Translations into English:

  • Continental System   

Example sentences with "Blokada kontynentalna", translation memory

add example
tradycyjną wymianę handlową z portami w kontynentalnej części Grecji i między wyspami na Morzu Egejskimtraditional trade flows with ports in mainland Greece and between the islands in the Aegean Sea
Wysokość przewodu jezdnego na głównej linii kontynentalnej (połączenie linii Network Rail, Channel Tunnel Rail Link i Eurotunnel) wysokość przewodu jezdnego będzie wynosiła od ‧ mm do ‧ mmThe contact wire height on the Continental Main Line, (the interface between Network Rail, the Channel Tunnel Rail Link, and Eurotunnel) the contact wire height varies between ‧ mm and ‧ mm
Wielkość i geograficzna lokalizacja strefy kontynentalnej musi być taka, aby można było zminimalizować możliwości rekontaminacji np. poprzez migrację rybThe size and the geographical situation of a continental zone must be such that possibilities for recontamination, e.g. by migrating fish, are reduced to a minimum
Linia oddzielająca szelfy kontynentalne francuski i angielskithe division between the French and British continental shelves
Sumę tę dodaje się do poziomów odniesienia dla floty kontynentalnejThis figure shall be added to the reference levels of the mainland fleet
Musimy się spodziewać, że w długiej perspektywie buki znikną całkowicie z regionu śródziemnomorskiego, zaś obszary lasów iglastych skurczą się w całej Europie kontynentalnej.We have to expect that in the long term beech trees will disappear completely in the Mediterranean region and that coniferous forests will decrease in area throughout continental Europe.
strategicznym planowaniu przestrzennym w akwenach mórz przybrzeżnych pokrywających cały szelf kontynentalny UE, które prowadziłoby do planowego podejścia w sektorowych systemach decyzyjnychstrategic marine spatial planning for regional seas covering the whole of the EU continental shelf, which would incorporate a plan-led approach into sectoral decision-making systems
jest zdania, że, wobec dużego uzależnienia gospodarek wyspiarskich od transportu morskiego, polityka morska UE powinna być użytecznym instrumentem wspierania procesu włączania się rynków wyspiarskich w jednolity rynek na równoprawnych warunkach z regionami kontynentalnymiis of the view that, because island economies depend heavily on maritime transport, EU maritime policy should be a useful mechanism for helping island markets to operate in the single market on an equal footing with regions in continental Europe
Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku F‧ niderlandzkiego szelfu kontynentalnegoNotice inviting applications for authorisation to prospect for hydrocarbons in block F‧ of the Dutch continental shelf
Szelf kontynentalny / WSE Wody terytorialne / strefa 12 milmorskichContinental Shelf / EEZTerritorial Waters / 12 nm Zone
Mieniem publicznym we władaniu państwowym jest mienie określone przez ustawę oraz, w każdym razie, strefa przybrzeżna, plaże, morze terytorialne oraz zasoby naturalne strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.The goods of the State’s public property shall be that established by law and shall, in any case, include the foreshore beaches, territorial waters and the natural resources of the exclusive economic zone and the continental shelf.
Prawo w Europie kontynentalnej, zwłaszcza w krajach dawnego bloku wschodniego, po prostu nie służy takim celom i nie można udawać, że jest inaczej.The law in continental Europe, in particular, the former Eastern bloc, simply does not have that priority and it is ridiculous to pretend otherwise.
Analiza porównawcza dwóch modeli służb specjalnych – kontynentalnego i anglosaskiegoComparative analysis of two special forces models – Continental and Anglosaxon
ponawia żądanie kontynuacji podejścia do zintegrowanej polityki morskiej UE w przyszłości oraz wzywa Komisję do wzmocnienia ram tej polityki oraz spójności terytorialnej, społecznej i gospodarczej z Europą kontynentalną i jej polityką; zachęca do publikowania co dwa lata sprawozdania w zakresie unijnej polityki morskiej oraz regularnej publicznej wymiany poglądów ze wszystkimi zaangażowanymi stronami; zwraca się do przyszłych prezydencji Rady, aby włączyły politykę morską do swoich programów prac; ponadto wzywa Komisję do jasnego przedstawiania rocznego wykazu wszystkich wspieranych ze środków unijnych projektów dotyczących polityki morskiejRenews its call for the approach to an integrated maritime policy for the EU to be continued in future and calls on the Commission to strengthen the political framework thereof, as well as the territorial, social, and economic cohesion providing the link to inland Europe and its constituent policies; proposes that a report on European maritime policy be published every two years and that a regular public exchange of views be held with all those involved; calls on future Council presidencies to deal with maritime policy as part of their work programmes; over and above this, calls for all maritime-related projects supported by EU funding to be clearly identified annually by the Commission
mając na uwadze, że do ‧ marca ‧ r. blisko ‧ % powierzchni Portugalii kontynentalnej było pod wpływem dotkliwej czy nawet ekstremalnej suszy, a sytuacja nie zmieniła się w sposób istotny nawet po kilku dniach niewielkich opadówwhereas on ‧ March ‧ almost ‧ % of mainland Portugal was experiencing severe or even extreme drought and whereas a few days of light rainfall have not been sufficient to alter the situation to an adequate extent
Wzmocnienie istniejących połączeń w regionach peryferyjnych kontynentalnej GrecjiStrengthening of existing connections of peripheral regions in the mainland in Greece
Dla celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że dostawy produktów przeznaczonych wyłącznie do konsumpcji na pokładzie platform wiertniczych lub eksploatacyjnych, łącznie z konstrukcjami pomocniczymi świadczącymi usługi pomocnicze w takich działaniach, znajdujących się na obszarze europejskiego szelfu kontynentalnego lub na obszarze szelfu kontynentalnego w pozaeuropejskiej części Wspólnoty, ale poza trzymilową strefą mierzoną od linii podstawowej służącej do pomiaru szerokości morza terytorialnego Państwa Członkowskiego, opuściły obszar celny WspólnotyFor the purposes of this Regulation deliveries of any products intended solely for consumption on board drilling or extraction platforms, including workpoints providing support services for such operations, situated within the area of the European continental shelf, or within the area of the continental shelf of the non-European part of the Community, but beyond a three-mile zone starting from the baseline used to determine the width of a Member State
W szczególności na Sardynii przed konkurencją chronią ENEL dostawcy spoza Sardynii, co wynika z ograniczonej zdolności połączenia międzysystemowego między Sardynią a kontynentalną częścią WłochIn Sardinia, in particular, ENEL is shielded from competition by non-Sardinian suppliers as a result of the limited capacity of the interconnector between Sardinia and the Italian mainland
Do czynników sprzyjających konwergencji należą: Jednolity akt europejski, prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych, reformy systemów opodatkowania zysków kapitałowych na rynkach giełdowych, szczególnie w Niemczech, które doprowadziły banki do sprzedaży swoich udziałów w przemyśle, wprowadzony przez amerykański departament pracy obowiązek wykonania prawa głosu przez inwestorów instytucjonalnych (w ‧ i ‧ r.), ożywienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych w latach ‧. wobec względnej stagnacji w krajach Europy kontynentalnej, notowania dużych przedsiębiorstw na wielu giełdach, nowe międzynarodowe standardy rachunkowości itpThe factors encouraging this process include: the Single European Act and the privatisation of State corporations, tax reforms in Germany, particularly on capital gains in the stock market, which have led banks to sell their shares in industry, the requirement for institutional investors to use their voting rights, introduced by the American Labour Department (‧ and ‧), the vitality of the US economy during the ‧s in comparison with the relative stagnation in continental Europe, the listing of major companies on several stock exchanges and the new international accounting standards
Region kontynentalny pokrywa w całości lub częściowo terytoria trzynastu krajów Unii Europejskiej .Altogether 13 EU countries have all or part of their territory in the Continental Region .
Przed pojawieniem się rolnictwa większość regionu kontynentalnego pokryta była lasami liściastymi .Before agriculture , much of the Continental Region was dominated by deciduous forests .
Jak wskazała Komisja, cena piwa produkowanego lokalnie, nawet przy korzyści podatkowej wynoszącej 50%, jest nadal o 7,5% wyższa od ceny sprzedaży detalicznej piwa warzonego w kontynentalnej części Portugalii i sprzedawanego na rynku Madery.As pointed out by the Commission, the price of locally produced beer, even with the tax benefit of 50%, is still 7.5% higher than the retail selling price of beer brewed in mainland Portugal and sold on the market of Madeira.
Pamiętając, że system gospodarczy jest wynikiem wydarzeń historycznych (patrz pkt ‧.‧), łatwo zrozumieć, że konwergencja modeli ładu korporacyjnego (patrz pkt ‧.‧, ‧.‧) nie wywołała w Europie kontynentalnej szczególnie widocznych efektów w zakresie walki z bezrobociem, podczas gdy europejski model społeczny opiera się przede wszystkim na społecznej gospodarce rynkowej stosującej strategię szeroko rozumianego partnerstwa, wykraczającego poza interesy samych akcjonariuszySince economic systems are shaped by a particular history (see point ‧.‧) it is quite understandable that the convergence of corporate governance models (see points ‧.‧ and ‧.‧) has not had a particularly visible impact in continental Europe in terms of the fight against unemployment, even though the European social model is based on a social market economy which is premised on a partnership approach in the widest sense, transcending the interests of shareholders alone
Chomik europejski ( Cricetus cricetus ) był niegdyś powszechny w krajobrazach rolniczych w całym regionie kontynentalnym .The European hamster Cricetus cricetus was once widesprea d in farmlands across the Continental Region .
Chodzi przy tym zarówno o lotniska o znaczeniu ogólnokrajowym czy wręcz kontynentalnym, jak i lotniska regionalne.Airports of national or continental importance are affected along with regional ones.
Showing page 1. Found 1675 sentences matching phrase "Blokada kontynentalna".Found in 1.328 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.