Translations into English:

  • German Shorthaired Pointer   

Example sentences with "Wyżeł niemiecki krótkowłosy", translation memory

add example
Wyżły przodem!Those with hounds, go!
Wyżły, nie zostawać z tyłu!People in charge, don' t fall behind
Wyżły, nie zostawajcie w tyle!Those with hound dogs, don' t fall behind!
Jest krótkowłosyHe is a bit hairless too
Masz kota, krótkowłosy Pers... dwuletni, trzecie z siedmiu żyćYou have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter of seven
Inna będzie lepsza./ (po niemieckuThe other one is better
Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej pomocy państwa przyznanej przez Niderlandy na rzecz ‧ niderlandzkich stacji paliw znajdujących się blisko granicy niemieckiej (Dz.U. L ‧, strApplication for annulment of Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ July ‧ on the State aid implemented by the Netherlands for ‧ Dutch service stations located near the German border (OJ ‧ L ‧, p
Romantyczne korespondencje sztuk. Meluzyna w ujęciu niemieckich romantyków.Romantic correspondences of arts . German Romantics' depictions of Melusine
W czasie dwóch godzin od momentu wygaśnięcia terminu na składanie ofert, niemiecka agencja interwencyjna powiadamia Komisję o otrzymaniu ofertWithin two hours of the expiry of the time limit for the submission of tenders, the German intervention agency shall notify the Commission of tenders received
Paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y jednak prawo do na∏o ̋enia obowiàzku przeliczenia na euro nierozliczonych instrumentów d∏u ̋nych znajdujàcych si ́ w obroRamka ‧ ieodwo∏alnie ustalone kur sy wymiany euro ‧ franków belgijskich (BEF) ‧ marek niemieckich (DEM) ‧ drachm greckich (GRD) ‧ peset hiszpaƒskich (ESP) ‧ franków francuskich (FRF) ‧ funtów irlandzkich (IEP) ‧ lirów w∏oskich (ITL) ‧ franków luksemburskich (LUF) ‧ guldenów holenderskich (NLG) ‧ szylingów austriackich (ATS) ‧ escudo portugalskich (PTE) ‧ marek fiƒskich (FIMox ‧ r revo c a b l y f i xe d e u ro c o nve r s i o n r a t e s ‧ elgian francs ‧ eutsche Mark ‧ reek drachmas ‧ panish pesetas ‧ rench francs ‧ rish pounds ‧ talian lire ‧ uxembourg francs ‧ utch guilders ‧ ustrian schillings ‧ ortuguese escudos ‧ innish markkas
Uzgodnienia na szczeblu krajowym, dotyczące ograniczania produkcji mleka, przyjęte przez byłą Niemiecką Republikę Demokratyczną muszą być utrzymane do dnia ‧ marca ‧ rThe national arrangements for limiting milk production adopted by the former German Democratic Republic must be maintained until ‧ March
Język postępowania: niemieckiLanguage of the case: German
Język skargi: niemieckiLanguage in which the application was lodged: German
Zmiany te dotyczą tylko niemieckiej wersji rozporządzeniaThese corrections concern only the German version of the Regulation
Ochrona świadka koronnego w prawie polskim i niemieckimCrown witness protection in the Polish and German law
Podniesione zarzuty: Naruszenie zasady ‧ ust. ‧, zasady ‧ ust. ‧ i zasady ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji nr ‧/‧ oraz art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady nr ‧/‧, ponieważ Izba Odwoławcza błędnie ustaliła, że zgłaszający nie spełnił wymogów dotyczących tłumaczenia i nie dowiódł prawidłowo ważności, istnienia i zakresu wcześniejszych znaków towarowych, na które się powoływał, a zwłaszcza niemieckiego znaku towarowego nrPleas in law: Infringement of Rules ‧, ‧ and ‧ of Commission Regulation No ‧/‧, thereby also infringing Article ‧(b) of Council Regulation ‧/‧, as the Board of Appeal erred in its finding that the applicant did not fulfil the translation requirement and thereby did not properly substantiate the validity, existence and scope of the earlier trade marks invoked, in particular of German trade mark registration No
Wreszcie sąd odsyłający wskazuje , że w ram ach rzeczywistej kontroli , do której jest zobowiązany na podstawie § 79 ust . 2 IRG , powinien ustalić , czy w dniu , w którym zwrócono się o przekazanie , „ pobyt zwyczajowy ” w rozumieniu § 83b ust . 2 tej samej ustawy S. Kozłowskiego miał miejsce na terytorium niemieckim i czy trwa nadal .Finally , the national court explains that , in the course of the review which it is required to carry out under Paragraph 79 ( 2 ) of the IRG , it is called upon to ascertain whether Mr Kozłowski s habitual residence ’ ‘ ’ within the meaning of Article 83b ( 2 ) of that law was , at the time of the request for surrender , in Germany , and whether it is still there .
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnejCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of common wheat held by the German intervention agency
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do ilości objętych stałymi przetargami na wywóz żyta znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnejCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the quantities covered by standing invitations to tender for the export of rye held by the German intervention agency
z zadowoleniem przyjmuje znakomitą pracę wykonaną przez niemiecką parlamentarną komisję śledczą i wyraża pełne poparcie dla kontynuowania prac komisjiWelcomes the excellent work of the German parliamentary inquiry committee and expresses its full support for the continuation of that committee's work
Te działania zostały skrytykowane jako "niedostatecznie wiarygodne” lub jako "typowy przejaw niemieckiego strachu”.This action has been criticised for 'not showing much credibility' or for being a 'typical display of German angst'.
Choć ogólna zasada równego traktowania obowiązuje w niemieckim prawie pracy , to jednak w szczególności klauzula różnicy wiekowej opiera się na słusznej podstawie , to jest chęci ograniczenia ryzyka ponoszonego przez dobrowolne systemy emer ytalne oraz umożliwienia jego dokładniejszego oszacowania 10 .In particular , although German employment law incorporates the general principle of equal treatment , the age-gap clause is based on a fair reason , namely the limitation of risks assumed by voluntary pension schemes and the aim to make those risks more quantifiable .
Gdyby nie wynalazek profesora Petera Griinberga z niemieckiego ośrodka badawczego Jülich , produkty takie jak 1 pody czy laptopy byłyby duże i niepraktyczne .Products such as i-pods and laptop computers would be bulky and impractical without the invention made by Professor Peter Grünberg of Germany ’ s Jülich Research Centre .
Polsko-niemiecki bank danych terminologicznych z dziedziny produkcji i użytkowania pasz.Polish-German Terminology Database in the Field of Production and Use of Feedingstuffs.
Showing page 1. Found 8340 sentences matching phrase "Wyżeł niemiecki krótkowłosy".Found in 4.848 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.