pronunciation: IPA: rɔx

Translations into French:

 • raie     
  (Noun  f) (noun   )
   
  Animal du superordre Batoidea de la classe des poissons cartilagineux.
   
  De superorde Batoidea van platvissen waarin zich meer dan 500 verschillende soorten in 13 families bevinden.
 • ray   
  (noun   )

Picture dictionary

raie
raie

    Show declension

Example sentences with "rog", translation memory

add example
Met het oog op het vinden van een aanbod inzake opvang, begeleiding of behandeling van de zorgvragen, bedoeld in artikel ‧, organiseert het ROG een bemiddelingsoverleg waarbij de volgende actoren betrokken kunnen wordenAux fins de trouver une offre en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement telle que visée à l'article ‧, le ROG organise une concertation de médiation, à laquelle les acteurs suivants peuvent être associés
Golfrog (Raja undulate) en witte rog (Rostroraja alba) in de EU-wateren van ICES-zones VI, VII, VIII, ‧ en X; enla raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, ‧ et X; et
° het stimuleren van de actieve inzet van de in artikel ‧, ‧°, ‧° en ‧°, bedoelde leden van het ROG° de la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article ‧, ‧°, ‧° et ‧°
het informeren en begeleiden van personen met een handicap in het kader van zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling, georganiseerd door het ROGpar l'information et l'accompagnement de personnes handicapées dans le cadre l'enregistrement de la demande de soins et de la médiation organisées par le ROG
Het Fonds wordt in het ROG vertegenwoordigd door een ambtenaar van niveau A, voor wie de deelname aan de werking van het ROG een voltijdse kernactiviteit isLe Fonds est représenté au sein du ROG par un fonctionnaire de niveau A, la participation de celui-ci aux activités du ROG étant une activité essentielle à temps plein
Per ROG zetelen twee ambtenaren van het Fonds, waaronder de ambtenaren bedoeld in artikel ‧, § ‧, ambtshalve in dit bestuursorgaanPour chaque ROG, deux fonctionnaires du Fonds, dont les fonctionnaires visés à l'article ‧, § ‧, siègent d'office dans ledit organe de direction
Het ROG in de provincie Vlaams-Brabant richt zich tevens tot de personen met een handicap, die hun woonplaats hebben in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en die opvang, behandeling en begeleiding vragen in een door het Fonds erkende voorzieningLe ROG de la province du Brabant flamand s'adresse également aux personnes handicapées ayant leur domicile en Région de Bruxelles-Capitale et sollicitant un accueil, un traitement et l'accompagnement dans une structure agréée par le Fonds
Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen ‧ D-‧ Bad Oldesloe TelTel.:‧ ‧ ‧ Malta VIRBAC S. A. ‧ère avenue ‧ m L. I. D CZ-‧ Praha ‧ Tel: ‧ ‧ Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen
Het saldo van het subsidiebedrag wordt uitbetaald vóór ‧ januari van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop het subsidiebedrag betrekking heeft, na voorlegging aan het Fonds van een rapport inzake de werking van het ROG en het registratie-en coördinatiepunt, evenals van een financieel verslag met betrekking tot het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeftLe solde du montant de subvention est liquidé avant le ‧ janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention
Het registratie-en coördinatiepunt stelt de rapporten ter beschikking van het bestuursorgaan van het ROG, vermeld in artikel ‧, eerste lidLe point d'enregistrement et de coordination met les rapports à la disposition des membres de l'organe de direction du ROG, visé à l'article ‧, alinéa premier
Ter uitvoering van het eerste lid wordt de overeenkomst inzake de provincie Vlaams-Brabant gesloten tussen drie partijen, namelijk het Fonds, de provincie Vlaams Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en worden de voorzieningen die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest liggen, evenals de Vlaamse Gemeenschapscommissie als leden betrokken bij het ROG in de provincie Vlaams-BrabantEn exécution du premier alinéa, la convention pour la province du Brabant flamand est conclue entre trois parties, à savoir le Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire flamande, et les structures établies en Région de Bruxelles-Capitale ainsi que la Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres au ROG de la province du Brabant flamand
° vijf vertegenwoordigers van de ROG's, namelijk één vertegenwoordiger per ROG, die is voorgedragen door het bestuursorgaan van het ROG° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, proposé par l'organe de direction du ROG
Het verslag van die controle wordt bezorgd aan het bestuursorgaan van het ROG, vermeld in artikel ‧, eerste lidLe rapport du contrôle est transmis à l'organe de direction du ROG visée à l'article ‧, alinéa premier
Het ROG evalueert en brengt verslag uit overLe ROG évalue et fait rapport sur
Het rapport wordt ter beschikking gesteld van de leden van het ROG, bedoeld in artikel ‧, §Le rapport est mis à la disposition du ROG, visé à l'article ‧, § ‧er
Het ROG is verantwoordelijk voorLe ROG est responsable
Het ROG kan subregionale of thematische werkgroepen oprichtenLe ROG peut créer des groupes de travail subrégionaux ou thématiques
Het rapport van die kwaliteitscontrole wordt aan het ROG bezorgdLe rapport de ce contrôle de qualité est remis au ROG
Het registratie-en coördinatiepunt stelt rapporten op over de realisaties en knelpunten van zorgafstemming en stelt die rapporten ter beschikking van het bestuursorgaan van het ROG, vermeld in artikel ‧, eerste lidLe point d'enregistrement et de coordination établit des rapports sur la réalisation et les problèmes en matière d'harmonisation des soins, et met ces rapports à la disposition de l'organe de direction du ROG, visé à l'article ‧, alinéa premier
Hij bewaakt de afstemming tussen de provincies bij de uitvoering van de opdrachten van het ROGIl surveille l'harmonisation entre les provinces dans l'exécution des missions du ROG
Showing page 1. Found 80 sentences matching phrase "rog".Found in 0.514 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.