Translations into English:

  • directional antenna   

Example sentences with "antena kierunkowa", translation memory

add example
W ślepych korytarzach oświetlenie dolne powinno być wykonane w postaci strzałek rozmieszczonych w odstępach nie większych niż ‧ m lub w postaci równoważnych wskaźników kierunkowych wskazujących kierunek drogi ewakuacjiIn dead-end corridors, the ‧ shall have arrows placed at intervals of no more than ‧ m, or equivalent direction indicators, pointing in the direction of the escape route
Uwzględniając, że programowanie może być korygowane w razie konieczności oraz w szczególności pod koniec każdego okresu stosowania wieloletnich programów kierunkowychTo this end, it may be revised as necessary and in particular at the end of each period of application of the multiannual guidance programmes
pole promieniowania, w którym fluencja oraz jej dystrybucja kierunkowa i energii są takie same, jak w rozciągłym polu, ale fluencja jest jednokierunkowaa radiation field in which the fluence and its directional and energy distribution are the same as in the expanded field, but the fluence is unidirectional
We współpracy z Europolem Frontex rozpoczął też przygotowywanie kierunkowej oceny ryzyka prawdopodobnego wykorzystania niepewnej sytuacji politycznej przez sieci przestępcze i terrorystyczne, a także monitorowanie napływów nielegalnych migrantów.Frontex, together with Europol, has also started preparing a targeted risk assessment of potential exploitation of the volatile political situation by criminal and terrorist networks, and monitoring irregular migration flows.
Zawory kierunkowe ustawia się w położeniu pobierania ciągłego próbek, które poprzednio kierowane były do atmosfery, a teraz przez sondy S‧ i S‧ są kierowane do toreb Sa i SbThe diversion valves are set to collect the samples, which have previously been directed towards the atmosphere, continuously through probes S‧ and S‧ in bags Sa and Sb
pole pochodzące z aktualnego pola, gdzie fluencja i jej dystrybucja kierunkowa i energii mają takie same wartości dla odnośnej objętości, jak w obecnym polu w punkcie odniesieniaa field derived from the actual field, where the fluence and its directional and energy distributions have the same values throughout the volume of interest as in the actual field at the point of reference
Ustawienie kierunkoweOrientation
Zgodnie z tą procedurą doboru od kandydatów wymagane jest pełne wykształcenie wyższe potwierdzone dyplomem lub wykształcenie kierunkowe na równorzędnym poziomieThe selection procedure requires applicants to have a full university education, evidenced by a diploma, or professional training of an equivalent level
Metoda symulacji fałdowania białek oparta na statystyce kierunkoweja directional statystics-based method for the protein folding simulation
Faks (wraz z numerami kierunkowymiFax (with STD code
Luksemburg : Nauczyciele szkółrednich mog ukoczyć kształcenie kierunkowe jedynie za granic .Luxembourg : For secondary education , the general component of teacher education has to be undertaken abroad .
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Atlantean przeciwko Komisji (Rybołówstwo- Wieloletnie programy kierunkowe- Wniosek o zwiększenie celów w związku z poprawą warunków bezpieczeństwa- Decyzja ‧/‧/WE- Odmowa Komisji- Skarga o stwierdzenie nieważności- Dopuszczalność- Uprawnienia KomisjiCase T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ June ‧- Atlantean Ltd v Commission (Fishing- Multiannual guidance programmes- Request to increase the objectives on safety grounds- Decision ‧/‧/EC- Refusal of the Commission- Action for annulment- Admissibility- Competence of the Commission
spełnia ogólne roczne cele, określone w wieloletnich programach kierunkowychcomplies with the overall annual objectives, specified in the multiannual guidance programmes
Udział w tym konkursie mogą brać osoby, które ukończyły trzyletnie kierunkowe studia wyższe lub trzyletnie studia wyższe, po których ukończyły specjalizację we wspomnianej dziedzinieFor admission to the competition you must have completed a three-year university course in this field or have completed a three-year university course and have a specialist qualification in this field
urządzenia umożliwiające kierunkowe krzepnięcie lub wytwarzanie pojedynczych kryształówDirectional solidification or single crystal casting equipment
lampa kierunkowa oznacza lampę, w której co najmniej ‧ % strumienia świetlnego przypada wewnątrz kąta bryłowego wynoszącego π sr (co odpowiada stożkowi o kącie ‧°directional lamp means a lamp having at least ‧ % light output within a solid angle of π sr (corresponding to a cone with angle of ‧°
Podobnie jak ocena zewntrzna ( zob . : czć 2.3 ) , ocena wewntrzna mo * e koncentrować si na takich aspektach , jak treci programów kształcenia nauczycieli , stosowane metody nauczania , proporcje pomidzy przygotowaniem pedagogicznym i kształceniem kierunkowym , szkolne praktyki pedagogiczne dla studentów , stosunek liczbowy nauczycieli do studentów oraz baza materialna danej uczelni .As in external evaluation ( see Section 2.3 ) , internal evaluation may focus on issues such as the content of teacher education curricula , the teaching methods used , the balance between professional training and general education , school placements for student teachers , the trainer / student ratio or the general infrastructure of the higher education institution concerned .
Stanowi to potwierdzenie ustaleń w badaniach bardziej kierunkowych , z których wynika odmienny pr ofil osoby przyjmującej proszek kokainowy w porównaniu z osobą zażywającą crack .This supports the findings of more focused studies , which report a different profile for the user of powder cocaine compared to that found for crack cocaine .
lampy będące kierunkowym źródłem światła zgodnie z definicją w załączniku IIlamps that are directional light sources as defined in Annex II
Włochy wskazały, że szczególne elementy projektu A‧X – pięciołopatowy wirnik nośny, wirnik pomocniczy otunelowany w stateczniku kierunkowym i przekładnia redukcyjna z kołami płasko-stożkowymi – nie występowały w żadnym innym produkcie AgustyItaly indicated that the specific features of the A‧ X- the main five-blade rotor, the antitorque rotor integrated into the tail boom, and the reducer with face gears- were not present in any other product made by Agusta
Kierunkowych wirusów?Designer viruses?
Użyjmy bomby o ładunku kierunkowymWe do use a bomb, but we focus the energy of the blast
Showing page 1. Found 829 sentences matching phrase "antena kierunkowa".Found in 1.221 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.