Translations into English:

  • fish disease   
     
    An illness affecting fish, including bacterial, viral and fungal infections, parasites and maltnutrition.
  • fish diseases   

Example sentences with "choroba ryb", translation memory

add example
Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych zajmujących się chorobami ryb jest zamieszczony w załączniku AThe list of national reference laboratories for fish diseases is set out in Annex A
W celu uzyskania statusu zatwierdzonej hodowli ryb, znajdującej się w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN), Państwa Członkowskie przedłożą właściwe uzasadnienia oraz przepisy krajowe zapewniające zgodność z warunkami ustanowionymi w dyrektywie ‧/EWGIn order to obtain, for one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN), the status of approved fish farm situated in a non-approved zone, Member States shall submit the appropriate justifications and the national rules ensuring compliance with the conditions laid down in Directive ‧/EEC
Izolaty referencyjne dla wszystkich chorób ryb są dostępne w laboratorium referencyjnym UEReference isolates are available from the EU reference laboratory for fish diseases
należy zapewnić, aby wprowadzanie do obrotu ryb z niezatwierdzonych stref pozostawało bez uszczerbku dla stanu zdrowia gospodarstw wolnych od chorób, usytuowanych w niezatwierdzonych strefachWhereas it is necessary to ensure that the placing on the market of fish from a non-approved zone does not prejudice the health status of non-infected farms situated in a non-approved zone
Do dnia ‧ lipca ‧ r. w stosunku do wykazu chorób, zawartym w załączniku A, i do dnia ‧ stycznia ‧ r., w stosunku do kwestii statusu zdrowotnego gospodarstw położonych w strefach niezatwierdzonych, Rada, na podstawie raportu Komisji na temat zdobytych doświadczeń, przygotowanego z uwzględnieniem opinii Stałego Komitetu Weterynaryjnego, i wszelkich towarzyszących temu raportowi wniosków, co do których będzie ona decydowała kwalifikowaną większością głosów, dokona przeglądu przepisów niniejszej dyrektywy, w szczególności tych spośród nich, które dotyczą handlu żywymi rybami pochodzącymi z zatwierdzonych gospodarstw położonych w nie zatwierdzonych strefachBefore ‧ July ‧, in respect of the list of diseases set out in Annex A, and before ‧ January ‧, in respect of the health status of approved farms in a non-approved zone, the Council shall, on the basis of a report from the Commission on the experience gained, prepared following an opinion from the Scientific Veterinary Committee and accompanied by any proposals, on which it will decide by a qualified majority, review the provisions of this Directive and in particular those concerning the marketing of live fish coming from approved farms in non-approved zones
Znakowanie ryb powinno być zazwyczaj prowadzone po podaniu środka znieczulającego, w celu ułatwienia obsługi oraz zminimalizowania zagrożenia urazami, chorobami i stresemMarking should generally be carried out under anaesthesia in order to ease handling and minimise the risk of injury, morbidity and stress
wszystkie żywe ryby są zabijane i utylizowane pod nadzorem odpowiednich urzędowych służb zgodnie z dyrektywą ‧/EWG lub, w przypadku ryb, które osiągnęły rozmiary handlowe i nie wykazują żadnych klinicznych objawów choroby, zostają one ubite pod nadzorem służb urzędowych i sprzedawane lub przetwarzane w celu spożycia przez ludziall live fish shall either be killed and destroyed under the supervision of the official service in accordance with Directive ‧/EEC, or else, in the case of fish which have reached commercial size and show no clinical sign of disease, be slaughtered under the supervision of the official service for marketing or processing for human consumption
Choroba może również rozprzestrzeniać się między rzekami na skutek naturalnych migracji ryb łososiowatychThe disease can also spread between rivers through natural migration of salmonids
Ryby ozdobne, które nie należą do gatunków podatnych na którąkolwiek z chorób wymienionych w części ‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE oraz mięczaki ozdobne i skorupiaki ozdobne przeznaczone do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobne, przywożone są na terytorium Wspólnoty wyłącznie z krajów lub terytoriów trzecich będących członkami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIEOrnamental fish which are not of susceptible species to any of the diseases listed in Part ‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC, and ornamental molluscs and ornamental crustaceans, intended for closed ornamental facilities, shall only be imported into the Community from third countries or territories that are members of the World Organisation for Animal Health (OIE
HODOWLE RYB ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWEJ POSOCZNICY KRWOTOCZNEJ (VHS) I ZAKAŹNEJ MARTWICY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (IHNFISH FARMS APPROVED WITH REGARD TO THE FISH DISEASES VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS) AND INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS (IHN
Do czasu wprowadzenia w życie urzędowych środków ustanowionych w ust. ‧, właściciel lub hodowca ryb, u których istnieje podejrzenie wystąpienia choroby podejmuje wszelkie właściwe środki w celu zapewnienia zgodności z ust. ‧, z wyłączeniem jego lit. h) oraz iUntil such time as the official measures laid down in paragraph ‧ are enforced, the owner or keeper of any fish in which disease is suspected shall take every appropriate measure to ensure compliance with paragraph ‧, except for (h) and (i) thereof
CHOROBY RYB I MIĘCZAKÓWDiseases affecting fish and molluscs
Wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych zajmujących się chorobami ryb jest zamieszczony w dyrektywieThe list of national reference laboratories for fish diseases is set out in that Directive
W przypadku występowania niewystarczającej ilości ryb z objawami klinicznymi, ilość ryb w próbce należy uzupełnić rybami zdrowymi, dobranymi z koszy, zbiorników lub stawów, charakteryzujących się największym odsetkiem ryb śniętych albo ryb z klinicznymi objawami chorobyIf there are insufficient numbers of clinically affected fish then numbers in the sample shall be supplemented with healthy fish selected from the cages, tanks or ponds showing the highest number of mortalities or fish showing clinical signs of disease
Decyzję Komisji ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniającą dyrektywę Rady ‧/EWG wprowadzającą minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób ryb, w odniesieniu do wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych w zakresie chorób ryb [‧] należy włączyć do PorozumieniaCommission Decision ‧/EC of ‧ April ‧ amending Council Directive ‧/EEC introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases, in relation to the list of national reference laboratories for fish diseases is to be incorporated into the Agreement
Niniejszym zatwierdza się programy wymienione w załączniku I przedłożone na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG w celu uzyskania statusu strefy zatwierdzonej w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHNThe programmes listed in Annex I, submitted under Article ‧) of Directive ‧/EEC for the purpose of obtaining approved zone status with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN), are hereby approved
Programy mają na celu umożliwić Państwom Członkowskim wszczęcie procedur w odniesieniu do strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwierdzonej, by nadać jej status strefy lub hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNThe programmes are designed to enable the Member State subsequently to initiate the procedures for a zone, or a farm situated in a non-approved zone, to obtain the status of approved zone or of approved farm situated in a non-approved zone, as regards one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. zmieniającą załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ June ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) is to be incorporated into the Agreement
Decyzję Komisji ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającą po raz drugi decyzję ‧/WE ustanawiającą wykazy zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb, wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) [‧] należy włączyć do PorozumieniaCommission Decision ‧/EC of ‧ December ‧ amending for the second time Decision ‧/EC establishing the lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN), is to be incorporated into the Agreement
Ryby nie powinny być leczone na żadna chorobę w okresie dwóch tygodni poprzedzających badanie, albo w trakcie badaniaFish should not receive treatment for disease in the two weeks preceding the test, or during the test
Plany pobierania próbek i metody diagnostyczne stosowane do wykrywania i potwierdzania występowania niektórych chorób ryb zostały ustanowione w decyzji Komisji ‧/EWG, zmienionej decyzją Komisji ‧/WEThe sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of certain fish diseases have been laid down in Commision Decision ‧/EEC, as amended by Commission Decision ‧/EC
Mając na względzie ogromny przepływ ozdobnych zwierząt wodnych należących do gatunków podatnych na zakaźny zespół owrzodzenia (ang. epizootic ulcerative syndrome – EUS) i potrzebę przeprowadzenia dalszych badań dotyczących ryzyka, jakie ta choroba niesie dla sektora ozdobnych zwierząt wodnych, w tym ponowną ocenę wykazu gatunków podatnych, należy uniknąć natychmiastowego przerwania przywozu ryb ozdobnych należących do gatunków podatnych na EUS przeznaczonych wyłącznie do zamkniętych obiektów, w których utrzymuje się zwierzęta ozdobneBearing in mind the large trade flow of ornamental aquatic animals of species susceptible to epizootic ulcerative syndrome (EUS) and the need to carry out further studies on the risk of that disease to the ornamental aquatic animal industry, including a re-assessment of the list of susceptible species, an immediate interruption of import of ornamental fish species susceptible to EUS intended only for closed ornamental facilities should be avoided
do produktów tych nie zalicza się produktów, których celem jest leczenie chorób u rybthese products exclude products for the treatment of fish diseases
Na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG państwo członkowskie może przedłożyć Komisji program mający na celu umożliwienie mu wszczęcia procedur w odniesieniu do strefy lub hodowli znajdującej się w strefie niezatwierdzonej, celem nadania jej statusu strefy zatwierdzonej lub hodowli zatwierdzonej w strefie niezatwierdzonej, w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHNPursuant to Directive ‧/‧/EEC, a Member State may submit to the Commission a programme designed to enable it subsequently to initiate the procedures for a zone, or a farm situated in a non-approved zone, to obtain the status of approved zone, or of approved farm situated in a non-approved zone, as regards one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
Strefy zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) lub zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNZones approved with regard to the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) or infectious haematopoietic necrosis (IHN
Showing page 1. Found 32857 sentences matching phrase "choroba ryb".Found in 5.779 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.