Translations into English:

  • Capra   
     
    Capra (genus)

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

koza domowagoat

Example sentences with "Koza domowa", translation memory

add example
Świeże mięso: zgodnie z dyrektywą wymienioną w części ‧ niniejszego świadectwa oznacza wszystkie nadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt domowych z gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz jednokopytnych, które nie zostały poddane procesowi konserwacji1) Fresh meat: in accordance with the Directive referred to in ‧ of this certificate, this means all parts fit for human consumption from domestic bovine animals, swine, sheep and goats and solipeds which have not undergone any preserving process
iii) mięsa odkostnionego mechanicznie otrzymanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]iii) mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]
W przypadku długotrwałych przewozów domowych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń, opiekunowie przestrzegają przepisów dotyczących dziennika podróży ustanowionych w załączniku IIIn the case of long journeys for domestic Equidae, other than registered Equidae, and domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species, keepers shall comply with the provisions on the journey log set out in Annex II
świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt krajowych następujących gatunków: bydła (włączając bawoły), trzody chlewnej, owiec i kóz oraz od domowych zwierząt jednokopytnychFRESH MEAT FROM DOMESTIC ANIMALS OF THE FOLLOWING SPECIES: BOVINE ANIMALS (INCLUDING BUFFALO), SWINE, SHEEP AND GOATS AND FROM DOMESTIC SOLIPEDS
Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, owiec domowych (Ovis aries) i kóz domowych (Capra hircusModel of veterinary certificate for fresh meat, including minced meat, of domestic ovine animals (Ovis aries) and domestic caprine animals (Capra hircus
mięso bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz domowych zwierząt jednokopytnych, mięso drobiowe, mięso zwierząt łownych i produkty przetworzone uzyskane z takiego mięsa znajdują się w wykazie produktów w załączniku ‧ do TraktatuWhereas meat from bovine animals, swine, sheep and goats and domestic solipeds, poultrymeat, game meat and treated products derived from such meat are included in the list of products in Annex ‧ to the Treaty
Niniejsze świadectwo przeznaczone jest dla świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, dzikich zwierząt z rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz z rodzin nosorożcowatych i słoniowatych, które zostały uśmiercone lub upolowane w środowisku naturalnymThis certificate is meant for fresh meat, excluding offal and minced meat, of wild animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae that are killed or hunted in the wild
Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa, z wyłączeniem podrobów i mięsa mielonego, zwierząt nieudomowionych utrzymywanych w warunkach fermowych, należących do rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz do rodzin nosorożcowatych i słoniowatychModel of veterinary certificate for fresh meat, excluding offal and minced meat, of farmed non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae
Świeże mięso: zgodnie z dyrektywą wymienioną w części ‧ niniejszego świadectwa oznacza wszystkie nadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt domowych z gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz jednokopytnych, które nie zostały poddane procesowi konserwacjiFresh meat: in accordance with the Directive referred to in ‧ of this certificate, this means all parts fit for human consumption from domestic bovine animals, swine, sheep and goats and solipeds which have not undergone any preserving process
albo [mięso lub mięso mielone bydła domowego nie zawiera ani nie zostało pozyskane z określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ani z mięsa odkostnionego mechanicznie pozyskanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]]]or [the meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, or mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]]]
Załącznik A do dyrektywy ‧/EWG ustanawia wzór świadectwa zdrowia publicznego dla przywozu z państw trzecich świeżego mięsa z domowego bydła, owiec, kóz, świń lub koni, przeznaczonego do spożycia przez ludziAnnex A to Directive ‧/EEC lays down the specimen of public health certificate for imports from third countries of fresh meat of domestic bovine, ovine, caprine, porcine or equine animals intended for human consumption
punkty gromadzenia oznacza miejsca takie jak gospodarstwa, punkty skupu i targowiska, gdzie zwierzęta domowe nieparzystokopytne lub gatunki domowego bydła, kóz, owiec lub świń pochodzące z różnych gospodarstw są łączone razem w celu stworzenia partiiassembly centres means places such as holdings, collection centres and markets, at which domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species originating from different holdings are grouped together to form consignments
Produkt mięsny, przetworzone żołądki, pęcherze i jelita, opisane w pkt II.‧.‧. zostały przygotowane ze świeżego mięsa pochodzącego od zwierząt bydła domowego (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis i ich krzyżówki); owiec domowych (Ovis aries) i kóz (Capra hircus); koni domowych (Equus caballus, Equus asinus i ich krzyżówki); świń domowych (Sus scrofa); hodowlanych niedomowych zwierząt innych niż świniowate i nieparzystokopytne; dzikich niedomowych zwierząt innych niż świniowate i nieparzystokopytne; dzikich niedomowych świniowatych; dzikich niedomowych nieparzystokopytnych, a świeże mięso użyte do produkcji produktów mięsnychThe meat product, treated stomachs, bladders and intestines described in point II.‧.‧ has been prepared from fresh meat from domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their crossbreds); domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their crossbreds), domestic porcine animals (Sus scrofa); farmed non-domestic animals other than suidae and solipeds; wild non-domestic animals other than suidae and solipeds; wild non-domestic suidae; wild non-domestic solipeds and the fresh meat used in the production of the meat products
Przepisy dotyczące zdrowia zwierząt w odniesieniu do zwierząt cyrkowych mogą opierać się na tych samych zasadach, na których opiera się prawodawstwo Wspólnoty w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące handlu wewnątrzwspólnotowego zwierzętami domowymi trzymanymi w gospodarstwach, obejmujące dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną oraz dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozamiThe animal health rules for circus animals can be based on the same principles as the Community animal health legislation concerning intra-Community trade in domestic animals kept in holdings, including Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on animal health problems affecting intra-Community trade in bovine animals and swine and Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ January ‧ on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals
Gatunki domowe: Bydło Owce Kozy Świnie NieparzystokopytneDomestic species: Bovine Ovine Caprine Porcine Soliped
Wymogi ustanowione w niniejszej sekcji stosują się do przemieszczania domowych nieparzystokopytnych, z wyjątkiem zarejestrowanych nieparzystokopytnych, gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świń, nie dotyczy to transportu drogą powietrznąThe requirements laid down in this Section apply to the movement of domestic Equidae, except registered Equidae, domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species, except in the case of air transport
Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa owiec domowych (Ovis aries) i kóz (Capra hircusModel of veterinary certificate for fresh meat of domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus
A) Wpisać kod danego gatunku, z którego pochodzi mięso (w tym podroby), gdzie BOV = bydło domowe (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalus i ich krzyżowski); OVI = owce domowe (Ovis aries) i kozy (Capra hircus); EQI = domowe zwierzęta koniowate (Equus caballus, Equus asinus i ich krzyżówki); POR = świnie domowe (Sus scrofa); RAB = króliki domowe; PFG = drób domowy i dzikie ptactwo hodowlane, RUF = hodowlane niedomowe zwierzęta inne niż świniowate i nieparzystokopytne; RUW = dzikie zwierzęta niedomowe inne niż świniowate i nieparzystokopytne; SUW = dzikie niedomowe świniowate; EQW = dzikie niedomowe nieparzystokopytne, WLP = dzikie zającowate, WGB = dzikie ptactwoA) Insert the code for the relevant species of meat (including offal) where BOV = domestic bovine animals (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalus and their crossbreeds); OVI = domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); EQI = domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their crossbreeds), POR = domestic porcine animals (Sus scrofa); RAB = domestic rabbits, PFG = domestic poultry and farmed feathered game, RUF farmed non-domestic animals other than suidae and solipeds; RUW = wild non-domestic animals other than suidae and solipeds; SUW = wild non-domestic suidae: EQW = wild non-domestic solipeds, WLP = wild leporidae, WGB = wild game birds
[c) [mięso lub mięso mielone nie zawiera ani nie zostało pozyskane z określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ani z mięsa mechanicznie odkostnionego pozyskanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]either [(c) the meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, or mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]
Istnieje możliwość dopuszczenia przywozu domowych owiec i kóz przeznaczonych do natychmiastowego uboju bez ryzyka rozprzestrzenienia się tych choróbWhereas it is possible to authorise the imports of domestic ovine and caprine animals for immediate slaughter without risk of spreading these diseases
Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz zwierząt domowych z gatunków owiec i kóz, które spełniają wymogi świadectwa zdrowia zwierząt określonego w części ‧b załącznika ‧ w odniesieniu do zwierząt hodowlanychMember States shall authorize the import of domestic animals of the ovine and caprine species which meet the requirements of the animal health certificate set out in Annex II, Part ‧b in respect of breeding animals
W przypadku mięsa z utrzymywanych przez człowieka lub dzikich parzystokopytnych zwierząt łownych i koniowatych takie same uwagi odnośnie do chorób zwierzęcych i zdrowia zwierząt mają zastosowanie do świeżego mięsa z domowego bydła, trzody chlewnej, koni, owiec i kózFor meat from farmed or wild cloven-hoofed game and equidae the same concerns regarding animal diseases and animal health apply as for fresh meat from domestic bovines, swine, equidae, sheep and goats
Do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego gatunki domowych nieparzystokopytnych, bydła, owiec, kóz, świń lub drobiu uprawione są jedynie osoby posiadające licencję zgodnie z art. ‧ ustNo person shall drive, or act as an attendant on a road vehicle transporting domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species or poultry unless he holds a certificate of competence pursuant to Article
Z obszarów tych dozwolony jest wywóz do Wspólnoty świeżego, pozbawionego kości i dojrzałego mięsa z bydła domowego, owiec domowych i kóz domowych oraz z niektórych zwierząt nieudomowionych, żyjących dziko lub utrzymywanych w warunkach fermowych (świeże mięsoThose territories are authorised to export to the Community de-boned and matured fresh meat of domestic bovine animals, of domestic sheep and goats, and of certain farmed and wild non-domestic animals (fresh meat
Showing page 1. Found 11687 sentences matching phrase "Koza domowa".Found in 6.512 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.