Translations into English:

  • greek alphabet   

Example sentences with "alfabet grecki", translation memory

add example
To druga litera greckiego alfabetuThe second letter of the Greek alphabet
W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako „EURO » oraz „ΕΥΡΩ », tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckimConsistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ anuary ‧ only identify the name of the single currency as the « EURO » and the « ΕΥΡΩ », i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
miejscowienie oraz wielkość słów i liczb Nazwa wspólnej waluty ma się znaleźć raz na przedniej i raz na odwrotnej stronie banknotu, zapisana alfabetem łacińskim (EURO) i greckim (EYPΩocation and size of words and numerals The name of the single currency will appear once on each side of the banknotes, in both the Latin and Greek alphabets, i.e. EURO and EYPΩ
nazwę waluty w alfabecie łacińskim i greckimthe name of the currency in the Roman and Greek alphabets
ISO/IEC ‧ Informatyka-‧-bitowe jednobajtowe zestawy znaków graficznych-część ‧: alfabet łaciński/greckiISO/IEC ‧ Information technology-‧ bit single-byte coded graphic character sets-Part ‧: Latin/Greek alphabet
Konwersja znaków alfabetu łacińskiego na greckieConverts a Latin character to a Greek symbol
Omega jest ostatnią literą greckiego alfabetuOmega being the last letter of the Greek alphabet
Pierwsza litera greckiego alfabetuThe first letter of the Greek alphabet
W zgodzie z powyższym pozostaje to, że banknoty euro, które za zgodą EBC emitowane są przez EBC oraz KBC uczestniczących Państw Członkowskich od ‧ stycznia ‧ r. wskazują na nazwę jednolitej waluty jako EURO oraz ΕΥΡΩ, tzn. na nazwę waluty w alfabecie łacińskim oraz greckimConsistent with the foregoing, the euro banknotes which the ECB has authorised to be issued by the ECB and the NCBs of participating Member States since ‧ January ‧ only identify the name of the single currency as the EURO and the ΕΥΡΩ, i.e. the name of the currency in the Roman and Greek alphabets
Projekty banknotów zawierajà ponadto:-* nazw ́ waluty w alfabecie ∏aciƒskim (EURO) i greckim (EYRVThe other main design features of the banknotes are:-* the name of the currency-- euro-- in both the Latin (EURO) and Greek (EYPΩ) alphabets
Wizerunek otaczają – zapisane alfabetem greckim – napis ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. oraz nazwa emitującego państwa ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑAround the image it is written in Greek ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ/‧ ΧΡΟΝΙΑ/‧ Π.Χ./‧ Μ.Χ. and the issuing country ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
W imieniu Rządu Republiki GreckiejFor the Government of the Hellenic Republic
Niniejszy protokół sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwa tysiące dziewiątego, w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim oraz chińskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczneThis Protocol is drawn up at Brussels, on the thirty-first day of March in the year two thousand and nine, in duplicate, in the Bulgarian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish and Chinese languages, each of these texts being equally authentic
Niniejsze Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: duńskim, niderlandzkim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim. Wszystkie teksty są jednakowo autentyczneThis Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic
cudzoziemcom greckiego pochodzenia (z wyjątkiem obywateli Albaniialiens of Greek descent (except Albanian nationals
Język postępowania: greckiLanguage of the case: Greek
Grecki program jest wdrażany od roku, a jego trzyletni odpowiednik w Irlandii - od około pięciu miesięcy.The Greek programme has been running for one year and its counterpart in Ireland for about five months of the three years of the programme.
Jeżeli Komisja pomimo to uważa, że ten środek stanowi pomoc państwa, władze greckie stoją na stanowisku, że jest to pomoc na zamknięcie zgodna ze wspólnym rynkiem na podstawie art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWGShould the Commission nevertheless consider that this measure constitutes aid, Greece considers that it is compatible closure aid according to Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC
Nie chodzi tu o przekazywanie pieniędzy podatników z Niemiec, Francji, Włoch czy z jakiegokolwiek innego kraju do greckiej szkatuły.It is not about transferring money from taxpayers in Germany, France, Italy or any other country into Greece's coffers.
decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. upoważniająca Republikę Federalną Niemiec oraz Republikę Grecką do ograniczenia obrotu materiałem siewnym niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i zmieniająca niektóre decyzje upoważniające Republikę Federalną Niemiec do ograniczenia obrotu materiałem siewnym niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧), zmienionaCommission Decision ‧/EEC of ‧ December ‧ authorising the Federal Republic of Germany and the Hellenic Republic to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species and amending certain Decisions authorising the Federal Republic of Germany to restrict the marketing of seed of certain varieties of agricultural plant species (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧), as amended by
Początkowo Komisja przesyłała te uwagi władzom greckim, aby się do nich ustosunkowały, sygnalizując im w ten sposób, że przyjęła uwagi zgłoszone po upływie jednego miesiącaInitially, the Commission has forwarded these submissions to Greece for comments and thereby signalled to Greece that the Commission has accepted these submissions made after the expiration of the one month period
Republika Grecka wnosi o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji także w tym zakresie, zarzucając, że Komisja popełniła błąd w ustaleniu stanu faktycznego, dokonując błędnej oceny okoliczności faktycznych sprawy oraz nie biorąc pod uwagę istotnych okoliczności sprawy, a także niedostatecznie uzasadniła swoją decyzjęThe Hellenic Republic asks that the contested decision be annulled and on that limb it is maintained that the Commission erred as to the facts, wrongly assessed the factual circumstances, ignored crucial evidence and gave erroneous reasons for its decision
Dotyczy: fałszowania historii Europy w greckim podręczniku szkolnymSubject: Distortion of European history by Greek school textbook
Skarga Komisji dotyczy braku przyjęcia i wprowadzenia przez Republikę Grecką systemu ścisłej ochrony gada Vipera schweizeri (żmija) na wyspie MilosThe Commission's action relates to the failure on the part of the Greek Government to establish and apply a system of strict protection for the species of reptile Vipera schweizeri (viper) on the island of Milos
W ramach umów zawartych przez HSY z przedsiębiorstwem Organizacja Kolei Greckich (OSE) i przedsiębiorstwem Koleje Elektryczne Ateny-Pireus (ISAP), dotyczących dostawy taboru szynowego, ETVA udzielił gwarancji w odniesieniu do płatności zaliczkowych i zabezpieczenia należytego wykonania umów (zwanych dalej gwarancjami zwrotu przedpłaty lub gwarancjami zwrotu zaliczki). ETVA wystawił gwarancje zwrotu przedpłaty w odniesieniu do umowy z ISAP w lutym ‧ i w styczniu ‧ r. oraz gwarancje w odniesieniu do umowy z OSE w sierpniu ‧ r. ETVA następnie otrzymał odpowiednie regwarancje od państwaIn the framework of contracts that HSY concluded with Hellenic Railway Organization (OSE) and Athens-Piraeus Electric Railways (ISAP) concerning the supply of rolling stock, ETVA granted guarantees for advance payments and good performance (hereinafter down payment guarantees or advance payment guarantees). ETVA issued the advance payment guarantees in relation to the ISAP contract in February ‧ and January ‧ and the guarantees in relation to the OSE contract in August ‧. ETVA in turn received corresponding counter-guarantees from the State
Showing page 1. Found 5310 sentences matching phrase "alfabet grecki".Found in 1.906 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.