Translations into English:

  • tanning agents   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Środki do garbowaniatanstuffs

Example sentences with "Środek garbujący", translation memory

add example
garbowanie: wzmacnianie skór przy pomocy roślinnych środków garbujących, soli chromu i innych substancji, takich jak sole glinu i żelaza, aldehydy i chinony lub inne syntetyczne środki utwardzającetanning: the hardening of hides, using vegetable tanning agents, chromium salts or other substances such as aluminium salts, ferric salts, silicic salts, aldehydes and quinones, or other synthetic hardening agents
Odpady skóry garbowanej (niebieskie wióry, ścinki, pył ze szlifowania skór) zawierające chromWaste tanned leather (blue sheetings, shavings, cuttings, buffing dust) containing chromium
Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionejMachinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather
W pozycjach od ‧ do ‧ określenie crust obejmuje surowe skóry i skórki, które przed suszeniem zostały poddane procesowi garbowania, barwienia lub natłuszczania emulsją wodną (natłuszczoneFor the purposes of headings ‧ to ‧, the term crust includes hides and skins that have been retanned, coloured or fat-liquored (stuffed) prior to drying
W przypadku produktów, o których mowa w ust. ‧ lit. e), w drodze odstępstwa od ust. ‧ wystarczy, by towarzyszył im dokument handlowy stwierdzający zastosowanie prania fabrycznego lub pochodzenia tych produktów z garbowania lub ich zgodności z warunkami ustanowionymi w pkt. ‧ i ‧ części A rozdziału ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nrBy way of derogation from paragraph ‧ it shall be sufficient, in the case of products referred to in paragraph ‧(e) to be accompanied by a commercial document stating either the factory washing or origin from tanning or compliance with the conditions laid down in points ‧ and ‧ of Part A of Chapter ‧ of Annex ‧ to Regulation (EC) No
konserwacji za pomocą innego procesu niż garbowanie ustalonego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧. Bpreserved by a process other than tanning specified in accordance with the procedure referred to in Article
Zakłady garbowania skór, o wydajności przekraczającej ‧ ton produktu końcowego dzienniePlants for the tanning of hides and skins where the treatment capacity exceeds ‧ tonnes of finished products per day
produkt z fok oznacza wszystkie produkty przetworzone i nieprzetworzone otrzymane z fok, takie jak mięso, olej, tran, narządy, skóry futerkowe i skóry futerkowe surowe, garbowane lub wykończone, w tym skóry futerkowe połączone w arkusze lub krzyże lub podobne formy, oraz przedmioty wykonane z futerseal product means all products, either processed or unprocessed, deriving or obtained from seals, including meat, oil, blubber, organs, raw fur skins and fur skins, tanned or dressed, including fur skins assembled in plates, crosses and similar forms, and articles made from fur skins
decyzje Komisji ‧/WE‧, ‧/WE‧, ‧/WE‧ i ‧/WE‧, ostatnio zmienione decyzją ‧/WE‧, ustanawiają odpowiednio warunki dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjnego przy przywozie z państw trzecich osłonek zwierzęcych, niektórych pokarmów dla zwierząt domowych oraz niektórych niegarbowanych produktów jadalnych dla zwierząt domowych, zawierających materiały zwierzęce o niskim stopniu ryzyka, przetworzonego białka zwierzęcego, w tym produktów zawierających takie białko przeznaczonych do spożycia przez zwierzęta, kości i produktów kostnych, rogów i produktów z rogów oraz kopyt i produktów z kopyt do dalszego przetwarzania nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzętaWhereas Commission Decisions ‧/EC, ‧/EC, ‧/EC and ‧/EC, as last amended by Decision ‧/EC, respectively lay down the animal health conditions and the veterinary certification for imports from third countries of animal casings, certain petfoods and certain untanned edible products for pets, containing low risk materials, processed animal protein including products containing this protein intended for animal consumption, and, bones and bone products, horns and horn products and hooves and hoof products for further processing not intended for human animal consumption
wełny owczej, włosia przeżuwaczy i szczeciny świń, które poddano praniu fabrycznemu lub uzyskano w procesie garbowania, i nieprzetworzonej wełny owczej, włosia przeżuwaczy i szczeciny świń, które są zamknięte w bezpiecznym opakowaniu i suchesheep wool, ruminant hair and pigs bristles which have undergone factory washing or have been obtained from tanning and unprocessed sheep wool, ruminant hair and pigs bristles which are securely enclosed in packaging and dry
Świadectwa powrotnego wywozu dla całych surowych, garbowanych i/lub wykończonych skór krokodylich i boków mogą zostać wydane, jedynie w przypadku gdy wnioskodawca przedstawił właściwemu organowi zarządzającemu wystarczające dowody na to, że oryginalne metki fabryczne pozostały nienaruszone lub, w przypadku gdy metki te utracono lub usunięto, że okazy zostały oznakowane metką powrotnego wywozuRe-export certificates for entire raw, tanned, and/or finished crocodilian skins and flanks shall only be issued when the applicant has satisfied the management authority that the original tags are intact or, where these have been lost or removed, the specimens have been marked with a re-export tag
Pozycje od ‧ do ‧ nie obejmują surowych skór i skórek, które zostały poddane procesowi garbowania (włączając garbowanie wstępne), będącego procesem odwracalnym (odpowiednio pozycje od ‧ doHeadings ‧ to ‧ do not cover hides and skins which have undergone a tanning (including pre-tanning) process which is reversible (headings ‧ to ‧, as the case may be
Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, z pozostałych zwierząt, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycjąLeather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading
Skóry bydlęce (włączając bawole), skóry końskie i innych zwierząt jednokopytnych, ale niepergaminowane, z wyjątkiem skór objętych pozycją nr ‧ lub ‧ Garbowanie skór nieobrobionych objętych pozycją nrBOVINE CATTLE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, PREPARED BUT NOT PARCHMENT DRESSED, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO ‧ OR ‧*TANNING OF RAW HIDES AND SKINS FALLING WITHIN HEADING NO ‧**
Dogarbowanie skór bydlęcych (w tym bawolich) i koniowatych, tylko garbowanychRETANNING OF BOVINE CATTLE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED
Niebieski kitel domowy z łukiem na plecach... garbowany materiał, kolor stęchłej herbaty... stara siatka na włosy, która mówi do ich wszystkich Mickies... których obowiązkiem jest zostać wewnątrz i nosić czarną serżęThe blue housecoat with the bow at the back... the tan stockings, color of stale tea... the old hairnet, which says to all them Mickies... whose duty it is to stay inside and wear black serge
I.Nie obrobione dalej niż do stadium garbowaniaNot further prepared than tanned
Podstawowe właściwości produktu to chłonność wody i miękkość uzyskane w wyniku garbowania lub częściowego garbowania tranem lub innym olejem zwierzęcym, dzięki czemu produkt idealnie nadaje się do czyszczenia lub polerowaniaThe products primary characteristics of water absorbency and softness, which derive from the tanning or partial tanning with fish oil or other animal oil, make it ideally suited to its main use for cleaning and polishing
NACE ‧.‧: Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowychNACE ‧.‧: Tanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur
Wybielanie, barwienie, apreturowanie, przycinanie i łączenie skór futerkowych garbowanych lub apreturowanychASSEMBLED FURSKINS*BLEACHING, DYEING, DRESSING, CUTTING AND ASSEMBLING OF TANNED OR DRESSED FURSKINS
CPA ‧.‧.‧: Skóry futerkowe wyprawione i garbowaneCPA ‧.‧.‧: Tanned or dressed fur skins
Rodzaj obróbki: Dla wyprawionych skór i skórek, które a) nie spełniają wymogów rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧); lub b) nie zostały poddane pełnemu procesowi garbowania; lub c) nie są »wet blue«; lub d) nie są »skórami piklowanymi«; lub e) nie są wapnowane (traktowane wapnem i trzymane w solance o odczynie pH ‧–‧ przez co najmniej osiem godzin): wpisać rodzaj obróbki z poniższych: a) suszenie; b) solenie na sucho lub na mokro przynajmniej ‧ dni przez wysyłką; c) solenie przez siedem dni w soli morskiej z dodatkiem ‧-procentowego węglanu sodowego; lub d) konserwacja za pomocą innego procesu niż garbowanie ustalonego zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrTreatment type: For treated hides and skins, which (a) are not fulfilling the requirements of Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down specific hygiene rules for food of animal origin (OJ No L‧, ‧.‧.‧, p. ‧) or (b) have not undergone the complete process of tanning or (c) are not ‘wet blue’; or (d) are not ‘pickled pelts’ or (e) are not limed (treated with lime and in brine at a pH of ‧ to ‧ for at least eight hours): enter treatment among the following: (a) dried; (b) dry-salted or wet-salted for at least ‧ days prior to dispatch; (c) salted for seven days in sea salt with the addition of ‧ % sodium carbonate; or (d) preserved by a process other than tanning specified in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
Odpady powstające w procesach garbowania i wyprawiania oraz przy wykorzystaniu skóryWastes arising from tanning and fellmongery operations and leather use
Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wyprawionej, lub do wyrobu, lub naprawy obuwia, lub innych artykułów ze skór, skórek lub skóry wyprawionej, inne niż maszyny do szyciaMachinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
Świadectwa powrotnego wywozu dla całych surowych, garbowanych i wykończonych krokodylich skór i boków są wydawane wyłącznie jeśli wnioskodawca wykaże przed organem zarządzającym, że oryginalne metki pozostały nienaruszone lub – jeśli zostały one zgubione lub usunięte – że okazy oznakowano etykietą powrotnego wywozuRe-export certificates for entire raw, tanned, and/or finished crocodilian skins and flanks shall be issued only if the applicant has satisfied the management authority that the original tags are intact or, where the original tags have been lost or removed, the specimens have been marked with a re-export tag
Showing page 1. Found 222807 sentences matching phrase "Środek garbujący".Found in 52.4 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.