pronunciation: IPA: /rɛɪ̯/

Translations into French:

 • rangée     
  (Noun  f) (noun   )
 • file     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • ligne     
  (Noun  f) (noun   )
   
  Série de cellules ou d'entrées dans une table qui se suivent horizontalement ou de gauche à droite.
 • rang     
  (Noun  m) (noun   )
   
  Een grote groep mensen of zaken op een zekere manier uitgelijnd.
 • colonne     
  (noun   )
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • suite     
  (noun   ) [mathématiques]
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • queue       
  (noun   )
   
  Lieu où des personnes s'alignent pour attendre.
   
  Een rij wachtenden.
 • tour     
  (noun   )
 • file d'attente   
   
  Lieu où des personnes s'alignent pour attendre.
   
  Een rij wachtenden.
 • caravane   
  (Noun  f) (noun   )
 • colonne de journal   
 • succession     
  (noun   )
 • série       
  (noun   )

Other meanings:

 
geordende opstelling van een aantal eenheden in één richting

Similar phrases in dictionary Dutch French. (10)

as voor het samenvouwen van rijenaxe de compactage des lignes
in de rij zettenaligner
in een rij opstellenranger; mettre en file; aligner
meetkundige rijprogression geométique
op de rij afsuccessivement
rekenkundige rijsuite arithmétique; progression arithmétique
rij leibomenespalier
rij mensenrangée
Vier op ’n rijPuissance 4
z. in een rij scharencompter (parmi); se ranger; figurer (parmi); s’aligner

    Show declension

Example sentences with "rij", translation memory

add example
In Warschau zie ik dagelijks mensen in de rij staan voor een kom soep.À Varsovie, je vois des gens faire la file chaque jour pour un bol de soupe.
De boomrijke structurerende ruimten moeten daarenboven op een regelmatige rij met bomen beplant zijnLes espaces structurants arborés doivent, en outre, être plantés d'arbres en alignement régulier
schriftelijk. - (CS) Dit verslag is na het Europees beschermingsbevel en de richtlijn inzake de bestrijding van de mensenhandel het derde element ter bestrijding van geweld tegen vrouwen op rij dat in de afgelopen maanden het levenslicht heeft gezien.Ce rapport constitue la troisième contribution relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes au cours des derniers mois, et fait suite à la décision de protection européenne, ainsi qu'à la directive sur la prévention de la traite des êtres humains.
Bij de bijlage I bij het besluit van ‧ december ‧ van het Verenigd College houdende vaststelling van de subsidiëringsvoorschriften van centra en diensten voor Bijstand aan personen, op de rij met de kwalificatie « hoger middelbaar onderwijs », in de cel « opvoeder klasse II, gebrevetteerd verpleegkundige en technicus klasse ‧ » worden de woorden « ADL-assistent » toegevoegdDans l'annexe Ire à l'arrêté du Collège réuni du ‧ décembre ‧ fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'Aide aux personnes, dans la ligne relative à la qualification « enseignement secondaire supérieur », dans la cellule reprenant « éducateur classe II, infirmier breveté et technicien classe ‧ », les mots « Assistant AVJ » sont ajoutés
De dames en heren in de eerste rij hebben allemaal niets beters te doen dan de gelederen te sluiten!Vous tous, assis comme vous êtes là-bas, n'avez rien fait de mieux que de vous serrer les coudes!
Na tabel ‧ bis-‧ worden de volgende rijen ingevoegdLes tableaux suivants sont insérés à l'annexe ‧ bis, après le tableau ‧ bis
In 1999 moeten ze evenwel voor het derde jaar op rij gelijk blijven.Mais, en 1999, pour la troisième année consécutive, elles devraient rester stables.
Dit voorstel sluit aan bij de woorden van een Belgische minister van staat van socialistische huize, die onlangs bloedserieus verklaarde (hij loopt nog vrij rond): " Immigratie is een zegen voor ons land" . En dat zegt zo'n man terwijl de rijen werklozen van niet-Europese nationaliteit, van politieke pseudo-vluchtelingen die naar België komen omdat zij daar door niet te werken meer verdienen dan door in hun land van herkomst wèl te werken, maar aangroeien, en terwijl in tien jaar tijds het aantal gedetineerden van niet-Europese origine in België gegroeid is van 15, 4 % naar 28, 7 % van de totale gevangenispopulatie - hetgeen toch wel aantoont, als dat nog nodig is, dat het kostbare integratiebeleid geen enkele effect sorteert.Elle vise à accroître le flux de l'immigration du tiers monde, rejoignant en cela ce que vient de déclarer sans rire un ministre d'État belge, socialiste, qui n'est pas encore en prison, et qui disait: »L'immigration est une bénédiction pour notre pays», alors que s'allongent inéluctablement les files de chômeurs de toutes nationalités extra-européennes, de pseudo-réfugiés politiques qui viennent en Belgique parce qu'ils y gagnent plus sans travailler qu'en travaillant dans leur pays d'origine, alors que, en dix ans, la population carcérale en Belgique est passée de 15, 4 à 28, 7 % d'étrangers non Européens, ce qui démontre, s'il le fallait encore, l'inefficacité des onéreuses politiques d'intégration des immigrés.
Tussen Bologna en Florence was het erg druk op de weg. Er was een opstopping, een zoals de Fransen dat noemen: één grote rij vrachtwagens en auto’s waar niemand door heen kwam.Entre Bologne et Florence, il y avait un énorme embouteillage, un bouchon comme disent les Français; nous ne pouvions pas passer car il y avait une file de camions, de semi-remorques et de voitures à l’arrêt.
zij eindigen op de datum waarop de emissiegrenswaarden van artikel ‧, lid ‧, voor nieuwe voertuigen van kracht worden, dan wel op de data waarop de emissiegrenswaarden in rij B.‧ of B.‧ van de tabellen in punt ‧.‧ van bijlage I bij Richtlijn ‧/EEG, als gewijzigd bij deze richtlijn, van kracht wordenElles prennent fin dès l
Met ingang van ‧ oktober ‧ moeten de lidstaten voor een type motor met compressieontsteking of gasmotor of een door een motor met compressieontsteking of een gasmotor aangedreven type voertuig dat niet aan de vereisten van de bijlagen I tot en met ‧ en de artikelen ‧ en ‧ voldoet, en in het bijzonder indien de emissies van verontreinigende gassen en deeltjes en de opaciteit van de rook van de motor niet voldoen aan de grenswaarden in rij B‧ van de tabellen in punt ‧.‧.‧ van bijlage IÀ partir du ‧er octobre ‧, pour des types de moteurs à allumage par compression ou à gaz et des types de véhicules propulsés par des moteurs à allumage par compression ou à gaz qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans les annexes I à ‧ et les articles ‧ et ‧ et, notamment, lorsque les émissions de gaz polluants et de particules polluantes et l'opacité des fumées provenant du moteur ne sont pas conformes aux valeurs limites indiquées à la ligne B‧ des tableaux figurant au point ‧.‧.‧ de l'annexe I, les États membres
Voor voertuigen die goedgekeurd worden of voor het eerst in dienst gesteld worden vóór de in volgend lid vermelde data, zijn de grenswaarden voor de emissies van de proef type I deze aangegeven in rij A van de tabel in punt ‧.‧ van bijlage I bij de richtlijn ‧/EEG (‧ eurosPour les véhicules qui sont homologués ou mis en service pour la première fois avant les dates mentionnées à l'alinéa suivant, les valeurs limites des émissions de l'essai du type I sont celles indiquées à la ligne A du tableau figurant au point ‧.‧ de l'annexe I de la directive ‧/CEE (‧ euros
In rij E ‧, rij E ‧ tot en met E ‧, rij E ‧ en E ‧, rij E ‧, rij E ‧, rij E ‧ en E ‧, en rij E ‧ tot en met E ‧, worden de woorden ieetvoeding voor medisch gebruik vervangen door Dieetvoeding voor medisch gebruik zoals omschreven in Richtlijn ‧/‧/EGAux lignes concernant les additifs E ‧, E ‧ à E ‧, E ‧ et E ‧, E ‧, E ‧, E ‧ et E ‧, E ‧ à E ‧, les mots Aliments diététiques utilisés à des fins médicales particulières sont remplacés par les mots Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive ‧/‧/CE
Dat is ‧ op een rijQuatre de suite
de rij voor het embryoteam uit de Verenigde Staten van Amerika nr. ‧OR‧ wordt vervangen doorLa ligne correspondant à l'équipe de collecte d’embryons no ‧OR‧ pour les États-Unis d’Amérique est remplacée par la ligne suivante
Ik rij net over deJe suis là dans cinq minutes
Rij voorzichtigBonne route
Niet doen, ik rijJe plaisante
In de tabel in punt ‧ betreffende Verordening (EG) nr. ‧/‧ wordt na de rij betreffende artikel ‧ van die verordening het volgende punt ingevoegdDans le tableau figurant au point ‧ concernant le règlement (CE) no ‧/‧, le point suivant est inséré après la ligne concernant l’article ‧ dudit règlement
Indien de stoelen van eenzelfde rij als gelijksoortig kunnen worden beschouwd (bank, identieke stoelen enz.), wordt slechts één H-punt en één werkelijke bovenlichaamshoek per stoelenrij bepaald door de in aanhangsel ‧ van deze bijlage beschreven ‧-D H-machine op een plaats te zetten die voor de stoelenrij representatief wordt geachtSi les sièges d’une même rangée peuvent être considérés comme similaires (banquette, sièges identiques, etc.), on détermine un seul point H et un seul angle réel de torse par rangée de sièges, la machine ‧-D H décrite à l’appendice ‧ de la présente annexe étant disposée en position assise à une place considérée comme représentative de la rangée
Rij voorzichtigSois prudent
° in de tabel van het artikel ‧ vervallen respectievelijk onder het nr. ‧ en het nr. ‧, de volgende rijen° dans le tableau de l'article ‧ aux n° ‧ et n° ‧, les lignes suivantes sont respectivement supprimées
De header-rij eindigt nooit met eenLa ligne d'en-tête ne se termine jamais par un point-virgule
Onder vak ‧, in de tabel Lijst van afkortingen van de documenten worden de volgende rijen ingevoegd tussen de rijen T‧M en andereÀ la Case no ‧, dans le tableau Liste des abréviations des documents, entre les lignes T‧M et Autres, les lignes suivantes sont insérées
Showing page 1. Found 2642 sentences matching phrase "rij".Found in 0.839 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.