Translations into English:

  • Allow   
     
    A permission setting that permits a person or domain to add the user to contact lists, see the user's status, or send instant messages to the user.

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

fraza zezwalającaAllow phrase
Prawo z 1999 roku zezwalające osobom niepełnosprawnym na podjecie pracy i jednocześnie utrzymanie ubezpieczenia Medicare i MedicaidTicket to Work and Work Incentives Improvement Act of 1999
zezwalaćcondone; consent; release; permit; admit; let; allow
zezwalać na wykonanieauthorise enforcement
zezwalanie na ruch pociągówauthorising the movement of trains

Example sentences with "Zezwalaj", translation memory

add example
W szczególności i zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych, takie decyzje lub działania powinny być dozwolone wyłącznie, gdy zezwala na nie prawo lub właściwy organ nadzoru, a ponadto powinny podlegać odpowiednim środkom mającym na celu zabezpieczenie zgodnych z prawem interesów osoby, której dane dotycząIn particular, and consistently with general data protection principles, such decisions or actions should be allowed only if expressly authorized by law or by the competent supervisory authority, and should be subject to appropriate measures aimed at safeguarding the data subject's legitimate interests
Zezwala się na wykorzystanie materiałów, a w szczególności papieru lub pieczątek ze specyfikacją handlową pod warunkiem, że druk lub etykietowanie zostało wykonane z nietoksycznego tuszu lub klejuThe use of materials, and particularly of paper or stamps, bearing trade specifications is allowed, provided that the printing or labelling has been done with a non-toxic ink or glue
W tym celu, zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady i wbrew opinii Parlamentu Europejskiego, zezwala się państwom członkowskim na opuszczenie niewielkiego procentu inspekcji, a mianowicie inspekcji ‧ % łącznej liczby statków o priorytecie I (statki, na których przeprowadzenie inspekcji jest obowiązkowe) z wysokim profilem ryzyka oraz inspekcji ‧ % łącznej liczby statków o priorytecie I, innych niż z wysokim profilem ryzykaTo this effect, Member States are allowed, according to the Council's position and contrary to the European Parliament's view, to miss a small percentage of inspections, namely inspections on ‧ % of the total number of Priority I ships (ships due for a mandatory inspection) with a high risk profile and on ‧ % of the total number of Priority I ships other than those with a high risk profile
ramy prawne Wspólnoty odnośnie do ochrony programów komputerowych mogą zatem ograniczać się na wstępie do ustanowienia, że Państwa Członkowskie przyznają programom komputerowym ochronę zgodnie z prawem autorskim taką, jak dziełom literackim, a później określą podmiot i przedmiot ochrony, prawa wyłączności, które osoby podlegające ochronie powinny mieć zapewnione w celu zezwalania lub zakazywania pewnych czynności i okres w którym ochrona będzie stosowanaWhereas the Community
Zgłoszona ponownie koncentracja obejmuje stworzenie wspólnego przedsiębiorstwa nagrań muzycznych Sony BMG, utworzonego ostatecznie po wydaniu przez Komisję w dniu ‧ lipca ‧ r. decyzji zezwalającej na dokonanie koncentracjiThe re-notified concentration comprises the creation of the recorded music joint venture Sony BMG which has been completed following the Commission's clearance decision of ‧ July
Przepisy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ zezwalają od dnia ‧ grudnia ‧ r. na stosowanie dwutlenku siarki i dwusiarczynu potasu do przetwarzania win owocowych produkowanych z owoców innych niż winogrona oraz do przetwarzania jabłecznika, wina z gruszek i miodu pitnegoFrom ‧ December ‧, under the provisions of Regulation (EC) No ‧/‧, sulphur dioxide and potassium metabisulphite are permitted for the processing of fruit wines, made from fruit other than grapes, and also for the processing of cider, perry and mead
W żadnym przypadku nie zezwala się na zmianę celu wizyApplications may not, under any circumstances, result in the purpose of the visa being changed
Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz bydlęcych zarodków odpowiadających gwarancjom określonym w świadectwie zdrowia zwierząt zgodnie z załącznikiem A część I. Dane świadectwo musi towarzyszyć przesyłkom zarodków z państw trzecich lub z części państw trzecich wymienionych w załączniku A częśćMember States shall authorize the importation of bovine embryos conforming to the guarantees laid down in the animal health certificate in accordance with Annex A, Part I. This certificate must accompany consignments of embryos coming from third countries or parts of third countries listed in Annex A, Part
Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz na ich terytorium żywych ryb, ich ikry i gamet do celów hodowlanych tylko w przypadku gdyMember States shall authorise the importation into their territory live fish, their eggs and gametes for farming only if
Art. ‧ ust. ‧ Traktatu zezwala na przyjęcie wspólnotowych środków dla wspierania działań służących osiągnięciu celu, jakim jest zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć w dziedzinach innych niż zatrudnienieArticle ‧ of the Treaty permits the adoption of Community measures in order to support and promote the objective of combating discrimination on grounds of sex beyond the field of employment
Pomimo, że oczekuje się wywozu całości produkcji od przedsiębiorstw działających w ramach systemów EOU/EPZ, rząd Indii zezwala, aby jednostki te sprzedawały część swojej produkcji na rynku krajowym na określonych warunkachAlthough companies operating within the EOU/EPZ scheme are normally expected to export their entire production, the GOI does allow these units to sell a part of their production on the domestic market under certain conditions
Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki wyłącznie żywego drobiu i jaj wylęgowych, żywych ptaków bezgrzebieniowych i ich jaj wylęgowych, świeżego mięsa drobiowego, świeżego mięsa z ptaków bezgrzebieniowych lub dzikiego ptactwa utrzymywanego przez człowieka i dzikiego ptactwa łownego, produktów i wyrobów mięsnych zawierających, lub składających się z mięsa dowolnego z wymienionych gatunków oraz jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jeżeli pochodzą lub zostały przywiezione z regionu Stanów Zjednoczonych Ameryki podanego w ZałącznikuMember States shall only authorise the importation from the United States of America of live poultry and hatching eggs thereof, live ratites and hatching eggs thereof, fresh meat of poultry, ratites, farmed and wild feathered game, meat products and meat preparations consisting of or containing meat of any of those species and of eggs for human consumption, if they originate in, or come from, the region of the United States of America as described in the Annex
Obecne przepisy dotyczące przywozu soku winogronowego oraz moszczy do Wspólnoty, biorąc pod uwagę zwłaszcza nieregularność tego przywozu zarówno pod względem ilości i częstotliwości oraz miejsca przywozu i pochodzenia tych produktów, nie zezwalają na wyliczenie reprezentatywnej zryczałtowanej wartości celnej w celu weryfikacji rzeczywistej wartości ceny importowejThe current features of the arrangements for importing grape juices and musts into the Community, in particular the irregularity of such imports, in terms of both volume and frequency and the places of import and the origin of these products, do not permit the calculation of representative flat-rate import values to verify the actual amount of the import price
Państwa członkowskie UE, stosujące wspólne działanie przyjęte przez Radę Unii Europejskiej w dniu ‧ września ‧ r. w sprawie Misji Obserwacyjnej UE w Acehu (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM), dołożą starań, w zakresie, w jakim zezwalają na to ich wewnętrzne systemy prawne, by w miarę możliwości odstąpić od roszczeń w stosunku do Królestwa Tajlandii dotyczących uszkodzenia ciała lub śmierci członka ich personelu bądź szkody lub utraty jakiegokolwiek należącego do nich mienia używanego przez AMM, jeżeli takie uszkodzenie ciała, śmierć, szkoda lub utrataThe EU Member States applying the Joint Action adopted by the Council of the European Union on ‧ September ‧ on the EU Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission- AMM) will endeavour, insofar as their internal legal systems so permit, to waive as far as possible claims against the Kingdom of Thailand for injury, death of their personnel, or damage to, or loss of, any assets owned by themselves and used by the AMM if such injury, death, damage or loss
Zezwala się na otwory włazowe, jednak w grodziach innych, niż gródź zderzeniowa, pod warunkiem, że są przykręcone w sposób wodoszczelnyManholes are permitted, however, in bulkheads other than the collision bulkhead, on condition that they are bolted in a watertight manner
Decyzja XIX/‧ stron protokołu montrealskiego zezwala na produkcję i konsumpcję niezbędną dla zaspokojenia potrzeb wynikających z niezbędnych zastosowań substancji kontrolowanych wymienionych w załącznikach A, B i C (substancje z grup ‧ i III) do protokołu montrealskiego do celów laboratoryjnych i analitycznych wymienionych w załączniku ‧ do sprawozdania z siódmego spotkania stron, z zastrzeżeniem warunków określonych w załączniku ‧ do sprawozdania z szóstego spotkania stron oraz decyzji VII/‧, XI/‧ i XV/‧ stron protokołu montrealskiegoDecision XIX/‧ of the Parties to the Montreal Protocol authorises the production and consumption necessary to satisfy essential uses of controlled substances listed in Annexes A, B and C (Group ‧ and ‧ substances) of the Montreal Protocol for laboratory and analytical uses as listed in Annex ‧ to the report of the Seventh Meeting of the Parties, subject to the conditions set out in Annex ‧ to the report of the Sixth Meeting of the Parties, as well as Decisions VII/‧, XI/‧ and XV/‧ of the Parties to the Montreal Protocol
w przypadkach, w których przepisy art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE zezwalają na obciążenie kosztami związanymi z przygotowaniem i przeprowadzeniem łączenia UCITS przejmowane lub UCITS przejmujące lub posiadaczy ich jednostek uczestnictwa – informacje na temat sposobu podziału tych kosztówin cases where Article ‧ of Directive ‧/‧/EC permits costs associated with the preparation and the completion of the merger to be charged to either the merging or the receiving UCITS or any of their unit-holders, details of how those costs are to be allocated
Program kredytu eksportowego wymieniony wyżej w lit. g) jest oparty na sekcjach ‧ i ‧A Ustawy o regulacji bankowości z ‧ r., która zezwala Bankowi Rezerw Indii (Reserve Bank of India, RBI) na kierowanie bankami komercyjnymi w dziedzinie kredytów eksportowychThe Export Credit Scheme specified above under (g) is based on Sections ‧ and ‧A of the Banking Regulation Act ‧, which allows the Reserve Bank of India (RBI) to direct commercial banks in the field of export credits
Orzeczenie sądu handlowego zezwala na dokonanie przejęcia, zakazując jednocześnie, do września ‧ roku, dokonywania zwolnień z przyczyn ekonomicznych, jak również cesji aktywów spółkiThe judgment of the commercial court authorising the operation prohibited until September ‧ any economic layoffs or asset disposals
Państwa członkowskie zezwalają na przywóz do Wspólnoty produktów, o których mowa w art. ‧, jedynie pod warunkiem że są do nich dołączone wyniki testu analitycznego na obecność histaminy, przeprowadzonego w Brazylii przed wysłaniem produktów, wskazującego na to, że poziomy histaminy w danych produktach są niższe od limitów ustanowionych w rozporządzeniu (WE) nrMember States shall authorise the import into the Community of products referred to in Article ‧ only if they are accompanied by the results of an analytical test for histamine carried out in Brazil before consignment which reveals histamine levels below the limits set by Regulation (EC) No
właściwe jest wyraźne rozróżnienie między umową o uczestnictwo w systemie lub zezwalającą na korzystanie z systemu a dostarczaniem samego wyposażenia technicznego; przy czym to ostatnie podlega normalnemu prawu zobowiązań, umożliwiając w ten sposób sprzedawcy systemu żądania zwrotu kosztów bezpośrednich w przypadku rozwiązania umowy o uczestnictwo lub podpisania umowy zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzeniaWhereas a clear distinction between a contract for participation in or allowing for use of a system and the supply of the technical equipment itself is appropriate, the latter being subject to normal contract law, thus allowing a system vendor to claim his direct costs in the case of the termination of a participation or subscription contract in accordance with the provisions of this Regulation
O ile zezwala na to odnośne ustawodawstwo Umawiających się Stron, korzyści z ochrony przyznanej na podstawie niniejszej Umowy rozszerza się na osoby fizyczne i prawne, federacje, stowarzyszenia i organizacje producentów, podmioty gospodarcze lub konsumentów, mających swoją siedzibę na terytorium drugiej Umawiającej się StronyInsofar as the relevant legislation of the Contracting Parties permits, the benefit of the protection afforded by this Agreement shall extend to natural and legal persons, federations, associations and organisations of producers, traders or consumers whose head offices are located in the territory of the other Contracting Party
Z zastrzeżeniem ust. ‧, w okresie, o którym mowa w art. ‧c, państwa członkowskie zezwalają każdemu operatorowi statków powietrznych na wykorzystanie CER i ERU z działań projektowychSubject to paragraph ‧, during each period referred to in Article ‧c, Member States shall allow each aircraft operator to use CERs and ERUs from project activities
Mam pisemny nakaz od...Ministra Spraw Wewnętrznych zezwalający na nasz udział " nieoficjalnie "I have a written order from... the Public Minister... authorising our participation...... " unofficially "
Dyrektywa ‧/‧/EWG zezwala na obrót elitarnym materiałem siewnym, kwalifikowanym materiałem siewnym i handlowym materiałem siewnym niektórych gatunków roślin pastewnychDirective ‧/‧/EEC allows the marketing of basic seed, certified seed and commercial seed of certain species of fodder plants
Showing page 1. Found 5616 sentences matching phrase "Zezwalaj".Found in 2.458 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.