Translations into English:

  • Nudelman-Rikhter NR-23   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

centroidy numerów działek (ewidencyjnych)centroids of the plot numbers
Działko GSz-23Gryazev-Shipunov GSh-23L
Działko GSz-6-23Gryazev-Shipunov GSh-6-23
Działko NR-30Nudelman-Rikhter NR-30
Działko NS-23Nudelman-Suranov NS-23
Działko WJa-23Volkov-Yartsev VYa-23

Example sentences with "Działko NR-23", translation memory

add example
Sytuacja ta w znacznym stopniu wpłynęła na możliwość złożenia przez greckich rolników, w terminie określonym w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pojedynczych wniosków, które obejmowałyby również, od ‧ r., identyfikację działek rolnych w formie cyfrowejThis situation has affected to a significant degree the Greek farmers’ ability to lodge, within the deadline provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, a single application that would also encompass, from ‧ onwards, a digitised identification of the agricultural parcels
Takie samo podejście stosują państwa członkowskie, które włączają system informacji geograficznej uprawy oliwek do systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w celu obliczenia liczby kwalifikujących się hektarów na mocy art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (stosowanie uprawnień do płatnościThe same approach shall be applied by the Member States which include the geographical information system for olive cultivation in the identification system for the agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ for the calculation of the number of eligible hectares under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ (use of payment entitlements
W szczególności z uwagi na fakt, że rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającym rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli dla niektórych systemów pomocy wspólnotowej‧ wprowadzone zostały nowe, kosztowne techniki w zakresie usprawnienia systemu identyfikowania działek rolniczych, oparte na systemie informacji geograficznej oraz ortofotografii cyfrowej, uzasadnione jest pokrywanie przez Wspólnotę części wydatków poniesionych przez Państwa Członkowskie w ramach nowych programów działań z tego zakresuIn particular, since new expensive techniques have been introduced by Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ July ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ establishing an integrated administration and control system for certain Community aid schemes, in the area of the improvement of the agricultural parcel identification system having recourse to the technique of geographical information system and of digital orthophotography, a Community contribution is justified to cover part of the expenditure incurred by Member States in the framework of new action programmes covering this domain
numery identyfikacyjne działki lub działek rolnych, z których zebrano zielonkę, zgodnie z systemem identyfikacji działek rolnych przewidzianym w zintegrowanym systemie zarządzania i kontroliidentification of the parcel or parcels on which the fodder to be processed was grown, in accordance with the parcel identification system provided for in the integrated management and verification system
ogólną powierzchnię winnicy, wyrażoną w hektarach z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z nasadzeniami odmian określonych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, w podziale według działek, ze wskazaniem daty ponownych nasadzeń, oraz według odmian, a w przypadku odmian sułtanka i muskat według kategorii, z danymi szczegółowymi, w odniesieniu do każdej działki, umożliwiającymi jej identyfikację i/lub rozgraniczeniethe total area of vineyard, expressed in hectares to two decimal places, planted with the varieties referred to in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, broken down by plot, specifying the date of replanting, and by variety, and, in the case of the sultana and muscatel varieties, by category, with, for each plot, particulars enabling it to be identified and/or delimited
Na skutek tej zmiany nie są już potrzebne szczegółowe przepisy zawarte w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, dotyczące wykonania nałożonego na rolników obowiązku utrzymania w swojej dyspozycji działek przez co najmniej ‧ miesięcyFollowing this change, the detailed provisions contained in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ on the implementation of the requirement for farmers to keep the parcels at their disposal for at least ‧ months are no longer needed
systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrthe identification systems for agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No
dotyczą zgodności między działkami rolnymi zadeklarowanymi w pojedynczym wniosku a działkami, na których państwo członkowskie zezwoliło na produkcję bawełny zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrbetween the agricultural parcels as declared in the single application and the parcels authorised for cotton production by the Member State in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No
W rejestrze wskazane są wielkości zbiorów z odpowiadającymi im działkami uprawnymi, z rozróżnieniem winogron przeznaczonych do dłuższego przechowywania, liczba opakowań w podziale na ich rodzaj, z wyodrębnieniem winogron poddanych dłuższemu przechowywaniu, oraz numery zastosowanych oznaczeń identyfikacyjnychThe record contains details of the volumes harvested and the corresponding plots of land, with separate details of those put into long-term storage, the number of packages packaged by type of package, and those coming out of long-term storage, and the numbers of the identification marks used
Dla jasności, stosując reguły kontroli dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w zakresie określonych środków w ramach osi ‧ i ‧, zgodnie z częścią II, tytuł I rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, należy odnieść się do definicji działek rolnych i dotyczących ich zasad zawartych w rozporządzeniu (WE) nrFor the sake of clarity, when applying the control rules concerning rural development support for certain measures under Axis ‧ and Axis ‧, as laid down in Part II, Title I, of Regulation (EC) No ‧/‧, reference should be made to the definition and principles of agricultural parcels contained in Regulation (EC) No
jakakolwiek uprawiana działka, która zostanie ujęta w tym samym roku we wniosku o dopłaty do roślin uprawnych wymienione w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, może być przedmiotem wniosku o pomoc na nasiona, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nrany cultivated parcel which is covered in respect of the same year by an application for arable crops payments referred to in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ may be the subject of an application for seed aid provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No
Materiały z wielokulturowego stanowiska w Milanówku,gm,loco,pow.Grodzisk Mazowiecki,nr AZP 58-63/18,działka nr ew.2/6The materials from the multicultural site in Milanówek,district Grodzisk Mazowiecki, nr AZP 58-63/18,allotment nr ev.2/6
Obszary faktycznie wyznaczone do kontroli na miejscu mogą być ograniczone do próby obejmującej co najmniej ‧ % działek rolnych, odnośnie do których złożono wnioski o przyznanie pomocy w ramach systemów pomocy ustanowionych w tytułach III, ‧ i V rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, pod warunkiem że próba ta gwarantuje wiarygodny i reprezentatywny poziom kontroli zarówno pod względem kontrolowanego obszaru, jak i pomocy, o którą składany jest wniosekNevertheless, the actual determination of the areas as part of an on-the-spot check may be limited to a sample of at least ‧ % of the agricultural parcels for which an application has been submitted under the aid schemes established in Titles III, ‧ and V of Regulation (EC) No ‧/‧ provided that the sample guarantees a reliable and representative level of control both in respect of area checked and aid claimed
stosowanym systemem identyfikacji działek jest zintegrowany system określony w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nrthe parcel identification system shall be that used for the integrated system referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
W celu identyfikacji wszystkich działek rolnych w gospodarstwie, o których mowa w ust. ‧ lit. d), wstępnie zadrukowane formularze przekazane rolnikowi zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zawierają informacje na temat maksymalnego kwalifikującego się obszaru przypadającego na działkę referencyjną dla celów systemu płatności jednolitychFor the purpose of the identification of all agricultural parcels on the holding referred to in paragraph ‧(d), the pre-printed forms distributed to the farmer in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall mention the maximum eligible area per reference parcel for the purposes of the single payment scheme
W przypadku Malty płatności bezpośrednie, o których mowa w art. ‧ lit. a), b), c), e), h), i), j), m), p) oraz t), są przyznawane wyłącznie w przypadku areałów – na każdy typ uprawy – które były przedmiotem wniosku dotyczącego co najmniej ‧,‧ hektara, w przypadkach gdy każda uprawiana działka przekracza minimalny wymiar ustalony przez państwo członkowskie w granicach limitu podanego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrIn the case of Malta, the direct payments referred to in Article ‧(a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) (p) and (t) shall be granted only for the areas, per each type of crop, which have been the subject of application in respect of at least ‧,‧ hectare, where each cultivated parcel exceeds the minimum size set by the Member State within the limit provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
Działka uprawna, która jest przedmiotem wniosku o pomoc na hektar w ramach systemu finansowanego zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, jest wyłączona z korzyści wypłaty pomocy przyznawanej w ramach niniejszego systemuAn arable plot which is the subject of an application for aid per hectare under a system financed in accordance with Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ shall be excluded from eligibility for payment of the aid provided for by this system
W państwach członkowskich włączających system informacji geograficznej uprawy oliwek do systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, materiał graficzny przekazany rolnikowi zawiera w przypadku każdej działki z drzewami oliwnymi liczbę kwalifikujących się drzew oliwnych oraz ich rozmieszczenie na działce, jak również obszar uprawy drzew oliwnych, wyrażony w GIS-ha dla drzew oliwnych, zgodnie z załącznikiem ‧ pkt ‧ do rozporządzenia (WE) nrIn the Member States which include the geographical information system for olive cultivation in the identification system for the agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the graphic material supplied to the farmer as regards olive parcels shall include for each olive parcel the number of eligible olive trees and their positioning in the parcel as well as the olive area expressed in olive GIS-ha in accordance with point ‧ of Annex ‧ of Regulation (EC) No
Dotyczy to ilości pochodzących z działek zgłoszonych zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, które zostały rzeczywiście dostarczone do zakładów odziarnianiaThis quantity comes from parcels declared under Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and was actually delivered to the ginning plants
Art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ stosuje się w celu określenia powierzchni działek podczas kontroli na miejscu przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ lit. aArticle ‧) of Regulation (EEC) No ‧ shall apply for the purposes of determining the area of parcels during on-the-spot checks as provided for in Article ‧)(a
jakakolwiek uprawiana działka, która zostanie ujęta w tym samym roku we wniosku o dopłatę do ryżu zależną od plonu, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, bądź o premię za rośliny białkowe, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ tego rozporządzenia, może być przedmiotem wniosku o pomoc na nasiona, wprowadzoną w tytule ‧ rozdział ‧ rozporządzenia (WE) nrany cultivated parcel which is covered in respect of the same year by an application for crop-specific payment for rice provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or protein crop premium provided for in Title ‧ Chapter ‧ of that Regulation may be the subject of an application for seed aid provided for in Title ‧ Chapter ‧ of Regulation (EC) No
W zarzucie pierwszym, dotyczącym korekty zastosowanej do upraw twardej pszenicy oraz innych poza nią upraw, skarżąca powołuje się na błędną wykładnię i wadliwe stosowanie art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ponieważ zgodnie z przytoczonymi przepisami jest dopuszczalna identyfikacja działek z wykorzystaniem innych materiałów kartograficznych, o takim samym znaczeniu jak mapy oparte na ortoobrazach, albo błędną interpretację stanu faktycznego i niedostateczne uzasadnienie zastosowanych korektBy the first plea for annulment, which concerns the correction applicable to durum wheat crops and to matters other than durum wheat, it is submitted that the Commission misinterpreted and misapplied Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧, Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ and Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ since it is permissible, on the basis of the provisions in question, to identify land using alternative cartographic material that is equivalent to orthophoto maps, or otherwise that the Commission erred in its assessment of the facts and stated inadequate reasons for the corrections
Dla celów art. ‧ w przypadku pomidorów, brzoskwiń i gruszek oraz art. ‧ ust. ‧, system identyfikacji działek to system wykorzystywany do zintegrowanego systemu, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nrFor the purposes of Article ‧ in the case of tomatoes, peaches and pears and Article ‧), the parcel identification system shall be that used for the integrated system referred to in Article ‧ of Regulation (EEC) No
System identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, stosowany jest na poziomie działek referencyjnych takich jak działka katastralna lub na poziomie bloku produkcyjnego, co gwarantuje jednoznaczną identyfikację każdej działki referencyjnejThe identification system for agricultural parcels referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall operate at reference parcel level such as cadastral parcel or production block which shall ensure unique identification of each reference parcel
W związku z uchyleniem rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, porównywanie informacji o działkach rolnych, na których uprawiany jest len i konopie na włókno, w celu zapewnienia zgodności z warunkami przyznawania pomocy dla przetwórstwa słomy lnianej i konopnej na włókno, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, powinno odbywać się na podstawie informacji uzyskanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nrAs a result of the repeal of Regulation (EC) No ‧/‧, the comparison of information on agricultural parcels under flax or hemp grown for fibre in order to ensure compliance with the conditions for granting the aid for flax fibre or hemp fibre, as referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, should be made with the information determined in accordance with Regulation (EC) No
Showing page 1. Found 220690 sentences matching phrase "Działko NR-23".Found in 69.266 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.