Translations into English:

  • fish disease   
     
    An illness affecting fish, including bacterial, viral and fungal infections, parasites and maltnutrition.
  • fish diseases   

Example sentences with "choroba ryb", translation memory

add example
Zakres wykorzystywania ryb jako zwierząt doświadczalnych został istotnie rozszerzony w ostatnim dziesięcioleciu z wielu względów, w tym znaczącego rozwoju akwakultury, który skutkuje prowadzeniem różnorodnych badań wspierających w dziedzinach takich jak żywienie, choroby, fizjologia i genetyka, toksykologia środowiska i inne badania toksykologiczne, oraz badań podstawowych w dziedzinie genetyki i immunologii, których wyniki mają znaczenie również dla wyższych kręgowców, w tym ssakówThe use of fish as experimental animals has expanded greatly over the past decade for a number of reasons, including the great increase in aquaculture, which has led to a variety of supporting basic studies in areas such as nutrition, disease, physiology and genetics, ecotoxicology and other toxicological research, as well as fundamental studies in genetics and immunology whose results are of relevance to higher vertebrate groups, including mammals
PROGRAMY PRZEDŁOŻONE W CELU UZYSKANIA STATUSU STREFY ZATWIERDZONEJ W ODNIESIENIU DO JEDNEJ LUB WIĘCEJ CHORÓB RYB: VHS ORAZ IHNPROGRAMMES SUBMITTED FOR THE PURPOSE OF OBTAINING APPROVED ZONE STATUS WITH REGARD TO ONE OR MORE OF THE FISH DISEASES VHS AND IHN
Niniejszym zatwierdza się programy wymienione w załączniku ‧ przedłożone na mocy art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG w celu uzyskania statusu zatwierdzonej hodowli w strefie niezatwierdzonej w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) oraz zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHNThe programmes listed in Annex II, submitted under Article ‧) of Directive ‧/EEC for the purpose of obtaining status as approved farm situated in a non-approved zone with regard to one or more of the fish diseases VHS and IHN, are hereby approved
STREFY ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO JEDNEJ LUB WIĘCEJ CHORÓB RYB: VHS ORAZ IHNZONES APPROVED WITH REGARD TO ONE OR MORE OF THE FISH DISEASES VHS AND IHN
Jeżeli ryby w gospodarstwie są podejrzane o zakażenie chorobą z wykazu I, Państwa Członkowskie zapewnią, że odpowiednie służby urzędowe niezwłocznie uruchomią urzędowe dochodzenie, w tym badania kliniczne, w celu potwierdzenia lub wykluczenia obecności chorobyWhen fish on a farm are suspected of being infected with a list I disease, Member States shall ensure that the official service immediately activates official investigation arrangements to confirm or rule out the presence of the disease, including clinical examination
Jeżeli badania epizootyczne wykażą, że choroba mogła zostać przeniesiona z zatwierdzonej strefy, z innego zatwierdzonego gospodarstwa lub do innego zatwierdzonego gospodarstwa w wyniku przemieszczania ryb, ikry, gamet, pojazdów lub osób lub w jakikolwiek inny sposób, te strefy lub gospodarstwa uznaje się za podejrzane o zakażenie i stosuje się właściwe środkiIf the epizootic investigation reveals that the disease could have been introduced from an approved zone or from another approved farm, or could have been transferred to another approved farm as a result of the movement of fish, eggs or gametes, vehicles or persons, or in any other way, those zones or farms shall be considered suspect and the appropriate measures shall apply
Wykaz hodowli ryb uznanych za hodowle zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb VHS, IHN lub obu tych chorób i znajdujących się w nie zatwierdzonych strefach zostaje wymieniony w załącznikuThe list of fish farms recognised as approved farms with regard to one or more of the fish diseases VHS and IHN and situated in non-approved zones is set out in Annex
DYREKTYWA RADY ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. wprowadzająca minimalne środki wspólnotowe zwalczania niektórych chorób rybCOUNCIL DIRECTIVE ‧/EEC of ‧ June ‧ introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases
DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca po raz trzeci decyzję ‧/WE ustanawiającą wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub obu chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNCommission Decision of ‧ February ‧ amending for the third time Decision ‧/EC establishing the lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zatwierdzająca programy w związku z uzyskaniem statusu stref zatwierdzonych i hodowli zatwierdzonych w strefach niezatwierdzonych w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, strCommission Decision ‧/EC of ‧ April ‧ approving programmes with a view to obtaining the status of approved zones and of approved farms in non-approved zones with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (OJ L ‧, ‧.‧, p
Decyzja Komisji ‧/‧/WE ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb, znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób rybCommission Decision ‧/‧/EC establishes the lists of approved zones and approved fish farms situated in non-approved zones with regard to certain fish diseases
Przeprowadzono konsultacje w zakresie chorób ryb z laboratoriami referencyjnymi Wspólnoty, ustanowionymi na mocy dyrektywy Rady ‧/EWGThe Community reference laboratory for fish diseases, established by Council Directive ‧/EEC, has been consulted
Aby zapobiec wprowadzeniu lub rozprzestrzenieniu chorób zakaźnych w stadach ryb zarodowych podczas wstrzykiwania preparatu należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa biologicznegoHigh standards of biosecurity must be observed at the time of injection in order to prevent introduction and spread of infectious diseases between broodstock fish
zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNamending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN
Decyzja Komisji z dnia ‧ października ‧ r. zmieniająca załączniki I i ‧ do decyzji ‧/‧/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ October ‧ amending Annexes I and ‧ to Decision ‧/‧/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN) (notified under document number C
zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN) ryb łososiowatych jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która może powodować istotne straty w gospodarstwachWhereas infectious haemopoietic necrosis (IHN) of salmonids is a highly contagious viral disease which may cause very important losses to farms
Programy przedłożone do celów uzyskania statusu hodowli zatwierdzonej znajdujących się w niezatwierdzonej strefie w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb VHS i IHNProgrammes submitted for the purpose of obtaining status as approved farm situated in a non-approved zone with regard to one or more of the fish diseases VHS and IHN
Program obejmuje niedyskryminacyjne ograniczenia w odniesieniu do przemieszczeń ryb, w celu uniknięcia ponownego wprowadzenia chorób, o których mowaThe programme includes non-discriminatory restrictions on movements of fish in order to prevent re-introduction of the diseases in question
Strefy zatwierdzone w odniesieniu do chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) lub zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHNFish farms approved with regard to the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) or infectious haematopoietic necrosis (IHN
MAJĄC NA UWADZE, że podstawą do usunięcia ryb musi być analiza poszczególnych przypadków pod kątem ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się choroby, włącznie z oceną, czy ognisko ma poważny charakter, i innymi okolicznościami wpływającymi na ryzyko, przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń praktycznych i dowodów naukowychWHEREAS the withdrawal of fish must be based on a case-by-case analysis of the risks for further spread of the disease, including the seriousness of the outbreak and other circumstances influencing the risks, and must take into account current practical experience and scientific evidence
W odniesieniu do chorób ryb Wspólnota udziela pomocy finansowej na rzecz Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals w Aarhus (Dania) na realizację funkcji i zadań przewidzianych w załączniku C do dyrektywy ‧/‧/EWGFor fish diseases, the Community grants financial assistance to the Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Aarhus, Denmark, to carry out the functions and duties set out in Annex C to Directive ‧/‧/EEC
Wszystkie ryby są wolne przez okres co najmniej czterech lat od jakichkolwiek klinicznych lub innych objawów jednej lub więcej chorób, określonych w załączniku A wykazy I i ‧ kolumnieall fish are free for at least four years from any clinical or other sign of one or more of the diseases referred to in Annex A, column ‧ of lists I and
STREFY ZATWIERDZONE W ODNIESIENIU DO CHORÓB RYB: WIRUSOWEJ POSOCZNICY KRWOTOCZNEJ (VHS) LUB ZAKAŹNEJ MARTWICY UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO (IHNZONES APPROVED WITH REGARD TO THE FISH DISEASES VIRAL HAEMORRHAGIC SEPTICAEMIA (VHS) OR INFECTIOUS HAEMATOPOIETIC NECROSIS (IHN
Dodatkowo zakaźna anemia łososia i wirusowa posocznica krwiotoczna ryb łososiowych powinny zostać włączone do wykazu chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia w ADNS, ponieważ te choroby są wymienione odpowiednio w wykazie I i wykazie ‧ załącznika A do dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ stycznia ‧ r. dotyczącej warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury[‧], ostatnio zmienionej dyrektywą ‧/WE[‧]Further infectious salmon anaemia and viral haemorrhagic septicaemia should be included in the list of notifiable diseases in ADNS as these diseases are respectively in list I and list ‧ of Annex A to Council Directive ‧/EEC of ‧ January ‧, concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and their products, as last amended by Directive ‧/EC
Bez wpływu na warunki odnośnie chorób, określone w kolumnie ‧ wykazu ‧ załącznik A, ustanowionych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧ i ‧, wprowadzanie do obrotu żyjących na swobodzie ryb, małży i skorupiaków, ich jaj lub gamet, podlega następującym warunkom dodatkowymWithout prejudice to the requirements for diseases referred to in Annex A, column ‧ of list ‧ established in accordance with the procedure laid down in Articles ‧ and ‧, the placing on the market of wild fish, molluscs or crustaceans, their eggs or gametes, shall be subject to the following additional requirements
Showing page 1. Found 32857 sentences matching phrase "choroba ryb".Found in 5.737 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.