pronunciation: IPA: rɔx

Translations into French:

 • raie     
  (Noun  f) (noun   )
   
  Animal du superordre Batoidea de la classe des poissons cartilagineux.
   
  De superorde Batoidea van platvissen waarin zich meer dan 500 verschillende soorten in 13 families bevinden.
 • ray   
  (noun   )

Picture dictionary

raie
raie

    Show declension

Example sentences with "rog", translation memory

add example
° de organisatie binnen het ROG van een bemiddelingsoverleg over de door het registratie-en coördinatiepunt doorverwezen zorgvragen° de l'organisation, au sein du ROG, d'une concertation de médiation sur les demandes d'aide renvoyées par le point d'enregistrement et de coordination
het inleiden van klachten over de zorgvraagregistratie, georganiseerd door het ROGl'introduction de plaintes sur l'enregistrement de la demande de soins, organisée par le ROG
T > aties , aangez en betrokken omroep en auteursrechte , ι j ke cepa „ · rger g : . · · " ■ · . onderscheid m . ■ < ' OP grond van de nationaliteit van ce dienstverlener of van de plaats • . ■ ¡ r.a · ooze is gevestigd , maakt het in de zaak Debauve Π ) oaarbi j rog een , niet te r beperking van het verbod van tot discriminatie ■ ■ t rokkenae , doch van het , ' erboo van zonder onderscheid toepasbare beperkingen van r , ' t vrije verkeer van diensten ontwikkelde , uitzondering OD arti < ei 19 ( ί . ' < "A la lecture de ce qui précède , il subsiste donc des restrictions indistinctement appLicables que les articles 59 , premier aLinéa , et 62 interdisent , c ' est-à-dire que restent appLicables des prescriptions nationales " similaires " , justifiées par l ' intérêt général ( dernier membre de La phrase citée dans le précédent aLinéa ) ( 3 ) , mais aussi , en second lieu , des prescriptions nationales qui ne sont pas justifiées par l ' intérêt général .
Het ROG in de provincie Vlaams-Brabant richt zich tevens tot de personen met een handicap, die hun woonplaats hebben in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en die opvang, behandeling en begeleiding vragen in een door het Fonds erkende voorzieningLe ROG de la province du Brabant flamand s'adresse également aux personnes handicapées ayant leur domicile en Région de Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds
Ten slotte zijn er ook hulpbronnen zoals rog en deminder belangrijke platvissoorten ( met inbegrip vantarbot , griet , tongschar , witje en schar ) waarvoorgeen gedetailleerde wetenschappelijke follow-upplaatsvindt , maar die eveneens overgeëxploiteerdkunnen zijn .Enfin , il existe d autres ressources comme diversesespèces de raie et des espèces mineures de poissonplat ( turbot , barbue , limande-sole , plie cynoglosse , limande , etc . ) qui ne font pas l objet d un suiviscientifique approfondi , mais qui néanmoins sontpeut-être surexploitées .
Per ROG worden twee ambtenaren, aangewezen door de leidend ambtenaar van het Fonds, als leden toegevoegd aan het bestuursorgaanPour chaque ROG, deux fonctionnaires, désignés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds, sont membres de l'organe de direction
Met het oog op het vinden van een aanbod inzake opvang, begeleiding of behandeling van de zorgvragen, bedoeld in artikel ‧, organiseert het ROG een bemiddelingsoverleg waarbij de volgende actoren betrokken kunnen wordenAux fins de trouver une offre en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement telle que visée à l'article ‧, le ROG organise une concertation de médiation, à laquelle les acteurs suivants peuvent être associés
Het rapport van die kwaliteitscontrole wordt aan het ROG bezorgdLe rapport de ce contrôle de qualité est remis au ROG
Het registratie-en coördinatiepunt stelt de rapporten ter beschikking van de leden van het ROG, bedoeld in artikel ‧, §Le point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la disposition des membres du ROG, visé à l'article ‧, § ‧er
Het ROG evalueert en brengt verslag uit overLe ROG évalue et fait rapport sur
Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen ‧ D-‧ Bad Oldesloe TelTel.:‧ ‧ ‧ Malta VIRBAC S. A. ‧ère avenue ‧ m L. I. D CZ-‧ Praha ‧ Tel: ‧ ‧ Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen
Het saldo van het subsidiebedrag wordt uitbetaald vóór ‧ januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop het subsidiebedrag betrekking heeft, na voorlegging aan het Fonds van een rapport inzake de werking van het ROG en het registratie-en coördinatiepunt, evenals van een financieel verslag met betrekking tot het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeftLe solde du montant de subvention est liquidé avant le ‧ janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention
Aangezien de steun geen onmiddellijke gevolgen voor de productiekosten heeft en de vervoerskosten erbij komen, zullen de gevolgen voor de prijzen beperkt zijn. OMV en ROG zullen rechtstreeks concurreren met ethyleenproducenten in andere vestigingen langs het netwerk, maar de capaciteitstoename door OMV en Ruhr Oel is gering in verhouding tot de reeds beschikbare capaciteit in het ARG-gebied en de marktaandelen van de begunstigden zijn kleinL’aide n’ayant pas un impact direct sur le coût de production et les frais de transport, les effets sur les prix seront limités. OMV et ROG seront en concurrence directe avec les producteurs d’éthylène établis sur d’autres sites situés le long du parcours du réseau relié, mais l’augmentation des capacités d’OMV et de Ruhr Oel est faible par rapport aux capacités existantes dans la zone ARG et les parts de marché des bénéficiaires sont réduites
De provincie maakt het territoriale werkingsgebied uit van het ROGLa province constitue le ressort territorial du ROG
Ter uitvoering van het eerste lid wordt de overeenkomst inzake de provincie Vlaams-Brabant gesloten tussen drie partijen, namelijk het Fonds, de provincie Vlaams Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en worden de voorzieningen die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest liggen, evenals de Vlaamse Gemeenschapscommissie als leden betrokken bij het ROG in de provincie Vlaams-BrabantEn exécution du premier alinéa, la convention pour la province du Brabant flamand est conclue entre trois parties, à savoir le Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire flamande, et les structures établies en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres au ROG de la province du Brabant flamand
golfrog (Raja undulata) en witte rog (Rostroraja alba) in de EU-wateren van ICES-zones VI, VII, VIII, ‧ en Xla raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, ‧ et X
° het vertegenwoordigen, als belangenbehartiger, van individuele personen met een handicap bij het bemiddelingsoverleg, georganiseerd door het ROG° la représentation, en tant que défenseur des intérêts, de personnes handicapées individuelles dans la concertation de médiation organisée par le ROG
De leden van het ROG, vermeld in artikel ‧, § ‧, ‧°, ‧° en ‧°, verkiezen een bestuursorgaan, waarin elk van die leden evenredig vertegenwoordigd is en elk lid minstens twee en maximaal vijf vertegenwoordigers heeftLes membres du ROG visés à l'article ‧, § ‧er, ‧°, ‧° et ‧° élisent un organe de direction, chacun de ces membres y étant représenté proportionnellement et ayant au moins deux et au plus cinq représentants
° vijf vertegenwoordigers van de ROG's, namelijk één vertegenwoordiger per ROG, die is voorgedragen door het bestuursorgaan van het ROG° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, proposé par l'organe de direction du ROG
Het ROG heeft inzake de zorgvraagregistratie de volgende opdrachtenLe ROG accomplit les missions suivantes en matière d'enregistrement de la demande de soins
Behoudens de opdrachten van het ROG in het kader van zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning als omschreven in respectievelijk hoofdstukken IV, V,VI en VII, richt het een registratie-en coördinatiepunt opOutre les missions du ROG dans le cadre de l'enregistrement des demandes d'aide, de la médiation des soins, de l'harmonisation des soins et de la planification des soins tels que définis aux chapitres IV, V, ‧ et VII, il créé un point d'enregistrement et de coordination
Doe je niet zo deugdzaam voor Rog, oké?OK, ne sois pas condescendant, Rog '!
Ter uitvoering van het eerste lid wordt de overeenkomst betreffende de provincie Vlaams-Brabant, vermeld in artikel ‧, § ‧, gesloten tussen het Fonds, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en worden de voorzieningen die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest opvang, behandeling en begeleiding aanbieden, evenals de Vlaamse Gemeenschapscommissie als leden betrokken bij het ROG in de provincie Vlaams-BrabantEn exécution du premier alinéa, la convention pour la province du Brabant flamand visée à l'article ‧, § ‧er, est conclue entre le Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire flamande, et les structures assurant l'accueil, le traitement et l'accompagnement en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres au ROG de la province du Brabant flamand
Het Fonds verleent aan de provinciebesturen subsidies voor de oprichting en werking van het ROG en het registratie-en coördinatiepunt ten bedrage van ‧ euro per jaar en per provincieLe Fonds octroie aux gouvernements provinciaux des subventions pour la création et le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination à concurrence de ‧ euros par an et par province
Showing page 1. Found 97 sentences matching phrase "rog".Found in 0.331 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.