Translations into English:

  • marine environment   
     
    The oceans, seas, bays, estuaries, and other major water bodies, including coastal marine and nearshore zones.
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

monitoring środowiska morskiegomarine monitoring
Środowisko morskiemarine environment
zdolność eutrofizacji środowiska morskiegomarine eutrophication potential (MEP)

Example sentences with "środowisko morskie", translation memory

add example
Wspólnotowy system wymiany informacji istotnych dla bezpieczeństwa morskiego, SafeSeaNet, umożliwia otrzymywanie, przechowywanie, odzyskiwanie oraz wymianę informacji związanych z bezpieczeństwem morskim, bezpieczeństwem portów i bezpieczeństwem na morzu, ochroną środowiska morskiego oraz skutecznością ruchu morskiego i transportu morskiegoThe Community maritime information and exchange system, SafeSeaNet, shall enable the receipt, storage, retrieval and exchange of information for the purpose of maritime safety, port and maritime security, marine environment protection and the efficiency of maritime traffic and maritime transport
Obszary polityki : „ Środowisko ” , „ Rybołówstwo i gospodarka morska ” oraz „ Ochrona zdrowia i konsumentów ”Policy areas Environment , Maritime Affairs and Fisheries , Health and Consumer Protection
Wstępna ocena jest głównym procesem służącym do zidentyfikowania podstawowych cech i właściwości oraz największych presji i oddziaływań na środowisko morskie, pod warunkiem jej regularnej aktualizacji i prowadzenia programów monitorowaniaThe initial assessment is the main process for identifying the essential features and characteristics as well as the predominant pressures and impacts on the marine environment, subject to its regular updates and to monitoring programmes
Jeśli istnieją właściwe powody, aby twierdzić, że odpowiednie urządzenia nie są dostępne w docelowym porcie odprowadzenia odpadów lub port ten jest nieznany i dlatego występuje ryzyko, że odpady zostaną zrzucone do morza, Państwo Członkowskie podejmuje niezbędne środki celem zapobieżenia zanieczyszczeniu środowiska morskiego, jeśli to konieczne, przez żądanie odprowadzenia odpadów przed opuszczeniem portuIf there are good reasons to believe that adequate facilities are not available at the intended port of delivery, or if this port is unknown, and that there is therefore a risk that the waste will be discharged at sea, the Member State shall take all necessary measures to prevent marine pollution, if necessary by requiring the ship to deliver its waste before departure from the port
Zróżnicowanie to powinno być uwzględniane na wszystkich etapach przygotowywania strategii morskich, ale zwłaszcza podczas przygotowywania, planowania oraz wprowadzania w życie środków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego Wspólnoty na poziomie regionów i podregionów morskichThat diversity should be taken into account at all stages of the preparation of marine strategies, but especially during the preparation, planning and execution of measures to achieve good environmental status in the Community’s marine environment at the level of marine regions or subregions
Dlatego też celem projektu rezolucji jest przyspieszenie wszystkich działań, które Unia musi podjąć, aby zapewnić bezpieczne warunki pracy dla osób pracujących przy demontażu statków wycofanych z użycia i odpowiednią ochronę środowiska morskiego.As a result, this motion for a resolution aims to speed up all the steps that the Union must take to ensure that the dismantling of end-of-life ships occurs under safe conditions for workers and with adequate protection of the marine environment.
uznania za nadrzędny cel UE zrównoważonego korzystania z obszarów morskich i zachowania ekosystemów morskich, w tym zdecydowanej polityki UE w dziedzinie ochrony tych obszarów, zapobiegającej dalszej utracie różnorodności biologicznej oraz degradacji środowiska morskiegothe EU to have as its overarching objective the sustainable use of the seas and the conservation of marine ecosystems, including a strong EU policy on marine protection, preventing further loss of biodiversity and deterioration of the marine environment
Państwa członkowskie mają teraz obowiązek zapewnienia do 2020 roku dobrego stanu środowiska morskiego.The Member States now have a duty to attain a good environmental status for the seas by 2020.
Działanie Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego ***ICommunity Action in the field of Marine Environmental Policy ***I
Wspólnota jest poważnie zaniepokojona zanieczyszczeniem mórz oraz linii brzegowych Państw Członkowskich spowodowanych zrzutami ze statków odpadów oraz pozostałości ładunku, w szczególności realizacją Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z ‧ r., ostatnio zmienionej Protokołem z ‧ r., odnoszącym się do niej (Marpol ‧), która reguluje, jakie odpady mogą być zrzucane ze statków do środowiska morskiego, oraz wymaga od Państw Stron zapewnienia w portach odpowiednich urządzeń portowych do odbioru odpadów wytwarzanych przez statkiThe Community is seriously concerned about the pollution of the seas and coastlines of the Member States caused by discharges of waste and cargo residues from ships, and in particular about the implementation of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, ‧, as modified by the Protocol of ‧ relating thereto (Marpol ‧) which regulates what wastes can be discharged from ships into the marine environment and requires States Parties to ensure the provision of adequate reception facilities in ports
zapobieganie ryzyku i zmianom klimatycznym, w tym promowanie bezpieczeństwa morskiego i ochrony przed powodziami, suszą, zanieczyszczeniem wód morskich i śródlądowych, ochrona przed erozją, także linii brzegowej, przed zdarzeniami hydrologicznymi, trzęsieniem ziemi, wybuchami wulkanów, lawinami, tajfunami, pożarami lasów i pustynnieniem ziemi, jak również ochrona różnorodności biologicznej, zarządzania ochroną środowiska oraz zrównoważonej produkcji energiirisk prevention and climate change, including the promotion of maritime security and protection against flooding, drought, marine and inland water pollution, protection against erosion, not least of the coastline, hydrologic accidents, earthquakes, volcanic eruptions, avalanches, typhoons, forest fires and desertification, as well as biodiversity, environmental management and sustainable energy production
Wyznaczając swoje strefy , państwa członkowskie muszą obowiązkowo dostarczyć dokładne , uzasadnione naukowo , dane odnośnie do typów morskich środowisk zwierzęcych , różnych gatunków zidentyfikowanych w danej strefie oraz wszelkich działań ludzkich w niej przeprowadzanych , a w tym istniejących form rybołówstwa oraz możliwych zagrożeń związanych z różnymi działaniami .When designating its sites , the Member State is required to provide precise and science-based data on the types of marine habitats , the different species identified and all human activities carried out in the area , including existing fisheries and possible threats related to these activities .
podkreśla, że dalsze prace badawcze nad skutkami rybołówstwa przemysłowego oraz jego wpływu na inne rodzaje rybołówstwa, jak również ogólnie na środowisko morskie są niezbędne w celu utrzymania wszelkich działań związanych z rybołówstwem na zrównoważonym poziomie oraz nagradzania rybaków stosujących techniki najbardziej przyjazne środowiskuStresses the importance of continuing research into the impact of industrial fisheries and its effect on other fisheries as well as on the wider marine environment, with a view to keeping all fishing activities at a sustainable level and rewarding those fishermen using the most environmentally friendly techniques
Wspólnotowa polityka środowiska morskiego ***II (debataProtection and conservation of the marine environment: Marine Strategy Directive ***II (debate
MEPC, Komitet Ochrony Środowiska MorskiegoMEPC, Marine Environment Protection Committee
Na podstawie takich analiz państwa członkowskie powinny następnie określić dla swoich wód morskich zbiór właściwości dobrego stanu środowiskaOn the basis of such analyses, Member States should then determine for their marine waters a set of characteristics for good environmental status
ochrony środowiska morskiegothe protection of the marine environment
Dlatego priorytetowe znaczenie ma podjęcie działań legislacyjnych w celu ochrony środowiska morskiego, przywracające zrównoważony poziom wykorzystania zasobów ryb.It is therefore a priority to take legislative action to protect the marine environment, returning the use of fish stocks to sustainable levels.
inne związki organiczne szczególnie szkodliwe dla środowiska morskiegoother organic compounds especially harmful to the marine environment
opracowanie strategii komunikacji i upowszechniania, która – w możliwie jak największym stopniu – zapewnia zgodność wyników i danych z normami Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiegodeveloping a communication and dissemination strategy which as far as possible ensures that the results and data follow the standards of the European Marine Observation and Data Network
uważa, że EMSA, FRONTEX, Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa oraz Europejska Agencja Ochrony Środowiska dysponują różnymi instrumentami, które we właściwej kombinacji mogłyby skutecznie wspierać europejską politykę morską; dlatego usilnie wzywa Komisję, aby nie tylko usunęła przeszkody we współpracy tych agencji, lecz także sformalizowała ją w celu zagwarantowaniaConsiders that EMSA, Frontex, the Fisheries Agency and the Environment Agency have various instruments at their disposal which could usefully be combined to provide effective support to a European maritime policy; therefore urges the Commission not only to remove obstacles to cooperation between these agencies, but to formalise such cooperation in order to achieve the following
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich wód morskich zdefiniowanych w art. ‧ pkt ‧, a także uwzględnia skutki o charakterze transgranicznym dla jakości środowiska morskiego państw trzecich tego samego regionu lub podregionu morskiegoThis Directive shall apply to all marine waters as defined in Article ‧, and shall take account of the transboundary effects on the quality of the marine environment of third States in the same marine region or subregion
Chciałabym przede wszystkim pogratulować Komisji i panu komisarzowi Tajaniemu, który, choć jest z Rzymu , tak ochoczo okazał swoją wrażliwość na wszelkie kwestie związane z morzem i portami morskimi; chciałabym również pogratulować wszystkim kolegom sprawozdawcom, ponieważ mimo złożoności i obszerności tematu będącego przedmiotem naszych prac, potrafili oni przez cały czas podtrzymywać stanowisko Parlamentu, którego celem jest propagowanie poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich obywateli, którzy w taki czy inny sposób mają do czynienia z tak złożonym, niespokojnym środowiskiem, jakim jest morze.I would first of all like to congratulate the Commission and its Commissioner, Mr Tajani, who very early on, as a Roman, showed that he was ready to be sensitive to all aspects related to the sea and its ports; I would also like to congratulate all my fellow rapporteurs, because the truth is that it is such a complex and broad subject and at all times they have been able to maintain Parliament's positions, which defend better and greater safety for all citizens in such a complex, tempestuous environment as the sea.
W razie gdy przypadek zanieczyszczenia, który zdarzył się na terytorium jednej Umawiającej się Strony, może spowodować zanieczyszczenie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego poza jej terytorium i przyległym obszarem morskim, na którym wykonuje ona swe suwerenne prawa i jurysdykcję zgodnie z prawem międzynarodowym, to ta Umawiająca się Strona powiadomi bezzwłocznie te Umawiające się Strony, których interesy są zagrożone lub mogą być zagrożoneWhenever a pollution incident in the territory of a Contracting Party is likely to cause pollution to the marine environment of the Baltic Sea area outside its territory and adjacent maritime area in which it exercises sovereign rights and jurisdiction according to international law, this Contracting Party shall notify without delay such Contracting Parties whose interests are affected or likely to be affected
Jednakże sektor turystyczny wykazał znaczący rozwój , dzięki jednemu z najczystszych środowisk morskich we Włoszech , pozostałym zasobom naturalnym , jak również znajdującym się tam słynnym ruinom z czasów starożytnej Grecji .However , the tourism sector has shown strong developments , due to one of the cleanest marine environments in Italy and other natural resources , as well as the famous ancient Greek ruins .
Showing page 1. Found 58232 sentences matching phrase "środowisko morskie".Found in 5.91 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.