Translations into English:

  • Schnauzer   

Example sentences with "Sznaucer średni", translation memory

add example
Są ze sznauceraThey' re using schnauzer
Podczas gdy przywozu z Norwegii dokonano po wyższych średnich cenach niż ceny przemysłu wspólnotowego (‧ EUR/t), prawdopodobnie z powodu wysokiej jakości gatunków, ceny przywozu z Rumunii były na znacznie niższym poziomie (‧ EUR za tonęWhile imports from Norway were made at higher average prices than those of the Community industry (EUR ‧/tonne) possibly due to the high quality grades, import prices from Romania were at significantly lower level (EUR ‧/tonne
Kryterium konwergencji stóp procentowych określone w artykule ‧ ustęp ‧ tiret trzecie wspomnianego Traktatu oznacza, że w ciągu jednego roku przed badaniem Państwo Członkowskie posiadało średnią nominalną długoterminową stopę procentową nie przekraczającą więcej niż o dwa punkty procentowe stopy procentowej trzech Państw Członkowskich o najbardziej stabilnych cenachThe criterion on the convergence of interest rates referred to in the fourth indent of Article ‧ of the said Treaty shall mean that, observed over a period of one year before the examination, a Member State has had an average nominal long-term interest rate that does not exceed by more than two percentage points that of, at most, the three best performing Member States in terms of price stability
W przypadkach gdy wielkość sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktu stanowiła najwyżej ‧ % całkowitej wielkości sprzedaży tego rodzaju produktu lub gdy średnia ważona cena tego rodzaju produktu była niższa niż koszty jednostkowe, wartość normalną oparto na rzeczywistej cenie krajowej, którą obliczono jako średnią ważoną cenę w wyłącznie krajowej sprzedaży z zyskiem danego rodzaju produktuWhere the volume of profitable sales of a product type represented ‧ %, or less of the total sales volume of that product type, or where the weighted average price of that type was below the unit cots, normal value was based on the actual domestic price, which was calculated as the weighted average price of only the profitable domestic sales of the type in question
W przypadku krajów , w których nie było żadnych informacji , przyjęto średni wskaźnik rozpowszechnienia w UE .In countries for which no information was available , the average EU prevalence was imputed .
W przypadku Chin, porównanie między średnią brazylijską wartością normalną węglika krzemu za tonę oraz średnią ceną eksportową za tonę, opartą na danych Eurostat dotyczących węglika krzemu pochodzącego z Chin, wykazało istnienie znacznego marginesu dumpinguFor China, a comparison between the average Brazilian normal value of silicon carbide per tonne and the average export price per tonne based on Eurostat data for silicon carbide originating in China, showed a significant dumping margin
Rozdział ‧ projektu Zasad przyznawania pomocy na ochronę oraz rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w gminie Slovenske Konjice obejmuje środki stanowiące pomoc państwa zgodnie z następującymi artykułami rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strThe draft Rules on granting State aid for preserving and developing agriculture and rural areas in the municipality of Slovenske Konjice include measures constituting State aid in accordance with the following Articles of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Równocześnie Europejski Bank Inwestycyjny stanowi ważne źródło pożyczek i gwarancji dla europejskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw.At the same time, the European Investment Bank is a major source of loans and loan guarantees for the European small and medium-sized enterprise sector.
Średni koszt na jednego pracownika w tym samym okresie wzrósł o ‧ %The average cost per employee, however, rose during the same period by ‧ %
Ponadto średnie ceny importowe z innych krajów trzecich były w OD o ‧ % wyższe niż ceny importowe z ChRL i o około ‧ % wyższe niż ceny przemysłu wspólnotowego objętego próbąIn addition, the average prices of imports from other third countries were in the IP ‧ % higher than those originating in the PRC and around ‧ % higher than those of the sampled Community industry
Ograniczenie to nie ma zastosowania w wypadku pomocy udzielanej zgodnie z rozdziałem ‧.B Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Pomoc państwa celem promowania inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwachThis limitation does not apply to aid granted in accordance with Chapter ‧.B of the State Aid Guidelines, State Aid to promote risk capital investments in small and medium-sized enterprises
Funkcjonowanie szkolne dziecka z rodziny klasy średniejFunctioning of the school child of middle-class family
gdzie stężenie NOx conc, COconc, HCconc to średnie stężenia (ppm) w nierozcieńczonych spalinach, jak określono w pktwhere NOx conc, COconc, HCconc are the average concentrations (ppm) in the raw exhaust gas, as determined in paragraph
W ¤ 2008 ¤ r. średnia cena detaliczna żywicy konopnej wahała się od 3 do 10 EUR za gram w ¤ 17 krajach , które przekazały informacje , przy czym 12 z ¤ nich podało ceny rzędu od 6 do 9 EUR .The mean retail price of cannabis resin , in 2008 , ranged from EUR ¢ 3 to EUR ¢ 10 per gram in th e 17 countries providing information , with 12 of them reporting values between EUR ¢ 6 and EUR ¢ 9 .
klauzulę przewidującą obniżenie ilości o procent, który zostanie określony przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, o ile łączna ilość, której dotyczą umowy, znacząco przekracza średnią ilość objętą umowami z ostatnich trzech lat winnycha clause to the effect that the volume may be reduced by a percentage to be determined by the Commission in accordance with the procedure laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ should the total volume covered by contracts significantly exceed the average volumes covered in the last three wine years
W przypadku gdy partia jest dzielona dalej na partie częściowe, oferta jest skalkulowana jako ich wielkość średniaWhere a lot is subdivided into part lots, the tender shall be established as an average thereof
Nowotwory złośliwe obserwowano głównie w macicy samic, które otrzymywały lek w dawkach od średnich do dużychMalignant tumours were noted predominantly in the uterus of mid-and high-dose females
Wobec braku jakichkolwiek nowych informacji lub dowodów ustalenia tymczasowe, dotyczące przywozu z Norwegii do Wspólnoty (wielkość, udział w rynku i średnia wysokość cen), przedstawione w motywach ‧–‧ rozporządzenia tymczasowego, zostają niniejszym potwierdzoneIn the absence of any new information or evidence submitted, the provisional findings concerning the imports into the Community from Norway (volume, market share and average prices) as set out in recitals ‧ to ‧ of the provisional Regulation are hereby confirmed
W szczególności w strategii przewidziano zmniejszenie deficytu do ‧,‧ % PKB i w związku z tym korektę nadmiernego deficytu do ‧ r. i średni roczny wysiłek fiskalny wynoszący nieco poniżej ‧,‧ % PKB w latach ‧–‧, który jednak w obliczu istniejących zagrożeń może okazać się niewystarczającyIn particular, the strategy foresees the reduction of the deficit to ‧,‧ % of GDP- and therefore the correction of the excessive deficit- by ‧ and an average annual fiscal effort somewhat below ‧,‧ % of GDP over the period ‧-‧, but in view of the risks this fiscal effort may not be sufficient
Małe i średnie przedsiębiorstwa - to one tworzą miejsca pracy.Small and medium-sized enterprises are the ones that create jobs.
Europa potrzebuje pracować nad strategiami na 2020 rok - takimi, które umożliwią rynkowi funkcjonowanie w charakterze przewodniego czynnika odbudowy gospodarczej, przy równoczesnym budowaniu akceptacji ze strony obywateli poprzez ochronę ich interesów, ze strony konsumentów - poprzez ochronę ich praw, jak również ze strony małych i średnich przedsiębiorstw - poprzez zapewnianie im odpowiednich bodźców.Europe needs to develop 2020 strategies enabling the market to be the leading agent in economic regeneration while, at the same time, generating acceptance by the citizens by protecting their interests, by the consumers by defending their rights, and by small and medium enterprises by providing them with the right incentives.
Proponuje się, by w ramach tych możliwych działań stosować silne bodźce wobec regionów, które do tej pory odgrywały więcej niż średnią rolę w dziedzinie efektywności energetycznej, wspierać ich niezależność energetyczną, a równocześnie zachęcać do wymiany dobrych praktyk między takimi regionami a tymi, które osiągnęły niewielki postęp w tej dziedzinie.Within this framework of possible action, it is suggested that major incentives are created for regions, which, up to now, have had an above-average role with regard to energy efficiency, promoting their energy independence and, on the other hand, encouraging the sharing of good practice between these regions and those having had little development in this area.
Stosunki średnich geometrycznych produktu ReFacto AF do ReFacto mieściły się w przedziale biorównoważności ‧ %-‧ %, przy przedziale ufności ‧ %, co potwierdziło równoważność farmakokinetyczną produktu ReFacto AF do ReFactoThe corresponding ‧ % confidence intervals about the ratios of ReFacto AF to ReFacto geometric means were within the bioequivalence window of ‧ % to ‧ %, demonstrating bioequivalence of ReFacto AF to ReFacto
historyczne emisje lotnicze oznaczają średnią rocznych emisji w latach kalendarzowych: ‧, ‧ i ‧, pochodzących ze statków powietrznych wykonujących działania lotnicze wymienione w załączniku Ihistorical aviation emissions means the mean average of the annual emissions in the calendar years ‧, ‧ and ‧ from aircraft performing an aviation activity listed in Annex I
W grupie otrzymującej iloprost średnia zmiana dystansu w odniesieniu do wartości wyjściowej po ‧ tygodniach leczenia w ‧-minutowym teście chodzenia obejmowała wydłużenie dystansu o ‧ metry (-‧, ‧ metra w grupie placebo, brak danych o zgonach lub brakujących wartościachIn the iloprost group, the mean change from baseline after ‧ weeks of treatment in the ‧ minute walking distance was an increase of ‧ meters (-‧ meters in the placebo group, no data imputation for death or missing values
Showing page 1. Found 26117 sentences matching phrase "Sznaucer średni".Found in 7.812 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.