Translations into English:

  • Gospel of Thomas   

Example sentences with "Ewangelia Tomasza", translation memory

add example
Jeszua Ha-Nocri w rosyjskiej literaturze XX wieku ("Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa i "Ewangelia według Tomasza" Iwana Nażywina)Yeshua Ha-Nozri in 20th century Russian literature (
" Gdy Jezus powstanie w niebiesiech ze swymi mocarnymi aniołami... w płomieniu ognia... i wywrze zemstę na tych, którym Bóg obcy... i którzy nie przestrzegają ewangelii Pana Jezusa, cierpieć będą ból wieczny i ruinę... z dala od obecności Boga" When Jesus rises up in heaven with his powerful angels...... in a tongue of flame...... and takes vengeance on those who know not God...... and do not obey the gospel of our Lord Jesus...... they will suffer eternal pain and ruin...... far from the presence of the Lord
Teologia krzyża w Ewangelii według świętego Jana. Krzyż miejscem wywyższenia Syna Człowieczego.The theology of the cross in the Gospel According to Saint John. The cross as the place of exaltation of the Son of Man.
Rozdział piąty ewangelii według ŚwSt Mark" s, chapter five
Jedną z jej głównych zadań było niesienie zbawczego przesłania Ewangelii światu znajdującemu się poza granicami Cesarstwa Rzymskiego.One of its chief responsibilities was for bringing the redemptive message of the Gospel to the world outside the Roman Empire.
Rozpocząłem od ewangeliiI began with the gospels
Wiara w Księdze Mądrości i w Ewangelii według świętego Jana. Studium porównawczeFaith in the Book of the Wisdom and in the Gospel according to Saint John. Comparative school.
Uniżenie i chwała Syna Człowieczego w Czwartej EwangeliiThe humbeliness and glory of the Son of Man in the Fourth Gospel
Aktualizacja kerygmatu przypowieści Jezusa z materiału własnego Ewangelii wg. św. Mateusza. Studium homiletyczne na podstawie homilii opublikowanych w "Bibliotece kaznodziejskiej" w latach 2000-2010Actualization of the Kerygma of the Parables from the Proper Material of the Gospel according to St. Matthew. A Homiletic Study Based on the Homilies published in "Biblioteka Kaznodziejska" in the Years 2000-2010.
Pierwsza, bez świątyń, bez ołtarzy, bez obrzędów, ograniczona do czysto wewnętrznego wyznawania najwyższego Boga oraz do wieczystych obowiązków moralności, jest czystą i prostą religią Ewangelii, prawdziwym teizmem oraz tym, co można nazwać boskim prawem naturalnym.The first, which has neither temples, nor altars, nor rites, and is confined to the purely internal cult of the supreme God and the eternal obligations of morality, is the religion of the Gospel pure and simple, the true theism, what may be called natural divine right or law.
Reakcje ludzi na nauczanie Jezusa w świetle EwangeliiPeople's reactions on the teaching of Jesus in light of the Gospel
Zmiany językowe okresu średniobułgarskiego i ich odzwierciedlenie we fragmencie Ewangelii według św. Mateusza zawartym w "Ewangeliarzu banickim" z końca XIII wiekuLanguage changes of the middle Bulgarian period and their reflection in a fragment of the Gospel according to St Matthew contained in the Banica Tetraevangelion from the end of the 13th century
Analiza komparatystyczna nazw abstrakcyjnych cech w Ewangelii św. Łukasza z Biblii Leopolity (1561) i Biblii brzeskiej (1563)Contrastive analysis of names of abstract qualities in Gospel of St. Luke from Leopolita's Bible (1561) and Brest Bible (1563).
"Błogosławiona Matka Elżbieta Hesselblad a kobiety w ewangelii świetego Łukasza"."Blessed Mother Elisabeth and the women of the Gospel of Saint Luke".
" Znajdziesz pomoc w Ewangelii Jana" Find help in John
Nauka Świętego Ambrożego o Duchu Świętym w "Wykładzie Ewangelii według Świętego Łukasza".Saint Ambrosius teaching about Holy Spirit in Expositio in Lucam.
Chcę zrobić przerwę w Ewangelii żeby omówić co się dzieje tu, w szkoleI' d like to take a break from the Gospel to discuss what is happening here at the school
Fragment Ewangelii według św. Łukasza w dwóch staro-cerkiewno-słowiańskich aprakosach krótkich - "Kodeksie Assemaniego" i "Księdze Sawy". Językowa analiza porównawczaA fragment of the Gospel according to St Luke in two Old Church Slavonic short Aprakoses - Codex Assemanus and Sava’s Book. Comparative linguistic analysis
Dlaczego tak cię ciągnie do tej cześci ewangelii?Why are you...?Why are you attracted to these parts of the Gospel?
Zły duch w publicznej działalności Jezusa w świetle EwangeliiThe Evil Spirit in the Public Activity of Jesus in Light of the Gospel
Antroponimy i toponimy w łużyckich tłumaczeniach Ewangelii według świętego Mateusza.Anthroponyms and toponyms in Sorbian translations of the Gospel according to St. Matthew.
I nie ma żadnej ewangelii w słowach samego Jezusa?And there' s no one gospeI in Jesus ' actuaI words?
Jezus Chrystus pedagog cierpliwości według Ewangelii św. ŁukaszaJesus Christ Forbearance educator according to the gospel of St. Lucas
Gdyby tylko papież i kardynałowie wyrzekli się próżnych ceremonii, i zaczęli żyć zgodnie z naukami Ewangelii i ojców KościołaIf only the pope and his cardinals could set aside their vain pomp...... start living according to the precepts of the gospels the and early fathers
Krytyczna edycja Ewangelii z Nowego Testamentu Szarffenbergowskiego z 1556 r. - transkrypcja i komentarz językowy.Critical edition of Gospels from the Scharffenberg New Testament (1556) - transcription and linguistic commentary.
Showing page 1. Found 669 sentences matching phrase "Ewangelia Tomasza".Found in 4.06 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.