Translations into English:

  • Scandinavian Mountains   

Example sentences with "Góry Skandynawskie", translation memory

add example
Góry Skandynawskie ............................................................... s . 11The Scandes .............................................................................. p . 11
Należą do nich Alpy , które leżą w sercu Unii Europejskiej , Apeniny , które są kręgosłupemWłoch , Pireneje na granicy między Hiszpanią i Francją , Góry Skandynawskie biegnące przez terytorium Szwecji , Finlandii i Norwegii oraz Karpaty , które ciągną się łukiem od Słowacji po Rumunię .They comprise the Alps which lie at the heart of the European Union , the Apennines that run down the spine of Italy , the Pyrenees on the border between Spain and France , the Scandes which straddle Sweden , Finland and Norway , and the Carpathians that extend in an arch from Slovakia to Romania .
Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt iii) dyrektywy ‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy) oraz północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ października ‧ r. przez KomitetThe Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/EEC, comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy) and the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland) as specified in the biogeographical map approved on ‧ October ‧ by the Habitats Committee set up under Article ‧ of the Directive
Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt (iii) dyrektywy ‧/‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Słowenia), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy), północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), Karpaty (Polska, Słowacja, Rumunia) oraz Bałkany, Riłę, Pirin i Rodopy (Bułgaria), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez komitet powołany na mocy art. ‧ tej dyrektywy, zwany dalej komitetem ds. siedliskThe Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/‧/EEC comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France and Slovenia), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland), the Carpathian mountains (Poland, Slovakia and Romania) and the Balkan, Rila, Pirin and Rhodope Mountains (Bulgaria) as specified in the biogeographical map approved on ‧ April ‧ by the Committee set up by Article ‧ of that Directive, hereinafter the Habitats Committee
Na przykład w Górach Skandynawskich górna granica lasu przebiega na wysokości poniżej 1000 m n.p.m. , natomiast w Pirenejach sięga ona powyżej 2000 m n.p.m.In the Scandes , for instance , the tree line is below 1,000 m whereas in the Pyrenees it is well above 2,000 m .
Nie sięga poza dolinę, to przez te góryWe can' t reach outside the valley because of the mountains
Proszę podnieść ręce do góryCould you get your hands up, please?
Musimy współpracować aktywnie z państwami członkowskimi, aby zachęcać je do politycznego zaangażowania i wywierać presję z góry na rozwój funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej.We have to cooperate actively with the Member States to encourage political commitment and exercise pressure from above to develop functional airspace blocks.
Myślałem, że już się wypaliły, ale kiedy usłyszałem ją mówiącą...... wszystko wewnątrz mnie stanęło do góry nogamiI think they were buried, but when I heard her say she loved me...... everything was unearthed.I' m upended
w odpowiednich przypadkach powołuje grupy doradcze, których czas działania może być określony z góryestablish where appropriate advisory groups which may have a defined duration
A wszyscy ludzie, którzy mieszkają w tych górach, przybyli z tego samego kraju, ale na różnych statkachAnd those people that live here in these mountains, all of us came from the same country, but on different ships
Istnieją środki regresu prawnego, które są wystarczająco jasne i dostępne oraz opierają się na informacjach, które również są jasne i z góry dostępne.Means of legal recourse exist that are sufficiently clear, accessible and based on information that is clear and available in advance.
granicę północną tworzą: Liberecká pánev (Kotlina Liberecka), południowe stoki Karkonoszy, Broumovské hory (Wyżyna Broumovska) i południowe stoki Gór OrlickichNorth: Liberecká pánev, the Southern slopes of the Krkonoše, the Broumovské hory and the Southern slopes of the Orlické hory
Wskazane jest, aby umowa pomiędzy podmiotem zamawiającym a partnerem prywatnym określała z góry postępowanie w przypadku gdy podmiot z kapitałem mieszanym nie otrzyma w przyszłości żadnych dodatkowych zadań i/albo gdy powierzone mu obecnie zadania nie zostaną przedłużoneIt is advisable that the contract between a contracting entity and the private partner determines from the outset what happens if the public-private entity does not receive public contracts in the future and/or public contracts which have already been awarded are not extended
To jest Harry Caul z góryUh, yes.This is Harry Caul from upstairs
Oh, i potrzebujesz nowej umywalki tam u góryOh, you need a new sink upstairs, by the way
Nie możemy dopuścić do tego, żeby pozbawione należytej przejrzystości negocjacje międzynarodowe ograniczyły z góry swobodę działania Unii Europejskiej i jej instytucji do takiego stopnia, że Parlament Europejski nie będzie miał już później żadnej możliwości podjęcia decyzji ze należna mu swobodą.It must not be allowed to be the case that international negotiations without the appropriate transparency restrict, in advance, the freedom of action of the European Union and the institutions to such an extent that the European Parliament is no longer in a position to make a decision with the latitude due to it.
Same przez się są interesujące i żadnego z nich nie wolno z góry odrzucaćThey are interesting in themselves and none should be rejected automatically
Te długie nogi uniesione do góryThem long legs all jacked up juicy- like
nie zawiera żadnych innych warunków, które mogłyby zostać wprowadzone przez wnioskodawcę poza warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu ustalającym z góry stawki dopłatit does not include any additional conditions introduced by the applicant other than those laid down in this Regulation and in the Regulation fixing the amount of aid in advance
Dawno temu...... jeżeli ktoś miał tajemnicę której nie chciał nikomu zdradzić... szedł na szczyt góryBefore...... when people had secrets they didn' t want to share... they' d climb a mountain
Zakładka Frazy pozwala na zdefiniowanie automatycznie generowanych wierszy, które są dodawane do odpowiedzi na wiadomości, wiadomości przesłanych dalej, i znaku, który jest dodawany przed cytowanym tekstem. Są to specjalne kombinacje znaków i znaku & percnt; które spowodują wyświetlenie określonych wartości pokazanych także u góry zakładki Frazy. Możesz dodać frazy odpowiedzi w innym języku niż Twój domyślny język & kde; za pomocą przycisku Dodaj.... Następnie możesz wybrać pomiędzy językami na liście rozwijanej Język. Będzie to działąć tylko dla języków, dla których zainstalowałeś pakiet i‧nThe Phrases tab lets you define the automatically generated lines that are added to message replies, forwarded messages, and the character that is added in front of quoted text. There are special & percnt;-denoted characters that will insert certain values, which are also displayed at the top of the Phrases section. You can add reply phrases in languages other than your default & kde; language using the Add... button. You can then choose between different languages with the Language drop down box. This will only work for languages whose i‧n package you have installed
Jakże odległy zdawał się już bal! Kto tak oddalał przedwczorajszy poranek od dzisiejszego wieczora? Wizyta w La Vaubyessard uczyniła w jej życiu wyłom podobny do wielkiej wyrwy, jaką burza potrafi czasem przez jedną noc wyżłobić w górach.How far off the ball seemed already! What was it that thus set so far asunder the morning of the day before yesterday and the evening of to-day? Her journey to Vaubyessard had made a hole in her life, like one of those great crevices that a storm will sometimes make in one night in mountains.
Nosorożec, strzelają z góry./ Oczyść toRhinoceros, they’ re shooting at us from above
Zejdź z górnej lewej poprzeczki i zdobądź złoto. Wyjdź w prawo i do góry na drabinach i przebij się. Idź w poprzek na szczyt dopóki nie przejdziesz siedmiu lub ośmiu odcinków z prawej, następnie idź na dół. Jeśli pójdziesz na przód po przekątnej na lewo, to tam będą dwa fałszywe cegły. Zejdź na jedną, zostań w środku i kop na prawo. Teraz upuść sznury drabin, to prowadzi na dół i na lewoDrop from the bar at top left and you will get to the gold. Exit right and up, on the ladders that appear. Go across the top until you are seven or eight spaces from the right, then go down. As you head diagonally down to the left, there are two false bricks. Drop into the second one, stay inside it and dig right. Now fall into a string of ladders that leads down and to the left
Showing page 1. Found 8180 sentences matching phrase "Góry Skandynawskie".Found in 5.653 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.