pronunciation: IPA: rɔx

Translations into French:

 • raie     
  (Noun  f) (noun   )
   
  Animal du superordre Batoidea de la classe des poissons cartilagineux.
   
  De superorde Batoidea van platvissen waarin zich meer dan 500 verschillende soorten in 13 families bevinden.
 • ray   
  (noun   )

Picture dictionary

raie
raie

    Show declension

Example sentences with "rog", translation memory

add example
Takhtarova echtgenote Ivanova, Tatyana Anatolyevna, geboren te Krivoy Rog (Rusland) op ‧ aprilTakhtarova épouse Ivanova, Tatyana Anatolyevna, née à Krivoy Rog (Russie) le ‧ avril
Het saldo van het subsidiebedrag wordt uitbetaald voor ‧ maart van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarop het subsidiebedrag betrekking heeft, na voorlegging aan het Fonds van een verslag over de werking van het ROG en het registratie-en coördinatiepunt, evenals van een financieel verslag over het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeftLe solde du montant de subvention est liquidé avant le ‧ janvier de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle se rapporte le montant de subvention, après la présentation, au Fonds, d'un rapport sur le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination, et d'un rapport financier de l'année calendaire à laquelle se rapporte la subvention
° het informeren van personen met een handicap over het bestaan en de werking van het ROG en het registratie-en coördinatiepunt, bedoeld in artikel ‧, §° informer les personnes handicapées sur l'existence et le fonctionnement du ROG et du point d'enregistrement et de coordination visé à l'article ‧, § ‧er
Opgemerkt wordt dat het in tabel ‧ genoemde bedrijf ROG Kolesa, d.d., Letališka ‧, ‧ Ljubljana, Slovenië eerder ELAN Bikes d.d. heetteIl convient de noter que ROG Kolesa, d.d., Letališka ‧, ‧ Ljubljana, Slovénie, figurant dans le tableau ‧, auparavant dénommée ELAN Bikes, d.d., a informé les services de la Commission qu’elle avait changé de nom en ROG Kolesa, d.d
Hij is ondermeer verantwoordelijk voor het bewaken van de afstemming tussen de beleidsontwikkelingen binnen het ROG en het beleid van de minister, bevoegd voor de Bijstand aan PersonenIl est notamment chargé de surveiller l'harmonisation des développements de la politique au sein du ROG et de la politique menée par le ministre chargé de l'assistance aux personnes
Doe je niet zo deugdzaam voor Rog, oké?OK, ne sois pas condescendant, Rog '!
Per ROG worden twee ambtenaren, aangewezen door de leidend ambtenaar van het Fonds, als leden toegevoegd aan het bestuursorgaanPour chaque ROG, deux fonctionnaires, désignés par le fonctionnaire dirigeant du Fonds, sont membres de l'organe de direction
Ter uitvoering van het eerste lid wordt de overeenkomst betreffende de provincie Vlaams-Brabant, vermeld in artikel ‧, § ‧, gesloten tussen het Fonds, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en worden de voorzieningen die in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest opvang, behandeling en begeleiding aanbieden, evenals de Vlaamse Gemeenschapscommissie als leden betrokken bij het ROG in de provincie Vlaams-BrabantEn exécution du premier alinéa, la convention pour la province du Brabant flamand visée à l'article ‧, § ‧er, est conclue entre le Fonds, la province du Brabant flamand et la Commission communautaire flamande, et les structures assurant l'accueil, le traitement et l'accompagnement en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que la Commission communautaire flamande sont associées en tant que membres au ROG de la province du Brabant flamand
Hey, Rog, ik denk niet, dat ik het redTu dois être ici dans ‧ minutes.- J' y arriverai pas
Het Fonds verleent, met behoud van de toepassing van de bepalingen van de wet van ‧ december ‧ tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, toegang tot de centrale gegevensbank aan het ROG en het registratie-en coördinatiepunt, met het oog op de uitvoering van hun opdrachten, en aan de instanties, aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan PersonenSans préjudice de l'application des dispositions de la loi du ‧ décembre ‧ relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le Fonds donne accès à la banque de données centrale au ROG et au point d'enregistrement et de coordination, en vue de l'exécution de leurs missions, ainsi qu'aux instances désignées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes
Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen ‧ D-‧ Bad Oldesloe TelTel.:‧ ‧ ‧ Malta VIRBAC S. A. ‧ère avenue ‧ m L. I. D CZ-‧ Praha ‧ Tel: ‧ ‧ Danmark VIRBAC DANMARK A/S Profilvej ‧ Kolding Tlf.: + ‧ Deutschland VIRBAC TIERARZNEIMITTEL GMBH West Rögen
De opdracht van de vereniging bestaat erin de vertegenwoordiging van de verwijzende instanties in het ROG en in de permanente cel te organiserenLa mission de l'association consiste à organiser la représentation des instances de renvoi au sein du ROG et dans la cellule permanente
Hé mama, daar komt RogMaman, voilà Roger!
De eerste keer dat bij de gerichte visserij op rog met een voor die tak toegestane maaswijdte de vangsten van soorten waarvoor bijvangstbeperkingen gelden, procentueel het grootste deel van de totale vangst van de trek uitmaken, zal echter worden aangenomen dat er sprake is van toevalToutefois, lorsqu'un navire pratique une pêche ciblée de la raie à l'aide d'engins dont la largeur de maille est légalement appropriée pour cette pêcherie, la première fois que le plus grand pourcentage, en poids, des captures totales d'un trait est constitué d'espèces soumises à des limitations des prises accessoires est considéré comme un événement fortuit
Hoe gaat ie, Rog?Salut, Rog, quoi de neuf?
° het stimuleren van de actieve inzet van de in artikel ‧, ‧°, ‧° en ‧°, bedoelde leden van het ROG° de la stimulation de l'engagement actif des membres du ROG, visés à l'article ‧, ‧°, ‧° et ‧°
° vijf vertegenwoordigers van de ROG's, namelijk één vertegenwoordiger per ROG, die is voorgedragen door het bestuursorgaan van het ROG° cinq représentants des ROG, à savoir un représentant par ROG, proposé par l'organe de direction du ROG
Met het oog op het vinden van een aanbod inzake opvang, begeleiding of behandeling van de zorgvragen, bedoeld in artikel ‧, organiseert het ROG een bemiddelingsoverleg waarbij de volgende actoren betrokken kunnen wordenAux fins de trouver une offre en matière d'accueil, de traitement ou d'accompagnement telle que visée à l'article ‧, le ROG organise une concertation de médiation, à laquelle les acteurs suivants peuvent être associés
Rog, kun je je waakhond terugroepen, alsjeblieft?Hé, Rog!R- Rog, peux- tu rappeler ton chien de garde, s' il te plaît?
De begunstigde van de steun is Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG (EPS), een consortium waartoe de petrochemische bedrijven BASF AG, Borealis Polymere GmbH, Clariant GmbH, OMV Deutschland GmbH, ROG, Vinnolit GmbH & Co. KG en Wacker Chemie GmbH en de LfA Förderbank Bayern behorenLe bénéficiaire de l’aide est Ethylen-Pipeline Süd GmbH & Co. KG [ci-après dénommé EPS], consortium comprenant les entreprises pétrochimiques BASF AG, Borealis Polymere GmbH, Clariant GmbH, OMV Deutschland GmbH, ROG, Vinnolit Gmbh & Co. KG et Wacker Chemie GmbH, ainsi que la LfA Förderbank Bayern
° het versterken van de positie van personen met een handicap met het oog op de opdrachten van het ROG door vertegenwoordigers van de verenigingen van personen met een handicap in de werking van het ROG aan te wijzen en te ondersteunen° renforcer la position des personnes handicapées, en vue de l'accomplissement des missions du ROG, par la désignation et l'encadrement de représentants des associations de personnes handicapées près du ROG
Het ROG is verantwoordelijk voor de sturing, de evaluatie en de bijsturing van het proces van zorgafstemmingLe ROG est responsable du pilotage, de l'évaluation et des corrections du processus d'harmonisation des soins
Het bestuursorgaan stelt zijn huishoudelijk reglement op en legt het ter goedkeuring voor aan de leden van het ROG bedoeld in artikel ‧, §L'organe de direction établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des membres du ROG visés à l'article ‧, § ‧er
Behoudens de opdrachten van het ROG in het kader van zorgvraagregistratie, zorgbemiddeling, zorgafstemming en zorgplanning als omschreven in respectievelijk hoofdstukken IV, V,VI en VII, richt het een registratie-en coördinatiepunt opOutre les missions du ROG dans le cadre de l'enregistrement des demandes d'aide, de la médiation des soins, de l'harmonisation des soins et de la planification des soins tels que définis aux chapitres IV, V, ‧ et VII, il créé un point d'enregistrement et de coordination
Showing page 1. Found 80 sentences matching phrase "rog".Found in 0.374 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.