Translations into English:

  • Park Krakowski   

Example sentences with "Park Krakowski", translation memory

add example
Badanie wód i gleb na terenie Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie”.Exam water and soil on the territory park „Dolinki Krakowskie”.
Specjalne strefy ekonomiczne na przykładzie Krakowskiego Parku Technologicznego.Special Economic Zone on the example of Kraków Technology Park.
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument pomocy publicznej na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoSpecial Economic Zones, as a part of public aid for example of the Cracow Technology Park
Modernistyczna dzielnica Krakowa. Urbanistyka i architektura okolic Parku Krakowskiego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.Modernistic Cracow district. Urban planning and architecture of Park Krakowski surroundings in the interwar period.
Analiza fizykochemiczna gleb i wód w rezerwatach przyrody na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" .Physical and chemical analysis of soil and water in the "Dolinki Krakowskie" Landscape Park.
Teatr letni w Parku Krakowskim w latach 1893 - 1900.A summer theatre in The Krakowski Park between 1893 and 1900.
Krakowski Park Technologiczny jako przykład rozwiązania modelowegoKrakow Technology Park as an example of mode solution
Specjalna strefa ekonomiczna – Krakowski Park Technologiczny – rozwój, funkcjonowanie i ocena działalnościSpecial Economic Zone - Krakow Technology Park - the development, operation and evaluation of the activities
Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozwój terenu na przykładzie Krakowskiego Parku TechnologicznegoInfluence of the special economic zones on the changing on this example "Krakowski Park Technologiczny"
podkreśla jeszcze raz swoje wsparcie dla audytora wewnętrznego, który zwrócił uwagę Komisji Kontroli Budżetowej na nieprawidłowości występujące w KR, jak również dla jego uczciwości zawodowej i personalnej; zadowolony jest, że pogląd ten podziela KR, zgodnie z treścią listu przewodniczącego KR do audytora wewnętrznego z dnia ‧ listopada ‧ r.: Miło mi w związku z tym dowiedzieć się, że pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego zapewnił o swojej wstępnej gotowości do wsparcia w pełnieniu Pańskich obowiązków audytora wewnętrznego w profesjonalny i należyty sposób przy pełnym wsparciu i współpracy zarówno członków, jak i personelu KR; dodatkowo, Sekretarz Generalny KR podkreślił w pisemnym komunikacie do sprawozdawcy: ... pozytywną rolę, jaką odegrał [audytor wewnętrzny] w wykazaniu niektórych słabości administracji KREmphasises again its support for the Internal Auditor, who drew the attention of the Committee on Budgetary Control to irregularities which occurred in the CoR, and also its confidence in his personal and professional integrity; is satisfied that this view is shared by the CoR, as recorded in a letter from the CoR President to the Internal Auditor of ‧ November ‧: I am therefore pleased to learn that the acting Secretary-General has assured his predisposition to assist you to carry out your functions professionally and appropriately as Internal Auditor with the full support and cooperation of both CoR members and staff.; in addition, the CoR Secretary-General stressed in a written communication to the rapporteur (...) the positive role that (the Internal Auditor) has played by highlighting certain weaknesses in the CoR’s administration
podkreśla jeszcze raz swoje wsparcie dla audytora wewnętrznego, który zwrócił uwagę Komisji Kontroli Budżetowej na nieprawidłowości występujące w KR, jak również dla jego uczciwości zawodowej i personalnej; zadowolony jest że pogląd ten podziela KR, zgodnie z treścią listu przewodniczącego KR do audytora wewnętrznego z dnia ‧ listopada ‧ r.: Miło mi w związku z tym dowiedzieć się, że pełniący obowiązki Sekretarza Generalnego zapewnił o swojej wstępnej gotowości do wsparcia w pełnieniu Pańskich obowiązków audytora wewnętrznego w profesjonalny i należyty sposób przy pełnym wsparciu i współpracy zarówno członków, jak i personelu KR; dodatkowo, Sekretarz Generalny KR podkreślił w pisemnym komunikacie do sprawozdawcy:...pozytywną rolę, jaką odegrał [audytor wewnętrzny] w wykazaniu niektórych słabości administracji KREmphasises again its support for the Internal Auditor, who drew the attention of the Committee on Budgetary Control to irregularities which occurred in the CoR, and also its confidence in his personal and professional integrity; is satisfied that this view is shared by the CoR, as recorded in a letter from the CoR President to the Internal Auditor of ‧ November ‧: I am therefore pleased to learn that the acting Secretary General has assured his pre-disposition to assist you to carry out your functions professionally and appropriately as Internal Auditor with the full support and cooperation of both CoR members and staff; in addition, the CoR Secretary-General stressed in a written communication to the rapporteur... the positive role that [the Internal Auditor] has played by highlighting certain weaknesses in the CoR's administration
na piśmie - Głosowałem za przyjęciem sprawozdania dotyczącego udzielenia Komitetowi Regionów (KR) absolutorium i cieszę się, że w naszej rezolucji Parlament "potwierdza swoje stanowisko, zgodnie z którym w interesie przejrzystości oświadczenia majątkowe członków wszystkich instytucji Unii powinny być dostępne w Internecie za pośrednictwem publicznego rejestru; przypomina Komitetowi Regionów, że jego członkowie składają oświadczenia majątkowe, ujawniając istotne informacje o podlegającej opodatkowaniu działalności zawodowej oraz piastowaniu stanowisk lub działalności za którą pobierają wynagrodzenie; odnotowuje z zadowoleniem odpowiedź KR w tej kwestii, a w szczególności pismo przewodniczącego KR z dnia 11 lutego 2011r. [i] zwraca się do KR o przedstawienie tej kwestii w rocznym sprawozdaniu z działalności”.in writing. - I voted for this report giving discharge to the Committee of the Regions (CoR), and I am pleased that, in our resolution, Parliament 'reconfirms its position that, in the interests of transparency, declarations of financial interests of members of all Union institutions should be accessible on the Internet via a public register; reminds the CoR of its request that CoR members declare their financial interests, disclosing relevant information on declarable professional activities and remunerated posts or activities; notes with satisfaction the CoR response on the matter, in particular the letter of the president of the CoR of 11 February 2011; [and] requests the CoR to follow up this issue in its Annual Activity Report'.
studenci uniwersytetu krakowskiego z ziemi krakowskiej w xv wieku w świetle metryki uniwersytetu krakowskiego z lat 1400-1508The students of University of Cracow from Cracow Voivodeship in light of the Roll of students of Cracow University (1400-1508).
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż w roku 2009 KR udoskonalił instrument służący do analizowania i monitorowania budżetu (BudgetWatch), który obecnie dostarcza pełniejszych informacji na temat budżetu KR, ułatwia wykorzystanie zasobów budżetowych KR oraz pozwala wskazać obszary wymagające uwagi w zarządzaniu.I welcome the fact that in 2009 the CoR updated its budget-analytical monitoring tool (BudgetWatch), providing more comprehensive information on the CoR's budget, facilitating the implementation of the CoR's budgetary resources and identifying the areas which require management attention.
Struktura widowni kin krakowskich w 2007 roku na przykładzie "Krakowskiego Centrum Kinowego Ars" oraz "Cinema City" Galeria KrakowskaStructure of the audience of cinemas in Cracow on example of "Krakowskie Centrum Kinowe Ars" and "Cinema City" Gallery Kazimierz.
z zadowoleniem przyjmuje trwające usprawnianie systemu kontroli wewnętrznej KR, w szczególności sporządzenie wykazu jego głównych procedur administracyjnych, operacyjnych i finansowych, opracowanie skierowanego do pracowników komunikatu zawierającego wskazówki w zakresie etyki i uczciwości, w tym listę do samooceny dotyczącą konfliktów interesów, ulepszenie wademekum zadań i obowiązków pracowników KR oraz przeprowadzenie w ‧ r. weryfikacji ex post we wszystkich służbach KRWelcomes the ongoing improvements in the internal control environment of the CoR, in particular, the inventory of main administrative, operational and financial procedures of the CoR, development of a guidance note for the staff on deontology and integrity, including a self-assessment checklist regarding conflicts of interests, improvement of the vade mecum of tasks and responsibilities of CoR staff, as well as organisation of an ex-post verification exercise for ‧ in all services of the CoR
Zaleca doroczne szczyty, aby poprawić bezpośrednie interakcje na szczeblu europejskim pomiędzy instytucjami UE a KR-em oraz ułatwić ustalanie harmonogramu, konsultacje oraz wymianę informacji dotyczących kwestii powiązanych z flexicurity oraz szerszą strategią lizbońską, które bazowałyby dalej na spotkaniach w ramach zorganizowanego dialogu między KR-em i Komisją oraz na uruchomionej przez KR Platformie Monitorowania Procesu Lizbońskiegorecommends annual summits to improve participative interaction at European level between EU institutions and the CoR to facilitate agenda setting, consultation, and information sharing on issues relating to flexicurity and the wider Lisbon agenda, which would further build on the CoR-Commission Structured Dialogue meetings and the CoR Lisbon Monitoring Platform
Tak więc jedyny park rozrywki znajdujący się w tej strefie – Europa-Park w Rust – nie może być uznany za konkurenta parku Bioscope, zarówno ze względu na różnicę wielkości między parkami, jak również z powodu zasadniczej różnicy między obiema koncepcjamiThe only other leisure park in the area, Europa-Park in Rust, could not be considered to be in competition with Bioscope due to the difference in size between the two parks and their fundamentally different concepts
Na północy znajduje się Gorczański Park Narodowy, na południu Tatrzański Park Narodowy, na zachodzie Babiogórski Park Narodowy, a na wschodzie Magurski Park NarodowyTo the north is the Gorczański National Park, to the south the Tatrzański National Park, to the west the Babiogórski National Park, and to the east the Magurski National Park
Obwarzanek krakowski jest tradycyjnym pieczywem, które w początkach swojej tradycji mogło być wypiekane tylko w okresie Wielkiego Postu przez piekarzy specjalnie wyznaczonych w tym celu przez cech piekarzy krakowskichObwarzanek krakowski is a traditional baked product which, initially, could be made only during Lent by bakers specially designated for that purpose by the Kraków bakers’ guild
Harcerstwo niepokorne w latach 80-tych XX wieku w środowisku krakowskim. Wkład instruktorów krakowskich w budowę niezaleznego harcerstwa.The non-conforming scouting at '80s of 20 th century in Cracovian community. The Cracovian instructors contribution to building of the independent scouting
Wnosi, by osoby kontaktowe w każdym przedstawicielstwie Komisji, które zostały wyznaczone zgodnie z umową o współpracy między KR-em a Komisją Europejską i które są odpowiedzialne za rozwijanie na szczeblu regionalnym i lokalnym tematów działań komunikacyjnych ustalonych przez grupę międzyinstytucjonalną ds. informacji, stały się naprawdę dobrze funkcjonującymi przekaźnikami informacji między Komisją a członkami KR-uasks for contact persons in each Commission representation, who were appointed in accordance with the CoR-Commission cooperation agreement and are responsible for the local and regional rollout of the communication activity themes outlined by the Interinstitutional Group on Information, to become truly operational information relays between the Commission and the members of the CoR
Jednak najważniejszym dla piekarzy krakowskich był przywilej króla Jana Olbrachta z ‧ r. nadający szczególne prawa piekarzom i zabraniał wypieku białego chleba, w tym i obwarzanków krakowskich, wszystkim, którzy w obrębie miasta nie mieszkaliHowever, the most significant privilege was conferred on Kraków’s bakers in ‧, when King Jan Olbracht (John Albert) granted them special rights and decreed that persons living outside the city were not allowed to bake white bread, including obwarzanek krakowski
przypomina, że w odniesieniu do wyników dochodzenia przeprowadzonego przez OLAF prokurator publiczny Sądu Apelacyjnego w Brukseli stwierdził w marcu ‧ r. brak wystarczających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania i dlatego podjął decyzję o zamknięciu sprawy bez podejmowania dalszych kroków, żąda jednak, biorąc pod uwagę brak dalszych działań w roku ‧ w następstwie sprawozdania OLAF w sprawie nadużyć i nieprawidłowości w KR, aby KR zniósł system zaliczkowy zwrotu kosztów podróży członków Komitetu i przyjął taki system jak EKESRecalls that, in relation to OLAF's findings, the public prosecutor at the Brussels Court of Appeal concluded in March ‧ that there was insufficient evidence to bring a prosecution and therefore decided to close the file without further action, but demands nevertheless, given the lack of follow-up in ‧ to the OLAF report on fraud and irregularities at the CoR, that the CoR abolish the imprest account system for the reimbursement of members' travel expenses and adopt the same system as the EESC
Showing page 1. Found 3348 sentences matching phrase "Park Krakowski".Found in 4.552 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.