Translations into English:

  • greek alphabet   

Example sentences with "alfabet grecki", translation memory

add example
Pierwsza litera greckiego alfabetuThe first letter of the Greek alphabet
Projekty banknotów zawierajà ponadto:-* nazw ́ waluty w alfabecie ∏aciƒskim (EURO) i greckim (EYRVThe other main design features of the banknotes are:-* the name of the currency-- euro-- in both the Latin (EURO) and Greek (EYPΩ) alphabets
W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako EURO oraz ΕΥΡΩ, tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckimConsistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
Nazwa waluty zapisana alfabetem łacińskim ( EURO ) i greckim ( EYPΩ ) .The name of the currency written in both the Latin ( EURO ) and the Greek ( EYPΩ ) alpha bets .
Wizerunek otaczają – zapisane alfabetem greckim – napis ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. oraz nazwa emitującego państwa ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑAround the image it is written in Greek ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. and the issuing country ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
nazwę waluty w alfabecie łacińskim i greckimthe name of the currency in the Roman and Greek alphabets
Konwersja znaków alfabetu łacińskiego na greckieConverts a Latin character to a Greek symbol
W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako „EURO » oraz „ΕΥΡΩ », tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckimConsistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ anuary ‧ only identify the name of the single currency as the « EURO » and the « ΕΥΡΩ », i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
ISO/IEC ‧ Informatyka-‧-bitowe jednobajtowe zestawy znaków graficznych-część ‧: alfabet łaciński/greckiISO/IEC ‧ Information technology-‧ bit single-byte coded graphic character sets-Part ‧: Latin/Greek alphabet
miejscowienie oraz wielkość słów i liczb Nazwa wspólnej waluty ma się znaleźć raz na przedniej i raz na odwrotnej stronie banknotu, zapisana alfabetem łacińskim (EURO) i greckim (EYPΩocation and size of words and numerals The name of the single currency will appear once on each side of the banknotes, in both the Latin and Greek alphabets, i.e. EURO and EYPΩ
Omega jest ostatnią literą greckiego alfabetuOmega being the last letter of the Greek alphabet
To druga litera greckiego alfabetuThe second letter of the Greek alphabet
obciążenie Republiki Greckiej kosztami postępowaniaorder the Hellenic Republic to pay the costs
Kształcenie nauczycieli za gr anicInitial teacher education abroad
MOTOE podniosła , że art . 49 kodeksu drogowego narusza zawartą w greckiej konstytucji zasadę bezstronności organów administracji oraz art . 82 WE i 86 WE .MOTOE submitted that Artic le 49 of the Road Traffic Code infringes the principle of impartiality on the part of the administrative authorities contained in the Greek constitution as well as Articles 82 EC and 86 EC .
Paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y jednak prawo do na∏o ̋enia obowiàzku przeliczenia na euro nierozliczonych instrumentów d∏u ̋nych znajdujàcych si ́ w obroRamka ‧ ieodwo∏alnie ustalone kur sy wymiany euro ‧ franków belgijskich (BEF) ‧ marek niemieckich (DEM) ‧ drachm greckich (GRD) ‧ peset hiszpaƒskich (ESP) ‧ franków francuskich (FRF) ‧ funtów irlandzkich (IEP) ‧ lirów w∏oskich (ITL) ‧ franków luksemburskich (LUF) ‧ guldenów holenderskich (NLG) ‧ szylingów austriackich (ATS) ‧ escudo portugalskich (PTE) ‧ marek fiƒskich (FIMox ‧ r revo c a b l y f i xe d e u ro c o nve r s i o n r a t e s ‧ elgian francs ‧ eutsche Mark ‧ reek drachmas ‧ panish pesetas ‧ rench francs ‧ rish pounds ‧ talian lire ‧ uxembourg francs ‧ utch guilders ‧ ustrian schillings ‧ ortuguese escudos ‧ innish markkas
Pomoc na rzecz rolników greckich, których uprawy doznały strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami klimatycznymi (mróz, śnieg, wiatr)- zmiana danych technicznych w sprawie NSupport for Greek farmers who have suffered from bad weather (frost, snow, wind), amendment to technical aspects of N
Zwołam wszystkich greckich królów wraz z ich armiamiI want all the kings of Greece and their armies
Rząd greckiGreek government
Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia ‧ listopada ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice GreckiejOrder of the President of the Court of ‧ November ‧- Commission of the European Communities v Hellenic Republic
W art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/EWG istotnie przewiduje się, że [...] niezależnie od obowiązku zbycia stoczni w drodze sprzedaży, o której mowa w akapicie ‧, rząd grecki ma prawo zachować ‧ % pakietu większościowego w jednej stoczni, jeżeli jest to uzasadnione interesami obronnościArticle ‧ of the Directive ‧/‧/EEC indeed provides that Notwithstanding the obligation to dispose of the yards by sale referred to in paragraph ‧, the Greek Government shall be allowed to maintain a ‧ % majority holding in one of the yards if justified by defence interests
Dotyczy: nieprawidłowości w funkcjonowaniu Greckiego Krajowego Centrum Krwiodawstwa (EKEASubject: Operational shortcomings of the Greek National Centre for Blood Donation (EKEA
H: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w traktatach- przystąpienie Republiki Greckiej (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strH: Act concerning the conditions of accession and the adjustments to the Treaties- Accession of the Hellenic Republic (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Terytorium Republiki GreckiejThe territory of the Hellenic Republic
Sprawa C-‧/‧: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia ‧ maja ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice GreckiejCase C-‧/‧: Order of the President of the Court of ‧ May ‧- Commission of the European Communities v Hellenic Republic
Showing page 1. Found 5855 sentences matching phrase "alfabet grecki".Found in 7.354 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.