pronunciation: IPA: /rɛɪ̯/

Translations into French:

 • rangée     
  (Noun  f) (noun   )
 • file     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • ligne     
  (Noun  f) (noun   )
   
  Série de cellules ou d'entrées dans une table qui se suivent horizontalement ou de gauche à droite.
 • rang     
  (Noun  m) (noun   )
   
  Een grote groep mensen of zaken op een zekere manier uitgelijnd.
 • colonne     
  (noun   )
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • suite     
  (noun   ) [mathématiques]
   
  Série de personnes ou d'objets placés sur une ligne, l'un derrière l'autre, habituellement à intervalles réguliers.
   
  Een reeks objecten in een rij geplaatst, meestal met gelijke tussenruimtes.
 • queue       
  (noun   )
   
  Lieu où des personnes s'alignent pour attendre.
   
  Een rij wachtenden.
 • tour     
  (noun   )
 • file d'attente   
   
  Lieu où des personnes s'alignent pour attendre.
   
  Een rij wachtenden.
 • caravane   
  (Noun  f) (noun   )
 • colonne de journal   
 • succession     
  (noun   )
 • série       
  (noun   )

Other meanings:

 
geordende opstelling van een aantal eenheden in één richting

Similar phrases in dictionary Dutch French. (10)

as voor het samenvouwen van rijenaxe de compactage des lignes
in de rij zettenaligner
in een rij opstellenranger; mettre en file; aligner
meetkundige rijprogression geométique
op de rij afsuccessivement
rekenkundige rijsuite arithmétique; progression arithmétique
rij leibomenespalier
rij mensenrangée
Vier op ’n rijPuissance 4
z. in een rij scharencompter (parmi); se ranger; figurer (parmi); s’aligner

    Show declension

Example sentences with "rij", translation memory

add example
onderstrepen dat het aanscherpen van de GNErichtsnoeren nu spoedig moet worden afgerond, met name in verband met strengere uitvoercontroles op ver rij kings- en opwerkingstechnologieën, en dat er binnen de GNE naar moet worden toegewerkt dat toetreding tot het aanvullend protocol een voorwaarde voor nucleaire bevoorrading wordtrappeler la nécessité de mener à terme, à brève échéance, le renforcement des lignes directrices du GFN, notamment en ce qui concerne les contrôles accrus à l’exportation de technologies d’enrichissement et de retraitement, et d’œuvrer au sein du GFN pour que l’adhésion au protocole additionnel devienne une condition de l’approvisionnement nucléaire
Het linker vakje van rij ‧ wordt "vertrekvakje" genoemd en draagt bovendien de vermelding "START"Appelée "Case de départ", la première case de gauche de la rangée ‧ comporte en outre la mention "START"
Er wordt duidelijk een aantal acties op een rij gezet, die de Unie moet ondernemen.Elle expose clairement un certain nombre d'actions que l'Union européenne devra entreprendre.
Volgens een schatting van IFB haalt deze goederentreinverbinding jaarlijks 11 500 vrachtauto ’ s van de weg of een 225 kilometer lange rij vrachtwagens die bumper aan bumper staan .IFB estime que ce service de train désencombre la route de 11 500 camions par an , soit 225 km de camions pare-chocs contre pare-chocs .
Overwegende dat in Verordening ( EEG ) nr. 1786 / 93 van de Commissie ( * ) is bepaald welke hoeveelheden ruwe suiker voor de periode van 1 juli 1993 tot en met 28 februari 1994 in aanmerking komen voor de in artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr. 2225 / 86 bedoelde steun voor raffinage ; dat de aan de Portugese raffinade rijen toegewezen hoeveelheid van oorsprong uit de Franse Antillen niet meer beschikbaar is ; dat evenwel een2 considérant que le règlement ( CEE ) nD 1786/ 93 de la Commission^ ) a fixé , pour la période du 1 " juillet 1993 au 28 février 1994 , les quantités de sucre brut pouvant bénéficier de l ' aide au raffinage prévue à l ' article 3 du règlement ( CEE ) n° 2225/ 86 ; que la quantité allouée aux raffineries portugaises et originaires des Antilles françaises
Als de achterste stoelenrij kan worden verwijderd en/of volgens de instructies van de fabrikant kan worden neergeklapt om het bagagecompartiment te vergroten, moet de stoelenrij vlak vóór deze achterste rij eveneens worden getestSi la rangée de sièges située la plus en arrière est escamotable et/ou peut être repliée par l'utilisateur conformément aux instructions du constructeur afin d'agrandir le compartiment à bagages, l'essai sera aussi effectué sur la rangée de sièges placée immédiatement devant cette rangée située le plus en arrière
Wanneer een reiziger niet uitdrukkelijk een andere taxi kiest, voert de chauffeur die vooraan in de rij staat de rit uitLorsqu'un voyageur ne choisit pas expressément un autre taxi, c'est le chauffeur qui tient la tête de la file qui effectue la course
Tekst: Calibri bold ‧ pt, hoofdletters, wit; +-tekens: Calibri bold ‧ pt, hoofdletters, wit, aaneengesloten op een rijTexte: Calibri bold ‧ pt, capitales, blanc; symboles +: Calibri bold ‧ pt, capitales, blanc, aligné sur une seule ligne
Allereerst ben ik het met de rapporteur eens dat met name de regio ' s van doelstelling 1 wegens de v rij zwakke administratieve structuren soms problemen hebben om voor het milieu te zorgen .Notre commission de la politique régionale , de l ' aménagement du territoire et des relations avec les pouvoirs régiona ux et locaux a formulé une réflexion et des propositions . Le Parlement a fait son devoir .
Indien de stoelen van eenzelfde rij als gelijksoortig kunnen worden beschouwd (bank, identieke stoelen enz.), wordt slechts één H-punt en één werkelijke romphoek per stoelenrij bepaald met de in aanhangsel ‧ van deze bijlage beschreven ‧-D H-machine op een plaats die voor de stoelenrij representatief wordt geachtSi les sièges d’une même rangée peuvent être considérés comme similaires (banquette, sièges identiques, etc.), on détermine un seul point H et un seul angle réel de torse par rangée de sièges, la machine ‧ DH décrite à l’appendice ‧ de la présente annexe étant disposée en position assise à une place considérée comme représentative de la rangée
Het betreft hier een hele reeks zeer kwalitatieve factoren en de therapeut moet trachten deze uiteenlopende elementen op te nemen als hij de behoeften van de patiënt op een rij zet en naar een aangepaste oplossing zoekt .Il y a là tout un ensemble de fact eurs très qualitatifs , et le thérapeute ou le prescripteur doivent essayer d ' intégrer ces divers éléments dans la prise en compte des besoins du patient et dans la recherche d ' une solution adaptée .
° « gebrevetteerd rij-instructeur »: een instructeur met een brevet van beroepsbekwaamheid dat toegang geeft tot de functie van instructeur die met het praktisch onderricht voor het besturen van voertuigen van categorie B belast wordt, zoals bepaald in artikel ‧ van het koninklijk besluit van ‧ mei ‧ betreffende de voorwaarden voor de erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen° « instructeur de conduite breveté »: un instructeur disposant d'un brevet de qualification professionnelle donnant accès à la fonction d'instructeur, chargé de l'enseignement pratique à la conduite de véhicules de catégorie B, tel que défini à l'article ‧ de l'arrêté royal du ‧ mai ‧ relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur
In zo' n eettent rij je zo langs de rijen en kun je veel sneller kiezenA la cantine, on pourrait passer devant les plats... et choisir plus vite
Ik sta in de rij bij de bioscoopJe faisais la queue au cinéma et tout à coup
laatste rijDernière ligne
Is er iemand die bij de grens in de rij wil staan wachten om een naburig land binnen te komen?Quelqu'un souhaite-t-il faire la file à la frontière pour entrer dans un pays voisin?
Luchthavens zouden het de vertrekkende passagiers gemakkelijker kunnen maken om vloeistoffen, spuitbussen en gels mee te nemen door bij de beveiligingscontrole bijvoorbeeld één rij uit te rusten met screeningapparatuur voor vloeibare explosievenAinsi, en utilisant par exemple un équipement d’inspection/filtrage des explosifs liquides à l’un des postes de contrôle de sûreté, les aéroports pourraient faciliter le transport de substances liquides, aérosols et gels pour les passagers en partance
Op de eerste rij voor de euroEn première ligne pour Feuro
Wint, met uitsluiting van elk ander biljet, het biljet waarvan de ‧ op een rij, een kolom of een diagonaal liggende vakjes, een afbeelding van een identiek voorwerp vertonenA l'exclusion de tout autre billet, est gagnant, le billet dont les ‧ cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique
Zoals u weet, heeft het Raadsvoorzitterschap sinds ons laatste debat van 8 oktober slechts één doel voor ogen gehad en één enkele overtuiging gehuldigd, namelijk dat de Europeanen tegenover de mondiale financiële crisis de rijen dienen te sluiten.Comme vous le savez, la Présidence du Conseil, depuis notre dernier débat du 8 octobre, n'a poursuivi qu'un seul objectif et n'a eu qu'une seule conviction: la nécessaire unité des Européens face à la crise financière mondiale.
49,8 21,1 12,1 1 55,7 rijen Rubber- en plasticverwerkende industrie Overige be- en verwerkende industrie BouwnijverheidAutres Industries manufacturières Bâtiment et génie civil
Daar zagen we rijen jonge vrouwen - in feite waren het nog meisjes, van 13 of 14 jaar - en er liep een stroom urine door de straat waar ze stonden.Nous y avons vu des files de jeunes femmes, ou plutôt de filles de 13 ou 14 ans, et il y avait un flot d'urine coulant dans la rue depuis l'endroit où elle faisait la file.
Alleen omdat de EG zich ergens in mengt dat niet onder het Verdrag van Rome valt , komt dit project uit de rij van prioriteiten .Ce n ' est que parce que la CEE s ' immisce dans un secteur qui dépasse le cadre du traité de Rome que ce projet sort de la liste des priori tés .
Ik spreek daar nu nog geen oor deel over uit , maar ik vraag aan de Commissie of zij bereid is de voor- en nadelen daarvan op een rij te zetten en vervolgens met een advies bij ons te komen .Le sujet était ardu , les objections nombreuses , et lu i-même n ' a pas ménagé sa peine pour mettre au point ce rapport tel qu ' il est et dont je pense qu ' il sera adopté par l ' écrasante majorité des membres du Parlement .
James, rij je met mij mee?James, tu viens avec moi?
Showing page 1. Found 3364 sentences matching phrase "rij".Found in 0.745 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.