Translations into English:

  • marine environment   
     
    The oceans, seas, bays, estuaries, and other major water bodies, including coastal marine and nearshore zones.
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

monitoring środowiska morskiegomarine monitoring
Środowisko morskiemarine environment
zdolność eutrofizacji środowiska morskiegomarine eutrophication potential (MEP)

Example sentences with "środowisko morskie", translation memory

add example
regionalna konwencja morska oznacza wszelkie konwencje międzynarodowe lub umowy międzynarodowe wraz z ich organami decyzyjnymi ustanowione w celu ochrony środowiska morskiego regionów morskich, o których mowa w art. ‧, takie jak Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku oraz Konwencja o środowisku morskim i regionie przybrzeżnym Morza Śródziemnegoregional sea convention means any of the international conventions or international agreements together with their governing bodies established for the purpose of protecting the marine environment of the marine regions referred to in Article ‧, such as the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-east Atlantic and the Convention for the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean Sea
regionalna konwencja morska oznacza wszelkie konwencje międzynarodowe lub umowy międzynarodowe wraz z ich organami decyzyjnymi, ustanowione w celu ochrony środowiska morskiego regionów morskich, o których mowa w art. ‧, takie jak Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku oraz Konwencja o środowisku morskim i regionie przybrzeżnym Morza ŚródziemnegoRegional Sea Convention means any of the international conventions or international agreements together with their governing bodies established for the purpose of protecting the marine environment of the marine regions referred to in Article ‧, such as the Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea, the Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic and the Convention for the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean Sea
podkreśla, że czyste środowisko morskie, w którym występuje różnorodność biologiczna wystarczająca dla zagwarantowania właściwego funkcjonowania wchodzących w jego skład ekosystemów, jest dla Europy niezwykle ważne; podkreśla również, że ze względu na wartość obszarów morskich samą w sobie korzyści płynące z dobrego stanu środowiska morskiego w UE daleko wykraczają poza potencjalne zyski ekonomiczne czerpane z eksploatacji poszczególnych części obszarów morskich, wód przybrzeżnych i dorzeczy oraz że w związku z tym ochrona, a w wielu przypadkach również odbudowa środowiska morskiego UE, jest nieodzownaInsists that a clean marine environment, with sufficient biodiversity to ensure the proper functioning of its component ecosystems, is essential for Europe; further insists that, because of the intrinsic value of maritime areas, the benefits of a good marine environmental status in the EU extend well beyond the potential economic gains to be made from exploiting the various components of the seas, coastal waters and river basins and that, therefore, the conservation and, in many cases, rehabilitation of the EU's marine environment is imperative
uważa, że większość wyzwań związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem wymaga odpowiedzi właściwie wykorzystującej wiedzę naukową i technologiczną, która musi być w tym celu odpowiednio wspomagana wystarczającymi funduszami przez Wspólnotę i państwa członkowskie; zwraca się do Komisji o przedstawienie strategii europejskich badań morskich oraz o lepszą koordynację i stworzenie sieci europejskich instytutów morskich; w tym celu mocno popiera utworzenie europejskiej sieci nauk morskich z udziałem wszystkich odnośnych europejskich instytutów morskich i przy wsparciu ze strony UE; zwraca się o wprowadzenie i przechowywanie uzyskanej wiedzy w europejskiej morskiej bazie danych, do której dostęp miałyby wszystkie instytuty morskie; opowiada się w związku z powyższym za promocją regularnej europejskiej konferencji morskiej stanowiącej forum dla badaczy i sektoraConsiders that most of the environmental and sustainability challenges need a response that makes proper use of the scientific and technological knowledge which must be, for that purpose, properly supported by sufficient funding by the Community and Member States; calls for the Commission to deliver a strategy for European Maritime Research and for better coordination and networking of European marine research institutes; to this end strongly endorses the establishment of a European marine science network, with participation by all relevant European marine research institutes and support from the EU; calls for the knowledge acquired to be entered and stored in a European marine data centre to which all marine research institutes would have access; favours in this context the promotion of a European maritime conference on a regular basis to provide a forum for researchers and industry
Gospodarowanie środowiskami morskimi: wpływ działalności człowieka na środowisko morskie i jego zasoby; zanieczyszczenie i eutrofizacja mórz i stref brzegowych; ekosystemy głębinowe; ocena tendencji w zakresie różnorodności biologicznej środowiska morskiego, procesów zachodzących w ekosystemach i cyrkulacji oceanicznej; geologia dna morskiego; opracowanie strategii, koncepcji i narzędzi na rzecz zrównoważonego wykorzystywania oceanu i jego zasobówManagement of marine environments: impact of human activities on the marine environment and its resources; pollution and eutrophication in regional seas and coastal areas; deep sea ecosystems; assessment of marine biodiversity trends, of ecosystem processes and of ocean circulation; seabed geology; development of strategies, concepts and tools for a sustainable use of the ocean and its resources
podkreśla, że transport morski jest niezbędnym elementem światowego systemu gospodarczego, a transport towarów drogą morską jest obecnie jedną z najmniej obciążających środowisko metod transportu; uważa, że mimo to transport morski powoduje znaczne obciążenia dla środowiska i dlatego konieczna jest trwała równowaga między ochroną środowiska a gospodarczym wykorzystaniem europejskich mórz, w związku z czym bezwzględnym priorytetem musi być gwarantowanie zrównoważonego podejścia; wzywa Komisję do utrzymania tej równowagi podczas opracowywania swoich przyszłych wniosków w sprawie polityki morskiej i portowejStresses that sea transport is an essential part of the world's economic system, and that the transport of goods by ship represents, at present, one of the least environmentally damaging methods of transport; considers, nevertheless, that shipping has a considerable environmental cost, and therefore a sustainable balance between environmental protection and the economic use of Europe's oceans is essential, whereby guaranteeing sustainability must be an absolute priority; calls on the Commission to safeguard this balance when designing its future proposals on maritime and port policy
wzywa do uwzględnienia w dyrektywie w sprawie strategii morskiej powszechnie obowiązującej w UE definicji dobrego stanu środowiska morskiego, rozumianego jako stan środowiska, w którym wszystkie ekosystemy morskie w danym regionie morskim są zarządzane sposób umożliwiający zrównoważone, samopodtrzymujące się funkcjonowanie w obliczu zmian środowiskowych, wspierający zarówno różnorodność biologiczną, jak i działalność człowieka, uważa, że oznacza to skuteczniejsze wdrażanie dyrektywy w sprawie strategii morskiejCalls for the inclusion in the Marine Strategy Directive of a common EU-wide definition of good environmental status (GES), understood as the environmental status when all the marine ecosystems within a given Marine Region are managed in ways which allow them to function in a balanced, self-sustaining way in the face of environmental change, supporting both biodiversity and human activities; considers that this would make for greater effectiveness in the implementation of the Marine Strategy Directive
z zadowoleniem przyjmuje Zieloną księgę W kierunku przyszłej polityki morskiej Unii (COM ‧) przewidującej globalne podejście do zrównoważonego rozwoju oceanów, lecz ostrzega przed przywiązywaniem zbyt dużej wagi do podejścia gospodarczego i wzywa do osiągnięcia równowagi między względami gospodarczymi i ekologicznymi; oczekuje, że w dyrektywie w sprawie strategii morskiej- w filarze ochrony środowiska- określone zostaną ramy prawne pozwalające na zachowanie środowiska morskiego oraz tym samym ramy prawne do zapewnienia jego integralności oraz dotyczące utworzenia odpowiednich jednostek zarządzających- regionów i strategii morskich- w celu planowania i podejmowania decyzji dotyczących obszarów morskichWelcomes the Green Paper Towards a future Maritime Policy for the Union (COM‧) which foresees a holistic approach to the sustainable development of the oceans, but warns against too great an emphasis on an economic approach and urges that a balance be struck between the economic and ecological angles; expects the Marine Strategy Directive, its environmental pillar, to provide the legal framework for the preservation and integrity of the marine environment and thus the legal framework for the appropriate management units- the Marine Regions and Strategies- for marine planning and decisions
Dotychczas unijna polityka morska kreowana była oddzielnie w takich obszarach jak: transport morski, gospodarka morska, nowe technologie, tereny przybrzeżne, energetyka morska, rybołówstwo, kontrola i utrzymanie prawa i porządku na morzu, turystyka, ochrona środowiska morskiego oraz badania morskie.Existing Union maritime policy was created separately in such areas as: maritime transport, maritime economy, new technologies, coastal areas, maritime energy, fisheries, surveillance and policing of the seas, tourism, protection of the marine environment and marine research.
Programy te będą spójne w obrębie morskich regionów lub podregionów i będą opierały się na przepisach dotyczących oceny i monitorowania, ustanowionych w ramach stosownych aktów prawnych Wspólnoty, w szczególności dyrektyw ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG, o ile wymogi te są związane z europejskimi wodami morskimi państwa członkowskiego w wyżej wspomnianym regionie morskim, lub umów międzynarodowych, lub na inicjatywach wspólnotowych dotyczących infrastruktury w zakresie informacji przestrzennej oraz na programie GMES (Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa), w szczególności w zakresie usług morskich, o ile wymogi te są związane z europejskimi wodami morskimi państwa członkowskiego w wyżej wspomnianym regionie morskimThose programmes shall be consistent within Marine Regions or Sub-Regions and shall build upon provisions for assessment and monitoring laid down by relevant Community legislation, in particular Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC, or under international agreements, or upon Community initiatives on spatial information infrastructure and GMES (Global Monitoring for Environment and Security), in particular in the marine services to the extent that such requirements relate to the Member States' European marine waters in the aforementioned Marine Region
Sprawozdawczyni skoncentrowała się na kilku kluczowych punktach: utworzeniu odpowiednich struktur zarządzania obszarami morskimi na szczeblu krajowym i regionalnym; skoordynowanym i transgranicznym planowania przestrzennego obszarów morskich; nadzorze morskim w celu ochrony państw członkowskich oraz UE; ochronie środowiska morskiego; stworzeniu strategii zrównoważonej turystyki przybrzeżnej i morskiej, a także wsparciu przemysłu stoczniowego będącego flagowym sektorem gospodarki oraz transportu morskiego, dążąc do osiągnięcia ambitnego celu ekologicznej żeglugi.The report focuses on a few key points: the establishment of appropriate maritime governance structures at national and regional levels; coordinated and cross-border maritime spatial planning; maritime surveillance to protect the Member States and the EU; the protection of the marine environment; the creation of a strategy for sustainable coastal and island tourism; and the promotion of the European shipbuilding industry, which is already a flagship sector, and of maritime transport, in order to meet the ambitious objective of 'green shipping'.
Mimo tych wskaźników, mimo ogromnego potencjału do wykorzystania nie istnieje zintegrowana europejska polityka morska, za sprawą której przestaniemy podchodzić indywidualnie do naszych polityk dotyczących transportu morskiego, gospodarki morskiej, nowych technologii, regionów przybrzeżnych, energii pozyskiwanej na morzu, rybołówstwa, nadzoru obszarów morskich i utrzymania prawa i porządku na morzach, turystyki, ochrony środowiska morskiego oraz badań morskich.Despite these figures and the enormous potential that still remains to be explored, there is no integrated European maritime policy that would enable us to stop giving separate treatment to our policies on maritime transport, the maritime economy, new technologies, coastal regions, off-shore energy, fishing, surveillance and policing of the seas, tourism, protection of the marine environment and marine research.
Jednakże poprzez stymulowanie współpracy pomiędzy środowiskiem badaczy morskich a przemysłem morskim i żeglugowym oraz większej integracji badań morskich strategia Unii Europejskiej na rzecz badań morskich może pośrednio prowadzić do poszerzenia zakresu umiejętności morskich i propagowania morskich klastrów.However, by stimulating cooperation between marine scientists and maritime industries, as well as more integrated marine and maritime research, the European Union strategy for marine and maritime research can indirectly broaden the scope of maritime skills and promote marine clusters.
Dalsze działania w sprawie propozycji utworzenia Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego (EMODN), która winna być wykorzystana do zintegrowania dotychczasowych i nowych danych morskich, umożliwiając tym samym długoterminowy monitoring oraz wysokojakościowy proces oceny ryzyka, w szczególności pod względem bezpieczeństwa transportu morskiego oraz badania i eksploatacji zasobów naturalnych, a także ochrony środowiska morskiego i jego różnorodności biologicznejto follow the proposal of setting up a European Marine Observation and Data Network (EMODN) underlining the view that this Network should be used to integrate existing and new maritime data, thereby enabling a long-term monitoring and a high quality risk assessment process, particularly with respect to such issues as safety in maritime transport, natural resource exploration and exploitation and protection of the marine environment and its biodiversity
Ze względu na wzajemne oddziaływanie interesów państw zajmujących się przewozami morskimi i połowami oraz ich statków i działalności w środowisku morskim, konieczne jest koordynowanie działań w celu ochrony środowiska morskiego przed zagrożeniami związanymi z działalnością tych statków w regionie morskim państw, pod których banderą pływają te statkiDue to the interaction of interests of shipping and fishing nations and their vessels and activities in the marine environment, it is imperative to coordinate efforts to protect the marine environment from risks associated with the operation of these vessels in the Marine Region with flag states
Z uwagi na fakt, że programy środków realizowane na mocy strategii morskich będą skuteczne i oszczędne w największym możliwym zakresie tylko wtedy, gdy zostaną opracowane na podstawie rzetelnej wiedzy naukowej o stanie środowiska morskiego na danym obszarze i możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb danych wód w każdym z państw członkowskich oraz z uwzględnieniem ogólnych potrzeb danego regionu morskiego, należy stworzyć na poziomie krajowym stosowne ramy dla opracowywania polityki opartej na rzetelnej informacji, z uwzględnieniem badań i działań w zakresie monitorowania środowiska morskiegoSince the programmes of measures executed under Marine Strategies will be effective and as costeffective as possible only if they are devised on the basis of a sound scientific knowledge of the state of the marine environment in a particular area and tailored as closely as possible to the needs of the waters concerned in the case of each Member State and within the general perspective of the Marine Region concerned, it is necessary to provide for the preparation at national level of an appropriate framework, including marine research and monitoring operations, for informed policy-making
jest przekonany, że czyste środowisko morskie ma kluczowe znaczenie dla gatunków morskich, w tym zarówno ryb komercyjnych, jak i niepodlegających eksploatacji w celach handlowych, oraz że odnowienie zubożonych zasobów ryb zależy od ograniczenia zanieczyszczeń morskich oraz zmniejszenia poziomu połowów; jest zdania, że aby uchronić mączkę rybną stosowaną w UE przed skażeniem, należy koniecznieograniczyć zanieczyszczanie środowiska morskiegoIs convinced that a clean marine environment is critical for marine species, including both commercial fish and fish that are not commercially exploited, and that the replenishment of depleted fish stocks depends on a reduction in marine pollution as well as in fishing levels; considers that, in order to ensure that fishmeal used in the EU is not contaminated, it is imperative to reduce marine pollutants
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie ochrony środowiska morskiego Północno-Wschodniego Atlantyku w odniesieniu do składowania strumieni dwutlenku węgla w formacjach geologicznych, ponieważ uważam, że istnienie ram prawnych i wytycznych dotyczących składowania strumieni dwutlenku węgla w formacjach geologicznych przyczyni się do ochrony obszarów morskich, zarówno w krótkim, jak i długim okresie, pod warunkiem, że celem będzie zatrzymanie dwutlenku węgla w tych formacjach na stałe i że nie będzie to miało znacznego negatywnego wpływu na środowisko morskie, zdrowie ludzi ani na inne dozwolone sposoby użytkowania europejskich obszarów morskich, w szczególności należących do Portugalii, a zwłaszcza Azorów.I voted in favour of the report on the protection of the marine environment of the North-East Atlantic in relation to the storage of carbon dioxide streams in geological formations as I believe that the existence of a regulatory framework and guidelines on the storage of carbon dioxide streams in geological formations will contribute to the protection of the maritime area, both in the short term and the long term, provided the aim is to permanently hold the carbon dioxide in these formations, and provided that this will not have significant adverse effects on the marine environment, human health and other legitimate uses of Europe's maritime areas, specifically those of Portugal and, in particular, the Azores.
uznaje, że dobre zarządzanie zasobami środowiska morskiego wymaga solidnej podstawy informacyjnej; podkreśla zatem znaczenie rzetelnej wiedzy naukowej o środowisku morskim dla wsparcia procesu podejmowania opłacalnych decyzji i unikania środków, które nie dodają wartości; nalega zatem, aby badania morskie potraktowano podczas przyznawania środków w szczególny sposób, tak aby umożliwić dokonanie zrównoważonych i skutecznych usprawnień w dziedzinie ochrony środowiskaAcknowledges that good governance of marine environment resources requires a solid information base; stresses, therefore, the importance of sound scientific knowledge of the marine environment in order to assist cost-effective decision making and to avoid measures that do not add value; insists, therefore, that marine research be given special treatment in terms of resource allocation in order to enable sustainable and effective environmental improvements to be made
uznaje znaczenie strefy przybrzeżnej dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, które stanowią podstawową i nieodłączną część starań Unii na rzecz zwalczania zmian klimatycznych na świecie; podkreśla, że konieczne będzie zatem dokonanie odpowiedniego podziału na strefy do celów morskiego planowania przestrzennego, umożliwiającego rozwój instalacji wykorzystujących energię wiatrową, energię pływów morskich i inne rodzaje energii, tak aby ograniczyć możliwość konfliktów z innymi użytkownikami środowiska morskiego i uniknąć degradacji środowiska naturalnego, uwzględniając przy tym wyniki ocen oddziaływania na środowisko (EIA); z zadowoleniem przyjmuje szerokie możliwości, jakie zapewnia rosnący sektor energii ze źródeł odnawialnych dla tworzenia miejsc pracy i fachowej wiedzy technicznej w UERecognises the importance of the coastal zone for the development of renewable energy which forms a crucial and integral part of the EU's efforts to combat global climate change; points out that proper zoning for the purposes of maritime spatial planning to allow for the development of sites for the exploitation of wind, tide and other forms of power will therefore be necessary in order to minimise conflict with other users of the marine environment and to avoid degrading the environment, taking account of environmental impact assessments (EIA); welcomes the significant opportunities offered by the growing renewable energy industries for the creation of employment and technical expertise in the EU
zanieczyszczenie oznacza spowodowane przez działalność człowieka bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska morskiego substancji lub energii, w tym również podmorski hałas będący wynikiem działalności człowieka, które powoduje lub może powodować negatywne skutki, takie jak szkody w żywych zasobach i ekosystemach morskich, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, utrudnienia w działalności morskiej, w tym dla rybołówstwa, turystyki i rekreacji, oraz w innych zgodnych z prawem sposobach korzystania z morza, jak również pogorszenie jakości użytkowanej wody morskiej i zmniejszenie walorów estetycznych lub też- ogólnie- pogorszenie możliwości zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskichpollution means the direct or indirect introduction into the marine environment, as a result of human activity, of substances or energy, including human-induced marine underwater noise, which results or is likely to result in deleterious effects such as harm to living resources and marine ecosystems, hazards to human health, the hindering of marine activities, including fishing, tourism and recreation and other legitimate uses of the sea, impairment of the quality for use of sea water and reduction of amenities or, in general, impairment of the sustainable use of marine goods and services
Dotychczas kierunki polityki w dziedzinie transportu morskiego, gospodarki morskiej, nowych technologii, regionów przybrzeżnych, energii pozyskiwanej na morzu, rybołówstwa, nadzoru morskiego, turystyki, ochrony środowiska morskiego i badań morskich były kształtowane niezależnie od siebie.Until now, policies in the fields of maritime transport, the maritime economy, new technologies, coastal regions, offshore energy, fishing, maritime surveillance, tourism, protection of the marine environment, and maritime research have developed separately from each other.
zanieczyszczenie oznacza spowodowane przez działalność człowieka bezpośrednie lub pośrednie wprowadzanie do środowiska morskiego substancji lub energii, w tym również podmorski hałas będący wynikiem działalności człowieka, które powoduje lub może powodować negatywne skutki, takie jak szkody w żywych zasobach i ekosystemach morskich, w tym utratę różnorodności biologicznej, zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, utrudnienia w działalności morskiej, w tym dla rybołówstwa, turystyki i rekreacji, oraz w innych zgodnych z prawem sposobach korzystania z morza, jak również pogorszenie jakości użytkowanej wody morskiej i zmniejszenie walorów estetycznych lub też – ogólnie – pogorszenie możliwości zrównoważonego użytkowania zasobów i usług morskichpollution means the direct or indirect introduction into the marine environment, as a result of human activity, of substances or energy, including human-induced marine underwater noise, which results or is likely to result in deleterious effects such as harm to living resources and marine ecosystems, including loss of biodiversity, hazards to human health, the hindering of marine activities, including fishing, tourism and recreation and other legitimate uses of the sea, impairment of the quality for use of sea water and reduction of amenities or, in general, impairment of the sustainable use of marine goods and services
uważa za konieczne podejmowanie przez Komisję, państwa członkowskie i regiony szczególnych wysiłków na rzecz zwiększenia świadomości w zakesie tematyki morskiej; uważa, że powinny one obejmować np. wyróżnienia za wzorowe projekty turystyczne, przyjazny dla środowiska transport morski lub szczególny wkład w kształcenie morskie; proponuje w związku z tym przyznawanie tej nagrody modelowym regionom morskim, służące promowaniu najlepszych rozwiązań; podkreśla znaczenie swojej inicjatywy, dotyczącej ustanowienia corocznych obchodów Europejskiego dnia morza, która powinna być promowana przez Komisję; podkreśla konieczność otworzenia w szkołach ponadpodstawowych, przy wsparciu Komisji, pilotażowego kierunku pedagogika morskaTakes the view that the Commission, the Member States and the regions should make a particular effort to increase awareness of maritime topics; believes this could include, for example, recognition of good examples of tourism projects, environmentally sound shipping or particular contributions to education about the sea; in this regard, proposes that prizes be awarded to exemplary maritime regions as a way of promoting best practice; emphasises the significance of its initiative, which should be promoted by the Commission, regarding the establishment of a European Maritime Day in celebration of the maritime sector; stresses that pilot courses on maritime education should be introduced in secondary schools with the support of the Commission
Wspólnotowy system wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa morskiego, SafeSeaNet, umożliwia otrzymywanie, przechowywanie, odzyskiwanie oraz wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem morskim, bezpieczeństwem portów i bezpieczeństwem na morzu, ochroną środowiska morskiego oraz skutecznością ruchu morskiego i transportu morskiegoThe Community maritime information and exchange system, SafeSeaNet, shall enable the receipt, storage, retrieval and exchange of information for the purpose of maritime safety, port and maritime security, marine environment protection and the efficiency of maritime traffic and maritime transport
Showing page 1. Found 52863 sentences matching phrase "środowisko morskie".Found in 8.99 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.