Translations into English:

  • Schnauzer   

Example sentences with "Sznaucer średni", translation memory

add example
Są ze sznauceraThey' re using schnauzer
Unia Europejska jest jedną z czołowych gospodarek świata, motorem której są małe i średnie przedsiębiorstwa.The European Union is one of the world's leading economies, the engine of which is made up of small and medium-sized enterprises.
Czynniki te mogą wpływać na większą średnią ekspozycję obserwowaną u młodzieżySuch factors possibly contribute to the higher average exposure observed in adolescents
rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, w szczególności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstwthe development of private enterprise, and particularly small and medium-sized enterprises
w przypadku kontraktu dotyczącego sprzedaży dóbr kapitałowych, które stanowią gotowe wyroby do indywidualnego wykorzystania (np. lokomotywy), data rozpoczęcia okresu spłaty jest średnią lub rzeczywistą datą ich fizycznego odbioru przez nabywcę w jego własnym krajuin the case of a contract for the sale of capital goods consisting of individual items useable in themselves (e.g. locomotives), the starting point is the mean date or actual date when the buyer takes physical possession of the goods in his own country
Ta ostatnia była obliczona poprzez dodanie do średnich cen sprzedaży przemysłu wspólnotowego spadku zysku w czasie OD i racjonalnej marży zyskuThe latter was calculated by adding to the average sales prices of the Community industry the profit shortfall during the IP and a reasonable margin of profit
na mocy tego artykułu, dyrektywy takie muszą unikać narzucania ograniczeń administracyjnych, finansowych i prawnych, które mogłyby powstrzymywać powstawanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstwWhereas, under the terms of that Article, those directives are to avoid imposing administrative, financial and legal constraints in a way which would hold back the creation and development of small and medium-sized undertakings
Cenę referencyjną produktów innych niż wymienione w załącznikach I i ‧ do rozporządzenia (WE) ‧/‧ ustala się na podstawie wyliczonej średniej wartości celnej odnotowanej na rynkach importowych lub w portach importowych w ciągu trzech lat bezpośrednio poprzedzających datę ustalenia ceny referencyjnejThe reference price for products other than those listed in Annexes I and ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ is established on the basis of the weighted average of customs values recorded on the import markets or in the ports of import in the three years immediately preceding the date on which the reference price is fixed
Średnia cena sprzedaży przez przemysł wspólnotowy wzrosła o ‧ % w badanym okresieAverage sales prices of the Community industry increased by ‧ % over the period considered
cena po której przywóz tego towaru jest wprowadzany do obszaru celnego Członka udzielającego koncesji, liczona jako cena importowa cif dotycząca danej dostawy i wyrażona w walucie krajowej, jest niższa od wielkości progowej równej średniej cenie referencyjnej [‧] rozpatrywanego produktu z lat ‧ dothe prize at which imports of that product may enter the customs territory of the Member granting the concession, as determined on the basis of the c.i.f. import price of the shipment concerned expressed in terms of its domestic currency, falls below a trigger price equal to the average ‧ to ‧ reference price for the product concerned
Dzięki celowemu doborowi portfela i wykluczeniu kredytów obarczonych ryzykiem, wprowadzeniu polityki cenowej uwzględniającej ryzyko oraz koncentracji działalności na głównych segmentach klientów prowadzących działalność gospodarczą oraz regionalnych klientach korporacyjnych osiągnięto, pomimo średniego wzrostu rynku w Berlinie w latach ‧ do ‧ o ‧ %, niewielką redukcję wartości kredytów z [...]* EUR do [...]* EURTargeted portfolio management and the related exclusion of risk‐bearing loans, the introduction of risk‐geared pricing, and the focusing of business on the core segments of commercial customers and regional corporate banking would lead to a slight drop in the volume of loans from EUR [...]** to EUR [...]** despite average market growth in Berlin in the period ‧ to ‧ of ‧ %
Po drugie, pragnę ułatwić dostęp do zamówień publicznych, przy czym chodzi mi zwłaszcza o transgraniczny udział małych i średnich przedsiębiorstw.Secondly, I would like to make access to public contracts easier, especially in terms of cross-border participation by small and medium-sized enterprises.
Średnia temperatura poszła w górę.The average temperature has gone up.
Test ten należy powtórzyć trzykrotnie na tym samym testowanym egzemplarzu; wszystkie trzy pomiary powinny mieścić się w przedziale tolerancji ± ‧ % w stosunku do średniej z trzech zmierzonych wartości maksymalnej mocyThis test must be repeated three times on the same UUT, and all three measurements must fall within a ± ‧ % tolerance relative to the average of the three measured maximum power values
Komitet jest świadom faktu, że instrumenty i struktury uczestnictwa pracowników na szczeblu małych i średnich przedsiębiorstw nie są jeszcze tak rozbudowane jak na szczeblu dużych przedsiębiorstwThe Committee is aware that instruments and systems for employee participation among SMEs are not as well developed as those in larger companies
wiele stron podkreśliło, że Vauxhall jest zlokalizowany w obszarze borykającym się z niedostatkiem umiejętności i bezrobociem wciąż utrzymującym się na poziomie powyżej średniegomany parties have stressed that Vauxhall is located in an area which suffers from a skills shortage and a persistent situation of above average unemployment
W tym samym czasie średnie ceny Wspólnoty spadły o ‧ %At the same time, average prices of the Community decreased by ‧ %
Średni kurs wymiany jest ustalany przez Komisję w następnym miesiącuThe average exchange rate shall be fixed by the Commission during the following month
Ta ogólnie pozytywna tendencja towarzyszyła znacznemu spadkowi średnich cen, spowodowanemu silną konkurencją prowadzoną przy pomocy bardzo niskich cen na rynkach krajów trzecich (patrz motywThis overall positive trend was concomitant to an accentuated decrease in average prices, explained by the strong competition at extremely low prices faced in third country markets (see recital
muszą zostać ujęte w aktywach przedsiębiorstwa i pozostać w zakładzie otrzymującym pomoc regionalną przez okres co najmniej pięciu lat lub trzech lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstwthey must be included in the assets of the firm and remain in the establishment receiving the regional aid for at least five years or three years in the case of SMEs
dla bromku metylu do celów kwarantanny i zastosowania przed wysyłką z lat ‧-‧ (średnia) zgodnie z art. ‧ ust. ‧ pkt. (iiiFor methyl bromide for QPS use from ‧-‧ (average) according to Article ‧ (iii
Fundusz wnosi wkłady finansowe do projektów, które przyczyniają się do osiągnięcia celów ustanowionych w Traktacie o Unii Europejskiej, w zakresie środowiska oraz transeuropejskiej sieci infrastruktury transportowej w Państwach Członkowskich, w których produkt narodowy brutto (PNB), mierzony według parytetu siły nabywczej, jest mniejszy od ‧ % średniej wspólnotowej, dla posiadających program zmierzający do spełnienia określonych w art. ‧c Traktatu warunków konwergencji ekonomicznejThe Fund shall provide financial contributions to projects, which contribute to achieving the objectives laid down in the Treaty on European Union, in the fields of the environment and trans-European transport infrastructure networks in Member States with a per capita gross national product (GNP), measured in purchasing power parities, of less than ‧ % of the Community average which have a programme leading to the fulfilment of the conditions of economic convergence referred to in Article ‧c of the Treaty
kwestia najważniejsza – każdy model wytwarzany przez wspólnotowych producentów, którzy uzyskali zwolnienie, musi być zgodny z zasadą ‧ %, a modele wysokiej jakości (w których wykorzystuje się mniej chińskich części lub nawet wcale) zmieniają średni odsetek zastosowanych chińskich częścimost importantly, each model of the exempted EC producers has to be in line with the ‧ % rule, and the high quality models (where fewer, if any, Chinese parts are used) distort the average ratio of Chinese parts
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u usługodawcy lub przedsiębiorcy budowlanego oraz liczebność personelu zarządzającego w ostatnich trzech latacha statement of the average annual manpower of the service provider or contractor and the number of managerial staff for the last three years
Kulturoznawstwo kognitywne krajów niemieckiego obszaru językowego w zadaniach lekcyjnych dla szkół średnichA Cognitive Approach to Cultural Studies in High School Lesson Activities
Showing page 1. Found 24207 sentences matching phrase "Sznaucer średni".Found in 3.297 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.