opschrift, de artikelen en of de onderdelen ervan die in de eerste rij en de eerste en de vierde kolom van de volgende rij(en) van onderstaande tabel worden vermeld, hebben betrekking op deze collectieve arbeidsovereenkomstLe titre, les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à cette convention collective de travail
Morgen rij ik terug naar LondenJe rentre à Londres demain
Als we weten, als het gaat over bijvoorbeeld controle van de rij- en rusttijden, dat we nu pas, begin 1998, de cijfers hebben van 1993 en 1994, waarbij vier lidstaten het presteren om gewoon geen cijfers in te leveren en de Commissie die zit hier en zegt: ja, we gaan de wetgeving vereenvoudigen, dereguleren en verbeteren, dan wil ik eindelijk wel eens echte resultaten zien!Si l'on sait, concernant par exemple le contrôle des périodes de conduite et de repos, que nous disposons seulement maintenant, début 1998, des chiffres de 1993 et 1994, quatre pays ayant en outre purement et simplement omis de remettre leurs chiffres, et que la Commission prétend vouloir simplifier la législation, la déréguler et l'améliorer, je souhaite vraiment voir des résultats concrets.
De in het eerste lid bedoelde ‧ nummers worden in ‧ rijen en in ‧ kolommen van telkens ‧ nummers geplaatstLes ‧ numéros visés à l'alinéa ‧er sont disposés en ‧ rangées et en ‧ colonnes comportant chacune ‧ numéros
° in de tabel van het artikel ‧ vervallen respectievelijk onder het nr. ‧ en het nr. ‧, de volgende rijen° dans le tableau de l'article ‧ aux n° ‧ et n° ‧, les lignes suivantes sont respectivement supprimées
Er is ons gezegd dat wij een gesprek zouden hebben met de commissaris van Sociale Zaken over de handhaving van de rij- en rusttijden.On nous avait parlé d'un entretien avec le commissaire aux affaires sociales au sujet du respect des temps de conduite et de repos.
Rij de auto voorAmène la bagnole ici
Eén persoon op ‧ krijgt de ziekte, die thans qua verspreiding de vierde aandoening van het zenuwstelsel op rij is na epilepsie, cerebrovasculaire aandoeningen en de ziekte van AlzheimerUne personne sur ‧ développe cette maladie, qui, parmi les troubles du systèmes nerveux les plus répandus, se situe d'ores et déjà au quatrième rang, après lépilepsie, les maladies cérébrovasculaires et la maladie d'Alzheimer
In geval van een ernstige inbreuk op de communautaire wetgeving inzake wegvervoer die in een lidstaat wordt gepleegd of geconstateerd, met name wat betreft de normen voor de voertuigen, de rij- en rusttijden van de bestuurders en het zonder vergunning verrichten van parallel of tijdelijk vervoer als bedoeld in artikel ‧, lid ‧, vijfde alinea, nemen de bevoegde instanties van de lidstaat waar de vervoerder die de inbreuk heeft gepleegd, is gevestigd, passende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het geven van een waarschuwing, als de nationale wetgeving daarin voorzietEn cas d’infraction grave à la législation communautaire dans le domaine des transports par route commise ou constatée dans tout État membre, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules, aux temps de conduite et de repos des conducteurs et à l’exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires visés à l’article ‧, paragraphe ‧, cinquième alinéa, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement du transporteur qui a commis l’infraction prennent des mesures appropriées pouvant comporter un avertissement si le droit national le prévoit, pour y donner suite
Showing page 1. Found 2642 sentences matching phrase "rij".Found in 1.56 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.