Translations into English:

We are sorry, but we have no translations for word chlorek+magnezu in Polish English dictionary. Please, consider adding new translation to Glosbe.

  add translation

Similar phrases in dictionary Polish English. (34)

chloreksodium chloride; ; chloride
chlorek 2-Metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu2-Methyl-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl chloride
Chlorek 2,2-dimetylobutyrylu2,2-Dimethylbutyryl chloride (CAS RN 5856-77-9)
chlorek 2,4,6-Trimetylobenzoilu2,4,6-Trimethylbenzoyl chloride
chlorek amonuammonium chloride
Chlorek benzenoaminy, 3-[(4,5-dihydro-3-metylo-5-okso-1-fenylo-1H-pirazolo-4-yl)azo]-N,N,NtrimetyluBenzenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-, chloride
chlorek chlorocholinychlorocholine chloride; cycocel
chlorek cynkuzinc chloride
chlorek dimetylokarbamylowydimethylcarbamoyl chloride
chlorek karbonylucarbonyl chloride
chlorek magnezumagnesium chloride
chlorek manganumanganese chloride
chlorek mepikwatumepiquat chloride
chlorek potasupotassium chloride; chloride of potash; muriate of potash
chlorek rtęcimercuric chloride
chlorek sodusodium chloride
chlorek wapniacalcium chloride
chlorek winylidenuvinylidene chloride
chlorek winyluvinyl chloride
chlorkichlorides; chloride
chlorowodorek chlorku 2-(formyloamino)-4-tiazoloacetylu2-(formylamino)-4-thiazoleacetyl chloride, hydrochloride
Chlorowodorek chlorku 2-(N,N-dietyloamino)etylu2-(N,N-Diethylamino)ethyl chloride hydrochloride (CAS RN 869-24-9)
cytrynian magnezu-potasumagnesium potassium citrate
fosforek magnezu uwalniający fosfinęmagnesium phosphide releasing phosphine
magnez; magnesium; mg
niedobór magnezuhypomagnesemia; hypomagnesaemia
odlewanie ciśnieniowe magnezumagnesium die-casting
recykling stopów magnezu odlewanych ciśnienioworecycling of magnesium die-casting alloys
siarczan magnezumagnesium sulfate
stres wywołany chlorkiem sodusodium chloride stress
tlenek magnezumagnesium oxide
węglan magnezumagnesium carbonate
wodorotlenek magnezumagnesium hydroxide
Wodorotlenek magnezuMagnesium hydroxide

Example sentences with "chlorek+magnezu", translation memory

add example
trietyloaluminium (TEA), trimetyloaluminium (TMA) i inne, piroforyczne alkile metali oraz aryle litu, sodu, magnezu, cynku i borutriethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA), and otlher pyrophoric metal alkyls and aryls of lithium, sodium, magnesium, zinc or boron
Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Preżelatynizowana skrobia kukurydziana Krospowidon typ A Magnezu stearynianTablet core Lactose monohydrate Maize starch Pregelatinised maize starch Crospovidone type A Magnesium stearate
Częściowe rozłożenie powoduje, że fosfor i magnez stają się szybko dostępne dla upraw przez krótki okres, podczas gdy składniki nierozłożone zapewniają wolniejsze, ale bardziej zrównoważone dostarczanie fosforu i magnezuThe partial solubilisation makes phosphate and magnesium rapidly available to crops for a short period, whereas the non-solubilised constituents provide a slower but more sustained supply of phosphate and magnesium
Rozpuścić ‧ g heptawodnego chlorku lantanu (LaCI‧H‧O) lub ‧ g heksawodnego azotanu lantanu (La(NO‧H‧O) lub ‧ g nonawodnego siarczanu lantanu (La‧(SO‧H‧O) w ‧ ml wody, następnie dodać ‧ ml kwasu solnego ‧ M (ppktDissolve ‧ g of lanthanum chloride heptahydrate (LaCl‧H‧O) or ‧ g of lanthanum nitrate hexahydrate (La (NO‧H‧O) or ‧ g of lanthanum sulfate nonahydrate (La‧(SO‧H‧O) in ‧ ml of water, then add ‧ ml of ‧ M hydrochloric acid
Podawanie • Podawanie ostatecznie rozcieńczonego roztworu należy ukończyć przed upływem sześciu godzin od momentu, w którym produkt TORISEL dodano po raz pierwszy do roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań ‧ mg/ml (‧, ‧ %Administration of the final diluted solution should be completed within six hours from the time that the TORISEL is first added to sodium chloride ‧ mg/ml (‧ %) solution for injection
Ekstrakt spełnia wymogi odpowiedniej próby granicznej dla chlorku wynoszące nie więcej niż ‧ μmola chlorku na litrThe extract complies with a suitable limit test for chloride equivalent to not more than ‧ ¶mole chloride per litre
Chlorek benzetoniowy (INNBenzethonium chloride (INN
stosowanie chloro-‧-etylenu (monomeru chlorku winylu) w charakterze propelentu w aerozolu stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, zatem stosowanie tej substancji powinno zostać zakazaneWhereas the use of chloro-‧-ethylene (monomer vinyl chloride) as an aerosol propellant involves dangers to human health and the use thereof should be prohibited
chlorek potasu o zawartości K‧O powyżej ‧ %potassium chloride with a K‧O content of over ‧ %
Sole stałe zawierające chlorki i fluorki oraz sole stałe innych chlorowcówSolid salts containing chlorides, fluorides and other halogenated solid salts
jeśli u pacjenta występuje niedobór potasu lub magnezuif you suffer from lack of potassium or magnesium
W tym celu ‧ mg chlorku potasu (pro analysi) podgrzanego uprzednio do temperatury około ‧ °C-to znaczy do uzyskania zabarwienia ciemnoczerwonego-w celu odwodnienia go, rozpuszcza się w wodzie w kolbie mierniczej szklanej ‧-litrowej i uzupełnia wodąTo this end, ‧ mg potassium chloride (A.R.), previously dehydrated by heating to about ‧ oC-i.e. to a dull red heat-are dissolved in water in a ‧ litre graduated flask and made to volume with water
Siarczan protaminy, metakrezol, fenol, chlorek cynku, sodu diwodorofosforan dwuwodny, glicerol, sodu wodorotlenek, kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwańProtamine sulphate, metacresol, phenol, zinc chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, glycerol, sodium hydroxide, hydrochloric acid (for pH adjustment), water for injections
siarczan magnezumagnesium sulphate
glukonian magnezumagnesium gluconate
Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, magnezu stearynian i bezwodnaThe other ingredients are microcrystalline cellulose, crospovidone, magnesium stearate and
Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub UkrainyCOUNCIL REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ October ‧ imposing a definitive anti-dumping duty on imports of potassium chloride originating in Belarus, Russia or Ukraine
Tiazydowe leki moczopędne wpływają na mechanizm reabsorbcji elektrolitów w kanalikach nerkowych, bezpośrednio zwiększając wydalanie sodu i chlorków, w mniej więcej równych ilościachThiazides affect the renal tubular mechanisms of electrolyte reabsorption, directly increasing excretion of sodium and chloride in approximately equivalent amounts
Powiedz to na wszystkich ‧ sprawach o zatrucie chlorkiem winylu, które powiązałem z twoimi fabrykami pestycydówTell that to the ‧ cases of vinyl chloride poisoning...... I' ve tied to your pesticide plants
Krzemian i trikrzemian magnezuMagnesium silicate and trisilicate
Olej parafinowy lekki (Emulsja) Tiomersal (Zawiesina i emulsja) Oleinian sorbitolu (Emulsja) Polisorbat ‧ (Emulsja) Polisorbat ‧ (Emulsja) Chlorek sodu/diwodorofosforan potasu/diwodorofosforan dwusodowy (zawiesina i emulsja) Woda do wstrzykiwańLight paraffin oil (Emulsion) Thiomersal (Suspension and Emulsion) Sorbitan oleate (Emulsion) Polysorbate ‧ (Emulsion) Polysorbate ‧ (Emulsion) Sodium chloride/potassium dihydrogen phosphate/disodium phosphate dihydrate (Suspension and Emulsion) Water for injections
Wpływ wybranych leków na wyniki oznaczeń magnezu metodą AASResearch of influence of selected drugs on results of determination magnesium ions using AAS
W momencie kiedy obecny jest i wapń, i magnez, kwas etylenodiaminotetraoctowy najpierw tworzy zespół z wapniem, a następnie z magnezemWhen both calcium and magnesium are present the EDTA first forms a complex with the calcium and then with the magnesium
W przypadku konieczności wykorzystania tego samego wkłucia dożylnego, (także w przypadku kranika trójdrożnego) konieczne jest dokładne przepłukanie go ‧, ‧ % roztworem chlorku sodu lub ‧ % roztworem dekstrozy zarówno przed, jak i po wstrzyknięciu preparatu Rapilysin (patrz punkt ‧. ‧ Dawkowanie i sposób podawaniaIn those patients where the same line has to be used, this line (including Y-line) must be flushed thoroughly with a ‧ % sodium chloride or ‧ % dextrose solution prior to and following the Rapilysin injection (see section ‧ Posology and method of administration
Badanie mieszalności chlorku triheksylo(tetradecylo)fosfoniowego z alkanamiInvestigation of miscibility of trihexyl(tetradecyl)phosphonium chloride with alkanes
Showing page 1. Found 3335 sentences matching phrase "chlorek+magnezu".Found in 1.377 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.