Translations into English:

  • detention   
    (noun   )
  • detention before trial   

Example sentences with "areszt tymczasowy", translation memory

add example
Dotyczy: aresztu tymczasowegoSubject: Pre-trial detentions
Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (Mutual recognition of supervision measures as an alternative to provisional detention (
Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *Mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention *
zwraca uwagę na wytyczne wydane ostatnio przez prezesa Sądu Najwyższego Sharoudiego w sprawie zakazu publicznych egzekucji bez wcześniejszej zgody i w sprawie aresztu tymczasowego przez długi okres bez przedstawienia zarzutówNotes the directives recently issued by head of judiciary Sharoudi on banning public executions without prior consent and detentions for long periods without charge
Nadto dobrowolny powrót, czas trwania tymczasowego aresztu oraz alternatywy przewidziane w określonych przypadkach, szczególne traktowanie przewidziane dla nieletnich i osób w ciężkiej sytuacji w trakcie przyjmowania decyzji o powrocie, jak również dbałość o zachowanie jedności rodziny. Wszystko to są pozytywne cechy wniosku w sprawie dyrektywy, podobnie jak bezpłatna pomoc prawna, jeśli o nią wnioskowano, przy składaniu odwołania od nakazu wydalenia.Voluntary return, the duration of temporary custody, with alternatives provided for certain cases, the organisation of custody facilities, the ban on collective returns, the particular treatment to be given to minors and vulnerable persons when adopting a return decision and the preservation of family unity: all of these are positive features of the proposal for a directive, as is the free legal aid, if requested, to pursue an appeal against the removal order.
z ubolewaniem zauważa, że po początkowych pozytywnych działaniach rządu białoruskiego nie odnotowano dalszych niezbędnych postępów w obszarze praw człowieka i podstawowych wolności; w związku z tym przypomina o ciągłych represjach wobec przeciwników politycznych oraz odmowie rejestracji partii politycznych (Białoruska Chrześcijańska Demokracja), organizacji pozarządowych (Wiasna) i niezależnych mediów (telewizja Biełsat); wzywa władze białoruskie do rewizji wyroków ograniczenia wolności wydanych wobec uczestników pokojowej demonstracji w styczniu ‧ r., a także sprawy uwięzienia Artioma Dubskiego; zwraca uwagę, że Amnesty International uznaje wszystkie te osoby za więźniów sumienia; wzywa do natychmiastowego uwolnienia przedsiębiorców Mikałaja Autuchowicza i Uładzimira Asipenki, przetrzymywanych w areszcie tymczasowym od ośmiu miesięcyNotes with regret that, after initial positive steps undertaken by the Belarus Government, no further essential progress has been made in the field of human rights and fundamental freedoms; recalls in this respect the continued repression of political opponents and the refusal to register political parties (Belarusian Christian Democracy), NGOs (Viasna) and independent media (TV Belsat); calls on the Belarusian authorities to review the sentences involving restrictions on their freedom imposed on the participants in a peaceful demonstration held in January ‧ and the imprisonment of Artsyom Dubski; points out that Amnesty International regards all these persons as prisoners of conscience; calls for the immediate release of the entrepreneurs Mikalai Awtukhovich and Uladzimir Asipenka, who have been held in pre-trial detention for eight months
Inne informacje: według informacji z czerwca ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym od grudnia ‧ r. w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienieOther information: In custody since December ‧, as of June ‧. under the heading Natural persons shall be replaced by
W Wielkiej Brytanii debatowaliśmy niedawno nad granicami stosowania aresztu tymczasowego bez aktu oskarżenia na podstawie podejrzenia o zaangażowanie w działalność terrorystyczną.In the UK we have recently been debating limits on pre-trial detention without charge on suspicion of involvement in terrorism.
przyjęcie ustawy o procedurze karnej, iii) ograniczenie stosowania aresztu tymczasowego, iv) ułatwienie dostępu do porady prawnej, v) rozszerzenie systemu informacji sądowej na wszystkie sądy, vi) poprawa stosowania orzeczeń sądów cywilnychadoption of the law on penal procedure, (iii) limit the use of pre-trial detention, (iv) facilitate access to legal advice and representation, (v) extend the court information system to all courts, (vi) improve the enforcement of civil judicial decisions
Identyczne zasady stosuje się do sytuacji, w których ścigana osoba uciekła z aresztu tymczasowego lub podczas odbywania kary pozbawienia wolnościThe same shall apply where the person being pursued has escaped from provisional custody or while serving a sentence involving deprivation of liberty
* Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- komisja LIBE* Report on the draft Council framework decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS))- LIBE Committee
Analiza minimalnych standardów w odniesieniu do procedur tymczasowego aresztowania i procedur regularnego przeglądu powodów zastosowania aresztu (‧ rAnalysis of minimum standards in pre‐trial detention procedures and the routines for regular review of the grounds for detention
Wykonanie aresztu tymczasowego wobec aresztowanych uznanych za tzw. niebezpiecznych.An execution of temporary detention with reference to detainees considered dangerous.
Osoba przekazywana pozostaje w areszcie tymczasowym na terytorium państwa wydającego, a jeżeli dochodzi do tranzytu – na terytorium państw członkowskich tranzytowych, chyba że wykonujące państwo członkowskie wystąpi o jej uwolnienieThe transferred person shall remain in custody in the territory of the issuing State and, where applicable, in the territory of the Member State through which transit is required, unless the executing Member State applies for his release
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej Rady o stosowaniu przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy Republika Litewska oświadcza, że z powodów konstytucyjnych nie będzie stosowała art. ‧ ust. ‧ w stosunku do jakichkolwiek wykroczeń tam wymienionychPursuant to Article ‧ of the Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, the Republic of Lithuania declares that for constitutional reasons it will not apply Article ‧ in respect of any of the offences referred to therein
sprawozdawczyni. - (FR) Panie przewodniczący! Chciałam jedynie spytać pana Charlesa Tannocka, czy dodanie jakie proponuje jest rzeczywiście dodaniem lub czy jego celem nie jest usunięcie części dotyczącej przemocy i złego traktowania w areszcie tymczasowym i zakładach karnych.rapporteur. - (FR) Mr President, I just wanted to ask Mr Tannock if the addition he is proposing is in fact an addition, or whether his aim is to remove the section on violence and ill-treatment in police custody and penitentiary institutions.
Dana osoba przebywała w areszcie tymczasowym przez następujący okres (jeżeli dotyczyThe person concerned was in provisional detention during the following period (where applicable
Zasadnie mówi się o problemie wykorzystywania jej w celu ścigania drobnych przestępstw, braku zastępstwa prawnego w państwie wydającym nakaz, długich okresach aresztu tymczasowego, braku możliwości skorzystania z kaucji przez osoby niebędące obywatelami państwa wydającego nakaz oraz złych warunkach pobytu w areszcie.Problems with it being used for minor offences, the lack of legal representation in the issuing state, long pre-trial detention periods, the lack of bail for people who are not nationals of the issuing state, and bad detention conditions are all cited with reason.
Przekazywanie dokumentów w następstwie aresztu tymczasowegoTransmission of requests for provisional arrest
Czas aresztu tymczasowego na terytorium wydającego państwa członkowskiego zalicza się na poczet okresu pozbawienia wolności, któremu przekazywana osoba musi lub będzie musiała się poddać na terytorium wykonującego państwa członkowskiegoThe period of custody in the territory of the issuing Member State shall be deducted from the period of detention which the person concerned is or will be obliged to undergo in the territory of the executing Member State
Po sześciu tygodniach aresztu tymczasowego sędzia oddalił sprawęAfter ‧ weeks of protective custody, the judge dismissed the case
Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy *Mutual recognition of supervision measures as an alternative to provisional detention *
Od września ‧ r. przebywa w areszcie tymczasowym we WłoszechIn custody in Italy as of September
Przekazywanie dokumentów w następstwie aresztu tymczasowegoTransmission of documents following provisional arrest
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie projektu decyzji ramowej Rady w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru zastępujących areszt tymczasowy (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution of ‧ April ‧ on the draft Council Framework Decision on the application, between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention (‧/‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(CNS
Showing page 1. Found 21465 sentences matching phrase "areszt tymczasowy".Found in 3.457 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.