Translations into English:

  • Allow   
     
    A permission setting that permits a person or domain to add the user to contact lists, see the user's status, or send instant messages to the user.

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

fraza zezwalającaAllow phrase
Prawo z 1999 roku zezwalające osobom niepełnosprawnym na podjecie pracy i jednocześnie utrzymanie ubezpieczenia Medicare i MedicaidTicket to Work and Work Incentives Improvement Act of 1999
zezwalaćcondone; consent; release; permit; admit; let; allow
zezwalać na wykonanieauthorise enforcement
zezwalanie na ruch pociągówauthorising the movement of trains

Example sentences with "Zezwalaj", translation memory

add example
Państwa Członkowskie zezwalają ponadto, na swoim terytorium i na warunkach określonych w ich przepisach wewnętrznych, by dzieci w wieku poniżej trzech lat, zajmujące tylne siedzenia, nie musiały być przytwierdzone za pomocą systemu mocowania, odpowiedniego do ich wysokości i wagi, jeżeli dzieci takie przewożone są w pojeździe, w którym system taki nie jest dostępnyMember States shall also, on their territory and under conditions specified in their national law, allow that children under three years of age occupying rear seats need not be restrained by a restraint system suitable for their height and weight if such children are transported in a vehicle where such a system is unavailable
Państwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków wysyłanych jedynie z zespołu pobierania lub produkcji zarodków znajdującego się w jednym z krajów trzecich uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w art. ‧ i w odniesieniu do którego właściwy organ tego kraju trzeciego może zagwarantować spełnienie następujących warunkówMember States shall only authorise imports of embryos dispatched from an embryo collection or production team situated in one of the third countries appearing on the list referred to in Article ‧ and for which the competent authority of the third country concerned is able to give the guarantees that the following conditions are met
EKES uważa natomiast za możliwe zastosowanie otwartego systemu handlu emisjami (tzn. takiego, który zezwala na wymianę z innymi sektoramiIn contrast, the EESC considers the application of an open emissions trading system (i.e. permitting trading with other sectors) to be possible, offering the advantage of guaranteeing an overall reduction in CO‧ emissions with an appropriate degree of flexibility, while setting limits on possible purchases for vehicle manufacturers
Zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału Państwa Członkowskie ustanawiają, z zastrzeżeniem art. ‧, prawo zezwalające lub zakazujące najmu i użyczenia oryginałów i egzemplarzy powielonych utworów chronionych prawem autorskim oraz innych przedmiotów ochrony określonych w art. ‧ ustIn accordance with the provisions of this Chapter, Member States shall provide, subject to Article ‧, a right to authorise or prohibit the rental and lending of originals and copies of copyright works, and other subject matter as set out in Article
Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ustalającej warunki zatrudnienia skarżącego w zakresie, w jakim ogranicza czas trwania umowy do dwóch lat i ustala jego zaszeregowanie do grupy funkcyjnej III, grupy zaszeregowania ‧, stopnia ‧, a także stwierdzenie niezgodności z prawem art. ‧ WZIP w zakresie w jakim zezwala na zawieranie kolejnych umów na czas określony w ramach ogólnego limitu trzech latAnnulment of the decision of the Council fixing the conditions of the applicant's recruitment in so far as it limits the duration of the contract to two years and classifies him in function group III, grade ‧, step ‧ and a declaration that Article ‧ of the Conditions of Employment of Other Servants is illegal in so far as it authorises successive contracts for a fixed period subject to an overall limit of three years
Przesyłanie Komisji informacji posiadanych w formie dokumentów przez agencje płatnicze lub organy autoryzujące nie jest konieczne: jednakże agencje płatnicze oraz organy zezwalające przechowują oraz udostępniają te informacjeIt shall not be necessary to send to the Commission the information held in documentary form by paying agencies or authorizing bodies: this information shall, however, be kept available by paying agencies or authorizing bodies
Zezwala się na zastosowanie sztywnego tworzywa sztucznego do wykonania szyb niebędących szybą przednią zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG lub regulaminem nr ‧ EKG–ONZ, załącznikrigid plastic glazing is permitted for non-windscreen applications as approved in Council Directive ‧/‧/EEC or in UN-ECE Regulation ‧, Annex
Ze względu na domniemane ryzyko związane z produktami niezatwierdzonymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu ‧ RICE ‧ w produktach z ryżu nałożyła na państwa członkowskie wymaganie, by zezwalały na wprowadzenie do obrotu niektórych produktów z ryżu pochodzących ze Stanów Zjednoczonych jedynie w przypadku, gdy przesyłce towarzyszy oryginalne sprawozdanie analityczne sporządzone przez akredytowane laboratorium wykazujące, że dany produkt nie zawiera genetycznie zmodyfikowanego ryżu ‧ RICE ‧, oraz by prowadziły systematyczne urzędowe pobieranie próbek i analizy każdej przesyłki określonych produktów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych przed ich wprowadzeniem do obrotuIn view of the presumption of risk on products not authorised according to Regulation (EC) No ‧/‧, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on emergency measures regarding the non-authorised genetically modified organism ‧ RICE ‧ in rice products required Member States not to allow the placing on the market of certain rice products originating from the United States unless the consignment is accompanied by an original analytical report issued by an accredited laboratory attesting that the product does not contain genetically modified rice ‧ RICE ‧ and to carry out systematic official sampling and analysis of each consignment of specific products originating from the United States before their placing on the market
Załącznik do niniejszej decyzji ustala wykaz przedsiębiorstw, którym zezwala się na stosowanie substancji kontrolowanych jako czynników ułatwiających procesy chemiczne od dnia ‧ stycznia ‧ rThe Annex to this Decision establishes the list of undertakings for which the use of controlled substance as process agents shall be permitted as of ‧ January
Od chwili zawiązywania się owoców zezwala się na nawadnianie bez nawożeniaNon-fertilising irrigation is authorised from the time of setting
Każde Państwo Członkowskie zapewnia, iż importerzy danych produktów mają równy i nieprzerwany dostęp do kontyngentów taryfowych, o ile zezwala na to saldo odpowiedniego kontyngentuEach Member State shall ensure that importers of the products in question have equal and uninterrupted access to the tariff quotas for as long as the balance of the relevant quota volume so permits
Jednakże dane dotyczące poszczególnych wpisów, których dokonało państwo członkowskie, lub wpisów, w związku z którymi podjęto działania na jego terytorium, mogą być przechowywane dłużej, jeżeli zezwala na to prawo krajoweHowever, data relating to a particular alert which a Member State has issued or to an alert in connection with which action has been taken on its territory may be stored for longer in accordance with national law
Leczonym zwierzętom nie należy zezwalać na spanie w łóżku razem z właścicielami, zwłaszcza dziećmiRecently treated animals should not be allowed to sleep in the same bed as their owners, especially children
Możliwe jest jednakże wprowadzenie przepisów zezwalających na ‧-letnią zwłokę od wejścia w życie przepisów określonych w ust. ‧ dla zastosowania tych przepisów do niezarejestrowanych spółek w Zjednoczonym Królestwie oraz IrlandiiHowever, provision may be made for a delay of five years from the entry into force of the provisions referred to in paragraph ‧ for the application of those provisions to unregistered companies in the United Kingdom and Ireland
W przypadku gdy wpis dokumentu w rejestrze odniesień nie zezwala na bezpośredni dostęp do pełnego tekstu, dlatego że dokument nie jest dostępny w formie elektronicznej, albo gdy zastosowanie mają wyjątki przewidziane w art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧, wnioskodawca może wystąpić o udostępnienie dokumentu na piśmie lub drogą elektroniczną, korzystając z formularza dostępnego na stronie internetowej EuroparlWhere entry of a document in the register of references does not permit direct access to the full text, either because the document is not available in electronic form or because the exceptions provided for in Articles ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧ are applicable, the applicant may apply for access to the document in writing, or using the electronic form available on the Europarl website
Bez uszczerbku dla ustępu ‧ Szwajcaria zezwala na wprowadzanie do obrotu na swoim terytorium materiału siewnego dopuszczonych we Wspólnocie odmian gatunków określonych w prawodawstwie wymienionym w dodatku ‧ sekcjaWithout prejudice to paragraph ‧, Switzerland shall permit the marketing in its territory of seeds of the varieties accepted in the Community in the case of the species referred to in the legislation listed in Section ‧ of Appendix
Bez naruszenia ustępu ‧, środki tymczasowe podjęte na podstawie ustępu ‧ i ‧ zostaną, na żądanie pozwanego, uchylone lub ich skuteczność w inny sposób powstrzymana, jeżeli postępowanie prowadzące do decyzji w przedmiocie sprawy nie zostanie podjęte w rozsądnym terminie określonym przez organy sądowe wprowadzające takie środki, jeżeli prawo Członka na to zezwala lub, w przypadku braku określenia takiego terminu, w terminie nie dłuższym niż ‧ dni roboczych lub ‧ dni kalendarzowych, zależnie od tego, który z nich jest dłuższyWithout prejudice to paragraph ‧, provisional measures taken on the basis of paragraphs ‧ and ‧ shall, upon request by the defendant, be revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member
Podłączenie systemu wykrywania masy/przepełnienia do pojazdu Suwnica bramowa musi być wyposażona w niezawodne urządzenie kontrolne wykrywania przepełnienia, które kiedy podłączone jest do pojazdu musi wydawać sygnał zezwalający na załadunek, o ile czujniki wykrywające przepełnienie komory go nie zablokująConnection of vehicle earth/overfill detection The loading gantry must be equipped with an overfill-detection control unit which, when connected to the vehicle, must provide a fail-safe permission signal to enable loading, providing no compartment-overfill sensors detect a high level
Państwa członkowskie zezwalają spółkom na oferowanie swoim akcjonariuszom wszelkich form udziału w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznych, a w szczególności następujących form udziałuMember States shall permit companies to offer to their shareholders any form of participation in the general meeting by electronic means, notably any or all of the following forms of participation
Obecne przepisy WPRyb zezwalają Komisji jedynie na zawieszenie finansowania wspólnotowego w przypadku nieprzestrzegania zasad dotyczących zdolności połowowejThe current CFP legislation only allows the Commission to suspend Community funding in case of non-compliance with the rules concerning fishing capacity
Odpowiednie wyposażenie zgodne z Konwencją SOLAS zezwala na dokonywanie modyfikacji istniejących statków w czasie napraw głównych, zmian lub zastąpienia sprzętu ratowniczegoThe corresponding SOLAS requirement allows for modifications of existing ships to take place at the time of major repairs, alterations or replacement of life-saving equipment
Nie może dopuszczać ogólnego usprawiedliwienia dyskryminacji bezpośredniej, lecz powinna zezwalać na dyskryminację wówczas, gdy służy to propagowaniu równości i poszanowaniu godności człowiekaIt must not allow a general justification for direct discrimination, but should permit discrimination where it serves to promote equality and respect for human dignity
W konsekwencji powyższego w ‧ r. statkom przedmiotowych państw członkowskich nie należy zezwalać na dokonywanie połowów przełowionych gatunków ryb na danych obszarach, a pozostałe wielkości zatrzymać do odliczenia w latach następnychConsequently, the vessels of those Member States should not be allowed to fish for the species concerned in the relevant areas in ‧ and the remaining quantities to be deducted should be deducted in subsequent years
Wszystkie wspólnotowe statki dokonujące połowów w strefie połowowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zezwalają i ułatwiają wejście na pokład urzędnikom Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnym za inspekcję i monitorowanie działalności połowowej oraz ułatwiają im wypełnianie zadańCommunity vessels fishing in the São Tomé and Príncipe fishing zone shall permit and facilitate the boarding and fulfilment of the tasks of São Tomé and Príncipe officials responsible for the inspection and monitoring of fishing activities
Obszary ziemi uprawnej podlegające systemom, w których zezwala się na produkcję niespożywczą, i faktycznie uprawiane na mocy umów, rejestrowane są gdzie indziej pod D/‧-DArable areas under schemes in which non-food production is allowed and actually grown under contracts are recorded elsewhere under D/‧ to D
Showing page 1. Found 5329 sentences matching phrase "Zezwalaj".Found in 1.109 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.