Translations into English:

  • Capra   
     
    Capra (genus)

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

koza domowagoat

Example sentences with "Koza domowa", translation memory

add example
Dodatkowe przepisy dotyczące długotrwałych przewozów domowych nieparzystokopytnych, gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świńADDITIONAL PROVISIONS FOR LONG JOURNEYS OF DOMESTIC EQUIDAE AND DOMESTIC ANIMALS OF BOVINE, OVINE, CAPRINE AND PORCINE SPECIES
Ja, niżej podpisany urzędowy lekarz weterynarii, oświadczam, że znam odpowiednie wymogi rozporządzeń (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ i niniejszym zaświadczam, że świeże mięso dzikich zwierząt z rzędu parzystokopytnych (za wyjątkiem bydła domowego (w tym gatunków Bison i Bubalus oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz z rodzin nosorożcowatych i słoniowatych, opisane w części I, zostało wyprodukowane zgodnie z tymi wymogami, a w szczególności, żeI, the undersigned official veterinarian, declare that I am aware of the relevant requirements of Regulations (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧, (EC) No ‧/‧ and (EC) No ‧/‧ and hereby certify that the fresh meat of wild animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae described in Part I was produced in accordance with those requirements, in particular that
Decyzja Komisji ‧/EWG‧, ostatnio zmieniona decyzją ‧/WE‧, ustanawia warunki zdrowotne zwierząt i wzory świadectw weterynaryjnych przy przywozie domowych owiec i kózWhereas Commission Decision ‧/EEC, as last amended by Decision ‧/EC, lays down the animal health conditions and veterinary certification for imports of domestic ovine and caprine animals
Niniejszą dyrektywę stosuje się w handlu wewnątrzwspólnotowym świeżym mięsem następujących gatunków zwierząt domowych: bydła (w tym bawołów), świń, owiec i kóz oraz domowych zwierząt jednokopytnychTHIS DIRECTIVE SHALL APPLY TO INTRA-COMMUNITY TRADE IN FRESH MEAT FROM DOMESTIC ANIMALS OF THE FOLLOWING SPECIES: BOVINE ANIMALS (INCLUDING BUFFALO), SWINE, SHEEP AND GOATS, AND FROM DOMESTIC SOLIPEDS
dzikich nieudomowionych zwierząt z rzędu parzystokopytnych (z wyłączeniem bydła domowego (w tym gatunków Bubalus i Bison oraz ich krzyżówek), owiec domowych (Ovis aries), kóz domowych (Capra hircus), świniowatych i pekari) oraz z rodzin nosorożcowatych i słoniowatych (wzór „RUW”wild non-domestic animals of the order Artiodactyla (excluding bovine animals (including Bison and Bubalus species and their cross-breeds), Ovis aries, Capra hircus, Suidae and Tayassuidae), and of the families Rhinocerotidae and Elephantidae (Model ‘RUW’
A) Wpisać kod odpowiedniego gatunku produktu mięsnego, przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit, gdzie BOV = bydło domowe (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis i ich krzyżówki); OVI = owce domowe (Ovis aries) i kozy (Capra hircus); EQI = konie domowe (Equus caballus, Equus asinus i ich krzyżówki); POR = świnie domowe (Sus scrofa); RAB = króliki domowe; PFG = drób domowy i dzikie ptactwo hodowlane; RUF = hodowlane niedomowe zwierzęta inne niż świniowate i nieparzystokopytne; RUW = dzikie zwierzęta niedomowe inne niż świniowate i nieparzystokopytne; SUW = dzikie niedomowe świniowate; EQW = dzikie niedomowe nieparzystokopytne, WLP = dzikie zającowate, WGB = dzikie ptactwoA) Insert the code for the relevant species of meat product, treated stomachs, bladders and intestines where BOV = domestic bovine animals (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their crossbreds); OVI = domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); EQI = domestic equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their crossbreds), POR = domestic porcine animals (Sus scrofa); RAB = domestic rabbits, PFG = domestic poultry and farmed feathered game, RUF farmed non-domestic animals other than suidae and solipeds; RUW = wild non-domestic animals other than suidae and solipeds; SUW = wild non-domestic suidae: EQW = wild non-domestic solipeds, WLP = wild lagomorphs, WGB = wild game birds
niezbędne jest ustalenie zmienionego wykazu zatwierdzonych państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz produktów mięsnych pochodzących od bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, ale również od zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka, królików domowych i zwierzyny dzikiejWhereas it is necessary to establish an amended list of approved third countries from which the Member States authorize the importation of meat products manufactured not only from meat derived from bovine animals, swine, equidae, sheep and goats but also from farmed game, domestic rabbits and wild game
Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz z Bułgarii domowych owiec i kóz przeznaczonych do natychmiastowego ubojuMember States shall authorise the imports from Bulgaria of domestic ovine and caprine animals for immediate slaughter
DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniająca decyzję ‧/EWG ustanawiającą wzorzec dla wymagań dotyczących zdrowia zwierząt i dla świadectw weterynaryjnych przy przywozie domowych owiec i kóz z państw trzecichCOMMISSION DECISION of ‧ March ‧ amending Decision ‧/EEC laying down a model for the animal health conditions and veterinary certification for the importation of domestic ovine and caprine animals from third countries
Niniejsze świadectwo przeznaczone jest dla świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, owiec domowych (Ovis aries) i kóz domowych (Capra hircusThis certificate is meant for fresh meat, including minced meat, of domestic ovine animals (Ovis aries) and caprine animals (Capra hircus
Wzór świadectwa weterynaryjnego dla świeżego mięsa, w tym mięsa mielonego, owiec domowych (Ovis aries) i kóz domowych (Capra hircusModel of veterinary certificate for fresh meat, including minced meat, of domestic ovine animals (Ovis aries) and domestic caprine animals (Capra hircus
świeżego mięsa zwierząt domowych należących do następujących gatunków: bydła (włącznie z bawołami), trzody chlewnej, owiec i kóz oraz domowych zwierząt jednokopytnychfresh meat from domestic animals of the following species: bovine animals (including buffaloes), swine, sheep and goats and from domestic solipeds
Bez uszczerbku dla prawodawstwa Wspólnoty w sprawie identyfikacji bydła domowego, owiec, kóz i świń, Państwa Członkowskie zapewniają, aby w przypadku ogniska pryszczycy na ich terytorium, zwierzęta gatunków wrażliwych mogły opuścić gospodarstwo, w którym były hodowane jedynie w przypadku, jeżeli są oznaczone w taki sposób, aby umożliwić właściwym organom szybkie wyśledzenie ich przemieszczania oraz gospodarstwa ich pochodzenia, lub jakiegokolwiek gospodarstwa, z którego zostały dostarczoneWithout prejudice to Community legislation on identification of domestic bovine, ovine and caprine animals and swine, Member States shall ensure that in the event of an outbreak of foot-and-mouth disease on their territory animals of susceptible species shall only leave the holding on which they are kept, if they are identified in such a way as to enable the competent authorities to trace rapidly their movements and their holding of origin, or any holding from which they have come
zwierząt domowych następujących gatunków: bydło (w tym Bubalus bubalis, Bison bison), świnie, owce, kozy i zwierząt nieparzystokopytnychdomestic animals of the following species: bovine animals (including Bubalus bubalis, Bison bison), swine, sheep, goats and solipeds
możliwy był lub jest długotrwały przewóz domowych nieparzystokopytnych oraz gatunków domowego bydła, owiec, kóz i świńwhether domestic Equidae and domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species have been or are to be transported over long journeys
Z obszarów tych dozwolony jest wywóz do Wspólnoty świeżego, pozbawionego kości i dojrzałego mięsa z bydła domowego, owiec domowych i kóz domowych oraz z niektórych zwierząt nieudomowionych, żyjących dziko lub utrzymywanych w warunkach fermowych (świeże mięsoThose territories are authorised to export to the Community de-boned and matured fresh meat of domestic bovine animals, of domestic sheep and goats, and of certain farmed and wild non-domestic animals (fresh meat
Państwa Członkowskie zapewnią, że zwierzęta domowe gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz z chwilą przybycia na terytorium Wspólnoty zostaną poddane inspekcji sanitarnej przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii, niezależnie od procedury celnej, zgodnie z którą zostały zgłoszoneMember States shall ensure that domestic bovine, ovine and caprine animals and domestic swine are subjected immediately upon arrival in the territory of the Community to an animal health inspection carried out by an official veterinarian, whatever the customs procedure under which they were declared
statek do transportu zwierząt oznacza statek przeznaczony lub mający na celu przewóz zwierząt domowych nieparzystokopytnych lub domowego bydła, kóz, owiec lub świń, inny niż statek ro-ro oraz inny niż statek transportujący zwierzęta w ruchomych kontenerachlivestock vessel means a vessel which is used or intended to be used for the carriage of domestic Equidae or domestic animals of bovine, ovine, caprine or porcine species other than a roll-on-roll-off vessel, and other than a vessel carrying animals in moveable containers
zwierzęta domowe następujących gatunków: bydło, włączając Bubalus bubalis i Bison bison, świnie, owce, kozy i nieparzystokopytnedomestic animals of the following species: bovine animals, including Bubalus bubalis and Bison bison, swine, sheep, goats and solipeds
albo[(c) [mięso lub mięso mielone nie zawiera ani nie zostało pozyskane z określonego materiału niebezpiecznego, o którym mowa w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, ani z mięsa mechanicznie odkostnionego pozyskanego z kości owiec domowych lub kóz domowych.]either [(c) the meat or minced meat does not contain and is not derived from specified risk material as defined in Annex V to Regulation (EC) No ‧/‧, or mechanically separated meat obtained from bones of domestic ovine or caprine animals.]
W przypadku długich przewozów pomiędzy Państwami Członkowskimi i państwami trzecimi domowych gatunków nieparzystokopytnych innych niż zarejestrowane nieparzystokopytne, bydła, owiec, kóz i świń, przewoźnicy organizatorzy stosują przepisy dotyczące dzienników podróży zamieszczone w załączniku IIFor long journeys between Member States and with third countries for domestic Equidae other than registered Equidae, and domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species, transporters and organisers shall comply with the provisions on the journey log set out in Annex II
Świeże mięso oznacza wszystkie nadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt domowych gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz, które nie zostały poddane jakiemukolwiek procesowi konserwowaniaFresh meat means all parts fit for human consumption from domestic animals of the bovine, porcine, ovine and caprine species, which have not undergone any preserving process
Gatunki domowych nieparzystokopytnych oraz gatunki domowego bydła, owiec, kóz i świńDomestic Equidae, domestic animals of bovine, ovine, caprine and porcine species
Świeże mięso: zgodnie z dyrektywą wymienioną w części ‧ niniejszego świadectwa oznacza wszystkie nadające się do spożycia przez ludzi części zwierząt domowych z gatunków bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz oraz jednokopytnych, które nie zostały poddane procesowi konserwacjiFresh meat: in accordance with the Directive referred to in ‧ of this certificate, this means all parts fit for human consumption from domestic bovine animals, swine, sheep and goats and solipeds which have not undergone any preserving process
Showing page 1. Found 11687 sentences matching phrase "Koza domowa".Found in 2.079 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.