Translations into English:

  • detention   
    (noun   )
  • detention before trial   

Example sentences with "areszt tymczasowy", translation memory

add example
Nadto dobrowolny powrót, czas trwania tymczasowego aresztu oraz alternatywy przewidziane w określonych przypadkach, szczególne traktowanie przewidziane dla nieletnich i osób w ciężkiej sytuacji w trakcie przyjmowania decyzji o powrocie, jak również dbałość o zachowanie jedności rodziny. Wszystko to są pozytywne cechy wniosku w sprawie dyrektywy, podobnie jak bezpłatna pomoc prawna, jeśli o nią wnioskowano, przy składaniu odwołania od nakazu wydalenia.Voluntary return, the duration of temporary custody, with alternatives provided for certain cases, the organisation of custody facilities, the ban on collective returns, the particular treatment to be given to minors and vulnerable persons when adopting a return decision and the preservation of family unity: all of these are positive features of the proposal for a directive, as is the free legal aid, if requested, to pursue an appeal against the removal order.
* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja LIBE* Report on the draft Council framework decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- LIBE Committee
Zasadnie mówi się o problemie wykorzystywania jej w celu ścigania drobnych przestępstw, braku zastępstwa prawnego w państwie wydającym nakaz, długich okresach aresztu tymczasowego, braku możliwości skorzystania z kaucji przez osoby niebędące obywatelami państwa wydającego nakaz oraz złych warunkach pobytu w areszcie.Problems with it being used for minor offences, the lack of legal representation in the issuing state, long pre-trial detention periods, the lack of bail for people who are not nationals of the issuing state, and bad detention conditions are all cited with reason.
przyjęcie ustawy o procedurze karnej, iii) ograniczenie stosowania aresztu tymczasowego, iv) ułatwienie dostępu do porady prawnej, v) rozszerzenie systemu informacji sądowej na wszystkie sądy, vi) poprawa stosowania orzeczeń sądów cywilnychadoption of the law on penal procedure, (iii) limit the use of pre-trial detention, (iv) facilitate access to legal advice and representation, (v) extend the court information system to all courts, (vi) improve the enforcement of civil judicial decisions
Od września ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym we WłoszechIn custody in Italy as of September
Jednak w tym celu również Rada (mam tu na myśli nie tylko Węgry, ale i państwa członkowskie) musi nam pomóc w zakresie gwarancji procesowych oraz niemożliwych do zaakceptowania okresów trwania aresztu tymczasowego dla wielu obywateli w moim własnym kraju.But that also requires the Council (I am not referring just to Hungary, I am talking about the Member States) to help us in pushing forward the procedural guarantees, and the issue of unacceptable pre-trial detention periods for many citizens in my own country.
nalega ponadto na konieczność zasięgania przez administrację sądową informacji o istnieniu dzieci przed podjęciem decyzji o zastosowaniu tymczasowego aresztu lub podczas wydawania wyroku oraz upewniania się, czy podjęto odpowiednie środki w celu pełnego przestrzegania ich prawInsists, moreover, on the need for the judiciary to ascertain whether there are children to consider before taking a decision to remand a defendant in custody, and when handing down the sentence, and to ensure that measures are taken to guarantee their rights in full
Przekazywanie dokumentów w następstwie aresztu tymczasowegoTransmission of documents following provisional arrest
Wprowadzenie środków represyjnych, skierowanych przeciwko tak zwanym nielegalnym imigrantom, w postaci tak zwanego tymczasowego aresztu i przetrzymywanie ich w skandalicznych warunkach, jakie panują w niektórych ośrodkach detencji (według komisji LIBE), stanowi naruszenie uznawanych międzynarodowo konwencji dotyczących ochrony praw człowieka.Introducing repressive measures towards so-called illegal immigrants, such as so-called temporary custody, and keeping them under the horrendous conditions that exist in some detention centres (according to the LIBE Committee) violate internationally recognised conventions for the protection of human rights.
W Wielkiej Brytanii debatowaliśmy niedawno nad granicami stosowania aresztu tymczasowego bez aktu oskarżenia na podstawie podejrzenia o zaangażowanie w działalność terrorystyczną.In the UK we have recently been debating limits on pre-trial detention without charge on suspicion of involvement in terrorism.
zwraca uwagę na wytyczne wydane ostatnio przez prezesa Sądu Najwyższego Sharoudiego w sprawie zakazu publicznych egzekucji bez wcześniejszej zgody i w sprawie aresztu tymczasowego przez długi okres bez przedstawienia zarzutówNotes the directives recently issued by head of judiciary Sharoudi on banning public executions without prior consent and detentions for long periods without charge
Inne informacje: według informacji z czerwca ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym od grudnia ‧ r. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienieOther information: In custody since December ‧, as of June ‧. under the heading Natural persons shall be replaced by
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej Rady UE o stosowaniu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy, Rzeczpospolita Polska oświadcza, że nie będzie stosować ust. ‧ wspomnianego wcześniej art. ‧ do wszystkich przestępstw, o których mowa w tym ustępiePursuant to Article ‧ of the EU Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, the Republic of Poland declares that it will not apply paragraph of the aforementioned Article ‧ in respect of all of the offences referred to in that paragraph
W przypadkach, gdy wobec podejrzanego lub oskarżonego zastosowano tymczasowy areszt lub zatrzymanie, celem bezpośrednich konsultacji powinno być pilne osiągnięcie porozumienia.In cases where the suspected or accused person is held in provisional detention or custody, direct consultations shall aim to reach consensus as a matter of urgency.
mając na uwadze, że Andrzej Pęczak skarży się, że polska prokuratura prowadząc postępowanie naruszyła prawo i że decyzje Sądu Okręgowego w sprawie jego zatrzymania i aresztowania, jak również późniejszego przedłużenia aresztu tymczasowego są umotywowane względami politycznymiwhereas Andrzej Pęczak complains that the Polish Public Prosecutor's office has violated the law in its proceedings and that the District Court's decisions on his detention and arrest as well as the subsequent extensions of the provisional arrest are politically motivated
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej Rady o stosowaniu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy Republika Litewska oświadcza, że z powodów konstytucyjnych nie będzie stosowała art. ‧ ust. ‧ w stosunku do jakichkolwiek wykroczeń tam wymienionychPursuant to Article ‧ of the Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, the Republic of Lithuania declares that for constitutional reasons it will not apply Article ‧ in respect of any of the offences referred to therein
Inne informacje: według informacji z czerwca ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym od grudnia ‧ rOther information: In custody since December ‧, as of June
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution of ‧ April ‧ on the draft Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
Dana osoba przebywała w areszcie tymczasowym przez następujący okres (jeżeli dotyczyThe person concerned was in provisional detention during the following period (where applicable
e) Wniosek państwa wydającego o zastosowanie aresztu tymczasowego (jeżeli osoba skazana przebywa w państwie wykonującyme) Request for provisional arrest by the issuing State (where the sentenced person is in the executing State
Identyczne zasady stosuje się do sytuacji, w których ścigana osoba uciekła z aresztu tymczasowego lub podczas odbywania kary pozbawienia wolnościThe same shall apply where the person being pursued has escaped from provisional custody or while serving a sentence involving deprivation of liberty
Ustawa określi postępowanie < habeas corpus > mające na celu spowodowanie bezzwłocznego przekazania do dyspozycji sądu każdego zatrzymanego niezgodnie z prawem. Ustawa określi również nieprzekraczalny czas trwania aresztu tymczasowego.An habeas corpus procedure shall be provided for by law in order to ensure the immediate handing over to the judicial authorities of any person illegally arrested. Likewise, the maximum period of provisional imprisonment shall be determined by law.
Zajmujemy się również kwestią długości okresu tymczasowego aresztu.We also share the concerns on length of detention.
Analiza minimalnych standardów w odniesieniu do procedur tymczasowego aresztowania i procedur regularnego przeglądu powodów zastosowania aresztu (‧ rAnalysis of minimum standards in pre‐trial detention procedures and the routines for regular review of the grounds for detention
Showing page 1. Found 20530 sentences matching phrase "areszt tymczasowy".Found in 9.298 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.