Translations into English:

  • Leka   
     
    Leka, Crown Prince of Albania

Example sentences with "Leka I Zogu", translation memory

add example
Ahmed Zogu - życie i działalność (1895-1961)Ahmed Zogu - life and activity (1895 - 1961)
Wyruszając bezzwłocznie do Tirany, minister spraw zagranicznych Ciano, jest entuzjastycznie witany, jako reprezentant wielkiego narodu, który zakończył złe rządy króla Zogu, i nędzę opuszczonego, albańskiego luduSetting off immediately for TiranaCiano, the Foreign Secretary is greeted with enthusiasm as representative of the great nation which ended the misgovernment of King Zog and the poverty of the people
W literaturze cytowany jest tylko jeden przypadek zgonu: u ‧ miesięcznego dziecka, któremu podano nadmierną dawkę leku wynoszącą ‧ mg/kg wystąpił nagły bezdech z napadem padaczkowym i zachłystowym zapaleniem płuc zakończony zgonemOnly one recorded death has been published: after an overdose of ‧ mg/kg, a ‧-month old child developed an apnoeic episode with seizures and a fatal aspiration pneumonia
U pacjentów wcześniej leczonych lekami przeciwretrowirusowymi Badanie ‧ jest wieloośrodkowym, randomizowanym badaniem klinicznym, z udziałem ‧ pacjentów (spośród ‧ zrandomizowanych) z wirusologicznym niepowodzeniem leczenia w dwóch lub więcej schematach, zawierających, co najmniej jeden lek z grupy PI, NRTI i NNRTI, porównującym REYATAZ (‧ mg raz na dobę) podawany z rytonawirem (‧ mg raz na dobę) do produktu REYATAZ (‧ mg raz na dobę) stosowanego z sakwinawirem w postaci miękkich żelatynowych kapsułek (‧ mg raz na dobę) oraz do lopinawiru z rytonawirem (‧ mg w stałej dawce, dwa razy na dobę), każdy z badanych leków podawany w skojarzeniu z tenofowirem (patrz punkt ‧. ‧ i ‧. ‧) i jednym lekiem z grupy NRTIIn antiretroviral experienced patients Study ‧ is a randomised, multicenter trial comparing REYATAZ (‧ mg once daily) with ritonavir (‧ mg once daily) to REYATAZ (‧ mg once daily) with saquinavir soft gelatine capsules (‧ mg once daily), and to lopinavir + ritonavir (‧ mg fixed dose combination twice daily), each in combination with tenofovir (see sections ‧ and ‧) and one NRTI, in ‧ (of ‧ randomised) patients with virologic failure on two or more prior regimens containing at least one PI, NRTI, and NNRTI
Na szybkość wchłaniania i co za tym idzie na początek i czas działania może mieć wpływ miejsce podania leku, wysiłek fizyczny oraz inne czynnikiThe rate of absorption, and consequently the onset and duration of action, may be affected by the injection site, exercise and other variables
Lekarz powinien regularnie kontrolować, czy nie występują którekolwiek z tych objawów niepożądanych i upewnić się, że pacjent stosuje najmniejszą dawkę leku Viani zapewniającą kontrolę astmyYour doctor will check you regularly for any of these side effects and to make sure you are taking the lowest dose of Viani to control your asthma
Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowaniaSpecial precautions for disposal and other handling
Ważne informacje o niektórych składnikach leku FOSAVANCE FOSAVANCE zawiera laktozę i sacharozęImportant information about some of the ingredients of FOSAVANCE FOSAVANCE contains lactose and sucrose
Jeśli lek został przyjęty omyłkowo w czasie ciąży, należy natychmiast przerwać jego przyjmowanie i poinformować o tym fakcie lekarzaIf you take it by accident during pregnancy, stop taking it straight away and talk to your doctor
Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać nerkowe wydalanie produktów leczniczych cytotoksycznych (np. cyklofosfamid, metotreksat) i nasilać ich hamujące działanie na szpik kostnyThiazides may reduce the renal excretion of cytotoxic medicinal products (e. g. cyclophosphamide, methotrexate) and potentiate their myelosuppressive effects
Na podstawie ‧-miesięcznych danych klinicznych, najczęstszym zgłaszanym działaniem niepożądanym było przekrwienie spojówek (przeważnie śladowe do łagodnego i uważane za przekrwienie o charakterze niezapalnym), występujące u około ‧ % pacjentów i prowadzące do odstawienia leku u ‧, ‧ % pacjentówBased on ‧-month clinical data, the most commonly reported ADR was conjunctival hyperaemia (mostly trace to mild and thought to be of a non-inflammatory nature) in approximately ‧ % of patients and led to discontinuation in ‧ % of patients
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnychPowder and solvent for solution for injection (powder for injection and solvent for parenteral use
Dlatego należy zachować szczególną ostrożność stosując entakapon u pacjentów otrzymujących leki metabolizowane przy udziale katecholo-O-metylotransferazy (COMT), np.: rymiterolu, izoprenaliny, adrenaliny, noradrenaliny, dopaminy, dobutaminy, α-metyldopy i apomorfiny (patrz także punktThus, entacapone should be administered cautiously to patients being treated with medicinal products metabolised by catechol-O-methyl transferase (COMT), e. g. rimiterole, isoprenaline, adrenaline, noradrenaline, dopamine, dobutamine, alpha-methyldopa, and apomorphine (see also section
Nie wiadomo czy lek SPRYCEL ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszynIt is not known if SPRYCEL will affect your ability to drive or use machines
Podczas stosowania leków o działaniu uspokajającym i nasennym, w tym zaleplonu, opisywano ciężkie reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalneSevere anaphylactic/anaphylactoid reactions have been reported with the use of sedative-hypnotics, including zaleplon
Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowaniaSpecial precautions for disposal
Ciąża i karmienie piersią Lek Savene nie powinien być stosowany u kobiet w ciążyPregnancy and breast-feeding Savene should not be administered if you are pregnant
Przed wstrzyknięciem oraz ‧ godziny po każdym wstrzyknięciu zalecane jest podawanie leku przeciwgorączkowego i przeciwbólowego w celu zmniejszenia objawów grypopodobnych związanych ze stosowaniem produktu AVONEXPrior to injection and for an additional ‧ hours after each injection, an antipyretic analgesic is advised to decrease flu-like symptoms associated with AVONEX administration
Ponieważ takrolimus może zmniejszać klirens leków antykoncepcyjnych zawierających steroidy i w następstwie zwiększać stężenia hormonów, należy wziąć to pod uwagę podczas podejmowania decyzji o wyborze metody zapobiegania ciążyAs tacrolimus may reduce the clearance of steroid-based contraceptives leading to increased hormone exposure, particular care should be exercised when deciding upon contraceptive measures
Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcjiInteraction with other medicinal products and other forms of interaction
Należy zwrócić się do lekarza w celu uzyskania szerszych wyjaśnień o stwardnieniu zanikowym bocznym i na temat przyczyny przepisania leku dla pacjentaPlease consult your doctor for more information about ALS and the reason why this medicine has been prescribed for you
Dzieciom należy podawać zawiesinę wraz z posiłkiem, aby poprawić akceptowanie smaku leku i przestrzegać dawkowania zgodnego z zaleceniami (patrz punktIn paediatric patients, the oral suspension should be taken with food in order to aid palatability and assist compliance (see section
Agencja będzie nadal współpracować z międzynarodowymi partnerami w celu utworzenia bardziej zrozumiałego otoczenia regulacyjnego i poprawy dostępności lekówThe Agency will continue to work with its international partners to create a more comprehensible regulatory environment and to improve access to medicines
Inne leki (np. ranitydyna, cymetydyna) są wydalane tylko częściowo w tym mechanizmie i nie wykazują interakcji z lamiwudynąOther medicinal products (e. g. ranitidine, cimetidine) are eliminated only in part by this mechanism and were shown not to interact with lamivudine
Co to jest lek Targretin i w jakim celu się go stosujeWhat Targretin is and what it is used for
Showing page 1. Found 1677440 sentences matching phrase "Leka I Zogu".Found in 316.009 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.