Translations into English:

  • Total Quality Management diagram   
     
    A flowchart used to compare current and ideal processes, and to understand how the steps in a process work together.

Example sentences with "diagram TQM", translation memory

add example
Po stworzeniu diagramu możesz go edytować. Zauważ różnicę między edycją diagramu a edycją modelu. Jak już wiesz, diagramy są widokami Twojego modelu. Przykładowo, jeśli stworzysz klasę w diagramie klas, tak na prawdę edytujesz i digram, i model. Jeśli zmieniasz kolory wyświetlania swojej klasy, modyfikujesz tylko diagramOnce you have created your diagrams it is time to start editing them. Here you should notice the (for beginners subtle) difference between editing your diagram, and editing the model. As you already know, Diagrams are views of your model. For example, if you create a class by editing a Class Diagram, you are really editing both, your Diagram and your model. If you change the color or other display options of a Class in your Class Diagram, you are only editing the Diagram, but nothing is changed in your model
Istnieje duża różnica między usunięciem obiektu z diagramu, a usunięciem go z modelu: jeśli kasujesz element z diagramu, to jest on usuwany wyłącznie z tego diagramu (element ten pozostanie w innych diagramach). Jeśli natomiast usuniesz element z widoku drzewa, to usuwasz go z całego modelu. Ponieważ element nie istnieje już w modelu, zostanie on usunięty z innych diagramówAgain, there is a big difference between removing an object from a diagram, and deleting an object from your model: If you delete an object from within a diagram, you are only removing the object from that particular diagram: the element will still be part of your model and if there are other diagrams using the same element they will not suffer any change. If, on the other hand, you delete the element from the Tree View, you are actually deleting the element from your model. Since the element no longer exist in your model, it will be automatically removed from all the diagrams it appears in
Aby stworzyć nowy diagram w Twoim modelu, wybierz żądany typ diagramu z podmenu Nowy w menu Diagram, a następnie nadaj mu nazwę. Diagram zostanie utworzony i zobaczysz go w widoku drzewaTo create a new diagram in your model simply select the diagram type you need from the New submenu in the Diagram menu and give a name to it. The diagram will be created and made active, and you will immediately see it in the tree view
Jeśli wybrałeś narzędzie edycyjne z paska narzędzi (np.: narzędzie dodawania klas), wskażnik myszki zamienia się w krzyżyk. Możesz teraz dodawać elementy do modelu, klikając na diagram. Pamiętaj, że elementy w & UML; muszą mieć unikalną nazwę. Jeśli w diagramie istnieje klasa o nazwie ClassA i używasz narzędzia do dodawania klas, nie możesz kolejnej klasy, wstawianej do innego diagramu, ponownie nazwać ClassA. Jeśli są to dwa różne elememty, musisz nadać im dwie różne nazwy. Jeśli dodajesz do diagramu tą samą klasę, nie twórz jej ponownie pod taką samą nazwą, ale przeciągnij ją z widoku drzewaWhen you have selected an edit tool from the Work Toolbar (for example, the tool to insert classes) the mouse pointer changes to a cross, and you can insert the elements in your model by single clicking in your diagram. Note that elements in & UML; must have a Unique Name. So that if you have a class in one diagram whose name is ClassA and then you use the insert Class tool to insert a class into another diagram you cannot name this new class ClassA as well. If these two are supposed to be two different elements, you have to give them a unique name. If you are trying to add the same element to your diagram, then the Insert Class is not the right tool for that. You should drag and drop the class from the Tree View instead
Diagramy aktywności opisują sekwencje aktywności w systemie z aktywnościami pomocniczymi. Diagramy aktywności są specjalną formą diagramów stanu, które przede wszystkim posiadają aktywnościActivity Diagrams describe the sequence of activities in a system with the help of Activities. Activity Diagrams are a special form of State Diagrams, that only (or mostly) contains Activities
Drzewko plików jest zlokalizowane po lewej stronie okna i pokazuje wszystkie diagramy, klasy, aktorów i inne obiekty które mogą pomóc w budowie Twojego projektu. Pozwala ono na szybki wgląd w obiekty, które tworzą Twój projekt, a także na szybkie przejścia między diagramami i przekładanie poszczególnych elementów z diagramu do projektuThe Tree View is usually located on the top left hand side of the window and shows the all the diagrams, classes, actors and use cases that build up your model. The Tree View allows you to have a quick overview of the elements composing your model. The Tree View also gives you a quick way to switch between the different diagrams in your model and inserting elements from your model into the current diagram
W oknie Opcji wyświetlania ustawiasz elementy, które mają być widoczne w diagramie. Klasa może być pokazana jako jeden kwadrat z nazwą klasy w środku (użyteczne, gdy w diagramie masz wiele klas w diagramie, albo nie jesteś w tym momencie zainteresowany szczegółami klasy), lub jako kompletna informacja, pokazująca szczegóły klasy: pakiety, stereotypy, atrybuty i operacje z pełnym podpisem i widocznościąIn the Display Options page, you can set what is to be shown in the diagram. A class can be shown as only one rectangle with the class name in it (useful if you have many classes in your diagram, or are for the moment not interested in the details of each class) or as complete as showing packages, stereotypes, and attributes and operations with full signature and visibility
Diagram klas pokazuje klasy, które tworzą system, oraz relacje między nimi. Diagram klas nazywany jest diagramem statycznym, ponieważ pokazuje klasy z atrybutami, metodami i relacjami statycznymi między nimi: które klasy wiedzą o których, lub które klasy są częścią innych, ale nie pokazują metod wywołaniaClass Diagrams show the different classes that make up a system and how they relate to each other. Class Diagrams are said to be static diagrams because they show the classes, along with their methods and attributes as well as the static relationships between them: which classes know about which classes or which classes are part of another class, but do not show the method calls between them
W diagramach kooperacji, wiadomości wysłane z jednego obiektu do drugiego są reprezentowane przez strzałki, pokazujące nazwę wiadomości, parametry i sekwencje wiadomości. Diagramy kooperacji pokazują specyficzną pracę programu i są najlepszymi diagramami do szybkiego zaprezentowania, lub wytłumaczenia procesu w logice programuIn Collaboration Diagrams messages sent from one object to another are represented by arrows, showing the message name, parameters, and the sequence of the message. Collaboration Diagrams are specially well suited to showing a specific program flow or situation and are one of the best diagram types to quickly demonstrate or explain one process in the program logic
Obszar roboczy jest głównym oknem w & umbrello; i tam właśnie rozgrywa się główna część programu. Możesz używać tego obszaru do przeglądania modeli, diagramów, itd. Obszar roboczy pokazuje aktualnie używany diagram. W tym obszarze pokazany może być tylko jeden diagramThe Work Area is the main window in & umbrello; and is where the real action takes place. You use the Work Area to edit and view the diagrams in your model. The Work Area shows the currently active diagram. Currently only one diagram can be shown on the Work Area at any time
Pamiętaj, że & umbrello; korzysta z menu kontekstowych: możesz również kliknąć w widoku drzewa prawym klawiszem myszy i wybrać właściwy typ diagramu z podmenu Nowy w menu kontekstowym. Pamiętaj, że możesz stworzyć diagramy przypadków użycia tylko w folderze Perspektywa przypadków użycia, a inne typy diagramów mogą być tworzone w folderach logicznychRemember that & umbrello; makes extensive use of context menus: you can also & RMB; click on a folder in the Tree View and select the appropriate diagram type from the New submenu in the context menu. Note that you can create Use Case Diagrams only in Use Case View folders, and the other types of diagram can only be created in the Logical View folders
Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM jako koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjno – handlowego na przykładzie firmy „Planet”Total Quality Management TQM as a conception of development enterprise production - trade for instance company „Planet”
Koszty jakości w systemach kompleksowego zarządzania jakością TQMCost of quality in total quality management TQM
"Zewnętrzne Systemy Oceny Jakości Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ujęciu koncepcji TQM""The Qutward System of the Quality Assessment of the Primary Care in the depiction of TQM conception"
Doskonalenie systemu zarządzania jakością przy pomocy narzędzi i metod TQM na przykładzie fabryki farb proszkowychImproving quality management system using TQM tools and methods on the basis of powder coatings plant
narzędzia implementacji metody tqm w sektorze bankowymtqm implementation tools methods in the banking sector
Badanie satysfakcji klientów jako kluczowy element kształtowania filozofii TQM w sektorze hotelarskim w PolsceAim of this dissertation is to discuss the application of TQM philosophy to the hotel industry in Poland
Systemy zarządzania jakością na przykładzie wykorzystania TQM w Firmie XEROXquality management systems. example of implementing tqm in xerox.
Zarządzanie zmianą w procesie wdrażania projektu ciągłej poprawy TQMChange managemnet in TQM continous improvement implementation.
TQM jako narzędzie zarządzania na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Na Skarpie" w ToruniuTQM as a management tool on the example of a housing cooperative
Podstawy kompleksowego zarządzania jakością ( TQM ) oraz stopień ich wdrażania w dwóch wybranych jednostkach opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiegoFoundations of Total Quality Management ( TQM ) and the degree of their training in two chosen health care organizations in małopolskie ( South Polnad )
TQM i jej wpływ na zarządzanie zasobami pracyTQM and its impact on the human resources management.
Determinanty doskonalenia jakości pracy przez wprowadzenie TQM w Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym PolAS Sp. z o.o.The determinants of the quality of work improvement by TQM implementation in the Engineering Company PolAS Ltd.
Total Quality Management (TQM) w teorii i praktyce na podstawie firmy Reflex-POLSKA Sp. z o.o.TQM in theory and practice on the example of Reflex Polska Sp. z o.o.
Aby Importować klasy do swojego modelu, wybierz Importuj klasy... z menu Kod. W polu dialogowym wybierz pliki zawierające klasy napisane w C++ i kliknij OK. Klasy zostaną zaimportowane i znajdą się jako część Twojego modelu w drzewku podglądu. Zauważ, że Umbrello nie stworzy żadnego rodzaju diagramu pokazującego Twoje klasy; będą one importowane do Twojego modelu, żebyś mógł ich używać później w innych diagramachTo import classes into your Model, select the entry Import Classes... from the Code menu. In the file dialog select the files containing the C++ class declarations and press OK. The classes will be imported and you will find them as part of your Model in the Tree View. Note that & umbrello; will not create any kind of Diagram for showing your classes, they will only be imported into your Model so that you can use them later in any diagram you want
Showing page 1. Found 390 sentences matching phrase "diagram TQM".Found in 4.671 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.