Translations into English:

  • Continental System   

Example sentences with "Blokada kontynentalna", translation memory

add example
W tabeli ‧ poziom A oznacza poziomy marży nadwyżkowej niższe od ‧,‧ % poziomu blokady marży nadwyżkowej, ale nie niższe od ‧ % tego poziomu; poziom B oznacza poziomy marży nadwyżkowej niższe od ‧ % poziomu blokady marży nadwyżkowej, ale nie niższe od ‧ % tego poziomu; poziom C oznacza poziomy marży nadwyżkowej niższe od ‧ % poziomu blokady marży nadwyżkowej, ale nie niższe od ‧ % tego poziomu; poziom D oznacza poziomy marży nadwyżkowej niższe od ‧ % poziomu blokady marży nadwyżkowej, ale nie niższe od ‧ % tego poziomu; poziom E oznacza poziomy marży nadwyżkowej niższe od ‧ % poziomu blokady marży nadwyżkowejIn Table ‧, Level A means levels of excess spread less than ‧,‧ % of the trapping level of excess spread but not less than ‧ % of that trapping level, Level B means levels of excess spread less than ‧ % of the trapping level of excess spread but not less than ‧ % of that trapping level, Level C means levels of excess spread less than ‧ % of the trapping level of excess spread but not less than ‧ % of that trapping level, Level D means levels of excess spread less than ‧ % of the trapping level of excess spread but not less than ‧ % of that trapping level and Level E means levels of excess spread less than ‧ % of the trapping level of excess spread
Blokady firmowe polegają na ustawieniu daty/godziny rozpoczęcia (włączenie blokady) i daty/godziny zakończenia (zwolnienie blokady) związanych z identyfikacją firmy pobraną z numeru karty firmowej (przy włączeniu blokadyCompany locks consist in a start date/time (lock-in) and an end date/time (lock-out) associated with the identification of the company as denoted by the company card number (at lock-in
Wszystkie drzwi tylne wyposażone w klamkę wewnętrzną lub inny wewnętrzny element włączający blokadę zamka musi być wyposażony w przynajmniej jeden mechanizm blokujący znajdujący się wewnątrz pojazdu, który po włączeniu uniemożliwia działanie klamki wewnętrznej lub innego wewnętrznego elementu włączającego blokadę zamka i wymaga odrębnych czynności w celu odblokowania drzwi i działania klamki wewnętrznej lub innego wewnętrznego elementu wyłączającego blokadę zamkaEach back door equipped with an interior door handle or other interior latch release control, shall be equipped with at least one locking device located within the interior of the vehicle which, when engaged, prevents operation of the interior door handle or other interior latch release control and requires separate actions to unlock the door and operate the interior door handle or other interior latch release control
W przypadku gdy firma włącza blokady a poprzednia blokada była włączona przez tę samą firmę, przyjmuje się, że poprzednia blokada nie została zdjęta i nadal jest włączonaIn the case where a company locks in and where the previous lock was for the same company, then it will be assumed that the previous lock has not been turned
wyznaczony operator koncesji wydobywczej na Morzu Barentsa musi mieć doświadczenie z wykonania jako operator przynajmniej jednego odwiertu poszukiwawczego na norweskim szelfie kontynentalnym lub odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnegothe appointed operator for production licences in the Barents Sea must have drilled at least one exploration well on the Norwegian Continental Shelf as operator or have equivalent relevant operational experience outside the Norwegian Continental Shelf
W związku z warunkami klimatycznymi średnie koszty ogrzewania są wyższe o ‧ % niż średnia krajowa w strefie klimatycznej E oraz o ‧ % niż średnia krajowa w strefie klimatycznej F. W przypadku wysp, w porównaniu z Włochami kontynentalnymi, dodatkowe koszty ogrzewania są związane ze szczególnymi cechami geograficznymi wysp, ograniczoną dostawą paliw i dodatkowymi kosztami transportu, a w konsekwencji wyższymi cenami paliw w porównaniu z Włochami kontynentalnymiThe average heating costs are, due to climate conditions, ‧ % higher than the national average in climate zone E and ‧ % higher than the national average in climate zone F. For the islands, the additional heating costs, as compared to mainland Italy, are due to the geographical particularities of the islands, restricted fuel supply and additional transport costs, and to the higher fuel prices as a consequence, as compared to mainland Italy
Druga aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie proponowały od ‧ r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty składające się na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWGOn the one hand, the second update of the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since ‧ by the Member States as sites of Community importance for the Continental biogeographical region within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC
Trzecia aktualizacja wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny jest konieczna w celu włączenia dodatkowych terenów, które państwa członkowskie zaproponowały od ‧ r. jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWGOn the one hand, the third update of the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since ‧ by the Member States as sites of Community importance for the Continental biogeographical region within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC
koncesje wydobywcze będą przede wszystkim udzielane wspólnym przedsiębiorcom, w przypadku których co najmniej jeden podmiot uczestniczący wykonał jako operator przynajmniej jeden odwiert poszukiwawczy na norweskim szelfie kontynentalnym lub posiada odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnegoProduction licences will mainly be awarded to a joint venture where at least one participant has drilled at least one exploration well on the Norwegian Continental Shelf as operator, or has equivalent relevant operational experience outside the Norwegian Continental Shelf
Tym niemniej, jeśli produkcja browarów znajdujących się na terenie Madery osiągnie poziom powyżej tego progu, nie będzie to oznaczało, że osiągnęły one wystarczająco silną pozycję, by stawić czoła konkurencji ze strony producentów piwa z kontynentalnej części Portugalii (lub kontynentalnej części EuropyHowever, it does not signify that breweries located in Madeira that reach production in excess of that threshold would be in a sufficiently strong position to face up to competition from beers from mainland Portugal (or mainland Europe
Wody północno-zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone linią zaczynającą się od wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią, biegnącą na wschód wzdłuż loksodromy do ‧o‧′ długości geograficznej wschodniej i ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej, następnie na północ wzdłuż linii do wybrzeża kontynentalnego na granicy między Francją i Włochami i dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu początkowegoThe waters of the north-western Mediterranean Sea bounded by a line commencing on the mainland coast at the eastern end of the frontier between France and Spain running eastward along a rhumb line to ‧o‧′ east longitude ‧o‧′ north latitude; thence northward along a rhumb line to the mainland coast at the frontier between France and Italy; thence following in a south-westerly direction the coast of France to the starting point
wyznaczony operator koncesji wydobywczej w strefach głębokowodnych musi mieć doświadczenie z wykonania jako operator przynajmniej jednego odwiertu poszukiwawczego na norweskim szelfie kontynentalnym lub odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnegothe appointed operator for production licences in deep waters must have drilled at least one exploration well on the Norwegian Continental Shelf as operator or have equivalent relevant operational experience outside the Norwegian Continental Shelf
W związku z tym trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficznyIn that sense, the third updated list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region constitutes a consolidated version of the list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region
Wody północno-zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone linią zaczynającą się od wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią biegnącą na wschód wzdłuż loksodromy do ‧ długości geograficznej wschodniej i ‧ szerokości geograficznej północnej, następnie na północ wzdłuż linii do wybrzeża kontynentalnego na granicy między Francją i Włochami i dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu początkowegoThe waters of the north-western Mediterranean Sea bounded by a line commencing on the mainland coast at the eastern end of the frontier between France and Spain running eastward along a rhumb line to ‧? east longitude ‧? north latitude; thence northward along a rhumb line to the mainland coast at the frontier between France and Italy; thence following in a south-westerly direction the coast of France to the starting point
wyznaczony operator koncesji wydobywczej zakładającej wykonywanie odwiertów poszukiwawczych pod wysokim ciśnieniem lub w wysokich temperaturach (HPHT) musi mieć doświadczenie z wykonania jako operator przynajmniej jednego odwiertu poszukiwawczego na norweskim szelfie kontynentalnym lub odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnegothe appointed operator for production licences in which the drilling of exploration wells implies high pressure and/or high temperatures (HPHT), must have drilled at least one exploration well on the Norwegian Continental Shelf as operator or have equivalent relevant operational experience outside the Norwegian Continental Shelf
Z jednej strony, należy zaktualizować wstępny wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, w celu objęcia nim terenów dodatkowych proponowanych od roku ‧ przez państwa członkowskie jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, składające się na kontynentalny region biogeograficzny w rozumieniu art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWGOn the one hand, the update of the initial list of sites of Community importance for the Continental biogeographical region is necessary in order to include additional sites that have been proposed since ‧ by the Member States as sites of Community importance for the Continental biogeographical region within the meaning of Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC
Zgodnie z definicją przyjętą w Decyzji Komisji ‧/EWG[‧], w skład terytorium gospodarczego każdego z państw wchodzą obszary eksterytorialne regionów, na które składają się części terytorium gospodarczego, których nie można przyłączyć do danego regionu (przestrzeń powietrzna, wody terytorialne oraz szelf kontynentalny, enklawy terytorialne, a w szczególności ambasady, konsulaty, bazy wojskowe oraz złoża ropy, gazu ziemnego itp. na wodach międzynarodowych, poza szelfem kontynentalnym, eksploatowane przez jednostki rezydentaThe economic territory of each country, as defined in Commission Decision ‧/EEC,also includes extraregio territory, made up of parts of the economic territory that cannot be attached to a certain region (air-space, territorial waters and the continental shelf, territorial enclaves, in particular embassies, consulates and military bases, and deposits of oil, natural gas, etc. in international waters, outside the continental shelf, worked by resident units
Dla celów niniejszego rozporządzenia uznaje się, że dostawy produktów przeznaczonych wyłącznie do konsumpcji na pokładzie platform wiertniczych lub eksploatacyjnych, łącznie z konstrukcjami pomocniczymi świadczącymi usługi pomocnicze w takich działaniach, znajdujących się na obszarze europejskiego szelfu kontynentalnego lub na obszarze szelfu kontynentalnego w pozaeuropejskiej części Wspólnoty, ale poza trzymilową strefą mierzoną od linii podstawowej służącej do pomiaru szerokości morza terytorialnego Państwa Członkowskiego, opuściły obszar celny WspólnotyFor the purposes of this Regulation deliveries of any products intended solely for consumption on board drilling or extraction platforms, including workpoints providing support services for such operations, situated within the area of the European continental shelf, or within the area of the continental shelf of the non-European part of the Community, but beyond a three-mile zone starting from the baseline used to determine the width of a Member State
Dla celów niniejszego rozporządzenia uważa się, że opuściły obszar celny Wspólnoty dostawy produktów przeznaczonych wyłącznie do konsumpcji na pokładzie platform wiertniczych lub eksploatacyjnych, łącznie z konstrukcjami pomocniczymi świadczącymi usługi pomocnicze w takich działaniach, znajdujących się na obszarze europejskiego szelfu kontynentalnego lub na obszarze szelfu kontynentalnego w pozaeuropejskiej części Wspólnoty, ale poza trzymilową strefą mierzoną od linii podstawowej służącej do pomiaru szerokości morza terytorialnego Państwa CzłonkowskiegoFor the purposes of this Regulation, deliveries of any products intended solely for consumption on board drilling or extraction platforms, including workpoints providing support services for such operations, situated within the area of the European continental shelf, or within the area of the continental shelf of the non-European part of the Community, by beyond a three-mile zone starting form the baseline used to determine the width of a Member State
koncesje wydobywcze będą przede wszystkim udzielane wspólnym przedsiębiorcom, w przypadku których co najmniej jeden podmiot uczestniczący wykonał jako operator przynajmniej jeden odwiert poszukiwawczy na norweskim szelfie kontynentalnym lub posiada odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnegoproduction licences will mainly be awarded to a joint venture where at least one participant has drilled at least one exploration well on the Norwegian Continental Shelf as operator, or has equivalent relevant operational experience outside the Norwegian Continental Shelf
Z rozkazu generała Washingtona i Kongresu Kontynentalnego...... wszyscy niewolnicy, którzy będą służyć przynajmniej rok...... w Armii Kontynentalnej...... będą mieli zagwarantowaną wolność...... i dostaną zapłatę: pięć szylingów za każdy miesiąc służby "By order of General Washington and the Continental Congress...... all bound slaves who give minimum one year service...... in the Continental Army...... will be granted freedom...... and be paid a bounty of five shillings for each month of service. "
wyznaczony operator koncesji wydobywczej na Morzu Barentsa musi mieć doświadczenie z wykonania jako operator przynajmniej jednego odwiertu poszukiwawczego na norweskim szelfie kontynentalnym lub odpowiednie równoważne doświadczenie operacyjne spoza obszaru norweskiego szelfu kontynentalnegoThe appointed operator for production licences in the Barents Sea must have drilled at least one exploration well on the Norwegian Continental Shelf as operator or have equivalent relevant operational experience outside the Norwegian Continental Shelf
Baleary i północne Włochy kontynentalne (wyłącznie serotyp ‧), Sardynia i Korsyka (serotypy ‧ i ‧), południowe Włochy kontynentalne (serotypy ‧ i ‧ oraz w mniejszym zakresie ‧ i ‧) oraz dwie strefy dla Grecji, w których w poprzednich latach w różnych miejscach wyizolowano różne serotypyBalearic Islands and northern continental Italy (serotype ‧ only), Sardinia and Corsica (serotypes ‧ and ‧), southern continental Italy (serotypes ‧ and ‧ and to a lesser extent ‧ and ‧), and two zones for Greece where different serotypes have been isolated in different localities during the previous years
Showing page 1. Found 1593 sentences matching phrase "Blokada kontynentalna".Found in 2.774 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.