Translations into English:

  • Park Krakowski   

Example sentences with "Park Krakowski", translation memory

add example
Analiza fizykochemiczna gleb i wód w rezerwatach przyrody na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" .Physical and chemical analysis of soil and water in the "Dolinki Krakowskie" Landscape Park.
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój terenu na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoInfluence of the special economic zones on the changing on this example "Krakowski Park Technologiczny"
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoSpecial Economic Zones, as a part of public aid for example of the Cracow Technology Park
Specjalna strefa ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny – rozwój, funkcjonowanie i ocena działalnościSpecial Economic Zone - Krakow Technology Park - the development, operation and evaluation of the activities
Krakowski Park Technologiczny jako przykład rozwiązania modelowegoKrakow Technology Park as an example of mode solution
Specjalne strefy ekonomiczne na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego.Special Economic Zone on the example of Kraków Technology Park.
Badanie wód i gleb na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.Exam water and soil on the territory park „Dolinki Krakowskie”.
Teatr letni w Parku Krakowskim w latach 1893 - 1900.A summer theatre in The Krakowski Park between 1893 and 1900.
Modernistyczna dzielnica Krakowa. Urbanistyka i architektura okolic Parku Krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.Modernistic Cracow district. Urban planning and architecture of Park Krakowski surroundings in the interwar period.
KR : Trybuna politycznaThe C o R : a political forum
3 grudnia : Luc Van den Brande , przewodniczący KR-u , spotkał się z delegacją parlamentarzystów japoński ch , co jest przykładem dyplomatycznego wymiaru działań europejskich samorządów lokalnych i regionalnych .I am proud to have voted for several very important opinions , especially the 2001 opinion on services of general interest ( i.e. public services ) , which was the first report on this issue to be adopted by a European institution , and was then taken up by the European Parliament , the Council of the European Union , and now resonnates with the Lisbon Treaty , in that it provides a legislative basis for the adoption of a text providing a protective legal framework at European level .
KR stwierdził , że region Dunaju jest obecnie podzielony na dwie częściowo nakładające się strefy , które kwalifikują się do otrzymania pomocy europejskiej .In it , the CoR points out that the Danube region is currently divided into two overlapping areas eligible for EU aid .
Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych w świetle badań aktowych przeprowadzonych w krakowskich sądach rejonowychMediatory proceedings in criminal cases based on judicial records from criminals district in Cracow
Józef Korpała (1905-1989) - działalność w dziedzinie bibliotekarstwa krakowskiegoJózef Korpała (1905-1989) - activity in the field of Cracow Librarianship
A potem ... dalsze losy członków KR-uThe next step : what becomes of former CoR members ?
W województwie małopolskim miasto Kraków oraz powiaty krakowski i wielicki w granicach administracyjnychMałopolskie Province, within the administrative boundaries of the city of Kraków and the districts of Kraków and Wieliczka
zobowiązanie KR do zapłaty na rzecz skarżącego kwoty, która powinna była mu zostać zapłacona z tytułu zastosowania współczynnika korygującego do części jego dochodów, które powinny były zostać przekazane do Francji począwszy od czerwca ‧ r., powiększonej o odsetki za zwłokę w wysokości ‧ % rocznie, naliczane od dnia wezwania do zapłaty do dnia całkowitej zapłatyorder the CoR to pay to the applicant the amount which should have been paid to him if the correct correction coefficient had been applied to the part of his remuneration which should have been transferred to France from June ‧, plus default interest at the rate of ‧ % per annum from the date of the recovery until payment in full
Krakowski Kazimierz jako wartość w zrozumieniu historii i upowrzechnianiu wiedzy o zabytkach.Kazimierz District - the area with a great historical, artistic and spiritual value.
zobowiązuje KR do rozwijania unijnej agendy zwalczania dyskryminacji i uważa, że jego udział w tworzeniu, planowaniu, komunikowaniu i wdrażaniu tej agendy powinien nadal być promowany wśród zainteresowanych stroncommits the CoR to the development of the EU anti-discrimination agenda and considers that its involvement in the setting, planning, communication and implementation of this agenda should be further promoted with all stakeholders
Jeżeli Komisja zignorowałaby takie uwagii zastrzeżenia na etapie mechanizmu wczesnegoostrzegania , wtedy późniejsze odwołanie się KR do Trybunału Sprawiedliwości zyskałoby na wiarygodności i sile .And if the Commission were to ignore those concerns in the early warning phase , then a later CoR appeal to the ECJ would have a ll the more credibility and force .
KR zamierza także postarać się o liczny udział przewodniczących regionów i prezydentów miast z całej Europy .The CoR also intends to mobilise a strong participation by regional presidents and city mayors from all over Europe .
Koordynacja tych programów była jednak niewystarczająca i dlatego KR pragnąłby poprzeć skuteczniejsze podejście do zarządzania nowymi unijnymi programami pomocy zewnętrznej, takimi jak nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz nowy Fundusz Inwestycyjny na rzecz SąsiedztwaThe coordination between programmes, however, has been insufficient and it would therefore like to support a more efficient approach to the administration of the new EU external aid programmes such as the new European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and new Neighbourhood Investment Fund
Patologie społeczne i polityczne podczas Rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim w świetle prasy krakowskiej.Social and political pathologies during the 1905-1907 Revolution in the Kindom of Poland in the light of Cracow press.
stronach internetowych Leader + i innych stronach krCffo n c l u s i o n s tions such as : the various cooperation
Warunki hydrogeologiczne złóż rud cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego.Hydrogeological conditions of fields zink and tin rasset in the Silesian-Cracow region.
Showing page 1. Found 4176 sentences matching phrase "Park Krakowski".Found in 0.856 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.