Translations into English:

  • marine environment   
     
    The oceans, seas, bays, estuaries, and other major water bodies, including coastal marine and nearshore zones.
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

monitoring środowiska morskiegomarine monitoring
Środowisko morskiemarine environment
zdolność eutrofizacji środowiska morskiegomarine eutrophication potential (MEP)

Example sentences with "środowisko morskie", translation memory

add example
Państwa członkowskie nie powinny jednak być zobowiązane do podejmowania szczególnych kroków, w przypadku gdy nie występuje istotne zagrożenie dla środowiska morskiego lub gdy koszty, uwzględniając zagrożenia dla środowiska morskiego, byłyby niewspółmierne, pod warunkiem że każda decyzja o niepodejmowaniu działań jest odpowiednio uzasadnionaHowever, Member States should not be required to take specific steps where there is no significant risk to the marine environment, or where the costs would be disproportionate taking account of the risks to the marine environment, provided that any decision not to take action is properly justified
W związku z tym podjęły one decyzję o zawarciu Porozumienia w sprawie rybołówstwa i środowiska morskiegoIn this connection they have decided to conclude an Agreement on fisheries and the marine environment
zauważa, że osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego europejskich mórz regionalnych jest możliwe jedynie w przypadku podjęcia zdecydowanych i skoordynowanych działań na poziomie regionalnym, a nie indywidualnych działań państw członkowskich i w związku z tym wzywa do nałożenia na państwa członkowskie w dyrektywie w sprawie strategii morskiej obowiązku prawnego zapewnienia dobrego stanu środowiska morskiego; uważa w związku z powyższym, że strategia musi prowadzić do ustanowienia wiążących ponadnarodowych zobowiązań, które mogą także obejmować wspólne zobowiązania w krajach trzecichNotes that good environmental status of European regional seas can only be achieved by strong and coordinated action at regional level rather than by Member States acting individually, and therefore asks for the Marine Strategy Directive to include a legal obligation for Member States to achieve GES; considers, furthermore, that the strategy must result in binding supranational obligations which may also involve common commitments in third countries
Jako, że gwałtownie zwiększająca się ilość transportowanej ropy naftowej przez Morze Bałtyckie stwarza zagrożenie dla środowiska morskiego, szczególnie zimą, zbiornikowce wchodzące lub opuszczające port lub terminal przybrzeżny lub zakotwiczone na obszarze podlegającym jurysdykcji Państwa Członkowskiego w tym regionie powinny posiadać wzmocnienie przeciwlodowe konstrukcji statku oraz maszyny napędowe, które spełniają wymagania administracji Państwa Członkowskiego, gdy warunki lodowe wymagają użycia wzmocnienia lodowego statkuAs the rapidly increasing volume of oil transported through the Baltic Sea poses a threat to the marine environment, especially during the winter season, oil tankers entering or leaving a port or an offshore terminal or anchoring in an area under the jurisdiction of a Member State in that region should have ice-strengthening of the ship
Wymaga to przede wszystkim promowania infrastruktury dla form transportu jak najmniej szkodliwych dla środowiska, a mianowicie transportu kolejowego, żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i żeglugi śródlądowejThis entails the promotion as a priority of infrastructure for transport modes that cause less damage to the environment, namely rail transport, short sea shipping and inland waterways shipping
W tym kontekście Komitet zwraca uwagę na doświadczenia już prowadzone gdzieniegdzie na skalę regionalną, zwłaszcza w regionie śródziemnomorskim na podstawie konwencji barcelońskiej dotyczącej ochrony środowiska morskiego, a w szczególności ‧. protokołu, w ramach którego dane państwa członkowskie postanowiły prowadzić wspólnie zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (ICZM) Morza Śródziemnego, zobowiązując się do stosowania wiążących instrumentówIn this connection, the CoR refers to the experiments already being carried out in certain regions, for example in the Mediterranean under the Barcelona Convention on the protection of the marine environment and, more specifically, the seventh protocol, under which the Member States involved have decided to jointly practice Integrated Coastal Zone Management (ICZM) for the Mediterranean, adopting binding instruments
Działanie Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (głosowanie)Community action in the field of marine environmental policy (vote)
Z jednej strony istnieje potrzeba ochrony środowiska naturalnego, wody, obszarów przybrzeżnych, różnorodności biologicznej, miejsc pracy. Z drugiej strony stoimy przed wyzwaniem wykorzystywania zasobów morskich z myślą o rozwoju społeczeństwa i mieszkańców.On the one hand, there is the need to protect the environment, water, coastal areas, biodiversity, the employment opportunities of people, and on the other hand, there is the challenge to use marine resources in the interest of the development of society and the people.
mając na uwadze, że należy wyraźnie podkreślić, iż kryteria wybrane do zdefiniowania dobrego stanu środowiska morskiego muszą być wystarczająco dalekosiężne, ponieważ wyznaczone w ten sposób cele jakościowe będą najprawdopodobniej wpływać na programy działań przez wiele latwhereas it cannot be stressed enough that the criteria selected to define good environmental status must be sufficiently far-reaching since these quality targets will probably govern the programmes of measures for a long time to come
uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie komunikatu Komisji W kierunku strategii ochrony i zachowania środowiska morskiegohaving regard to its resolution of ‧ June ‧ on the Commission communication Towards a strategy to protect and conserve the marine environment
wspiera ustanowiony przez Radę Europejską w marcu ‧ r., cel zmniejszenia o połowę do ‧ r. emisji gazów cieplarnianych, oraz ponownie wzywa do znaczącego zmniejszenia tych emisji w ramach polityki morskiej, między innymi poprzez włączenie transportu morskiego do systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz wzmocnienie wysiłków w zakresie badań, zarówno nad wykorzystaniem morza jako odnawialnego źródła energii, jak i w celu rozwoju czystszych technologii napędzania statków; wyraża przekonanie, że przewodnia rola Europy w walce ze zmianami klimatu mogłaby wzmocnić i zwiększyć jej wpływ na technologie na rzecz ochrony środowiska oraz badania naukoweSupports the target set by the European Council of March ‧ of halving greenhouse gas emissions by ‧, and reaffirms its call for maritime policy to make a substantial contribution to reducing these emissions; this should include incorporating shipping into the emissions trading scheme and enhancing research efforts both with regard to exploiting the seas as a source of renewable energy and with a view to developing cleaner new ship propulsion technologies; considers that if Europe leads the way in combating climate change this could strengthen and develop its leading role in environmental technology and research
Wspólnota i KTZ zobowiązują się do wspierania bezpieczeństwa żeglugi morskiej, bezpieczeństwa załóg i zapobiegania zanieczyszczeniom środowiskaThe Community and the OCTs undertake to promote shipping safety, security of crews and the prevention of pollution
poważna katastrofa oznacza każde wydarzenie lub sytuację, która ma lub może mieć niekorzystny wpływ na ludzi, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo, mienie, dziedzictwo kulturowe lub środowisko naturalne, spowodowane kataklizmami przyrodniczymi, katastrofami przemysłowymi i technologicznych, w tym zanieczyszczenie wód morskich, bądź też aktami terrorumajor emergency shall mean any event or situation which has or may have adverse impact on people, public health and safety, property, cultural heritage or the environment caused by natural, industrial or technological disasters, including marine pollution, or acts of terrorism
Ponadto stwierdziła, iż transport morski jest najbardziej efektywnym, przyjaznym środowisku i tanim środkiem transportuFurther acknowledged that sea transport is the most effective, environment-friendly and cheap mode of transport
Niektóre statki stwarzają wyraźne zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu oraz dla środowiska morskiego ze względu na swój zły stan, banderę i historięSome ships pose a manifest risk to maritime safety and the marine environment because of their poor condition, flag and history
Bodźce ekonomiczne: środki zarządzania, które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich do działania w sposób pozwalający osiągnąć cel dobrego stanu środowiskaEconomic incentives: management measures which make it in the economic interest of those using the marine ecosystems to act in ways which help to achieve the good environmental status objective
Środowisko, rybołówstwo i gospodarka morska oraz ochrona zdrowia i konsumentówEnvironment, Maritime Affairs and Fisheries, and Health and Consumer Protection
Strony określają krajowe, podregionalne lub regionalne strategie dotyczące odbierania w miejscach schronienia, w tym portach, statków w sytuacjach niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla środowiska morskiegoThe Parties shall define national, subregional or regional strategies concerning reception in places of refuge, including ports, of ships in distress presenting a threat to the marine environment
Państwa członkowskie powinny następnie stworzyć i realizować programy środków mających na celu osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu środowiska na danych wodach przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wspólnotowych i międzynarodowych wymogów oraz z uwzględnieniem potrzeb danego regionu lub podregionu morskiegoMember States should then establish and implement programmes of measures which are designed to achieve or maintain good environmental status in the waters concerned, while accommodating existing Community and international requirements and the needs of the marine region or sub-region concerned
Cele niniejszego Kodeksu to zapewnienie bezpieczeństwa na morzu, zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom lub utracie życia oraz unikanie niszczenia środowiska, w szczególności środowiska morskiego, a także mieniaThe objectives of the Code are to ensure safety at sea, prevention of human injury or loss of life, and avoidance of damage to the environment, in particular, to the marine environment, and to property
Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno-Wschodniego Atlantyku, podpisana w Paryżu ‧ września ‧ r., zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu WspólnotyThe Convention for the protection of the marine environment of the north-east Atlantic, as signed in Paris on ‧ September ‧, is hereby approved on behalf of the Community
podkreśla fakt, że turystyka, w przypadku gdy jest rozwijana w rozsądny sposób, stanowi trwałe źródło dochodu dla gospodarek lokalnych, zapewniając ochronę oraz poprawę środowiska naturalnego, a także wspieranie i ochronę aspektów kulturowych, historycznych i środowiskowych, a także rzemiosła i zrównoważonej turystyki morskiej; z tego względu wzywa przede wszystkim do inwestowania w infrastrukturę turystyczną związaną z żeglarstwem, nurkowaniem i rejsami oraz do ochrony i promowania skarbów archeologii morskiejStresses the fact that, if developed wisely, tourism is a sustainable source of income for local economies, ensuring the protection and enhancement of the environment as well as the promotion and preservation of cultural, historical and environmental features, crafts, and sustainable maritime tourism; therefore particularly urges investment in tourism infrastructure in connection with sailing, diving and cruises, and the protection and promotion of archaeological marine treasures
Zgodnie z częścią B do załącznika ‧ morskie zbiorniki wodne lub obszar morski mogą zostać określone jako obszar mniej wrażliwy, jeśli odprowadzanie ścieków nie wpływa niekorzystnie na środowisko pod względem warunków morfologicznych, hydrologicznych lub szczególnych warunków hydraulicznych panujących na tym terenieIn accordance with Part B of Annex II, a marine water body or area may be identified as a less sensitive area if the discharge of waste water does not adversely affect the environment as a result of morphology, hydrology or specific hydraulic conditions in that area
Czy stosuje się je w ogóle do przybrzeżnego środowiska morskiego?Is it ever applied to offshore marine environments?
Pochodzące z różnych źródeł zanieczyszczenie mórz i powietrza powoduje zniszczenie środowiska morskiego, pociągając za sobą skutki zdrowotne, społeczne i gospodarczeSea and air pollution from all sources deteriorate the marine environment with health, social and economic repercussions
Showing page 1. Found 52863 sentences matching phrase "środowisko morskie".Found in 8.268 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.