Translations into English:

  • Nudelman-Rikhter NR-23   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

centroidy numerów działek (ewidencyjnych)centroids of the plot numbers
Działko GSz-23Gryazev-Shipunov GSh-23L
Działko GSz-6-23Gryazev-Shipunov GSh-6-23
Działko NR-30Nudelman-Rikhter NR-30
Działko NS-23Nudelman-Suranov NS-23
Działko WJa-23Volkov-Yartsev VYa-23

Example sentences with "Działko NR-23", translation memory

add example
Sytuacja ta w znacznym stopniu wpłynęła na możliwość złożenia przez greckich rolników, w terminie określonym w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pojedynczych wniosków, które obejmowałyby również, od ‧ r., identyfikację działek rolnych w formie cyfrowejThis situation has affected to a significant degree the Greek farmers’ ability to lodge, within the deadline provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, a single application that would also encompass, from ‧ onwards, a digitised identification of the agricultural parcels
Takie samo podejście stosują państwa członkowskie, które włączają system informacji geograficznej uprawy oliwek do systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w celu obliczenia liczby kwalifikujących się hektarów na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (stosowanie uprawnień do płatnościThe same approach shall be applied by the Member States which include the geographical information system for olive cultivation in the identification system for the agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for the calculation of the number of eligible hectares under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ (use of payment entitlements
W szczególności z uwagi na fakt, że rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli dla niektórych systemów pomocy wspólnotowej‧ wprowadzone zostały nowe, kosztowne techniki w zakresie usprawnienia systemu identyfikowania działek rolniczych, oparte na systemie informacji geograficznej oraz ortofotografii cyfrowej, uzasadnione jest pokrywanie przez Wspólnotę części wydatków poniesionych przez Państwa Członkowskie w ramach nowych programów działań z tego zakresuIn particular, since new expensive techniques have been introduced by Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes, in the area of the improvement of the agricultural parcel identification system having recourse to the technique of geographical information system and of digital orthophotography, a Community contribution is justified to cover part of the expenditure incurred by Member States in the framework of new action programmes covering this domain
numery identyfikacyjne działki lub działek rolnych, z których zebrano zielonkę, zgodnie z systemem identyfikacji działek rolnych przewidzianym w zintegrowanym systemie zarządzania i kontroliidentification of the parcel or parcels on which the fodder to be processed was grown, in accordance with the parcel identification system provided for in the integrated management and verification system
ogólną powierzchnię winnicy, wyrażoną w hektarach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z nasadzeniami odmian określonych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, w podziale według działek, ze wskazaniem daty ponownych nasadzeń, oraz według odmian, a w przypadku odmian sułtanka i muskat według kategorii, z danymi szczegółowymi, w odniesieniu do każdej działki, umożliwiającymi jej identyfikację i/lub rozgraniczeniethe total area of vineyard, expressed in hectares to two decimal places, planted with the varieties referred to in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, broken down by plot, specifying the date of replanting, and by variety, and, in the case of the sultana and muscatel varieties, by category, with, for each plot, particulars enabling it to be identified and/or delimited
Na skutek tej zmiany nie są już potrzebne szczegółowe przepisy zawarte w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, dotyczące wykonania nałożonego na rolników obowiązku utrzymania w swojej dyspozycji działek przez co najmniej ‧ miesięcyFollowing this change, the detailed provisions contained in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ on the implementation of the requirement for farmers to keep the parcels at their disposal for at least ‧ months are no longer needed
systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrthe identification systems for agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
dotyczą zgodności między działkami rolnymi zadeklarowanymi w pojedynczym wniosku a działkami, na których państwo członkowskie zezwoliło na produkcję bawełny zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrbetween the agricultural parcels as declared in the single application and the parcels authorised for cotton production by the Member State in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
W rejestrze wskazane są wielkości zbiorów z odpowiadającymi im działkami uprawnymi, z rozróżnieniem winogron przeznaczonych do dłuższego przechowywania, liczba opakowań w podziale na ich rodzaj, z wyodrębnieniem winogron poddanych dłuższemu przechowywaniu, oraz numery zastosowanych oznaczeń identyfikacyjnychThe record contains details of the volumes harvested and the corresponding plots of land, with separate details of those put into long-term storage, the number of packages packaged by type of package, and those coming out of long-term storage, and the numbers of the identification marks used
Komisja uznała , że margines tolerancji jest dopuszczalny w trakcie początkowego tworzenia działek będących punktem odniesienia , na podstawie art . 4 rozporządzenia nr 2508 / 92 , ale w momencie , gdy system jest już ustanowiony , margines ten nie może być wykorzystywany w sposób wielokrotny i stały , jak czyniły do władze belgijskie .The Commission acknowledges that a margin of tolerance is acceptable during the initial creation of reference parcels under Article 4 of Regulation No 3508 / 92 , but such a margin cannot , once the system has been introduced , be used repeatedly and continually as is the practice of the Belgian authorities .
Dla jasności, stosując reguły kontroli dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w zakresie określonych środków w ramach osi ‧ i ‧, zgodnie z częścią II, tytuł I rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, należy odnieść się do definicji działek rolnych i dotyczących ich zasad zawartych w rozporządzeniu (WE) nrFor the sake of clarity, when applying the control rules concerning rural development support for certain measures under Axis ‧ and Axis ‧, as laid down in Part II, Title I, of Regulation (EC) No ‧/‧, reference should be made to the definition and principles of agricultural parcels contained in Regulation (EC) No
jakakolwiek uprawiana działka, która zostanie ujęta w tym samym roku we wniosku o dopłaty do roślin uprawnych wymienione w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, może być przedmiotem wniosku o pomoc na nasiona, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nrany cultivated parcel which is covered in respect of the same year by an application for arable crops payments referred to in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ may be the subject of an application for seed aid provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No
Materiały z wielokulturowego stanowiska w Milanówku,gm,loco,pow.Grodzisk Mazowiecki,nr AZP 58-63/18,działka nr ew.2/6The materials from the multicultural site in Milanówek,district Grodzisk Mazowiecki, nr AZP 58-63/18,allotment nr ev.2/6
Rozporządzenie Rady ( EWG ) nr 3508 / 92 z dnia 27 listopada 1992 r. ustanawiające zintegrowany system zarządzania i kontroli pewnych systemów pomocy Wspólnoty ( Dz.U. L 355 , s . 1 ) przewiduje w art . 1 i 2 , że każde państwo członkowskie ustanawia zintegrowany system zarządzania i kontroli , który zawiera w szczególności skomputeryzowaną bazę da nych , alfanumeryczny system identyfikacji działek rolnych oraz zintegrowany system kontroli .Articles 1 and 2 of Council Regulation ( EEC ) No 3508 / 92 of 27 November 1992 establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes ( OJ 1992 L 355 , p . 1 ) provide that each Member State is to set up such an integrated system , which will comprise in particular a computerised database , an identification system for agricultural parcels and an integrated inspection system .
Obszary faktycznie wyznaczone do kontroli na miejscu mogą być ograniczone do próby obejmującej co najmniej ‧ % działek rolnych, odnośnie do których złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy ustanowionych w tytułach III, ‧ i V rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pod warunkiem że próba ta gwarantuje wiarygodny i reprezentatywny poziom kontroli zarówno pod względem kontrolowanego obszaru, jak i pomocy, o którą składany jest wniosekNevertheless, the actual determination of the areas as part of an on-the-spot check may be limited to a sample of at least ‧ % of the agricultural parcels for which an application has been submitted under the aid schemes established in Titles III, ‧ and V of Regulation (EC) No ‧/‧ provided that the sample guarantees a reliable and representative level of control both in respect of area checked and aid claimed
W tym zakresie zgadzam się z rządem belgijskim , który zauważa , że jeśli margines tolerancji jest przyjęty w celu pomiaru na miejscu obszaru działek rolnych zgodnie z art . 6 ust . 7 rozporządzenia nr 3887 / 92 , nic nie stało władzom belgijskim na przeszkodzie , by odwołać się do marginesu tolerancji również w ramach uzasadnionej kontroli administracyjnej , według wolnego i bezspornego wyboru wspomnianych władz , w przed miocie danych o obszarze otrzymanych za pomocą systemu SIG , który w odniesieniu doOn that point , I concur with the Belgian Government when it points out that , if a tolerance margin is permitted for the purposes of measuring on the spot the area of agricultural parcels , pursuant to Article 6 ( 7 ) of Regulation No 3887 / 92 , there was nothing to prohibit the Belgian authorities from applying a tolerance margin in the context of an administrative check which was based , at the unexceptionable and freelytaken decision of those authorities , on area data obtained using a system , the GIS , which displayed unquestionable technical limita-
stosowanym systemem identyfikacji działek jest zintegrowany system określony w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nrthe parcel identification system shall be that used for the integrated system referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
Władze belgijskie przyjęły od 1996 r. system identyfikacji działek rolnych powstały na podstawie zdjęć lotniczych z systemu informacji geograficznej ( SIG ) przewidzianego w art . 4 rozporządzenia nr 3508 / 92 .The Belgian authorities adopted with effect from 1996 an identification system for agricultural parcels based on aerial photographic images extrac ted from a GIS , as provided in Article 4 of Regulation No 3508 / 92 .
W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), wstępnie zadrukowane formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawierają informacje na temat maksymalnego kwalifikującego się obszaru przypadającego na działkę referencyjną dla celów systemu płatności jednolitychFor the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-printed forms distributed to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme
W przypadku Malty płatności bezpośrednie, o których mowa w art. ‧ lit. a), b), c), e), h), i), j), m), p) oraz t), są przyznawane wyłącznie w przypadku areałów – na każdy typ uprawy – które były przedmiotem wniosku dotyczącego co najmniej ‧,‧ hektara, w przypadkach gdy każda uprawiana działka przekracza minimalny wymiar ustalony przez państwo członkowskie w granicach limitu podanego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrIn the case of Malta, the direct payments referred to in Article ‧(a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) (p) and (t) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧,‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
Działka uprawna, która jest przedmiotem wniosku o pomoc na hektar w ramach systemu finansowanego zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, jest wyłączona z korzyści wypłaty pomocy przyznawanej w ramach niniejszego systemuAn arable plot which is the subject of an application for aid per hectare under a system financed in accordance with Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ shall be excluded from eligibility for payment of the aid provided for by this system
W państwach członkowskich włączających system informacji geograficznej uprawy oliwek do systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, materiał graficzny przekazany rolnikowi zawiera w przypadku każdej działki z drzewami oliwnymi liczbę kwalifikujących się drzew oliwnych oraz ich rozmieszczenie na działce, jak również obszar uprawy drzew oliwnych, wyrażony w GIS-ha dla drzew oliwnych, zgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧ do rozporządzenia (WE) nrIn the Member States which include the geographical information system for olive cultivation in the identification system for the agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the graphic material supplied to the farmer as regards olive parcels shall include for each olive parcel the number of eligible olive trees and their positioning in the parcel as well as the olive area expressed in olive GIS-ha in accordance with point ‧ of Annex ‧ of Regulation (EC) No
Dotyczy to ilości pochodzących z działek zgłoszonych zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, które zostały rzeczywiście dostarczone do zakładów odziarnianiaThis quantity comes from parcels declared under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and was actually delivered to the ginning plants
Art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ stosuje się w celu określenia powierzchni działek podczas kontroli na miejscu przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ lit. aArticle ‧) of Regulation (EEC) No ‧ shall apply for the purposes of determining the area of parcels during on-the-spot checks as provided for in Article ‧)(a
Artykuł 4 rozporządzenia nr 3508 / 92 wskazuje w swej pierwotnej wersji , że alfanumeryczny system identyfikacji działek rolnych tworzy się na podstawie map i dokumentów ewidencji gruntów , innych źródeł kartograficznych albo zdjęć lotniczych lub satelitarnych .Article 4 of Regulation No 3508 / 92 states , in the original version , that the identification system for parcels is to be established on the basis of land registry maps and documents , other cartographic references or of aerial photographs or satellite pictures .
Showing page 1. Found 230786 sentences matching phrase "Działko NR-23".Found in 33.705 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.