Translations into English:

  • Nudelman-Rikhter NR-23   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

centroidy numerów działek (ewidencyjnych)centroids of the plot numbers
Działko GSz-23Gryazev-Shipunov GSh-23L
Działko GSz-6-23Gryazev-Shipunov GSh-6-23
Działko NR-30Nudelman-Rikhter NR-30
Działko NS-23Nudelman-Suranov NS-23
Działko WJa-23Volkov-Yartsev VYa-23

Example sentences with "Działko NR-23", translation memory

add example
W celu uproszczenia, w przypadku gdy działka referencyjna podlega wnioskowi o przyznanie pomocy dwóch lub więcej rolników wnioskujących o pomoc w ramach tego samego programu pomocy oraz w przypadku gdy całkowita zadeklarowana powierzchnia przekracza obszar rolny z zachowaniem tolerancji pomiaru zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, Państwo Członkowskie powinno być uprawnione do proporcjonalnego zmniejszenia danych powierzchniFor reasons of simplification, where a reference parcel is subject to an aid application of two or more farmers applying for aid under the same aid scheme and where the overall area declared exceeds the agricultural area with a difference which falls within the tolerance defined pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Member States should be authorised to provide for a proportional reduction of the areas concerned
W przypadku Bułgarii, Łotwy, Węgier i Polski przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. ‧ lit. t), są przyznawane wyłącznie w przypadku areałów – na każdy typ uprawy – które były przedmiotem wniosku dotyczącego co najmniej ‧,‧ hektara, w przypadkach gdy każda uprawiana działka przekracza minimalny wymiar ustalony przez państwo członkowskie w granicach limitu podanego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrIn the case of Bulgaria, Latvia, Hungary, and Poland, the soft fruit payment referred to in Article ‧(t) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧,‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
W celu uproszczenia zarządzania systemem płatności obszarowych z tytułu orzechów przy jednoczesnym przestrzeganiu warunków kwalifikowalności ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ i dążeniu do celów przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu, należy zmienić warunki dotyczące identyfikacji działek rolnych i treści wniosku o pomoc, przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolnikówIn order to simplify the management of the area payment scheme for nuts, while complying with the eligibility conditions laid down by Regulation (EC) No ‧/‧ and pursuing the objectives laid down by that Regulation, the conditions relating to the identification of agricultural parcels and the content of aid applications laid down in Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ laying down detailed rules for the implementation of cross-compliance, modulation and the integrated administration and control system provided for in of Council Regulation (EC) No ‧/‧ establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, should be amended
Płatność bezpośrednia określona w art. ‧ lit. a), b), c) i e) jest przyznawana jedynie dla obszarów, według rodzaju uprawy, które były przedmiotem wniosku obejmujących co najmniej ‧ hektara, gdy każda uprawiana działka przekracza minimalny rozmiar określony przez Państwo Członkowskie w granicach ustalonych w art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe direct payment referred to in Article ‧(a), (b), (c) and (e) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit set up in Article ‧ of Regulation (EC) No
Deklaracja ta zawiera zobowiązanie do przestrzegania warunków wytwarzania produktu objętego chronioną nazwą pochodzenia i wymienia numery referencyjne działek uprawnych przeznaczonych pod produkcję CHNP Chasselas de Moissac w odniesieniu do danego zbioruThe declaration contains an undertaking to comply with the conditions of production for the designation, and contains the references of the plots of land intended for production of AOC Chasselas de Moissac for the harvest in question
W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), wstępnie zadrukowane formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawierają informacje na temat maksymalnego kwalifikującego się obszaru przypadającego na działkę referencyjną dla celów systemu płatności jednolitychFor the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-printed forms distributed to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme
dotyczą, odpowiednio, zadeklarowanych uprawnień do dopłat i zadeklarowanych działek, i pozwalają uniknąć nienależnego wielokrotnego przyznania tej samej pomocy w odniesieniu do tego samego roku kalendarzowego lub gospodarczego oraz nienależnej kumulacji pomocy przyznawanej w ramach programów pomocy wiążących się z zadeklarowaniem powierzchni, a wymienionych w załącznikach I i V do rozporządzenia (WE) nron declared payment entitlements and on declared parcels, respectively, in order to avoid undue multiple granting of the same aid in respect of the same calendar or marketing year and to prevent any undue cumulating of aid granted under area-related aid schemes listed in Annexes I and V to Regulation (EC) No
Materiały z wielokulturowego stanowiska w Milanówku,gm,loco,pow.Grodzisk Mazowiecki,nr AZP 58-63/18,działka nr ew.2/6The materials from the multicultural site in Milanówek,district Grodzisk Mazowiecki, nr AZP 58-63/18,allotment nr ev.2/6
dana działka była przedmiotem środków określonych w programie wprowadzonym w życie na mocy rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ lub w innym oficjalnym programie, z zastrzeżeniem że środki te gwarantują, że na tych działkach nie stosowano środków niedopuszczonych do produkcji ekologicznej; lubthe land parcels were subject of measures defined in a programme implemented pursuant to Regulations (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, or in another official programme, provided that the measures concerned ensure that products not authorised for organic production have not been used on those parcels, or
W szczególności z uwagi na fakt, że rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli dla niektórych systemów pomocy wspólnotowej‧ wprowadzone zostały nowe, kosztowne techniki w zakresie usprawnienia systemu identyfikowania działek rolniczych, oparte na systemie informacji geograficznej oraz ortofotografii cyfrowej, uzasadnione jest pokrywanie przez Wspólnotę części wydatków poniesionych przez Państwa Członkowskie w ramach nowych programów działań z tego zakresuIn particular, since new expensive techniques have been introduced by Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes, in the area of the improvement of the agricultural parcel identification system having recourse to the technique of geographical information system and of digital orthophotography, a Community contribution is justified to cover part of the expenditure incurred by Member States in the framework of new action programmes covering this domain
jakakolwiek uprawiana działka, która zostanie ujęta w tym samym roku we wniosku o premię specjalną za jakość pszenicy durum, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, bądź premię za rośliny białkowe, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ tego rozporządzenia, może być przedmiotem wniosku o dopłatę do roślin uprawnych, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nrany cultivated parcel which is covered in respect of the same year by an application for specific quality premium for durum wheat provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or protein crop premium provided for in Title ‧ Chapter ‧ of that Regulation may be the subject of an application for arable crops payments provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No
w miarę potrzeby, informacje o charakterze administracyjnym, z rejestru gruntów i/lub w postaci graficznej, wymagane w celu identyfikacji oraz położenia działek, na których przeprowadzona została operacja karczowania zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧, w odniesieniu do jabłoni lub, na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧, w odniesieniu do drzew brzoskwini zwyczajnej i drzew nektarynywhere necessary, the information, of an administrative nature, from the land register and/or in graphic form, required to identify and locate the parcels on which a grubbing up operation has been carried out pursuant to Council Regulation (EEC) No ‧ as regards apple trees or pursuant to Council Regulation (EC) No ‧ as regards peach trees and nectarine trees
Do celów niniejszego artykułu, jeśli rolnik wnioskujący o pomoc na uprawę roślin energetycznych zgodnie z odpowiednio art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ lub deklarujący działki jako odłogowane w rozumieniu art. ‧ lit. b) lub art. ‧ ust. ‧ pierwszego akapitu tego rozporządzenia nie dostarczy wymaganej ilości danego surowca, uważać się będzie, że nie spełnił swoich zobowiązań w odniesieniu do działek przeznaczonych odpowiednio na uprawy energetyczne lub do odłogowania, pod względem obszaru obliczonego przez pomnożenie powierzchni ziemi uprawianej i wykorzystywanej przez niego do produkcji surowców przez brakującą ilość dostawy tego surowcaFor the purposes of this Article, where a farmer applying for aid for energy crops in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ or declaring parcels as set-aside in accordance with Article ‧ point (b) or Article ‧) first indent of that Regulation fails to deliver the requisite quantity of any given raw material, he shall be deemed to have failed to fulfil his obligation as regards parcels intended for energy purposes or set-aside, respectively, in respect of an area calculated by multiplying the area of land cultivated and used by him for the production of the raw materials by the percentage shortfall in deliveries of that raw material
listę wszystkich umów sprzedaży, zobowiązań do przetworzenia lub umów o przetwórstwo zgodnie z art. ‧ dla danego roku gospodarczego, z podziałem na len i konopie, zawierającą również numer identyfikacyjny rolnika określony na potrzeby zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, wskazanie właściwych działek rolnych, oraza list of all sale/purchase contracts, processing commitments and processing contracts as referred to in Article ‧ for that marketing year, broken down into flax and hemp and mentioning the farmer
Komisja uznała , że margines tolerancji jest dopuszczalny w trakcie początkowego tworzenia działek będących punktem odniesienia , na podstawie art . 4 rozporządzenia nr 2508 / 92 , ale w momencie , gdy system jest już ustanowiony , margines ten nie może być wykorzystywany w sposób wielokrotny i stały , jak czyniły do władze belgijskie .The Commission acknowledges that a margin of tolerance is acceptable during the initial creation of reference parcels under Article 4 of Regulation No 3508 / 92 , but such a margin cannot , once the system has been introduced , be used repeatedly and continually as is the practice of the Belgian authorities .
W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), z góry ustalone formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawierają informację na temat maksymalnego obszaru kwalifikowalnego przypadającego na działkę referencyjną do celów systemu płatności jednolitej lub systemu jednolitej płatności obszarowejFor the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-established forms provided to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme or the single area payment scheme
W przypadku pomidorów, do celów art. ‧ i art. ‧ ust. ‧, system identyfikacji działek jest systemem określonym w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nrIn the case of tomatoes, for the purposes of Article ‧ and Article ‧) the parcel identification system shall be the one referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
działka i ewentualnie numer każdej partii, jeśli działkę trzeba podzielić na kilka partiithe parcel and possibly the batch number, if the parcel has to be split into several batches
działka winorośli oznacza działkę rolną, zgodnie z definicją zawartą w art. ‧ ust. ‧a rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, obsadzoną winorośląvineyard parcel shall mean an agricultural parcel as defined in Article ‧(‧a) of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ with vines
W zaświadczeniu należy wskazać powierzchnię gruntów udostępnionych producentowi oraz działek położonych odpowiednio na obszarach, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, lub na obszarach wymienionych w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzeniaThe attestation shall indicate the area of land granted to the producer and the parcels located in areas referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or areas listed in Annex ‧ to this Regulation as appropriate
porównywanie informacji o działkach rolnych określonych w umowach sprzedaży, zobowiązaniach do przetworzenia i umowach o przetwórstwo w celu sprawdzenia zgodności z danymi ustalonymi w oparciu o rozporządzenie (WE) nrcomparing information on agricultural parcels referred to in sale/purchase contracts, processing commitments and processing contracts to see whether it tallies with that determined in accordance with Regulation (EC) No
W przypadku Malty dopłaty bezpośrednie wymienione w art. ‧ lit.a), b), c), e), h), i), j), m) oraz p) są przyznawane wyłącznie w przypadku areałów- na każdy typ uprawy- które były przedmiotem wniosku dotyczącego co najmniej ‧,‧ hektara, tam gdzie każda uprawiana działka przekracza minimalny wymiar ustalony przez Państwo Członkowskie w granicach limitu podanego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrIn the case of Malta, the direct payments referred to in Article ‧(a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) and (p) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧.‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
działki rolnicze oznaczają działki określone zgodnie z systemem identyfikacji działek rolniczych zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, określonego w art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nragricultural parcels means the parcels identified in accordance with the identification system for agricultural parcels in the integrated administration and control system referred to in Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No
Rozporządzenie Rady ( EWG ) nr 3508 / 92 z dnia 27 listopada 1992 r. ustanawiające zintegrowany system zarządzania i kontroli pewnych systemów pomocy Wspólnoty ( Dz.U. L 355 , s . 1 ) przewiduje w art . 1 i 2 , że każde państwo członkowskie ustanawia zintegrowany system zarządzania i kontroli , który zawiera w szczególności skomputeryzowaną bazę da nych , alfanumeryczny system identyfikacji działek rolnych oraz zintegrowany system kontroli .Articles 1 and 2 of Council Regulation ( EEC ) No 3508 / 92 of 27 November 1992 establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes ( OJ 1992 L 355 , p . 1 ) provide that each Member State is to set up such an integrated system , which will comprise in particular a computerised database , an identification system for agricultural parcels and an integrated inspection system .
W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), wcześniej ustalone formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zawierają informację na temat maksymalnego obszaru kwalifikowalnego przypadającego na działkę referencyjną do celów systemu płatności jednolitej lub systemu jednolitej płatności obszarowejFor the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-established forms provided to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme or the single area payment scheme
Showing page 1. Found 230786 sentences matching phrase "Działko NR-23".Found in 22.978 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.