Translations into English:

  • Gospel of Thomas   

Example sentences with "Ewangelia Tomasza", translation memory

add example
Jeszua Ha-Nocri w rosyjskiej literaturze XX wieku ("Mistrz i Małgorzata" Michaiła Bułhakowa i "Ewangelia według Tomasza" Iwana Nażywina)Yeshua Ha-Nozri in 20th century Russian literature (
" Znajdziesz pomoc w Ewangelii Jana" Find help in John
Zwróćmy teraz uwagę na ewangelię..... śwLet them come.Let us now turn to the Gospel According to St. John
Być może stało się tak dlatego, że pamiętały cytat z Ewangelii: "Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem”.Perhaps this is because they have read in the Gospel the quote that says, 'Let he who is without sin cast the first stone'.
Czwarte przykazanie w wybranych tekstach Ewangelii Synoptycznych.The fourth commandment in chosen texts of the Synoptic Gospels
Zadania uczniów Jezusa w Ewangelii według Świętego JanaThe tasks of the disciples of Jesus in the Gospel according to Saint John.
Różne oblicza lamentu. Kroniki - obyczaj lamentacyjny Teatru Pieśń Kozła. Ewangelie dzieciństwa Teatru ZarDufferent faces of lamentation. Chronicles - a lamentation Song of Goat Theatre. Gospels of Childhood Theatre Zar.
Analiza komparatystyczna nazw abstrakcyjnych cech w Ewangelii św. Mateusza z Biblii Leopolity (1561) i Biblii brzeskiej (1563)Contrastive analysis of names of abstract qualities in Gospel of St. Matthew from Leopolita's Bible (1561) and Brest Bible (1563).
za mało.To nie ewangeliaWell, ‧ short if you take the text as gospel
Problematyka dotycząca małżeństwa i rodziny w tygodniku `Swiet Ewangelia` (2000-2007)The issue of marriage and family in the weeking magazine Sviet Evangelia (2000-2007)
Jak państwo dobrze wiedzą, nasz patriarchat nie jest kościołem "narodowym”, a raczej fundamentalnym kanoniczym wyrażeniem ekumenicznych wymiarów przesłania Ewangelii oraz jego analogicznej odpowiedzialności w życiu Kościoła.As you know so well, our Patriarchate is not a 'national' church, but rather the fundamental canonical expression of the ecumenical dimensions of the Gospel message, and of its analogous responsibility within the life of the Church.
Eschatologia Ewangelii według św. Jana na podstawie rozdziału trzeciego. Studium egzegetyczno-teologiczne.The Eschatology of the Gospel according to John on the basis of Chapter three. An Exegetical Theological Study.
Mroczna wizja człowieka i historii ZSRR w ostatnich latach stalinizmu - "Ewangelia według kata" Arkadia i Gieorgija Wajnerów.Dark Vision of Man and the History USSR in the last years of Stalonizm - 'The Gospel According to the Executioner' by Arkadij and Gieorgij Wajner.
Nie, ale historia.../ ona czyni to prawdą./ Posłuchajcie, to ewangelia FilipaBut history...... she does make it true.Now, listen to this. It' s from the Gospel according to Philip
Protoewangelia Jakuba a Koran. Wpływ myśli judeochrześcijańskiej na islam na przykładzie ewangelii dzieciństwa Maryi.The Protoevangelium of James and the Koran. The gospel of Mary’s childhood as an example of the impact of Jewish Christians on Islam.
Rozpocząłem od ewangeliiI began with the gospels
Fragment Ewangelii według świętego Jana ze średniobułgarskiego "Ewangeliarza Dobromira" na tle staro-cerkiewno-słowiańskiego "Kodeksu Mariańskiego". Analiza porównawczaThe Fragment of the Gospel of St John from the Middle Bulgarian Dobromir Gospel against the Background of the OCS Codex Marianus. A Comparative Analysis
" Gdy Jezus powstanie w niebiesiech ze swymi mocarnymi aniołami... w płomieniu ognia... i wywrze zemstę na tych, którym Bóg obcy... i którzy nie przestrzegają ewangelii Pana Jezusa, cierpieć będą ból wieczny i ruinę... z dala od obecności Boga" When Jesus rises up in heaven with his powerful angels...... in a tongue of flame...... and takes vengeance on those who know not God...... and do not obey the gospel of our Lord Jesus...... they will suffer eternal pain and ruin...... far from the presence of the Lord
Wczesnochrześcijańskie znaczenia toraicznego prawa odwetu w kontekście Ewangelii wg św. mateusza 5, 39Early Christian meaning of Toraic retaliation rights in the context of the Gospel of Matthew
Reakcje ludzi na nauczanie Jezusa w świetle EwangeliiPeople's reactions on the teaching of Jesus in light of the Gospel
Osobowe nazwy pospolite w szesnastowiecznych przekładach Ewangelii na język polskiPersonal names in translation of XVI century's Gospels
" Bądź czujny, " jak mówi ewangelia św. Piotra" Be vigilant ", as it sayeth in the Book of Peter, chapter five, verse eight
Krytyczna edycja Ewangelii z Nowego Testamentu Szarffenbergowskiego z 1556 r. - transkrypcja i komentarz językowy.Critical edition of Gospels from the Scharffenberg New Testament (1556) - transcription and linguistic commentary.
Głosiłeś, że człowiek jest potężniejszy od Boga, a słowa zawarte w Ewangeliach są niczym innym niż kłamstwami i truciznąYou proclaimed that Man is higher than God and that the words of the Gospels are nothing but lies and poison
Ewangelia św.Łukasza mówi o raju, który nas czekaThe Gospel according to Luke, even the First Corinthians, tell us of the extraordinary paradise that awaits us
Showing page 1. Found 669 sentences matching phrase "Ewangelia Tomasza".Found in 1.23 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.