Translations into English:

  • Ituri Rainforest   

Example sentences with "Las Równikowy Ituri", translation memory

add example
Jednocześnie wymagałoby to również podjęcia zobowiązania w odniesieniu do zanieczyszczeń dwutlenkiem węgla takich jak te, dotykające lasy równikowe.In return, that would also require a commitment to respect carbon deposits such as the equatorial forests.
W latach 2001-2004 uprawy soi zniszczyły ponad 1,2 miliona hektarów lasów tropikalnych i równikowych.Between 2001 and 2004 soya destroyed more than 1.2 million hectares of tropical and equatorial forest.
Dotyczy: propozycji Koalicji na rzecz Lasów RównikowychSubject: Rainforest Coalition proposal
Główny program regionalny ECOFAC zwiększył świadomość potrzeby ochrony lasu równikowego i przyczynił się do zabezpieczenia ważnych stref ochronnych, jak również do ustanowienia struktur operacyjnychThe major regional ECOFAC programme has raised awareness of the need to conserve the Equatorial Forest and contributed to safeguarding important protected areas, as well putting in place operating structures
Rezolucja nr ‧ RB ONZ przewiduje nowe zwolnienie z zakazu szkolenia technicznego i pomocy technicznej dla oddziałów wojska i policji w DRK, w prowincjach Północnego i Południowego Kivu oraz w okręgu IturiUNSCR ‧ provides for a new exemption for technical training and assistance for police and army units in DRC in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
W dniu ‧ lipca ‧ r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych zdecydowała w rezolucji ‧, zwanej dalej UNSCR ‧, o nałożeniu embarga na dostawy broni i materiałów podobnych jak również na świadczenie pomocy, doradztwa i szkoleń powiązanych z działalnością wojskową wszelkim uzbrojonym grupom i milicjom działającym na terytorium północnego i południowego Kivu oraz Ituri, oraz grupom niebędącym stronami globalnego i obejmującego wszystkich porozumienia w Demokratycznej Republice KongaOn ‧ July ‧, the United Nations Security Council decided in its Resolution ‧, hereinafter referred to as UNSCR ‧, to impose an embargo on the supply of arms and related material as well as the provision of assistance, advice or training related to military activities to all armed groups and militias operating in the territory of North and South Kivu and of Ituri, and to groups not party to the Global and All-inclusive Agreement, in the Democratic Republic of Congo
wzywa prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego do zbadania potwornych zbrodni popełnionych w Kiwu Północnym i Południowym oraz w prowincji Ituri od czerwca ‧ r. oraz do postawienia w stan oskarżenia osób za nie odpowiedzialnych i zapewnienia, że znajdą się wśród nich główni dowódcy bojówek, którzy nie zostali jeszcze aresztowani, oraz ludzie odpowiedzialni za masakry i przemoc seksualnąCalls on the Prosecutor of the International Criminal Court to investigate atrocity crimes committed in the Kivus and Ituri since June ‧ and prosecute those most clearly responsible, ensuring that this includes the principal militia chiefs who have not been arrested and those responsible for massacres and sexual violence
są w fazie integracji, na terytorium DRK, poza prowincjami: Północne i Południowe Kivu i poza okręgiem Ituriare in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
Wyraża zaniepokojenie ciągłymi, poważnymi niepokojami w dystrykcie Ituri i prowincjach Północnego i Południowego Kivu, oraz zwraca się z prośbą o niezwłoczne wycofanie wszystkich zagranicznych zbrojnych oddziałówExpresses its concern about the continued serious unrest in the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu, and requests the immediate withdrawal of all foreign armed groups
są w trakcie procesu formowania się na terytorium DRK poza prowincjami Północnego i Południowego Kivu i okręgu Ituriare in the process of their integration, in the territory of the DRC outside the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
UE będzie wzywać wszystkie grupy w regionie Ituri do zakończenia tamtejszego konfliktu oraz wszystkie strony do pełnej współpracy w celu powołania Komisji ds. Pacyfikacji Ituri (IPCThe EU will call on all the groups in the Ituri region to bring an end to the conflict there, and on all parties to cooperate fully in order to set up the Ituri Pacification Commission (IPC
przywódców politycznych i wojskowych milicji kongijskich otrzymujących wsparcie spoza Demokratycznej Republiki Konga, szczególnie milicji działających w Ituri, które utrudniają swoim bojownikom udział w procesach rozbrojenia, demobilizacji i reintegracjipolitical and military leaders of Congolese militias receiving support from outside the Democratic Republic of Congo and in particular those operating in Ituri, who impede the participation of their combatants in disarmament, demobilisation and reintegration processes
szkolenia technicznego i pomocy technicznej, na którą istnieje zgoda rządu DRK, przeznaczonej wyłącznie do wspierania oddziałów wojska i policji DRK, które są w fazie integracji w prowincjach: Północne i Południowe Kivu oraz w okręgu Iturithe provision of technical training and assistance agreed to by the Government of the DRC and intended solely for support of units of the army and police of the DRC that are in the process of their integration in the provinces of North and South Kivu and the Ituri district
zauważa z niepokojem, że oddziały ugandyjskiej Armii Oporu Pana zaatakowały w ostatnim czasie ‧ miejsc we wschodniej części DRK (Dungu, Prowincja Wschodnia oraz prowincja Ituri), gdzie według danych UNHCR zaginęło około ‧ dzieci, potwierdzając obawy dotyczące nowej przymusowej rekrutacji dzieci do armiiNotes with concern that elements from the LRA have recently launched attacks on ‧ localities in the DRC's eastern territories of Dungu, Province Oriental and Ituri, where UNHCR reports of about ‧ missing children are confirming fears of new forced recruitment campaigns involving child soldiers
UE potępia w najostrzejszych słowach okrucieństwa ostatnio dokonywane na wschodzie kraju, szczególnie w regionie IturiThe EU condemns in the strongest terms the atrocities recently committed in the east of the country, particularly in the Ituri region
Nie naruszając takiego wzmocnienia, Wspólnota i jej Państwa Członkowskie nadal rozważają, w każdym przypadku osobno, rozmieszczanie swoich operacyjnych środków zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysami w Afryce zgodnie z zasadami Karty NZ i w ścisłej współpracy z działaniami NZ w regionie, podobnie jak w zakończonej sukcesem operacji Artemis w regionie Ituri w Demokratycznej Republice KongaNotwithstanding such capacity enhancement, the Community and its Member States shall continue, on a case-by-case basis, to consider deploying their own operational means for conflict prevention and crisis management in Africa, in accordance with the principles of the UN Charter and in close cooperation with UN activities in the region, as successfully demonstrated through operation Artemis in the Ituri region of the Democratic Republic of Congo
Dnia ‧ lipca ‧ r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję ‧ nakładającą embargo na broń oraz embargo na świadczenie pomocy, doradztwa i szkoleń powiązanych z działalnością wojskową skierowane przeciwko wszystkim zagranicznym i kongijskim uzbrojonym grupom działającym na terytorium północnego i południowego Kivu oraz Ituri w Demokratycznej Republice Konga oraz grupom niebędącym stronami globalnego i obejmującego wszystkich porozumienia w sprawie przekształcenia podpisanego w Pretorii dnia ‧ grudnia ‧ r. i dopuszczającą niektóre wyłączeniaOn ‧ July ‧, the United Nations Security Council adopted Resolution ‧ imposing an arms embargo and an embargo on assistance, advice or training related to military activities against all foreign and Congolese armed groups operating in the territory of North and South Kivu and of Ituri in the Democratic Republic of Congo and to groups not party to the Global and All-inclusive Agreement on the Transition signed in Pretoria on ‧ December ‧ and allowing certain exemptions
Miejsce urodzenia (miejscowość, państwo): IturiPlace of birth (town, country): Ituri
Szczególnie niepokoi sytuacja w Północnym Kivu i pacyfikacja regionu Ituri.Particular concern has been expressed about the situation in North Kivu and about peacekeeping in the Ituri region.
UE będzie wzywać do całkowitego wycofania oddziałów zagranicznych z regionu Ituri, jak również do wzmożenia DDRRR, pełnego wykonania mandatu MONUC oraz do wysiłków na rzecz budowania pokoju, które są kluczowe w osiągnięciu odpowiedniego stopnia stabilności w Ituri i KivusThe EU will urge the complete withdrawal of foreign troops from the Ituri region, as well as increased DDRRR, the full implementation of MONUC
Od kwietnia ‧ r. przebywający w więzieniu w miejscowości Bunia za sabotaż procesu pokojowego w IturiIn prison in Bunia since ‧/‧ for sabotage of the Ituri peace process
W następstwie wniosku Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Unia Europejska zadecydowała o zapewnieniu tymczasowych sił stabilizacyjnych w regionie Ituri w wykonywaniu mandatu przewidzianego w rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ‧ z dnia ‧ maja ‧ rFollowing the request by the Secretary-General of the United Nations, the European Union has decided to provide a temporary stabilisation force in the Ituri Region in implementation of the mandate provided in the UNSC Resolution ‧ of ‧ May
Miejsce urodzenia: Ituri, Demokratyczna Republika KongaPlace of birth: Ituri, Democratic Republic of Congo
mając na uwadze, iż w okręgu Ituri i w prowincjach Północne i Południowe Kiwu nie został jeszcze przywrócony pokój, a przedłużające się, bezprawne wykorzystywanie zasobów naturalnych nadal podsyca konfliktwhereas the district of Ituri and the provinces of North and South Kivu are still not at peace and whereas the persistent illegal exploitation of natural resources continues to foment the conflict
wyraża głębokie zaniepokojenie ponownym rozpoczęciem walk między armią kongijską a odradzającymi się bojówkami w Kiwu Północnym i uprzednio spacyfikowanym regionie IturiIs extremely concerned about the renewed fighting between the Congolese Army and resurgent militias in North Kivu and the previously pacified region of Ituri
Showing page 1. Found 4704 sentences matching phrase "Las Równikowy Ituri".Found in 3.356 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.