Translations into English:

  • Total Quality Management diagram   
     
    A flowchart used to compare current and ideal processes, and to understand how the steps in a process work together.

Example sentences with "diagram TQM", translation memory

add example
CEL dzia TM a zgodnie z ide ¬ kompleksowego zarz ¬ dzaniaprzez jakoμ $ TQM ( Total Quality Management ) , a jedn ¬ z jej g TM ównych zasad jest stosowanie systemu produkcjiopartej na zespo TM ach , co daje wi ... ksze moaliwoμci pracownikom oraz u TM atwia prac ... dla osi ¬ gni ... cia wspólnegocelu , jakim jest ulepszanie procesów , produktów i us TM ug .CEL is committed to totalquality management ( TQM ) and one of its core principles is the use of teambased manufacturing to empoweremployees and work towards the common pursuit of improving processes , products and services .
Badanie satysfakcji klientów jako kluczowy element kształtowania filozofii TQM w sektorze hotelarskim w PolsceAim of this dissertation is to discuss the application of TQM philosophy to the hotel industry in Poland
4227 " tqmw0 " Qf " vt ¦ { f ¦ kguvw " ncv " lguv " rtqmwtcvqtgo0 " Rtcewl > e " y " Dkwt ¦ g " fu0 " Rt ¦ guvCre ¦ qWek " Iqurqfcte ¦ gl " urgelcnk ¦ qycŽc " ukC " y " rqyccp { ej " rt ¦ guvCruvycej " iqurqfcte ¦ { ej0 " RtceqycŽc " fnc " Tcf { " Gwtqr { " dkqt > e " wf ¦ kcŽ " y " ¦ ycne ¦ cpkw " mqtwrelk " y " Cndcpkk " k " rqocicŽc " y " u ¦ mqngpkw " rtqmwtcvqt „ y " k " uCf ¦ k „ y " y " mtclcej " dcŽv { emkej0 " UrCf ¦ kŽc " vcmcg " tqm " y " Itw ¦ lk " rtcewl > e " y " Okulk " T ¦ > f „ y " Rtcyc . " ¦ cŽqcqpgl " rt ¦ g ¦ " WG0 " Oc " mknmwngvpkg " fqWykcfe ¦ gpkg " yg " yur „ Žrtce { " okCf ¦ { pctqfqygl " lcmq " rtqmwtcvqt " pce ¦ gnp { " y " Rtqmwtcvwt ¦ g " Igpgtcnpgl " U ¦ ygelk0She also spent one year in Georgia working in a Rule of Law Mission established by the EU . She has several years of experience in international cooperation as a chief prosecutor at the Office of the Prosecutor General in Sweden .
Podstawy kompleksowego zarządzania jakością ( TQM ) oraz stopień ich wdrażania w dwóch wybranych jednostkach opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiegoFoundations of Total Quality Management ( TQM ) and the degree of their training in two chosen health care organizations in małopolskie ( South Polnad )
TQM jako narzędzie zarządzania na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w ToruniuTQM as a management tool on the example of a housing cooperative
Zarządzanie zmianą w procesie wdrażania projektu ciągłej poprawy TQMChange managemnet in TQM continous improvement implementation.
TQM i jej wpływ na zarządzanie zasobami pracyTQM and its impact on the human resources management.
narzędzia implementacji metody tqm w sektorze bankowymtqm implementation tools methods in the banking sector
Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego na przykładzie firmy „Planet”Total Quality Management TQM as a conception of development enterprise production - trade for instance company „Planet”
Doskonalenie systemu zarządzania jakością przy pomocy narzędzi i metod TQM na przykładzie fabryki farb proszkowychImproving quality management system using TQM tools and methods on the basis of powder coatings plant
Determinanty doskonalenia jakości pracy przez wprowadzenie TQM w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym PolAS Sp. z o.o.The determinants of the quality of work improvement by TQM implementation in the Engineering Company PolAS Ltd.
Total Quality Management (TQM) w teorii i praktyce na podstawie firmy Reflex-POLSKA Sp. z o.o.TQM in theory and practice on the example of Reflex Polska Sp. z o.o.
Systemy zarządzania jakością na przykładzie wykorzystania TQM w Firmie XEROXquality management systems. example of implementing tqm in xerox.
"Zewnętrzne Systemy Oceny Jakości Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ujęciu koncepcji TQM""The Qutward System of the Quality Assessment of the Primary Care in the depiction of TQM conception"
Koszty jakości w systemach kompleksowego zarządzania jakością TQMCost of quality in total quality management TQM
Galaktyki klasyfikuje się za pomocą diagramu tuning fork (kamertonowego). Koniec kamertonu wskazuje galaktyki eliptyczne w skali od najbardziej okrągłej, oznaczanej jako E‧, do tej najbardziej spłaszczonej, oznaczonej jako E‧. Zęby to miejsce, gdzie klasyfikowane są dwa rodzaje galaktyk: zwykłe spiralne oraz spiralne z poprzeczką. Galaktyka spiralna z poprzeczką to taka galaktyka, której jądro jest rozciągnięte w linię. Wygląda ona jakby rzeczywiście miała poprzeczkę w swoim środkuGalaxies are classified using a tuning fork diagram. The end of the fork classifies elliptical galaxies on a scale from the roundest, which is an E‧, to those that appear most flattened, which is rated as E‧. The tines of the tuning fork are where the two types of spiral galaxies are classified: normal spirals, and barred spirals. A barred spiral is one whose nuclear bulge is stretched out into a line, so it literally looks like it has a bar of stars in its center
Do k a Ę de go materiažu krajowego do ž Ą cz ono diagram przedstawiajĄcy programy * i kwalifika cje na jczāěciej oferowane przez uniwersytety i inne uczelnie .Each country description is accompanied by a country diagram representing the programmes and qualifications most commonly offered by universities or other higher education institutions .
Edycja diagramów oraz schematów przepływówNameFlowchart & Diagram Editing
Diagram klasClass Diagram
Powyższe wartości graniczne i wartości początkowe są streszczone w poniższym diagramieThe above limits and the initial aiming values are summarized in the diagram below
Diagram do wczytania na starcieDiagram To Load at Startup
Komponent edycji diagramów oraz schematów przepływów dla KOfficeGenericNameKOffice Flowchart & Diagram Editing Component
Diagram PrawdyDiagram of Truth
Znak ograniczenia pętli w podstawowym diagramie przepływówStencilsBasic flowcharting loop limit shape
Znak ręcznej operacji w podstawowym diagramie przepływówStencilsBasic flowcharting manual operation shape
Showing page 1. Found 438 sentences matching phrase "diagram TQM".Found in 0.65 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.