Translations into English:

  • Park Krakowski   

Example sentences with "Park Krakowski", translation memory

add example
Specjalne strefy ekonomiczne na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego.Special Economic Zone on the example of Kraków Technology Park.
Badanie wód i gleb na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.Exam water and soil on the territory park „Dolinki Krakowskie”.
Krakowski Park Technologiczny jako przykład rozwiązania modelowegoKrakow Technology Park as an example of mode solution
Modernistyczna dzielnica Krakowa. Urbanistyka i architektura okolic Parku Krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.Modernistic Cracow district. Urban planning and architecture of Park Krakowski surroundings in the interwar period.
Specjalna strefa ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny – rozwój, funkcjonowanie i ocena działalnościSpecial Economic Zone - Krakow Technology Park - the development, operation and evaluation of the activities
Teatr letni w Parku Krakowskim w latach 1893 - 1900.A summer theatre in The Krakowski Park between 1893 and 1900.
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoSpecial Economic Zones, as a part of public aid for example of the Cracow Technology Park
Analiza fizykochemiczna gleb i wód w rezerwatach przyrody na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" .Physical and chemical analysis of soil and water in the "Dolinki Krakowskie" Landscape Park.
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój terenu na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoInfluence of the special economic zones on the changing on this example "Krakowski Park Technologiczny"
Życie kulturalne w Krakowie pod okupacją w świetle "Gońca Krakowskiego"Cultural Life of occupied Cracow according to " Goniec Krakowski "
Losy Żydów krakowskich w czasie II wojny światowej w oparciu o pamiętniki.The fate of Cracow's Jews during the II World War according to the diaries.
W tym kontekście KR z zadowoleniem przyjmuje konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące internetu przedmiotów i pragnie podkreślić konieczność przejścia z protokołu IPv‧ na nowszą wersję IPv‧, co ułatwi rozwój internetu i będzie miało bezpośredni wpływ na konkurencyjność EuropyIn this context the CoR welcomes the European Commission Internet of Things consultation and would underline the necessity for a move from IPv‧ internet protocol to the upgraded IPv‧ that facilitates the Internet’s expansion with a direct consequence for Europe’s competitiveness
Edukacja, szkolenie, umiejętności i uczenie się przez całe życie stanowią część kluczowych priorytetów politycznych KR-uEducation and training, skills and lifelong learning form part of the CoR's key policy priorities
Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego (1616-1630).Patronage of Marcin Szyszkowski, the bishop of Cracow (1616-1630)
finansowanie działań organizacji pozarządowych na przykładzie krakowskiej fundacji filmowejfunding of non-governmental organization and discussion on the basis of krakow film foundation.
Recepcja antyku w "Kronice Polskiej" Mistrza Wincentego - reinterpretacja mitu Wandy i legendy krakowskiej.The antic literature reminisences in Magistri Vincentii Chronica Polonorum- reinterpretation of Vanda mythus et legendae cracoviae.
wyraża zadowolenie z jakości rocznego sprawozdania z działalności KR oraz z zawarcia w nim wyraźnych informacji na temat wykonywania wcześniejszych decyzji Parlamentu dotyczących absolutoriumPraises the CoR for the quality of its annual activity report, and welcomes the inclusion of the explicit follow-up to Parliament’s previous discharge decisions
Biegunki rotawirusowe oraz szpitalne zakażenia o etiologii rotawirusowej u dzieci 0- 18 lat hospitalizowanych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im Jana Pawła II w Oddziale Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej w latach 2006-2007.Rotavirus diarrhoea and nosocomial infection of rotavirus etiology in cases of children from birth to eighteen years of age admitted in Children Contagious Illness and Hepatology Unit in John Paul II Specialist Hospital through 2006 and 2007 year period.
Podobnie jak wielu posłów z zadowoleniem przyjmuję podpisanie w grudniu 2007 r. nowego porozumienia o współpracy administracyjnej między EKES i Komitetem Regionów (KR) na lata 2008-2014, gdyż wiem, że taka współpraca będzie korzystna pod względem finansowym dla podatnika europejskiego.Like many Members, I welcome the signature in December 2007 of a new Administrative Cooperation Agreement between the EESC and the Committee of the Regions (CoR) for the period 2008 to 2014, aware that such cooperation will be financially advantageous for the European taxpayer.
Assessment Center - Praktyka krakowskich firm w świetle międzynarodowych standardówAssessment Center – The Cracow companies practice in the light of the international standards
Procedury udzielania i monitoringu kredytów (na przykładzie Krakowskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej)Procedure of granting and monitoring credits (on the example of the Cracow Savings and Loans Association - SKOK)
tytan IV, [(‧-propenolato-‧)metylo, n-propanolatometylo] butanolato-‧, tris-[dioktylo] pirofosforan; lub KRTitanium IV, [(‧-propenolato-‧) methyl, n-propanolatomethyl] butanolato-‧, tris[dioctyl] pyrophosphate or KR
Żródła finansowania organizacji non-profit oraz rozliczenie zadania publicznego na przykładzie ZHP Chorągwii KrakowskiejFinancing sources of Public benefit organization union of Polish Scout and way of accounting for public task
Prasowy obraz wybranych wydarzeń politycznych na terenie Sądecczyzny w latach 1981-1982 (na łamach sądeckiej mutacji "Gazety Krakowskiej" i tzw. "Gadziecha")Press images of selected political events in Sądecczyzna in the years 1981-1982 (Sadecka mutation in the pages of "Gazeta Krakowska" and "Gadziecho")
Rzeczywistość czy mit, czyli studium porównawcze matejkowskiej wizji hołdu pruskiego z rzeczywistym aspektem dziejowym aktu krakowskiego pokoju (1525).Myth or reality, or comparative study of Mateyko's vision on the ceremony of the Grand Master of the Teutonic Order swearing allegiance to King Sigismund the Old of Poland with real historical aspect of Cracow Peace Ceremony (1525).
Showing page 1. Found 3348 sentences matching phrase "Park Krakowski".Found in 3.198 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.