Translations into English:

  • German Shorthaired Pointer   

Example sentences with "Wyżeł niemiecki krótkowłosy", translation memory

add example
Wyżły przodem!Those with hounds, go!
Wyżły, nie zostawać z tyłu!People in charge, don' t fall behind
Wyżły, nie zostawajcie w tyle!Those with hound dogs, don' t fall behind!
Jest krótkowłosyHe is a bit hairless too
Masz kota, krótkowłosy Pers... dwuletni, trzecie z siedmiu żyćYou have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter of seven
Inna będzie lepsza./ (po niemieckuThe other one is better
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej pomocy państwa przyznanej przez Niderlandy na rzecz ‧ niderlandzkich stacji paliw znajdujących się blisko granicy niemieckiej (Dz.U. L ‧, strApplication for annulment of Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on the State aid implemented by the Netherlands for ‧ Dutch service stations located near the German border (OJ ‧ L ‧, p
Romantyczne korespondencje sztuk. Meluzyna w ujęciu niemieckich romantyków.Romantic correspondences of arts . German Romantics' depictions of Melusine
W czasie dwóch godzin od momentu wygaśnięcia terminu na składanie ofert, niemiecka agencja interwencyjna powiadamia Komisję o otrzymaniu ofertWithin two hours of the expiry of the time limit for the submission of tenders, the German intervention agency shall notify the Commission of tenders received
Paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y jednak prawo do na∏o ̋enia obowiàzku przeliczenia na euro nierozliczonych instrumentów d∏u ̋nych znajdujàcych si ́ w obroRamka ‧ ieodwo∏alnie ustalone kur sy wymiany euro ‧ franków belgijskich (BEF) ‧ marek niemieckich (DEM) ‧ drachm greckich (GRD) ‧ peset hiszpaƒskich (ESP) ‧ franków francuskich (FRF) ‧ funtów irlandzkich (IEP) ‧ lirów w∏oskich (ITL) ‧ franków luksemburskich (LUF) ‧ guldenów holenderskich (NLG) ‧ szylingów austriackich (ATS) ‧ escudo portugalskich (PTE) ‧ marek fiƒskich (FIMox ‧ r revo c a b l y f i xe d e u ro c o nve r s i o n r a t e s ‧ elgian francs ‧ eutsche Mark ‧ reek drachmas ‧ panish pesetas ‧ rench francs ‧ rish pounds ‧ talian lire ‧ uxembourg francs ‧ utch guilders ‧ ustrian schillings ‧ ortuguese escudos ‧ innish markkas
Uzgodnienia na szczeblu krajowym, dotyczące ograniczania produkcji mleka, przyjęte przez byłą Niemiecką Republikę Demokratyczną muszą być utrzymane do dnia ‧ marca ‧ rThe national arrangements for limiting milk production adopted by the former German Democratic Republic must be maintained until ‧ March
Język postępowania: niemieckiLanguage of the case: German
Język skargi: niemieckiLanguage in which the application was lodged: German
Zmiany te dotyczą tylko niemieckiej wersji rozporządzeniaThese corrections concern only the German version of the Regulation
Ochrona świadka koronnego w prawie polskim i niemieckimCrown witness protection in the Polish and German law
Podniesione zarzuty: Naruszenie zasady ‧ ust. ‧, zasady ‧ ust. ‧ i zasady ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie ustaliła, że zgłaszający nie spełnił wymogów dotyczących tłumaczenia i nie dowiódł prawidłowo ważności, istnienia i zakresu wcześniejszych znaków towarowych, na które się powoływał, a zwłaszcza niemieckiego znaku towarowego nrPleas in law: Infringement of Rules ‧, ‧ and ‧ of Commission Regulation No ‧/‧, thereby also infringing Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧, as the Board of Appeal erred in its finding that the applicant did not fulfil the translation requirement and thereby did not properly substantiate the validity, existence and scope of the earlier trade marks invoked, in particular of German trade mark registration No
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnejCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of common wheat held by the German intervention agency
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnejCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the quantities covered by standing invitations to tender for the export of rye held by the German intervention agency
z zadowoleniem przyjmuje znakomitą pracę wykonaną przez niemiecką parlamentarną komisję śledczą i wyraża pełne poparcie dla kontynuowania prac komisjiWelcomes the excellent work of the German parliamentary inquiry committee and expresses its full support for the continuation of that committee's work
Te działania zostały skrytykowane jako "niedostatecznie wiarygodne” lub jako "typowy przejaw niemieckiego strachu”.This action has been criticised for 'not showing much credibility' or for being a 'typical display of German angst'.
Polsko-niemiecki bank danych terminologicznych z dziedziny produkcji i użytkowania pasz.Polish-German Terminology Database in the Field of Production and Use of Feedingstuffs.
Polsko- Niemiecka współpraca militarna po 1989 roku- wybrane aspekty.the polish-german militay cooperation after 1989- chosen aspect
Pozwolę sobie zapewnić pana, panie przewodniczący (i może pan to przekazać, panie Schulz), że obecnie Irlandczycy zniweczyli ten chory produkt niemieckiej prezydencji, który jest nazywany strategią lizbońską, Czechy z zadowoleniem go pogrzebią i wciąż pozostają państwem członkowskim.Let me assure you, Mr President (and you can pass this on, Mr Schulz), that now that the Irish have killed this sick product of the German Presidency that is called the Lisbon Treaty, the Czechs will be happy to bury it and still remain a Member State.
Wpływ warsztatów polsko-niemieckich na wzajemne postrzeganie się dzieci i młodzieży z Polski i Niemiec.The influence of German-Polish workshops on mutual perception of children and youth from Poland and Germany.
Showing page 1. Found 6929 sentences matching phrase "Wyżeł niemiecki krótkowłosy".Found in 3.309 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.