Translations into English:

  • ammonium nitrogen   
     
    chemicals
  • ammonium as nitrogen   

Example sentences with "azot amonowy", translation memory

add example
Określenie stężenie N-LZA oznacza zawartość azotu lotnych zasad amonowych oznaczoną przy zastosowaniu opisanej proceduryTVB-N concentration means the nitrogen content of volatile nitrogenous bases as determined by the procedure described
Do suchej kolby aparatu destylacyjnego przenieść za pomocą pipety odpowiednią porcję przesączu (‧.‧ lub ‧.‧) zawierającą najwyżej ‧ mg azotu amonowego, zestawić aparatTransfer with a precision pipette, into the dry flask of the apparatus, an aliquot sample of the filtrate (‧.‧ or ‧.‧) containing ‧ mg of ammoniacal nitrogen at the most. Then assemble the apparatus
Jeśli próbka do analizy zawiera więcej niż ‧ g azotu amonowego, rozpuścić ją w ‧ ml metanolu w zlewce o pojemności ‧ mlIf the sample for analysis contains more than ‧ g of ammoniacal nitrogen, dissolve it, in a ‧-ml beaker, in ‧ ml of methanol
w nieobecności cyjanamidu wapnia oblicza się z różnicy między (‧.‧) a (‧.‧) lub z różnicy między całkowitym azotem rozpuszczalnym (‧.‧) a sumą azotu amonowego i organicznego azotu amidowegoin the absence of calcium cyanamide, between ‧.‧ and ‧.‧ or between total soluble nitrogen (‧.‧) and the sum of ammoniacal nitrogen and ureic organic nitrogen
Do celów niniejszej dyrektywy, termin „nawozy” oznacza produkty oparte na azotanie amonowym wytwarzane chemicznie do stosowania jako nawóz i zawierające ponad ‧% wagowo azotu, które mogą zawierać dodatki nieorganiczne lub substancje obojętne takie jak: mielony wapień lub mielony dolomit, siarczan wapniowy, siarczan magnezu i kizerytFor the purposes of this Directive
Metodę można być stosować do wszystkich nawozów wymienionych w Załączniku I, które zawierają wyłącznie azot azotanowy, amonowy i amidowyThe present method can be used for all fertilisers mentioned in Annex I which contain exclusively nitric, ammoniacal or urea nitrogen
azot amonowy sam i w obecności azotu azotanowego oznacza się wg metodysolely in the presence of ammoniacal nitrogen and ammoniacal plus nitrate nitrogen, by applying Method
w ramach kontroli przewidzianych w dyrektywie ‧/EWG mających na celu zapobieganie wprowadzaniu do obrotu produktów rybołówstwa nienadających się do spożycia przez ludzi przeprowadzane mogą być także niektóre analizy chemiczne, w tym sprawdzające całkowitą zawartość azotu lotnych zasad amonowych (N-LZAWhereas the checks provided for in Directive ‧/EEC to prevent fishery products which are unfit for human consumption from being placed on the market may comprise certain chemical checks including checking total volatile basic nitrogen (TVB-N
Niniejsza adnotacja ma zastosowanie w odniesieniu do nawozów sztucznych opartych na azotanie amonowym, odpowiadających dyrektywie ‧/EWG oraz do nawozów sztucznych złożonych, w których zawartość azotu pochodząca z azotanu amonowego przekracza ‧% wagi (nawozy sztuczne złożone zawierają azotan amonowy z fosforanem i/lub potasemThis applies to simple ammonium-nitrate based fertilizers which comply with Directive ‧/EEC and to composite fertilizers in which the nitrogen content as a result of the ammonium nitrate is more than ‧ % in weight (a composite fertilizer contains ammonium nitrate with phosphate and/or potash
Wszystkie nawozy azotowe, łącznie z nawozami wieloskładnikowymi, w których azot występuje wyłącznie w postaci azotanowej, lub w postaci amonowej i azotanowejAll nitrogenous fertilisers, including compound fertilisers, in which nitrogen is found exclusively in nitrate form, or in ammoniacal and nitrate form
Wynik oznaczania wyrazić w procentach azotu azotanowego lub sumy azotu amonowego i azotanowego zawartego w badanym nawozieExpress the result of analysis as a percentage of nitrate nitrogen or combined ammoniacal and nitrate nitrogen contained in the fertiliser as received for analysis
Niniejszy dokument określa procedurę oznaczania oporności na detonację prostych nawozów sztucznych amonowych o wysokiej zawartości azotuThis document defines the procedure for the determination or resistance to detonation of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
Dokument określa procedurę oznaczania azotu amonowego i azotanowego z redukcją według Devarda (zmodyfikowana dla każdego z wariantów a, b i cThis document defines the procedure for the determination of nitrate and ammoniacal nitrogen with reduction according to Devarda (modified for each of the variants a, b and c
Niniejsza metoda opisuje procedurę odniesienia stosowaną w celu określenia stężenia azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) w rybach i produktach rybołówstwaThis method describes a reference procedure for identifying the nitrogen concentration of TVB-N in fish and fishery products
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZACommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limits
EN ‧: Nawozy – Oznaczanie azotu amonowegoEN ‧: Fertilisers- Determination of ammoniacal nitrogen
z powodu takich rozbieżności utrudniony jest handel prostymi amonowymi nawozami azotanowymi, o wysokiej zawartości azotu, na terytorium Europejskiej Wspólnoty Gospodarczejwhereas by reason of such divergencies they hinder trade in straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content within the European Economic Community
Azot wyrażony jako azot ogólny lub tylko w jednej formie jako azot azotanowy, azotan amonowy lub azot mocznikowyNitrogen expressed as total nitrogen or, if there is only one form, nitric nitrogen or ammoniacal nitrogen or ureic nitrogen
Oznaczanie azotu amonowego techniką CFA z zastosowaniem mikro-destylacji przy uzyciu analizatora Sun++Detemination of ammonium nitrogen by continous flow analysis (CFA) applying micro-distillation with use of Sun++ analyzer
Niniejszy dokument określa procedurę pomiaru wartości pH roztworu prostego nawozu sztucznego amonowego o wysokiej zawartości azotuThis document defines the procedure for measuring the pH value of a solution of a straight ammonium nitrate fertilizer of high nitrogen content
DYREKTYWA KOMISJI z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do procedur kontroli charakterystyk, granic i odporności na detonację prostych nawozów sztucznych amonowych o wysokiej zawartości azotuCOMMISSION DIRECTIVE of ‧ December ‧ on the approximation of the laws of the Member States relating to procedures for the control of characteristics of, limits for and resistance to detonation of straight ammonium nitrate fertilizers of high nitrogen content
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. ustalająca dopuszczalne wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) dla niektórych kategorii produktów rybołówstwa oraz określająca metody analizy, które powinny być stosowane (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Decision ‧/EC of ‧ March ‧ fixing the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limit values for certain categories of fishery products and specifying the analysis methods to be used (OJ L ‧, ‧.‧, p
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. ustalająca dopuszczalne wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZA) dla niektórych kategorii produktów rybołówstwa oraz określająca metody analizy, które powinny być stosowaneCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ fixing the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limit values for certain categories of fishery products and specifying the analysis methods to be used
Zamiast sączenia zawiesiny w celu zastosowania wariantu a, b lub c, użytego w metodzie ‧, azot amonowy w tym roztworze może zostać oddestylowany bezpośrednio, po dodaniu dużego nadmiaru wodorotlenku soduInstead of then siphoning off the suspension in order to apply the variant a, b or c, used in Method ‧, the ammoniacal nitrogen in this solution may also be distilled directly, after adding sufficient sodium hydroxide to ensure a large surplus
W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do dopuszczalnych wartości całkowitego azotu lotnych zasad amonowych (N-LZACommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the total volatile basic nitrogen (TVB-N) limits is to be incorporated into the Agreement
Showing page 1. Found 2772 sentences matching phrase "azot amonowy".Found in 1.521 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.