Translations into English:

  • alcoholism   
    (noun   )

Example sentences with "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)", translation memory

add example
Toby, powody przez które znalazłeś się tutaj-- alkoholizm i przejechanie córki Brockwellów, nie możemy ci teraz pomóc, ale myślimy... że to w dużej mierze nasza winaToby, the reasons you' re in here, the-- the alcoholism and the hitting the little Brockwell girl, your mother and I can' t help but think that we' re... to blame for so much of it
Popadł w alkoholizm i zrujnował sobie zdrowie.He was given to drinking and ruined his health.
Należy przypuszczać, że sytuacja ta doprowadzi do wyjątkowo szkodliwych następstw społecznych, takich jak wzrost przestępczości, alkoholizm, narkomania czy patologie rodzinne.It should be assumed that this situation will lead to exceptionally harmful social consequences, such as a rise in crime, alcoholism, drug abuse and problem families.
Alkoholizm jako zjawisko społeczne współczesnych czasówAlcoholism as phenomenon of social modern time
(FR) Panie przewodniczący! Prezentacja sprawozdania z własnej inicjatywy pana posła Foglietta spotkała się z komentarzami mogącymi sugerować, że wszyscy członkowie Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów) - Europejskich Demokratów nie doceniają wagi problemu alkoholizmu.(FR) Mr President, the presentation of Mr Foglietta's own-initiative report has provoked comments that could suggest that all members of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats underrate the serious problem of alcoholism.
Alkoholizm jako problem społecznyAlcoholism as a social problem
Alkoholizm wśród młodych kobiet (25-35) zajmujących wyższe stanowiska kierownicze.Alcoholism among young woman (25-35) in upper management positions.
Zobowiązanie do leczenia odwykowego-wybrane uwarunkowania organizacyjno-prawne w świetle Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.personal obligation to treatment of alcohol withdrawal - chosen terms of legal and organizational conditions in the light of regulation to the Upbringing in Sobriety and Alcoholism Prevention Act
Alkoholizm, świadomość i profilaktyka zagrożeń wśród młodzieży gimnazjumAlcoholism, Awareness and Prevention Against Risks Among Lower Secondary School Teenagers
Alkoholizm i próby walki z nałogiem na przykładzie zdrowiejących alkoholików. Studia przypadków zdrowiejących alkoholikówAlcoholism and overcoming one's alcohol addiction on the example of recovering alcoholics. The case studies of recovering alcoholics
Środowisko rodzinne a zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży otwockiejThe family environment and alcoholism phenomenon among the young people in the town of Otwock.
W porządku- alkoholizm nie jest czymś z czym się obnosiszOkay, alcoholism you don' t wanna advertise
Ochrona młodych ludzi wymaga więcej działań, podobnie jak traktowanie alkoholizmu jako poważnej choroby dotykającej wszystkich w otoczeniu osoby na nią cierpiącej.The protection of young people deserves better, as does the treatment of alcoholism as a serious illness affecting everyone close to the person concerned.
Problem alkoholizmu w województwie Wielkopolskim - wybrane środki zaradcze i profilaktykaThe problem of alcoholism in the province Wielkopolska - selected remedies and prevention
Zjawisko alkoholizmu w świadomości młodzieży licealnejAlcohol abuse in the consciousness of high school youth
Alkoholizm w społeczeństwie współczesnym - studium przypadku na przykładzie miasta GnieznoAlkoholism in a modern society - case studie on the basis of the city of Gniezno
Alkoholizm jako jedna z przyczyn przemocy w rodzinieAlcoholism as one of the causes of domestic violence
Wronki. Problemy społeczne młodzieży małego miasta ze szczególnym uwzględnieniem alkoholizmu wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej.Wronki. Social problems, especially problem of alcoholism of the studying youth living in the small town.
Alkoholizm dzisiaj jako problem społecznyThe Alcoholism Today as a Social Problem.
Działalność gminy Wyszków w zakresie rozwiązywania problemów alkoholizmuActivities Wyszkow in solving the problems of alcoholism
ostrym zatruciem alkoholem, alkoholizmemAcute alcohol intoxication, alcoholism
jednocześnie wzywa Komisję do wspierania popularyzacji takich narzędzi, jak test identyfikujący zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu AUDIT opracowany przez Światową Organizację Zdrowia, które umożliwiają szybką identyfikację osób zagrożonych alkoholizmem, zanim jeszcze osoby te uświadomią sobie problem alkoholowy; podkreśla, że przeprowadzona w odpowiednim czasie dyskusja pomiędzy lekarzem a pacjentem stanowi jedno z najskuteczniejszych narzędzi umożliwiających informowanie pacjentów o zagrożeniach wynikających z ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz wspieranie koniecznych zmian zachowania osób doświadczających problemów związanych z alkoholem; wzywa państwa członkowskie do wspierania specjalizacji lekarzy (internistów) w zakresie problemów i zaburzeń alkoholowych oraz odpowiednich interwencjiAt the same time, asks the Commission to promote the spread of instruments such as the AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) developed by WHO, which allow the quick identification of people who are at risk even before they acknowledge having a problem with alcohol; points out that timely informal discussion between general practitioners and patients is one of the most efficient tools to inform patients about the risks linked to hazardous and harmful consumption of alcohol and to promote the necessary behavioural changes in problem drinkers; calls on Member States to support the qualification of doctors (GPs) on alcohol problems and disorders and adequate interventions
Alkoholizm kobiet jako zjawisko społeczneWomen alcoholism as a social phenomenon
Alkoholizm w rodzinie. Wiedza nauczycieli przedszkoli i klas 1-3 szkół podstawowych oraz działania wspierające obu tych placówek.Alcoholism in the Family. Knowledge of Teachers of Kindergarten and Grades 1-3 of Elementary School and Assisting Help of Both of these Institutions
Alkoholizm kobiet jako problem społeczny. Studium na podstawie wybranej literatury przedmiotuAlcoholism as a social problem. Study based on the selected litetature
Showing page 1. Found 227 sentences matching phrase "alkoholizm (nałóg picia alkoholu)".Found in 0.648 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.