Translations into French:

 • maillon   
  (Noun  ) (noun   )
 • lien     
  (noun   ) []
   
  Connexion entre des lieux, des personnes, des évènements ou des choses.
   
  Een verbinding tussen plaatsen, personen, gebeurtenissen, of zaken.
 • chaînon   
  (noun   )
 • fermoir   
  (Noun  m) (noun   )

Similar phrases in dictionary Dutch French. (3)

De Zwakste SchakelLe Maillon faible
geïntegreerde schakelingcircuit intégré
schakelentourner; donner; ouvrir; changer; embrayer; brancher; allumer; commutateur

Example sentences with "schakel", translation memory

add example
Schakel over op gereedheidsfaseNiveau d' aIerte ‧SQ pour tir missiIes stratégiques
Je zei dat ik hulp zou krijgen om Jimmy uit te schakelen!Vous aviez dit que j' allais avoir du soutien pour éliminer Jimmy!
In het belangrijkste daarvan worden een aantal grote schakels in het net van spoorwegen en binnenwateren opgesomd .La plus importante dresse la liste des principales liaisons ferroviaires et fluviales .
— „ spraaktelefoon dienst " ; de commerciële exploitatie ten behoeve van het publiek van direct transport en schakeling van spraak in real-time van en naar aansluitpunten van het geschakelde openbaar netwerk , waarvan iedere gebruiker van op een dergelijk aansluitpunt aangesloten apparatuur gebruik kan maken om met een ander aansluitpunt te communiceren ;« service de téléphonie vocale » , l ' exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté , permettant à tout utilisateur d ' utiliser l ' équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison ,
We moeten niet toestaan dat er zwakke schakels zitten in de keten van landen rond de grenzen van de Unie.Nous ne devrions pas laisser de maillons faibles dans la chaîne de pays qui entoure les frontières de notre Union.
De erkenning laat de « Erkende KMO-Centra » toe om als schakel op te treden tussen de KMO's enerzijds, en de administraties en andere organismen anderzijdsL'agrément permet aux « Centres PME Agréés » d'agir comme relais entre les PME d'une part et les administrations et autres organismes d'autre part
Het liberale Belgische compromisvoorstel om de lidstaten in staat te stellen de belastingverplichtingen van een lid van het Parlement gelijk te schakelen met die van zijn kiezers, is een goed idee.Le compromis belge, souple, qui autoriserait les États membres à amener le taux d'imposition d'un député au même niveau que celui de ses électeurs, est bon.
° de gesubsidieerde contractueel niet in te schakelen ter vervanging van eigen personeel° à ne pas faire appel au contractuel subventionné pour remplacer le propre personnel
Schakel alle testapparatuur aan en stel het meetgebied juist inAllumer les appareils nécessaires pour effectuer les essais et régler correctement les plages de fonctionnement
Ook personen of ondernemingen die een schakel zijn in het verdere verloop van het handelsproces kunnen worden betrokken bij proces sen wegens overtredingen van de levenBmiddelenwetgeving .Les personnes ou entreprises établies â un stade ultérieur de la commercialisation peuvent être impliquées dans les affaires concernant les infractions â la législation sur les denrées alimentaires .
Schakel hem uit, nu!Fermez la tout de suite!
Met haar zesde middel kritiseert rekwirante het bestreden arrest voor zover daarin wordt verklaard dat de Commissie niet verplicht was om het gemengd comité of de associatieraad in te schakelen .Par son sixième moyen , elle critique l arrêt attaqué en ce qu il affirme que la Commission n était pas tenue de saisir le comité mixte ou le conseil d association .
Overheidsdiensten schakelen volledig over naar de euroBasculement complet vers l ' euro des administrations publiques
De in punt ‧.‧.‧ genoemde grenswaarden bedragen bij het starten gedurende één seconde ±‧ % en, bij voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak, tijdens het schakelen gedurende twee seconden ± ‧ %Les limites spécifiées au paragraphe ‧.‧.‧. sont portées à ±‧ % pendant une seconde lors de la mise en vitesse et, pour les véhicules à boîte de vitesses manuelle, pendant deux secondes au cours des changements de vitesse
De geachte afgevaardigde mag er zeker van zijn dat de Commissie haar inspanningen voor de om schakeling van de betrokken regio ' s in het kader van het communautaire programma-RESIDER II zal voortzetten .La Commission peut assurer à l ' honorable parlementaire qu ' elle continuera à déployer ses efforts pour la recherche de solutions de reconversion dans les régions bénéficiant du programme commu nautaire Resider II .
De projectcoördinator vormt de schakel tussen de Europese Commissie en de verschillende projectpartners zoals gespecificeerd in een EG-financieringscontract .Le coordinateur de projet assure la liaison entre les différents partenaires mentionnés dans le contrat et la Commission .
CPA ‧.‧.‧: Drukkerijen van postzegels, fiscale zegels, effecten, kaarten voorzien van een elektronische geïntegreerde schakeling (intelligente kaarten), cheques en andere waardepapieren en dergelijkeCPA ‧.‧.‧: Impression de timbres-poste, timbres fiscaux, titres de valeurs, cartes intelligentes, chéquiers et autres papiers fiduciaires
Deze comités hebben niet alleen een officiële rol te vervullen , maar zijn in de ogen van hun leden vaak ook een forum voor dialoog , een schakel in het besluitvormingsproces .Au delà de leur rôle formel , ils sont souvent ressentis par leurs membres comme des lieux de dialogue , éléments de participation au processus de décision .
verenigingen van) producenten/verwerkers/kleinhandelaren zowel als restaurants aan te moedigen om over te schakelen op biologisch produceren/biologische productend’encourager les producteurs et transformateurs individuels, ainsi que les groupements de producteurs, de transformateurs ou de détaillants qui ne pratiquent pas l’agriculture biologique à se reconvertir dans ce mode de production, d’encourager les détaillants, les groupements de détaillants et les restaurateurs à vendre des produits issus de l’agriculture biologique
De koersen kunnen dagelijks worden ver kregen door middel van een telex met antwoordapparaat ( telex Brussel 23789 , CCCC tikken om het antwoordapparaat in te schakelen ) en worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen ( editie Mededelingen en bekendmakingen ) .Ces cours peuvent être obtenus quotidiennement au moyen d ' un télex à répondeur automatique ( télex Bruxelles 23789 , taper CCCC pour enclencher le répondeur ) et sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes ( partie communication ) .
We moeten de erosie en beëindiging van een activiteit niet als vanzelfsprekend aanmoedigen, alleen maar om geleidelijk over te schakelen van de vangst van vis op de productie van vis, hetgeen weer andere problemen voor het milieu, de voedselveiligheid, en het kustbeheer oplevert.Nous ne devrions pas automatiquement encourager l’érosion et l’arrêt d’une activité pour passer progressivement de la pêche à la pisciculture, car cette dynamique génère d’autres problèmes pour l’environnement, la sécurité alimentaire et la gestion côtière.
Schakel de politie inDemandez l' aide des polices locales
Door voor deze resolutie te stemmen, voeg ik mijn stem bij de brede goedkeuring door het Europees Parlement van de activiteiten van deze essentiële schakel van de democratie.En votant pour cette résolution, je joins ma voix à l'approbation générale du Parlement européen de l'action de ce maillon essentiel de la démocratie.
Later versterkte het Verdrag van Maastricht depolitieke , institutionele en budgettairegrondslagen van het vervoersbeleid.Enerzijdskonden besluiten voortaan in principe met eengekwalificeerde meerderheid worden genomen , en was er geen unanimiteit meer nodig , hoeweldat in de praktijk nog wel het geval is bij deinstanties van de Raad van ministers.Door zijnmedebeslissingsrecht is het Europees Parlementeen onmisbare schakel in de besluitvorming.Datbleek in december 2000 bij het historischebesluit om de markt voor het goederenvervoerper spoor in 2008 geheel open te stellen.Anderzijds werd in het Verdrag van Maastrichthet concept van het transEuropese netwerkingevoerd , waardoor een structuurschema konworden ontwikkeld voor een Europesevervoersinfrastructuur met financiële steun vande Gemeenschap .Le traité de Maastricht a plus tard renforcé lesbases politiques , institutionnelles et budgétairesde la politique des transports . D une part , lamajorité qualifiée s est , en principe , substituée àl unanimité , même si elle domine encore enpratique les travaux des instances du Conseildes m inistres . Le Parlement européen , grâce àses pouvoirs dans la procédure de codécision , constitue quant à lui un aiguillon indispensableà la prise de décision comme l a montré , endécembre2000 , la décision historiqued ouverture complète en 2008 du marché dufret ferroviaire . D autre part , le traité de Maastricht a introduit le concept de réseautranseuropéen qui a permis de développer unschéma directeur des infrastructures detransport au niveau européen bénéficiant d unsoutien financier communautaire .
Showing page 1. Found 3730 sentences matching phrase "schakel".Found in 0.784 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.