Translations into English:

  • Non-Working Time   
     
    Time devoted to non-work activities. Out-of-office time.
  • Time Off   
     
    A menu item on the Set Up menu that opens the Time Off dialog, which defines how much of the user's schedule is affected by a schedule change.

Similar phrases in dictionary Polish English. (7)

czas wolnyfree time; leisure; nonworking time; free time, leisure time; leisure time; spare time
czas wolny od pracyrest period; business closure
Europejski system nadzoru wypadków w domu i w czasie wolnymEHLASS; European Home and Leisure Accident Surveillance System
w wolnym czasieat one's leisure
wolny czasleisure; free time; ease; spare time
wspólnotowy system informacji o wypadkach w domu i w czasie wolnymCommunity system of information on home and leisure accidents
wypoczynek (czas wolny)leisure (free time)

Example sentences with "Czas wolny", translation memory

add example
Zmęczenie a przekonania dotyczące czasu wolnegoThe relationship between fatigue and leisure coping beliefs
Czas wolny współczesnego gimnazjalisty. Na przykładzie Gimnazjum im. Świętego Jana Kantego w LiszkachThe free time of a modern junior high school student on the example of the Saint John Cantius junior high school in Liszki.
Jeśli Twój program jest ustawiony do pracy jako klient Kolab & kde;, to nie jest to wymagane. Serwer Kolab‧ zajmuje się wtedy publikacją Twojego wolnego/zajętego czasu i zarządza dostępem do niego innych użytkownikówIf your application is setup to work as a kde; Kolab client, this is not required. The Kolab‧ server can take care of publishing your Free/Busy information and manage the access to it from other users
Spróbujmy więc zapełnić wolny czas nowym zadaniemLet us try and fill our spare time with a new challenge
Przekazywane statystyki dokonują opcjonalnego rozróżnienia między wolnymi miejscami pracy na czas określony a stałymi miejscami pracyThe statistics provided shall distinguish, on an optional basis, between vacancies for fixed-term and permanent jobs
przeżycia, miesiące (‧ % CI) Mediana czasu przeżycia wolnego% CI) Median Progression-Free
Może w czasie wolnym Teyla da ci kilka lekcji medytacji.Rozluźniłbyś się trochęYou might want to take Teyla up on her offer for meditation lessons
Środki te przeznaczone są na wsparcie i rozwój wszelkich inicjatyw służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości, m.in. dotacje dla klubów oraz stowarzyszeń sportowych i kulturalnych, a także udział w kosztach utrzymania stałego miejsca spotkań w czasie wolnym (działalność kulturalna, sportowa, uprawianie hobby, restauracjeThis appropriation is intended to encourage and provide financial backing for schemes to promote social contact between staff of different nationalities, for example subsidies to staff clubs, sports associations, cultural societies, etc., and to make a contribution to the cost of a permanent leisure centre (cultural and sports activities, hobbies, restaurant
Zajęcia pozalekcyjne jako forma spędzania czasu wolnego przez uczniów klas starszych szkoły podstawowej.Extra curricular activities as the form of spending leisure time by older primary school pupils
Czas wolny młodzieży licealnejHigh school students free time management
Poflirtujesz sobie w wolnym czasie, AlbertFlirt on your own time, Albert
Czas wolny dzieci a wynikające zagrożenia patologiczne.Childrens free time and the resulting of pathological behavior.
Z uwagi na dni wolne w ‧ r. oraz nieregularne ukazywanie się Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w tym czasie, wspomniany wyżej okres pięciu dni roboczych będzie zbyt krótki, by zapewnić właściwe administrowanie rynkiem, i z tego powodu powinien zostać przedłużonyIn view of the public holidays in ‧ and the irregular appearance of the Official Journal of the European Union during those holidays, the abovementioned period of five working days will be too short to guarantee proper administration of the market and should therefore be extended
W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada na godzinę ‧.‧ (czasu obowiązującego w Brukseli) poprzedzającego dnia roboczegoIf Tuesday is a public holiday the time limit shall be ‧.‧ (Brussels time) on the previous working day
Państwa Członkowskie zapewniają, aby środki przewidziane w ust. ‧ były stosowane w strefie szczepienia po zakończeniu stosowania środków ustanowionych w art. ‧ i do czasu przywrócenia statusu-wolny od pryszczycy i zakażenia zgodnie z artMember States shall ensure that the measures provided for in paragraphs ‧ to ‧ are applied in the vaccination zone after the completion of the measures laid down in Article ‧ and until the foot-and-mouth disease and infection-free status has been recovered in accordance with Article
Rekreacja i czas wolny na przykładzie subkultury kibiców Lecha Poznań.Recreation and leisure on the example of fan subculture Lech Poznań.
W czasie rozpuszczania i podawania należy zachować warunki aseptyki (środowisko wolne od bakterii i zanieczyszczeńAseptic conditions (meaning clean and germ free) are required during reconstitution and administration
w imieniu grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Do czasu niepokojów w ubiegłym roku Kenia cieszyła się opinią jednego z bardziej stabilnych politycznie krajów afrykańskich i miała tradycję stosunkowo wolnej i silnej prasy.on behalf of the PPE-DE Group. - Mr President, until last year's violence, Kenya had a reputation as one of Africa's politically more stable countries and had a tradition of a relatively free and robust press.
TTP – czas do progresji choroby lub zgonu PFS – czas wolny od progresji TTF – czas do niepowodzenia leczenia Odsetek OS – odsetek przeżycia w czasie analizyEFS Event Free Survival TTP Time to progression or death PFS Progression-Free Survival TTF Time to Treatment Failure OS rates survival rates at the time of the analyses
Zagospodarowanie czasu wolnego przez współczesną rodzinę w środowisku miejskim.Free Time Use by a Contemporary Family in an Urban Environment
Gdy pracodawca płaci swoim pracownikom dodatkowe kwoty za pracę w czasie urlopu, kwoty takie są zwykle uwzględniane w zarobkach rocznych i liczba dni wolnych jest odpowiednio obniżanaWhen employers pay their employees additional amounts for working during paid vocations, such amounts are usually included in annual earnings and the number of days holiday are reduced accordingly
Nie stwierdzono różnic w średnim czasie przeżycia wolnym od progresji choroby nowotworowej, gdyż progresje stwierdzono u więcej niż ‧ % pacjentów w obu grupach przed pierwszą zaplanowaną wizytąThere was no difference seen in median PFS times as more than ‧ % of patients progressed in both treatment groups before the first scheduled visit
To jest wolne miejsce na widoku. Chwyć czujnik z przeglądarki czujników i upuść go w tym miejscu. Pojawi się prezentacja wartości otrzymywanych z tego czujnika w czasieThis is an empty space in a worksheet. Drag a sensor from the Sensor Browser and drop it here. A sensor display will appear that allows you to monitor the values of the sensor over time
Wzorce spędzania czasu wolnego przez dzieci w młodszym wieku szkolnym"Models of spending free time by children at an early primary school age."
W okolicznościach wyjątkowej konieczności, właściwe władze mogą, jeśli ich zdaniem nie stanowi to zagrożenia dla osób, mienia lub środowiska, wydać zwolnienie zezwalające na określony okres nieprzekraczający sześciu miesięcy dla stanowiska innego niż operator radiowy, z wyjątkami przewidzianymi w odpowiednich rozporządzeniach radiowych, w czasie którego dana osoba nie posiada odpowiedniego świadectwa, pod warunkiem że osoba, której wydane jest zwolnienie, jest odpowiednio wykwalifikowana, by objąć wolne stanowisko w sposób bezpieczny, ku zadowoleniu właściwych władzIn circumstances of exceptional necessity, competent authorities may, if in their opinion this does not cause danger to persons, properly or the environment, issue a dispensation permitting a specified period not exceeding six months in a capacity, other than that of the radio operator, except as provided by the relevant Radio Regulations, for which he does not hold the appropriate certificate, provided that the person to whom the dispensation is issued shall be adequately qualified to fill the vacant post in a safe manner to the satisfaction of the competent authorities
Showing page 1. Found 116005 sentences matching phrase "Czas wolny".Found in 38.717 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.