Translations into English:

  • Park Krakowski   

Example sentences with "Park Krakowski", translation memory

add example
Analiza fizykochemiczna gleb i wód w rezerwatach przyrody na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" .Physical and chemical analysis of soil and water in the "Dolinki Krakowskie" Landscape Park.
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój terenu na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoInfluence of the special economic zones on the changing on this example "Krakowski Park Technologiczny"
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoSpecial Economic Zones, as a part of public aid for example of the Cracow Technology Park
Specjalna strefa ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny – rozwój, funkcjonowanie i ocena działalnościSpecial Economic Zone - Krakow Technology Park - the development, operation and evaluation of the activities
Krakowski Park Technologiczny jako przykład rozwiązania modelowegoKrakow Technology Park as an example of mode solution
Specjalne strefy ekonomiczne na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego.Special Economic Zone on the example of Kraków Technology Park.
Badanie wód i gleb na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.Exam water and soil on the territory park „Dolinki Krakowskie”.
Teatr letni w Parku Krakowskim w latach 1893 - 1900.A summer theatre in The Krakowski Park between 1893 and 1900.
Modernistyczna dzielnica Krakowa. Urbanistyka i architektura okolic Parku Krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.Modernistic Cracow district. Urban planning and architecture of Park Krakowski surroundings in the interwar period.
Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych w świetle badań aktowych przeprowadzonych w krakowskich sądach rejonowychMediatory proceedings in criminal cases based on judicial records from criminals district in Cracow
Józef Korpała (1905-1989) - działalność w dziedzinie bibliotekarstwa krakowskiegoJózef Korpała (1905-1989) - activity in the field of Cracow Librarianship
W województwie małopolskim miasto Kraków oraz powiaty krakowski i wielicki w granicach administracyjnychMałopolskie Province, within the administrative boundaries of the city of Kraków and the districts of Kraków and Wieliczka
zobowiązanie KR do zapłaty na rzecz skarżącego kwoty, która powinna była mu zostać zapłacona z tytułu zastosowania współczynnika korygującego do części jego dochodów, które powinny były zostać przekazane do Francji począwszy od czerwca ‧ r., powiększonej o odsetki za zwłokę w wysokości ‧ % rocznie, naliczane od dnia wezwania do zapłaty do dnia całkowitej zapłatyorder the CoR to pay to the applicant the amount which should have been paid to him if the correct correction coefficient had been applied to the part of his remuneration which should have been transferred to France from June ‧, plus default interest at the rate of ‧ % per annum from the date of the recovery until payment in full
Krakowski Kazimierz jako wartość w zrozumieniu historii i upowrzechnianiu wiedzy o zabytkach.Kazimierz District - the area with a great historical, artistic and spiritual value.
zobowiązuje KR do rozwijania unijnej agendy zwalczania dyskryminacji i uważa, że jego udział w tworzeniu, planowaniu, komunikowaniu i wdrażaniu tej agendy powinien nadal być promowany wśród zainteresowanych stroncommits the CoR to the development of the EU anti-discrimination agenda and considers that its involvement in the setting, planning, communication and implementation of this agenda should be further promoted with all stakeholders
Koordynacja tych programów była jednak niewystarczająca i dlatego KR pragnąłby poprzeć skuteczniejsze podejście do zarządzania nowymi unijnymi programami pomocy zewnętrznej, takimi jak nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI) oraz nowy Fundusz Inwestycyjny na rzecz SąsiedztwaThe coordination between programmes, however, has been insufficient and it would therefore like to support a more efficient approach to the administration of the new EU external aid programmes such as the new European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and new Neighbourhood Investment Fund
Patologie społeczne i polityczne podczas Rewolucji 1905-1907 w Królestwie Polskim w świetle prasy krakowskiej.Social and political pathologies during the 1905-1907 Revolution in the Kindom of Poland in the light of Cracow press.
Warunki hydrogeologiczne złóż rud cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego.Hydrogeological conditions of fields zink and tin rasset in the Silesian-Cracow region.
Krakowska gmina żydowska w latach 1869-1941.Cracow Jewish community 1869-1941.
"Działalność polityczna biskupa krakowskiego Prandoty 1241-1266"."Political activity of the bishop of Krakow Prandota 1242-1266"
Obraz życia wiejskiego w świetle inwentarzy dóbr ziemskich woj. krakowskiego w latach 1576 - 1684.Rural Life as Portrayed in Estate Accounts and Documents for the Voivodeship of Kraków, 1576-1684
KR zwraca uwagę na fakt, że nie zaproponowano definicji ośrodka aukcyjnego, a jednocześnie w art. ‧ określono wymóg prowadzenia pierwszej sprzedaży pewnych zasobów w ośrodku aukcyjnymThe CoR notes that no definition of auction centre is proposed, yet Article ‧ requires certain stocks to be first sold at an auction centre
Dystrybucja Nie stwierdzono całkowitego wi zania z białkami osocza, z wyj tkiem kr insulinowych (o ile s obecneDistribution No profound binding to plasma proteins, except circulating insulin antibodies (if present) has been observed
Południowa Korea = KRSouth Korea = KR
Innowacje i kreatywność powinny być wspierane w całej UE przez władze wszystkich szczebli i obywateli UE. KR zaleca Komisji Europejskiej, by rozważyła utworzenie wirtualnej sieci kreatywności i jest gotów uczestniczyć w określaniu istoty działań tej sieciAs innovation and creativity need to be encouraged across the EU by all levels of governance and by EU citizens, the CoR recommends that the European Commission look into setting up and is willing to a Virtual Network of Creativity and is willing to be involved in shaping its content
Showing page 1. Found 3348 sentences matching phrase "Park Krakowski".Found in 0.814 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.