Translations into English:

  • Web Translation   

Example sentences with "Tłumaczenie Stron Internetowych", translation memory

add example
Na stronie internetowej Rady znajdzie się również informacja w językach urzędowych i roboczych, że instytucje Unii nie ponoszą odpowiedzialności za te tłumaczenia i że tłumaczenia te nie mają mocy prawnejA mention of the fact that those translations do not engage the responsibility of the Institutions of the Union and have no legal value will also appear on the Council's Internet site in the official and working languages
Zgodnie z planem działania na rzecz lepszej komunikacji z obywatelami w 2006 r. Komisja stworzyła usługę tłumaczenia stron internetowych w ramach DG ds.According to the action plan for improved communication with the citizens, in 2006 the Commission set up a web translation service within DG Translation, thus increasing its capacity for multilingual communication.
następnie organizuje tłumaczenie ich na inne języki urzędowe instytucji wspólnotowych i wprowadza je na strony internetowe Siecithereafter arrange for them to be translated into the other official languages of the Institutions of the Community, and install them on the site dedicated to the Network
wzywa Komisję i pozostałe instytucje europejskie do wykorzystania w możliwie najlepszy sposób nowych cyfrowych i technologicznych narzędzi do tłumaczenia na swoich stronach internetowych, tak aby umożliwić obywatelom europejskim dostęp do zamieszczonych w Internecie informacji o Europie w ich własnym językuCalls on the Commission and the other European institutions to make the best possible use of new digital and technological translation tools on their Internet sites so as to enable European citizens to have access to, and obtain from the Internet, information about Europe in their own languages
dba o to, by na języki urzędowe instytucji Unii tłumaczone były informacje na temat odpowiednich aspektów prawa wspólnotowego i procedur, w tym orzecznictwa wspólnotowego, oraz by tłumaczone były ogólne strony systemu informacyjnego i formularze informacyjne, o których mowa w art. ‧, i udostępnia te tłumaczenia na stronie internetowej sieciarrange for the translations into the official languages of the institutions of the Union of information on the relevant aspects of Community law and procedures, including Community case-law, and of the information system’s general pages and the information sheets referred to in Article ‧, and install them on the Network’s dedicated website
Na stronie internetowej Rady znajduje się wzmianka, sporządzona w językach urzędowych i roboczych, że instytucje Unii nie ponoszą odpowiedzialności za te tłumaczenia i że tłumaczenia te nie mają mocy prawnejA mention of the fact that those translations do not engage the responsibility of the Institutions of the Union and have no legal value shall also appear on the Council' s Internet site in the official and working languages
W tym celu na pierwszej stronie każdego uwierzytelnionego tłumaczenia i w nagłówku każdej kolejnej strony, a także na internetowej stronie głównej rządu hiszpańskiego znajdzie się odpowiednia wzmiankaA statement to that effect will be made, in the language concerned, on the first page of each certified translation and as a header on each of the following pages, as well as on the home page of the Spanish Government Internet site on which they are available
Role elementów wizualnych w tłumaczeniu komercyjnych stron internetowychThe role of visual elements in commercial website translation
Po czwarte, na stronie internetowej Parlamentu będą również umieszczane udostępnione w inny sposób dodatkowe wersje językowe, które czasami są tłumaczone, na przykład na posiedzeniu formalnym, kiedy przemawia głowa państwa, a zapewniono tłumaczenie grzecznościowe.Fourthly, when extra language versions are available anyway, because they happen to have been translated - for instance, for a formal sitting at which a head of state is speaking, and courtesy translations have been provided - they too will be placed on Parliament's website.
Dotyczy: tłumaczenia dokumentów, tekstów informacyjnych i stron internetowychSubject: Translation of documents, information and Internet pages
W tym celu stosowna informacja zostanie umieszczona w odpowiednim języku na pierwszej stronie każdego uwierzytelnionego tłumaczenia i w nagłówku każdej kolejnej strony, a także na stronie głównej portalu lub portali internetowych rządu Zjednoczonego Królestwa, na których tłumaczenia te są dostępneA statement to that effect will be made, in the language concerned, on the first page of each certified translation and as a header on each of the following pages, as well as on the home page of the Government of the United Kingdom's Internet site or sites on which they are available
Tłumaczenie i pozycjonowanie stron internetowych na podstawie stron hotelarskichWebsite translation and search engine optimizationon the basis of hotel websites
Tłumaczenie własne tekstów politologiczno-prawnych ze strony internetowej Nasledije Otieczestwa, a wybrane zagadnienia przekładu tekstów naukowo-publicystycznych.Own translation of political-legal texts from Russian webside
Powinien Pan myśleć nie tylko o pańskich francuskich wyborcach - a odnosi się to do wszystkich posłów, którzy powinni brać pod uwagę nie tylko własny elektorat - ponieważ za pomocą strony internetowej wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą uzyskać dostęp do tłumaczenia wystąpień.You should not only be thinking about your French voters - and that applies to all the Members, who should not only be considering their own electorate - because all the citizens of the European Union can access the interpretation of speeches via the website.
komisarz. - (RO) Jak już powiedziałem, Komisja Europejska jest z jednej strony związana obowiązkiem prawnym w ramach rozporządzenia nr 1 z 1958 r., przy czym nie ma tu jakichkolwiek wątpliwości co do jego wypełniania; z drugiej strony, są pewne sprawy, jak wspomniane przez pana, odnoszące się do tłumaczeń dostępnych na stronach internetowych Komisji Europejskiej, w którym to przypadku Komisja i inne instytucje wspólnotowe stają w obliczu poważnych dylematów.Commission Member. - (RO) As I said, the European Commission is bound, on the one hand, by legal obligations under Regulation 1 of 1958, and there is no hesitation whatsoever in the fulfillment of these obligations; on the other hand, there are certain matters, such as the ones you mentioned, related to the translations available on European Commission websites, in which case the Commission and the other community institutions are facing a major dilemma.
Na swojej stronie internetowej Rada zamieści link do strony internetowej lub stron internetowych rządu Zjednoczonego Królestwa, gdzie możliwe będzie odszukanie wspomnianych tłumaczeńThe Council will establish a link from its Internet site to the United Kingdom Government website or websites offering such translations
Tłumaczeń Pisemnych, zwiększając tym samym zdolność do komunikacji wielojęzycznej. Mimo to, uwzględniając szybką ewolucję Internetu, a także konieczność zapewnienia przede wszystkim tłumaczeń prawnych zgodnie z rozporządzeniem nr 1, Komisja musi zawsze pilnować właściwej równowagi między udzielaniem właściwych i aktualnych informacji dla zainteresowanych podmiotów w ramach UE a zapewnieniem w pełni wielojęzycznego charakteru wszystkich stron internetowych Komisji.However, given the rapid evolution of the internet, as well as the necessity of ensuring legal translations first and foremost, according to Regulation 1, the Commission must always be on the lookout for the right balance between providing relevant and up-to-date information to the stakeholders within the EU, and ensuring the fully multilingual character of all of the Commission's websites.
Na swojej stronie internetowej Rada zamieści link do strony internetowej rządu hiszpańskiego, gdzie możliwe będzie odszukanie wspomnianych tłumaczeńThe Council shall establish a link from its Internet site to the Spanish Government website offering such translations
Rada zapewni publikację tych tłumaczeń na swojej stronie internetowejThe Council will ensure that these translations are published on its Internet site
Pod adresem strony zespołu tłumaczy & URL; można znaleźć informacje o lokalizacjach, listy adresów członków zespołu i adresy stron internetowychFor localized information, which may include user email lists and websites, check the translation teams page at the above & URL
Ponadto konieczne jest rozwijanie kursów tłumaczenia pisemnego i ustnego, w które byłyby zaangażowane nie tylko instytucje (począwszy od zwykłych obywateli, poprzez regiony, aż po Parlament Europejski- dobrą zachętą do używania wielu języków w lokalnych instytucjach jest promowanie i nagradzanie miast, które potrafią zaproponować własny portal internetowy i dokumentację zewnętrzną w różnych wersjach językowych), lecz również podmioty kontaktujące się z ogółem społeczeństwaIt is also necessary to develop translation and interpreting courses that involve not just institutions (from the general public to the regions and the European Parliament: promoting and rewarding cities that can present their own websites and external documentation in several languages is a good incentive for local institutional multilingualism), but also points of contact with the general public
Panele, gry słowne i problemy - webcomic tłumaczony. Tłumaczenie komiksu internetowego "Chata Wuja Freda" z odniesieniem do napotkanych problemów i ograniczeńPanels, puns and problems - a webcomic translated. A translation of ,,Chata Wuja Freda" webcomic with regard to the problems and constraints encountered
w przypadku opublikowania przez Stronę naukowych i technicznych danych, informacji i wyników za pośrednictwem czasopism, artykułów, sprawozdań, książek, a także w przypadku upowszechnienia ich w formie nagrań wideo i oprogramowania, związanych z działaniami prowadzonymi na mocy niniejszej Umowy, druga Strona otrzyma obowiązujące na całym świecie, nieodwołalne, niewyłączne i bezpłatne prawo do tłumaczenia, powielania, adaptacji, przekazywania oraz publicznego rozpowszechniania tych pracin the case where a Party publishes scientific and technical data, information and results, by means of journals, articles, reports, books, including video and software, arising and relating to activities carried out pursuant to this Agreement, a worldwide, non-exclusive, irrevocable, royalty-free licence shall be granted to the other Party to translate, reproduce, adapt, transmit and publicly distribute such works
Każdy Członek zapewni zainteresowanym stronom środki prawne dla zapobieżenia używaniu oznaczeń geograficznych identyfikujących wina dla win, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, lub identyfikujących wyroby alkoholowe dla wyrobów alkoholowych, które nie pochodzą z miejsc wskazanych przez te oznaczenia geograficzne, którymi zostały oznaczone, nawet jeżeli prawdziwe pochodzenie tych towarów zostało wskazane lub oznaczenie geograficzne jest użyte w tłumaczeniu, lub gdy towarzyszy mu określenie takie jakEach Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as
jeżeli tłumaczenie opisu przewidziane w prawodawstwie Wspólnoty lub ustawodawstwie Republiki Południowej Afryki na język lub języki drugiej z Umawiających się Stron powoduje pojawienie się słowa mogącego wprowadzać w błąd co do pochodzenia, właściwości lub jakości opisywanego lub prezentowanego winawhere the translation of descriptions provided for by Community or South African legislation into the language or languages of the other Contracting Party results in the appearance of a word which is liable to be misleading as to the origin, nature or quality of the wine thus described or presented
Showing page 1. Found 158682 sentences matching phrase "Tłumaczenie Stron Internetowych".Found in 13.69 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.