Translations into English:

  • directional antenna   

Example sentences with "antena kierunkowa", translation memory

add example
Ustawienie kierunkoweOrientation
Użyjmy bomby o ładunku kierunkowymWe do use a bomb, but we focus the energy of the blast
określone powinny zostać przepisy dotyczące monitoringu oraz realizacji wieloletnich programów kierunkowych, przede wszystkim dotyczące mechanizmu wprowadzania oraz wycofywania z floty, jak również struktury pomocy finansowej ze środków publicznych na odnowienie floty, modernizację jednostek pływających oraz na założenie wspólnych przedsiębiorstwthe provisions for the monitoring and implementation of the multiannual guidance programmes should be specified, in particular concerning the mechanism of fleet entries and exits as well as the framework of public aid for the renewal of the fleet, the modernisation of vessels and the establishment of joint enterprises
Odpowiednia osłona przed wiatrem może być założona na mikrofon pod warunkiem że jest wzięty pod uwagę wpływ tego faktu na czułość i kierunkowe cechy mikrofonuA suitable windscreen may be fitted to the microphone provided that account is taken of its effect on the sensitivity and directional characteristics of the microphone
Zawory kierunkowe ustawione aby próbki pobierane ustawicznie przez sondy S‧ i S‧, które uprzednio były odprowadzane do atmosfery, teraz kierowane były do toreb Sa i SbThe diversion valves are set to collect the samples, which have previously been directed towards the atmosphere, continuously through probes S‧ and S‧ in bags Sa and Sb
pole promieniowania, w którym fluencja oraz jej dystrybucja kierunkowa i energii są takie same, jak w rozciągłym polu, ale fluencja jest jednokierunkowaa radiation field in which the fluence and its directional and energy distribution are the same as in the expanded field, but the fluence is unidirectional
Opis pojazdu, w tym konfiguracja osi/zawieszenia/kół, silnik, układ przenoszenia napędu, układ(-y) hamulcowy(-e) oraz zawartość funkcji stabilności pojazdu (sterowanie kierunkowe/zabezpieczenie przed przewróceniem się pojazdu), układ kierowniczy, z określeniem nazwy/modelu/numeruVehicle description, including axle configuration/suspension/wheels, engine and drive line, braking system(s) and vehicle stability function content (directional control/roll-over control), steering system, with name/model/number identification
Bierny transport między zarodkiem i II ciałkiem kierunkowym w zygotach i 2-komórkowych zarodkach myszyPassive diffusion between the embryo and the 2nd polar body in zygotes and 2-cell mouse embryos
Jednakże nie jesteśmy również na tym etapie, na którym byliśmy przed konferencją w Kopenhadze, ponieważ w Kopenhadze udało się nam zawrzeć porozumienie kierunkowe ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Indiami, Republiką Południowej Afryki i Brazylią, do którego następnie przyłączyły się inne kraje, na przykład Rosja, Australia, Norwegia, Szwecja i Hiszpania.However, nor are we at the stage we were at before Copenhagen, because in Copenhagen, we did reach a targeted agreement with the United States, China, India, South Africa and Brazil, to which other countries later signed up, such as Russia, Australia, Norway, Sweden and Spain.
Włochy wskazały, że szczególne elementy projektu A‧X – pięciołopatowy wirnik nośny, wirnik pomocniczy otunelowany w stateczniku kierunkowym i przekładnia redukcyjna z kołami płasko-stożkowymi – nie występowały w żadnym innym produkcie AgustyItaly indicated that the specific features of the A‧ X- the main five-blade rotor, the antitorque rotor integrated into the tail boom, and the reducer with face gears- were not present in any other product made by Agusta
Pochodne kierunkowe oraz ich zastosowanie w analizie niegładkiej.Directional Derivatives and their applicatin in nonsmooth analysis.
sterowanie kierunkowedirectional control
Do mikrofonu można zamocować odpowiednią szybę przednią, pod warunkiem uwzględnienia jej wpływu na sensytywność i kierunkową charakterystykę urządzeniaA suitable windscreen may be fitted to the microphone provided that account is taken of its effect on the sensitivity and directional characteristics of the microphone
W przypadku opraw oświetleniowych do kierunkowych źródeł światła, takich jak reflektory lub diody elektroluminescencyjne, podaje się tylko stosowne informacje, np. LLMF × LMF, zamiast samego LMFFor luminaires for directional light sources such as reflector lamps or LEDs, only the applicable information is provided, e.g. LLMF × LMF instead of simply the LMF
ponawia wniosek, sformułowany po raz pierwszy w udzieleniu absolutorium za rok budżetowy ‧, o stworzenie stanowiska zarządzającego ryzykiem, które powinno zostać obsadzone przez osobę o rozległym kierunkowym doświadczeniu zawodowym, niezależną i samodzielną w podejmowaniu decyzji, o szerokiej wiedzy w zakresie struktury organizacji i zarządzania nią oraz o zdolnościach przywódczych, jako że opinia tej osoby mogłaby mieć wpływ na decyzje polityczne i administracyjneRecalls its request, first formulated in the discharge in respect of the financial year ‧, to create the post of risk manager, who should have extensive professional experience in the field, independence and autonomy of decision-making, thorough knowledge of the structure and governance of the organisation, and authority, as that person’s opinion could challenge political or administrative decisions
Metoda symulacji fałdowania białek oparta na statystyce kierunkoweja directional statystics-based method for the protein folding simulation
ramy kierunkowe dla interwencji z funduszy europejskich, które wytycznym strategicznym zapewniłyby, że będą one stanowiły skuteczne i spójne ramy nieograniczające się do prostej listy przepisów towarzyszącychproviding an overall blueprint for the European Funds, ensuring that the strategic guidelines constitute an efficient and coherent framework, and are not just implementing instructions
od dołu powierzchnię tę ogranicza płaszczyzna horyzontalna styczna do dolnego brzegu sterownicy kierunkowej w położeniu roboczym prostoliniowymthis area is bounded below by the horizontal plane tangential to the lower edge of the steering control when the latter is in the position for driving straight ahead
Do celów monitorowania realizacji wieloletnich programów kierunkowych, Państwa Członkowskie, przed dniem ‧ maja każdego roku, przekażą Komisji dokument będący przeglądem postępów dokonanych w zakresie wieloletnich programów orientacji tych Państw CzłonkowskichFor the purpose of monitoring the implementation of multiannual guidance programmes, Member States shall transmit to the Commission, before ‧ May each year, a document reviewing the progress made with their multiannual guidance programme
Położenie kierunkowe lusterka wstecznego w celu przeprowadzenia badaniaDirectional positioning of the rear view mirror for the test
Działanie ‧ jest analizą przyczyn mechanizmów poszczególnych chorób oraz ustanowieniem sieci badawczej o zasięgu europejskim, bardziej niż próbą podjęcia badań kierunkowych na temat chorób, zaburzeń i narażeń, ponieważ nie wskazuje, jaki kierunek powinny obrać badaniaAction ‧ is an analysis of the causes and mechanisms of specified diseases and the establishment of a Europe-wide research network rather than an attempt to target research on diseases, disorders and exposures since it fails to indicate what course research should take
Telefon (wraz z numerami kierunkowymiTelephone (with STD code
Showing page 1. Found 796 sentences matching phrase "antena kierunkowa".Found in 0.518 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.