Translations into English:

  • alcoholism   
    (noun   )

Example sentences with "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)", translation memory

add example
Problem alkoholizmu wśód osób skazanych na przykładzie oddziału terapeutycznego w zakładzie karnym we Wronkach.Problem of alkoholism among convitss on the example of therapeutic ward in Wronki prison
Wpływ alkoholizmu w rodzinie na życie dorosłe dzieckaThe impact of alcoholic problems in a family on the adult life of a child
Literacka funkcjonalizacja motywu alkoholizmu w prozie Marka Hłaski z lat pięćdziesiątychLiterary functionalism of the motif of alcoholism in the prose of Marek Hlasko in the 1950's
Dlaczego mamy proponować wyższe podatki od napojów alkoholowych, gdy oczywiste jest, że alkoholizm jest najbardziej rozpowszechniony w krajach, gdzie podatki są najwyższe?Why recommend higher taxes on alcoholic beverages when it is clear that alcoholism is worst in countries with very high taxes?
alkoholizm wśród młodzieży jako choroba i zjawisko społecznealcoholism among young peopl as a disease and a social phenomenon.
Alkoholizm wśród gimnazjalistówAlcoholism among lower high school students
Alkoholizm a niepowodzenia w szkoleAlcoholism vs. failures at school
Są ludzie, którzy twierdzą, że jednym ze sposobów leczenia alkoholizmu jest zakaz reklamy.On the one hand, you have people saying that one of the cures for alcoholism is to ban advertising.
Problem narkomanii i alkoholizm w powiecie kościańskim.The problem of drug addiction and alcoholism in the district of Kościan.
Zjawisko alkoholizmu kobiet a ich wizerunek na przełomie XX i XXI wieku.Female alcoholism and their image at the turn of the twenty first century.
jednocześnie wzywa Komisję do wspierania popularyzacji takich narzędzi, jak test identyfikujący zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu AUDIT opracowany przez Światową Organizację Zdrowia, które umożliwiają szybką identyfikację osób zagrożonych alkoholizmem, zanim jeszcze osoby te uświadomią sobie problem alkoholowy; podkreśla, że przeprowadzona w odpowiednim czasie dyskusja pomiędzy lekarzem a pacjentem stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi umożliwiających informowanie pacjentów o zagrożeniach wynikających z ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz wspieranie koniecznych zmian zachowania osób doświadczających problemów związanych z alkoholem; wzywa państwa członkowskie do wspierania specjalizacji lekarzy (internistów) w zakresie problemów i zaburzeń alkoholowych oraz odpowiednich interwencjiAt the same time, asks the Commission to promote the spread of instruments such as the AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) developed by WHO, which allow the quick identification of people who are at risk even before they acknowledge having a problem with alcohol; points out that timely informal discussion between general practitioners and patients is one of the most efficient tools to inform patients about the risks linked to hazardous and harmful consumption of alcohol and to promote the necessary behavioural changes in problem drinkers; calls on Member States to support the qualification of doctors (GPs) on alcohol problems and disorders and adequate interventions
Pytanie ‧ (Erna Hennicot-Schoepges): Zwalczanie spożycia niskoprocentowych napojów dla młodzieży (alcopops) oraz alkoholizmu wśród młodzieżyQuestion ‧ (Erna Hennicot-Schoepges): Fight against alcopops and alcoholism among children and adolescents
Alkoholizm jako choroba rodziny w literaturze pedagogiczno-psychologicznejAlcoholism as a disease of a family in pedagogical and psychological literature
Funkcjonowanie młodzieży w rodzinie dotkniętej alkoholizmemFunctioning of adolescents in the family affected by alcoholism
Polskie Towarzystwo Walki z Alkoholizmem "Trzeźwość" (1919-1951).Polish Society To Fight Against Alcoholism "Temperance" (1919-1951).
Alkoholizm jako problem społeczny (na przykładzie gminy i miasta Odolanów)Alcoholism as a social problem (on the bases of Odolanow)
Problem alkoholizmu wśród dzieci i młodzieży mieszkającej na osiedlu Podgórz w Toruniu.The problem of alcoholism among the children and the teenagers living in the Podgórz estate in Toruń.
Alkoholizm ojca w rodzinieFather's alcoholism in the family
(FR) Panie przewodniczący! Prezentacja sprawozdania z własnej inicjatywy pana posła Foglietta spotkała się z komentarzami mogącymi sugerować, że wszyscy członkowie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) - Europejskich Demokratów nie doceniają wagi problemu alkoholizmu.(FR) Mr President, the presentation of Mr Foglietta's own-initiative report has provoked comments that could suggest that all members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats underrate the serious problem of alcoholism.
Działania państwa na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowiState's actions against alcoholism
Alkoholizm rodziców i jego wpływ na psychospołeczne funkcjonowanie dziecka.Parental alcoholism and its influence on the psychosocial functioning of the child
Alkohol i alkoholizm w świetle opinii uczniów szkoły podstawowejAlcohol and alcoholism in light of opinion of pupil primary school
Alkoholizm dzisiaj jako problem społecznyThe Alcoholism Today as a Social Problem.
Alkoholizm wśród młodych kobiet (25-35) zajmujących wyższe stanowiska kierownicze.Alcoholism among young woman (25-35) in upper management positions.
Problem alkoholizmu i innych uzależnień w służbie funkcjonariuszy Policji w Gnieźnie (w pierwszej dekadzie nowego stulecia)The problem of alcoholism and another addictions in the service of police officers in Gniezno (in the first decade of the new century)
Showing page 1. Found 228 sentences matching phrase "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)".Found in 0.232 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.