Translations into English:

  • Leichte Kavallerie   
     
    Lekka kawaleria (operetka)

Example sentences with "Lekka kawaleria", translation memory

add example
Jeśli generale ma poprowadzisz armie po napój to rebelianci stawią ci opór swymi maszynami.Nie jest możliwe powiedzieć czy Cesarz wykona swą część planu. Jeśli tak się stanie to z samą lekką kawalerią pojadę po napójPerhaps it is unable to say for certain if the the emperor will complete his part of the plan if this is the case you will end up only bringing the light cavalry to get at the potion
Nazwij to... potyczką lekkiej kawaleriiCall it a light cavalry skirmish
albo ‧ tyś lekkiej piechoty i kawaleriiof infantry and cavalry
Unia Europejska uważa, że Regionalny Plan Wdrożeniowy, jak również cele Agencji Informacyjnej obejmują zagadnienia związane z dostawą i popytem na ręczną broń strzelecką i broń lekką oraz stanowią część kontynuacji Programu działań na rzecz zapobiegania, zwalczania i likwidacji wszystkich aspektów nielegalnego handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką, przyjętego przez Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie wszystkich aspektów nielegalnego handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką (Nowy Jork, ‧ lipca ‧ rThe European Union considers that the Regional Implementation Plan, as well as the objectives of the clearing house, cover matters relating to the supply of, and demand for, small arms and light weapons and are part of the follow-up to the Programme of Action to prevent, combat and eradicate the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects adopted by the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in all its aspects (New York, ‧ to ‧ July
Program Narodów Zjednoczonych w sprawie Działań dotyczących Broni Strzeleckiej i Lekkiej (SALW) zobowiązuje państwa do wprowadzania odpowiedniego ustawodawstwa krajowego lub procedur administracyjnych regulujących pośrednictwo w handlu bronią strzelecką i lekką oraz podejmowania dalszych działań w celu umocnienia współpracy międzynarodowej w zakresie zapobiegania nielegalnemu pośrednictwu w handlu bronią strzelecką i lekką, jego zwalczania i eliminowaniaThe United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons (SALW) commits States to develop adequate national legislation or administrative procedures to regulate small arms and light weapons brokering activities, and undertake further steps to enhance international cooperation in preventing, combating and eradicating illicit brokering of small arms and light weapons
uwzględniając swoje rezolucje z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie konferencji ONZ w sprawie nielegalnego handlu bronią ręczną strzelecką i lekką, z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie broni ręcznej, z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wdrażania programu ONZ w celu zwalczania nielegalnego handlu bronią lekką oraz z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie broni ręcznej strzeleckiej i lekkiej, jak również swoje coroczne rezolucje w sprawie wdrażania kodeksu postępowania UE w dziedzinie eksportu bronihaving regard to its resolutions of ‧ March ‧ on the UN Conference on illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects, of ‧ November ‧ on small arms, of ‧ June ‧ on implementation of the United Nations programme to combat the illegal trade in light weapons and of ‧ May ‧ on small arms and light weapons, as well as its annual resolutions on the implementation of the European Union Code of Conduct on Arms Exports
Dwadzieścia jeden wyrobów stalowych objętych dochodzeniem to ‧) zwoje walcowane na gorąco, ‧) wyroby walcowane płaskie i blachy walcowane na gorąco, ‧) wąskie taśmy walcowane na gorąco ze stali niestopowej, ‧) wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali stopowej, ‧) wyroby płaskie walcowane na zimno, ‧) wyroby walcowane płaskie ze stali elektrotechnicznej (inne niż GOES), ‧) wyroby walcowane płaskie z powłokami metalowymi, ‧) wyroby walcowane płaskie z powłokami organicznymi, ‧) wyroby cynowane, ‧) blachy o formacie ćwiartkowym, ‧) wyroby szerokie płaskie, ‧) sztaby i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej, ‧) sztaby i kształtowniki lekkie ze stali stopowej, ‧) pręty zbrojeniowe, ‧) sztaby i profile lekkie ze stali nierdzewnej, ‧) walcówka ze stali nierdzewnej, ‧) druty ze stali nierdzewnej, ‧) łącznikiThe ‧ steel products covered by the investigation are non-alloy hot-rolled coils, non-alloy hot-rolled sheets and plates, non-alloy hot-rolled narrow strip, alloy hot-rolled flat products, cold-rolled sheets, electrical sheets (other than GOES), metallic coated sheets, organic coated sheets, tin mill products, quarto plates, wide flats, non-alloy merchant bars and light sections, alloy merchant bars and light sections, rebars, stainless bars and light shapes, stainless wire rod, stainless steel wire, fittings
popieranie środków budowy zaufania i zachęty w celu popierania dobrowolnego składania nadwyżek broni lekkiej i broni lekkiej posiadanej nielegalnie oraz amunicji do niej, demobilizacji bojowników i następującej po niej rehabilitacji i ponownej integracji, środków obejmujących przestrzeganie układów pokojowych i o kontroli zbrojeń pod wspólnym nadzorem lub nadzorem strony trzeciej, przestrzegania praw człowieka i zasad humanitarnych, ochrony praworządności, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa osobistego byłych bojowników oraz amnestii dotyczącej broni lekkiej, jak również lokalnych projektów rozwojowych oraz innych gospodarczych i społecznych zachętthe promotion of confidence-building measures and incentives to encourage the voluntary surrender of surplus or illegally-held small arms and their ammunition, the demobilisation of combatants and their subsequent rehabilitation and reintegration, such measures to include compliance with peace and arms control agreements under combined or third party supervision, respect of human rights and humanitarian law, the protection of the rule of law, in particular as regards the personal safety of former combatants and small arms amnesties, as well as community-based development projects and other economic and social incentives
Głosowałam za przyjęciem obecnego brzmienia sprawozdania w sprawie nowych przepisów określających normy emisyjne dla nowych lekkich pojazdów dostawczych, będących elementem zintegrowanego podejścia Wspólnoty do ograniczenia emisji CO2 z lekkich pojazdów samochodowych.I voted in favour of the present report on new legislation setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles.
W obszarze broni strzeleckiej i lekkiej Hiszpania aktywnie uczestniczy w pracach ONZ, OBWE, porozumienia z Wassenaar oraz parlamentarnego forum broni strzeleckiej i lekkiejIn the field of small arms and light weapons, Spain actively participates in the work of the UN, the OSCE, Wassenaar Arrangement (WA) and the Parliamentary Forum on Small Arms and Light Weapons
Jeśli CRIXIVAN nie może być podany na czczo, dopuszczalne jest przyjęcie go z lekkim posiłkiem o małej zawartości tłuszczu, takim jak: sucha grzanka z dżemem lub innymi przetworami owocowymi, sok i kawa z chudym lub odtłuszczonym mlekiem i cukrem lub lekkim posiłkiem, takim jak: płatki kukurydziane z chudym lub odtłuszczonym mlekiem i cukremIf CRIXIVAN cannot be taken without food, a low fat light meal, such as dry toast with jam or fruit conserve, juice and coffee with skimmed or low fat milk and sugar, or a light meal such as corn flakes with skimmed or low fat milk and sugar is acceptable
Gleby: ten obszar geograficzny tworzą głównie gleby lekkie lub lekkie i piaszczyste, o niewielkiej zawartości gliny, neutralnym lub kwaśnym pH, o dużej zawartości substancji organicznych i małej zawartości węglanówSoils: soils in the area are mainly loose-textured or loose-textured to sandy, with a moderate clay content, pH neutral or acidic, rich in organic material and with a very low carbonate content
Głosowałam za przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego normy emisyjne dla nowych lekkich pojazdów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Komisji Europejskiej na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych.I voted for the proposal for a regulation setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the European Commission's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles.
Superkredyty dla producentów wytwarzających lekkie pojazdy dostawcze emitujące mniej niż 50 g CO2/km będą ograniczone do 25 tysięcy lekkich pojazdów dostawczych na producenta;The super-credits to manufacturers producing LCVs with emissions of CO2 of less than 50g CO2/km will be limited with a threshold of 25 000 LCVs per manufacturer;
Cechy organoleptyczne: zapach delikatny z lekkim aromatem szafranu; słoność ledwie wyczuwalna; lekka pikantność w pierwszych miesiącach dojrzewania, z czasem staje się bardziej intensywnaOrganoleptic properties: delicate odour with a slight aroma of saffron; hardly noticeable saltiness; lightly pungent in the first months of ageing with a tendency to becoming more so
W przypadku rynku usług przewozu towarów lekkich, określonych jako transport pojedynczych przesyłek w jednostkach transportowych o ładowności od ‧ do ‧ kg oraz rynku usług transportu towarowego, określonych jako usługi transportowe w zakresie ciężkich ładunków kontenerowych o masie ponad ‧ kg lub ciężkich ładunków kontenerowych o masie ‧–‧ kg, udział w rynku Poczty Fińskiej szacowany jest na ‧,‧ % w odniesieniu do rynku usług przewozu towarów lekkich i ‧,‧ % w przypadku rynku transportu towarowegoOn the market for light goods services, defined as transportation of single consignments in transportation units of ‧ to ‧ kg, and the market for freight, defined as transportation services concerning heavy container loads, over ‧ kg or heavy container loads, ‧-‧ kg, Finland Post has an estimated market share of ‧,‧ % as regards the market for light goods services and ‧,‧ % as regards the market for freight
wzmocnienie zdolności władz irackich do przeprowadzania skutecznych kontroli granicznych, co powinno przyczynić się między innymi do zmniejszenia napływu broni do kraju; pomoc na rzecz położenia kresu napływowi ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej do Iraku, w tym poprzez nadanie mocy wiążącej kodeksowi postępowania UE w sprawie wywozu broni, poprawę nadzoru EUFOR Althea nad zapasami broni w Bośni i Hercegowinie, przyspieszenie niszczenia zapasów broni na Bałkanach oraz poprzez pomoc władzom irackim w usunięciu nadwyżek ręcznej i lekkiej broni palnej za pośrednictwem zakrojonego na szeroką skalę programu rozbrojenia, demobilizacji i ponownej integracji przy wykorzystaniu instrumentów EPBiO i Wspólnotystrengthen the capacity of the Iraqi authorities to exercise effective border controls, which should inter alia reduce the inflow of weapons and arms into the country; help to put an end to the illegal flow of small arms and light weapons to Iraq, including by making the EU Code of Conduct on Arms Exports legally binding, by improving European Union Force (EUFOR) Althea's oversight of stockpiles in Bosnia-Herzegovina, by accelerating the destruction of stockpiles in the Balkans, and by helping the Iraqi authorities to mop up surplus small arms and light weapons through large-scale disarmament, demobilisation and reintegration, making use of both ESDP and Community instruments
Malta jest również zaangażowana w prace wymierzone przeciwko rozprzestrzenianiu i niewłaściwemu wykorzystywaniu broni strzeleckiej i lekkiej oraz z zadowoleniem odnosi się do międzynarodowego instrumentu pozwalającego państwom na identyfikację i śledzenie nielegalnej broni strzeleckiej i lekkiej w sposób terminowy i wiarygodny, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych na ‧. posiedzeniu i będzie prowadzić prace, aby zapewnić w przyszłości, że instrument ten będzie prawnie wiążącyMalta is committed to work against the spread and misuse of small arms and light weapons and welcomes the adoption of the International Instrument to Enable States to Identify and Trace in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons, at the UN General Assembly's ‧th session and will work to ensure the future adoption of having this International Instrument legally binding
jeśli określone rodzaje lekkich pojazdów przeznaczonych do celów gospodarczych są sprzedawane także w wersjach o maksymalnej masie przekraczającej ‧ tony, wszystkie wersje tego pojazdu są uznawane za lekkie pojazdy przeznaczone do celów gospodarczychif a certain light commercial vehicle is also sold in a version with a maximum mass above ‧ tonnes, all versions of that vehicle are considered to be light commercial vehicles
Komisja Europejska poparła szereg badań określających zakres, które dotyczyły różnych aspektów polityk odnoszących się do działań i praktyk związanych z bronią strzelecką i lekką, i były zatytułowane Wzmocnienie działań UE dotyczących broni strzeleckiej i lekkiej oraz niewypałów wojennych (SALW/ERWThe European Commission supported a wide-ranging set of scoping studies on different aspects of SALW related policies, measures and practices under the title of Strengthening European Action on Small Arms/Light Weapons and Explosive Remnants of War (SALW/ERW
Na ‧. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ Bułgaria była współwnioskodawcą rezolucji Zgromadzenia Ogólnego dotyczących BSiL, w tym: rezolucji Wspieranie państw w celu ograniczania nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką oraz gromadzenia tych rodzajów broni; rezolucji Wszystkie aspekty nielegalnego handlu bronią strzelecką i lekką; rezolucji Umacnianie bezpieczeństwa i współpracy w regionie basenu Morza Śródziemnego; rezolucji Przejrzystość w zakresie uzbrojenia; rezolucji Obiektywne informacje na temat kwestii wojskowych; oraz rezolucji Problemy wynikające z gromadzenia nadwyżek zapasów amunicji do broni konwencjonalnejAt the ‧th session of the UN General Assembly Bulgaria co-sponsored GA resolutions and decisions related to SALW, including: Assistance to states for curbing the illicit traffic in small arms and light weapons and collecting them; The illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects; Strengthening of security and cooperation in the Mediterranean region; Transparency in armaments; Objective information on military matters; Problems arising from the accumulation of conventional ammunition stockpiles in surplus
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych sprawuje kontrolę nad wywozem i przywozem broni strzeleckiej i lekkiej, a Ministerstwo Obrony odpowiada za kontrolę wywozu i przywozu broni strzeleckiej i lekkiej do celów wojskowychThe Ministry of the Interior controls the exports and imports of small arms and light weapons, and the Ministry of Defence is responsible for control over the import and export of small arms and light weapons used for military purposes
Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie norm emisyjnych dla nowych lekkich pojazdów dostawczych, będących następstwem unijnej strategii ograniczania emisji z lekkich pojazdów.I voted in favour of the report on emission performance standards for new light commercial vehicles, which comes in the wake of the EU strategy to reduce emissions from light vehicles.
Oświadczenie, że produkt jest lekki, oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, musi spełniać takie same warunki jak te, które ustalono dla terminu zmniejszona zawartość; oświadczeniu temu towarzyszy ponadto wskazanie na właściwość (właściwości), które sprawiają, że środek spożywczy staje się produktem lekkimA claim stating that a product is light or lite, and any claim likely to have the same meaning for the consumer, shall follow the same conditions as those set for the term reduced; the claim shall also be accompanied by an indication of the characteristic(s) which make(s) the food light or lite
Showing page 1. Found 2709 sentences matching phrase "Lekka kawaleria".Found in 3.167 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.