Translations into English:

  • National-Anarchism   

Example sentences with "Narodowy anarchizm", translation memory

add example
Współczesny polski anarchizm i recepcja klasycznych idei anarchistycznych.The contemporary Polish anarchism and the reception of classical Polish anarchistic ideas.
Anarchizm.Anarchism.
Anarchizm polskiPolish anarchism
Proudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, czyli anarchizm jako idea różnorodnościProudhon, Stirner, Kropotkin, Bakunin, that is amarchism as an idea of diversity
Anarchizm w powieści młodopolskiejAnarchism in Novel of Young Poland.
Wpływ doktryny anarchizmu na młodzież w Polsce po 1980 roku.The influence of the anarchistic doctrine on the youth in Poland after 1980.
Krytyka współczesnego anarchizmuThe criticism of modern anarchism
Anarchizm i skłoting jako ruchy społeczne kształtujące tożsamośćAnarchism and squatting as social movements forming an identity
Socjalizm. Nacjonalizm. Anarchizm. Postacie rewolucji na terenach Ukrainy (1917-1921)Socialism. Nationalism. Anarchism. Personalities of revolution on the territory of Ukraine (1917-1921)
Oblicza anarchizmu w RosjiAnarchistic concept in Russia
Myśl polityczna hiszpańskiego anarchizmu do 1936 roku.The Political Thought of Spanish Anarchism (until 1936).
Znaczenie anarchizmu we współczesnym świecieThe importance of anarchism in the modern world
Między anarchizmem a komunizmem. Ruch dadaistyczny wobec politykiDada movement and Politics : between Anarchism and Communism.
Upadek doktryny politycznej anarchizmuFall of anarchism
Anarchizm we współczesnej PolsceAnarchism in Contemporary Poland
Anarchizm w Rosji do 1917 rokuAnarchism in Russia until 1917
Idee anarchizmu a samorządnośćIdeas of the anarchism but the self- government
Anarchizm na ziemiach polskich do 1945 roku.Anarchism on the Polish land since 1945.
Michał Bakunin - teoria i praktyka anarchizmuMichael Bakunin - theory and practice of the anarchism
Sytuacja społeczeństwa obywatelskiego i mniejszości narodowych na Białorusi (złożone projekty rezolucjiSituation of civil society and national minorities in Belarus (motions for resolutions tabled
Jednym z powodów, dla których to zrobiłam był fakt, że po przyjęciu dyrektywy, Republika Czeska będzie mogła zakazać importu odpadów, choć stoi to w sprzeczności z planem narodowym.One of my reasons for doing so was that after the adoption of the directive the Czech Republic will be able to ban the import of waste although it will contradict the national plan.
W sprawozdaniu słusznie zauważono, że aby praca w tym zakresie była owocna niezbędna jest współpraca na szczeblu europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym.The report correctly notes that the successful work in this area requires cooperation at European, national, regional and local level.
Dotacją nie są objęte koszty czynności zawodowych weterynarzy ADSG polegających na pobraniu próbek lub wykonywaniu badań diagnostycznych w ramach narodowych programów zwalczania chorób zwierząt współfinansowanych przez Unię EuropejskąExpenses relating to sampling or diagnostic activities by ADGS veterinary doctors within the framework of national programmes for the eradication of animal disease part-financed by the European Union are excluded
wspieranie lokalnych, narodowych, regionalnych i międzynarodowych instytucji, łącznie z organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi w ochronę, wspieranie lub obronę praw człowiekasupporting local, national, regional or international institutions, including NGOs, involved in the protection, promotion or defence of human rights
Fundusz wnosi wkłady finansowe do projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów ustanowionych w Traktacie o Unii Europejskiej, w zakresie środowiska oraz transeuropejskiej sieci infrastruktury transportowej w Państwach Członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB), mierzony według parytetu siły nabywczej, jest mniejszy od ‧ % średniej wspólnotowej, dla posiadających program zmierzający do spełnienia określonych w art. ‧c Traktatu warunków konwergencji ekonomicznejThe Fund shall provide financial contributions to projects, which contribute to achieving the objectives laid down in the Treaty on European Union, in the fields of the environment and trans-European transport infrastructure networks in Member States with a per capita gross national product (GNP), measured in purchasing power parities, of less than ‧ % of the Community average which have a programme leading to the fulfilment of the conditions of economic convergence referred to in Article ‧c of the Treaty
Showing page 1. Found 9730 sentences matching phrase "Narodowy anarchizm".Found in 1.696 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.