Translations into English:

  • Scandinavian Mountains   

Example sentences with "Góry Skandynawskie", translation memory

add example
Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt iii) dyrektywy ‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy) oraz północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ października ‧ r. przez KomitetThe Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/EEC, comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy) and the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland) as specified in the biogeographical map approved on ‧ October ‧ by the Habitats Committee set up under Article ‧ of the Directive
Alpejski region biogeograficzny, o którym mowa w art. ‧ lit. c) ppkt (iii) dyrektywy ‧/‧/EWG, obejmuje wspólnotowe terytorium Alp (Austria, Włochy, Niemcy, Francja, Słowenia), Pireneje (Francja i Hiszpania), Apeniny (Włochy), północne Góry Skandynawskie (Szwecja i Finlandia), Karpaty (Polska, Słowacja, Rumunia) oraz Bałkany, Riłę, Pirin i Rodopy (Bułgaria), zgodnie z kartą biogeograficzną zatwierdzoną dnia ‧ kwietnia ‧ r. przez komitet powołany na mocy art. ‧ tej dyrektywy, zwany dalej komitetem ds. siedliskThe Alpine biogeographical region referred to in Article ‧(c)(iii) of Directive ‧/‧/EEC comprises the Community territory of the Alps (Austria, Italy, Germany, France and Slovenia), the Pyrenees (France and Spain), the Apennine mountains (Italy), the northern Fennoscandian mountains (Sweden and Finland), the Carpathian mountains (Poland, Slovakia and Romania) and the Balkan, Rila, Pirin and Rhodope Mountains (Bulgaria) as specified in the biogeographical map approved on ‧ April ‧ by the Committee set up by Article ‧ of that Directive, hereinafter the Habitats Committee
Podobno chciał zostać człowiekiem górThey say he wanted to be a mountain man
W końcu dotarli na szczyt góry.They finally reached the top of the mountain.
Przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania turystyki w Górach Świętokrzyskich.Natural and cultural determinants of tourism in Świętokrzyskie Mountains
Głowa do góryNow, keep your head up
Rączki do góry OSSHands up, OSS
p, li { white-space: pre-wrap; } Przenosi zaznaczone pliki do góry na liście. Ta opcja pozwala plikom na odczytanie ich w pierwszej kolejności przez KSystemLogp, li { white-space: pre-wrap; } Moves up the selected files in the list. This option allows the files to be read in first by KSystemLog
Umieszczaj okno u góryPack Window Up
Prośba natomiast jest następująca: jeżeli zostanie stworzona platforma, to wydaje mi się koniecznym, aby decyzja w sprawie wyników, wyników jej działań, nie zapadła z góry, ale była efektem prawdziwej debaty. Sądzę także, że członkami tejże platformy winny być osoby reprezentujące naszą gospodarczą i kulturową różnorodność.The request is that if a platform is put in place it seems essential to me that the findings, its findings, should not be decided in advance but should be the product of a true debate and I also think that the members of this platform should be representative of our economic and cultural diversity.
Z góry cieszę się na urzeczywistnienie tego w trakcie naszej wspólnej pracy na rzecz naprawy gospodarczej w najbliższych tygodniach i miesiącach.I look forward to making this a reality as we all work for recovery in the coming weeks and months.
Ręce do góry!Turn that way!
* Cały świat jest do góry nogamiLook the whole world is upside down
W ostatnich latach wzrasta liczba produktów, które zawierają substancje niebezpieczne lub stanowią ryzyko: chińskie zabawki to jedynie czubek góry lodowej.Recent years have seen an increase in the number of products that contain hazardous substances or pose a risk: Chinese toys are merely the tip of the iceberg.
Jeśli rzędy siedzeń mają różną wysokość, poczynając od siedzeń tylnych, płaszczyzna zostanie obrócona do góry lub na dół tworząc pionowy stopień przechodzący przez punkt R rzędu siedzeń najbardziej wysuniętych do przoduWhere rows of seats have different heights, starting from the rear, the plane shall be turned up or down forming a vertical step passing through the R point of the row of seats immediately in front
Czerwień liści, fiolet gór... zieleń pólRed leaves, purple mountains, green fields
Powinniśmy nawiązać dialog z obywatelami, zamiast jednostronnego przekazywania informacji z góry.We must establish a dialogue with the citizens instead of the one-sided provision of information from above.
Następnie, trzymając strzykawkę igłą do góry, należy delikatnie popukać w ścianki strzykawki w celu przesunięcia pęcherzyków powietrza do szczytu strzykawki, a następnie naciskać tłok aż powietrze zostanie usunięte, a w strzykawce znajduje się jedynie roztwór leku Puregon (gf.) Finally hold the syringe with the needle pointing upwards and gently tap the side to force any air bubbles up to the top; then squeeze the plunger until all the air has been expelled, and only Puregon solution is left in the syringe (g
W drugim badaniu po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych oceniano cztery z góry założone kategorie działań niepożądanych (ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe, zaburzenie funkcji/niewydolność nerek, owrzodzenie lub krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, powikłania gojenia rany operacyjnejIn the second CABG surgery study, four pre-specified event categories were evaluated (cardiovascular/thromboembolic; renal dysfunction/renal failure; upper GI ulcer/bleeding; surgical wound complication
Trzymając opakowanie zaokrągloną stroną do góry, należy przesunąć palcem wzdłuż urządzenia aż wyczujemy przycisk znajdujący się we wgłębieniu na jednym z końcówWith the rounded side facing up, run a finger along the unit until you feel the recessed button on one end
W odniesieniu do warunku określonego w lit. b) należy stwierdzić, że wszystkie czynności zostały z góry zdefiniowane, a wysokość rekompensaty finansowej ustalono za pomocą systemu punktowego, na podstawie przewidywanego nakładu czasu i kosztówRegarding condition (b), it should be noted that each of the individual activities was established in advance and that the financial compensation was calculated using a points system based on the anticipated time and costs
(FR) Pani przewodnicząca! Powtarzając za moim przedmówcą, pozostaję osobiście przywiązany do starej europejskiej idei harmonizacji połączonej z dokonywaną poprawą: to znaczy, harmonizacją do góry.(FR) Madam President, echoing the previous speaker, I remain personally attached to the old European idea of harmonisation while improvement is being made: that is to say, harmonisation upwards.
Istnieje wiele sposobów przeglądania obszaru widoku. Możesz przewijać dokument do góry i w dół za pomocą przycisków górnej strzałki i dolnej strzałki na klawiaturze, używając paska przewijania, rolki myszy lub używając klawiszy Page Up i Page DownThere are multiple ways of scrolling the viewing area. One is to use the Up Arrow and Down Arrow keys. You may also use the scrollbar, your mousewheel or the Page Up and Page Down keys
Pa./ Bioderka powolutku do góryBye, Brennan./ Let' s slowly get those hips up./ Good
Zawiozę ją w góry HiszpaniiShe' il be taken over the mountains to Spain
Showing page 1. Found 7867 sentences matching phrase "Góry Skandynawskie".Found in 10.729 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.