Translations into English:

  • denaturation   
    [biochemistry]

Example sentences with "denaturacja białka", translation memory

add example
% izolatu białek serwatkowych niezawierającego kazeino-glikomakropeptydów, o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧ %; oraz% caseino-glycomacropeptide free whey protein isolate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧ %; and
% koncentratu słodkich białek serwatkowych o minimalnej zawartości białka wynoszącej ‧ % masy suchej i denaturacji białka poniżej ‧ %, a także o zawartości popiołu nieprzekraczającej ‧,‧ %% sweet whey protein concentrate with a minimum protein content of ‧ % of dry matter and protein denaturation of less than ‧ % and a maximum ash content of ‧,‧ %
Denaturacja białek. Czynniki wywołujące denaturację i metody badania procesu.Denaturation of proteins. Factors causing denaturation and methodts of studies.
Charakterystyka równowagowego procesu denaturacji neuroglobiny, białka hemowego specyficznego dla mózguEquilibrium unfolding characterization of brain-specific heme-protein: neuroglobin
Bogactwo minerałów na terenach zalewowych, w szczególności potasu, powoduje, że ryż cechuje się wysoką zawartością białka i większą odpornością ziarna podczas gotowaniaThe alluvial soils, highly fertile because of the presence of minerals (particularly potassium), are conducive to a high protein content and enhanced cooking firmness
Produkt zawiera śladowe ilości białek myszy i chomikaThe product contains traces of mouse and hamster proteins
Ocena procesu wiązania z białkami krwi związku 2F109 techniką dializy równowagowejDetermination of serum protein binding of 2F109 compound using equilibrium dialysis
Całkowita zawartość białek: minimum ‧,‧ %total protein: min. ‧,‧ %
Regulacja ekspresji białek błony zewnętrznej bakterii Escherichia coli oraz Salmonella typhimurium przez niekodujące cząsteczki RNA.The regulation of expression of the outer membrane proteins by noncoding RNAs in Escherichia coli and Salmonella typhimurium.
Obecność genetycznie zmodyfikowanego białka lub DNA w dodatkach oraz środkach aromatyzujących wchodzących w skład środków spożywczych również stanowi, zgodnie z przyjętymi zasadami, kryterium spełniające powyższe wymogithe presence in additives and, flavourings used as ingredients in a foodstuff of protein or DNA resulting from genetic modification is, as matters stand, also the criterion that best meets the abovementioned requirements
Właściwości farmakokinetyczne oseltamiwiru, takie jak niski stopień wiązania z białkami i metabolizm niezależny od systemów CYP‧ i glukuronidazy (patrz punkt ‧. ‧) sugerują, że wystąpienie znaczących klinicznie interakcji lekowych za pośrednictwem tych mechanizmów jest mało prawdopodobnePharmacokinetic properties of oseltamivir, such as low protein binding and metabolism independent of the CYP‧ and glucuronidase systems (see section ‧), suggest that clinically significant drug interactions via these mechanisms are unlikely
Charakterystyka wybranych białek błon tylakoidów roślin o różnej wrażliwości na chłódCharacteristic of specific thylakoid membranes proteins of plants with a different susceptibility to chilling stress
Niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość azotu ×Not containing added sugar or other sweetening matter, of a protein content (nitrogen content × ‧,‧), by weight
Jednakże, ze względu i na małą dawkę podawanych białek oraz krótki okres połowicznego rozpadu ‧mTc, prawdopodobnie w przypadku takich pacjentów nie jest wymagana zmiana dawkowaniaHowever, due to the low dose of protein administered and the short half-life of ‧mTc, dosage adjustment is probably not necessary in such patients
Charakteryzacja homodimerów białka STAT2 oraz ich aktywności transkrypcyjnej w szlaku sygnalizacyjnym interferonu alfa.Characterisation of STAT2 homodimer formation and transcriptional activity in interferon-alfa signaling.
łączna ilość białka ze wszystkich źródeł w produkcie jest nie mniejsza niż ‧ g/‧ kJ (‧ g/‧ kcalthe total protein in the product from all sources shall not be less than ‧ g/‧ kJ (‧ g/‧ kcal).`
W przypadku analizy złożonej próbki składającej się z siedmiu tusz, oznacza się średnią zawartość wody oraz białka, w dwóch badanych próbkach, przez co uzyskuje się odpowiednio wartości a % oraz b %In the case of a composite sample analysis, the average content of water and protein from the two samples analysed is determined to give a % and b %, respectively
Pasza uzupełniająca serwatkę umożliwia zaspokojenie potrzeb żywieniowych trzody chlewnej, ponieważ zawiera znaczną ilość zbóż i ich produktów pochodnych: pasza uzupełniająca zawiera zatem co najmniej ‧ % zbóż i odpadów młynarskich – w tym co najmniej ‧ % zbóż – oraz białka roślinne o zrównoważonej zawartości aminokwasówAdding complementary feed, consisting mainly of cereals and cereal products, to the whey enables the pigs’ nutritional needs to be met: the complementary feed is made up of at least ‧ % of cereals and miller’s offals, which in turn must consist of at least ‧ % of cereals, and plant proteins with well-balanced amino acids
Metody teoretyczne przewidywania struktury trzeciorzędowej białek globularnychTheoretical methods of tertiary structure prediction of globular proteins
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Staat der Nederlanden (Ministerie van landbouw; Natuurbeheer en Visserij) przeciwko Ten Kate Holding Musselkanaal BV i in. (wniosek Hoge Raad der Nederlanden o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Wymogi ochrony zdrowia- Ochrona przed gąbczastą encefalopatią bydła (chorobą szalonych krów)- Żywienie przeżuwaczy białkami pochodzącymi od innych gatunków niż przeżuwacze- Odpowiedzialność Państwa Członkowskiego za szkody wyrządzone podmiotom prywatnym wskutek przypisywanych mu naruszeń prawa wspólnotowego- Prawo właściwe- Obowiązek wniesienia przeciwko Komisji skargi na bezczynnośćJudgment of the Court (Third Chamber) of ‧ October ‧ in Case C-‧/‧: reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) v Ten Kate Holding Musselkanaal BV and Others (Human and animal health- Protection against bovine spongiform encephalopathy (mad cow disease)- Feeding of ruminants with proteins derived from species other than ruminants- Liability of a Member State for damage caused to individuals by breaches of Community law for which it may be held responsible- Applicable law- Obligation to bring an action against the Commission for failure to act
należy brać pod uwagę możliwość wiązania białka osocza krwi, przenikanie do mleka lub do jaj oraz akumulację związków lipofilnychthe possibility of plasma protein binding, or passage into milk or eggs and of the accumulation of lipophilic compounds shall be considered
Zmniejszenie stężenia potasu, albumin, białka całkowitego i fosforanów we krwiDecreased blood potassium, albumin, total protein and phosphate
zawartość białkaprotein content
Showing page 1. Found 4195 sentences matching phrase "denaturacja białka".Found in 1.511 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.