Translations into English:

  • ornamental woody plants   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

uprawa drzew i krzewów ozdobnycharboriculture

Example sentences with "drzewa i krzewy ozdobne", translation memory

add example
drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach, np. sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne, we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonkitrees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers, including in all cases their stocks and young seedlings
Uprawa drzew i krzewów, pojedyńczo lub w małych grupach, w celach ozdobnych lub poznawczychCultivation of trees and shrubs, individually or in small groups, for ornament or instruction rather than use or profit
Włączenie szkółek drzewnych produkujących drzewa owocowe, winorośle i krzewy ozdobne w gałęzi rolniczej nie oznaczało by więc odchylenia od NACEThe inclusion of nurseries producing fruit trees, vines and ornamental nursery trees in the agricultural branch would thus not represent a deviation from NACE
Liście, gałęzie i inne części (inne niż kwiaty i pączki) drzew, krzewów, krzaków i innych roślin oraz mchy, porosty, trawy, nadające się na bukiety i do celów ozdobnych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowaneFoliage, branches and other parts (other than flowers or buds) of trees, shrubs, bushes and other plants, and mosses, lichens and grasses, being goods of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared
drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, przy drogach i na chodnikach (np. rośliny na żywopłoty, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne), we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonkitrees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, (e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers), including in all cases their stocks and young seedlings
Inaczej niż NACE Rev.‧, która zalicza produkcję szkółek drzewnych do leśnictwa, działalność ta traktowana jest jako działalność rolnicza, jako że odnosi się ona do produkcji młodych drzew oraz krzewów owocowych, winorośli oraz krzewów ozdobnych, jednakże produkcja roślin leśnych traktowana jest jako działalność leśna, jeżeli rośliny przeznaczone są do produkcji drzew leśnych [‧]Unlike in NACE Rev. ‧, which attributes the production of nursery trees to forestry, this activity is treated as an agricultural activity in so far as it relates to the production of tree saplings and fruit-bearing shrubs, vines and ornamental shrubs, whereas the production of forest plants is treated as a forestry activity if the plants are intended for use in the production of forest trees
Naturalne lub sztuczne kwiaty i ulistnienie, rośliny, krzewy, cebulki, bulwy, nasiona, nawozy, komposty, torf ogrodowy, torf trawnikowy, specjalne ziemie do ogrodów ozdobnych, preparaty ogrodnicze, doniczki i ich mocowanieNatural or artificial flowers and foliage, plants, shrubs, bulbs, tubers, seeds, fertilisers, composts, garden peat, turf for lawns, specially treated soils for ornamental gardens, horticultural preparations, pots and pot holders
Pożywienie bydła musi stanowić w przynajmniej ‧ % pasza sucha lub gałęzie drzew i krzewów liściastychAt least ‧ % of the dry weight of the cows food should consist of dry and/or green fodder
zwiększenie stopnia wykorzystania energii produkowanej z biomasy dostępnej w przedmiotowym regionie w formie albo zasobów naturalnych (drzewa, krzewy) albo odpadów rolniczych, leśnych i przemysłowych; zwiększenie efektywności energetycznej prowadzącej do obniżenia emisji CO‧ poprzez łączenie elektrowni wykorzystujących energię z biomasy z miejskimi sieciami ciepłowniczymito develop the use of energy produced from the biomass available in the region in the form of either natural resources (wood, shrubs) or agricultural, sylvicultural and industrial waste; to increase energy efficiency leading to a reduction of the CO‧ emissions through a combination of biomass-powered plant and district heating
Gdyby nie było takiego programu , rolnicy odczuwaliby pokusę usunięcia tych drzew i krzewów , aby zrobić miejsce pod uprawy jednoroczne lub tworzy ć nowe tarasy , czy nawet rozwijać tereny pod zabudowę .In the absence of the scheme , farmers would be tempted to remove such trees and bushes to make space for annual crops , or create new terraces or even to develop land for building .
Z jednej strony zapewniamy rolnikom wsparcie na tworzenie sztucznych gniazd dla ptaków, a z drugiej ustalamy, że jeśli rolnicy chcą uzyskać wsparcie na uprawę gruntów, udział drzew i krzewów nie może przekraczać jednej trzeciej i zainteresowani muszą wyciąć wszystkie drzewa powodujące przekroczenie tego limitu.On the one hand, we are offering farmers support to set up artificial nests for birds, while on the other, we decree, for purposes of supporting grazing land, that the proportion of trees and shrubs may be no more than one third, and that farmers must cut out any trees in excess of that limit.
Drzewa, krzewy i krzakiTrees, shrubs and bushes
Kody NACE: A.‧.‧ (Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych), A.‧.‧ (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów), A.‧.‧ (Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszanaNACE Code: A.‧.‧ (Growing of pome fruits and stone fruits), A.‧.‧ (Growing of other tree and bush fruits and nuts), A.‧.‧ Mixed farming
Niska roślinność małych lub skarłowaciałych drzew i/lub krzewówInferior vegetation of small or stunted trees and/or shrubs
% w odniesieniu do umów chroniących wyłącznie zbiory owoców z drzew i krzewów tylko przed ryzykiem gradu i mrozem, ochrona ta obejmuje również ryzyko wiatru, zgodnie z art. ‧.‧ kodeksu ubezpieczeń% for policies which cover solely fruit crops from trees and shrubs against the risks of both hail and frost, such cover extending to the risk of wind in accordance with Article ‧-‧ of the Insurance Code (code des assurances
Włącza się tu choinki oraz drzewa i krzewy przeznaczone głównie do produkcji energii, i to niezależnie od miejsca, gdzie rosnąChristmas trees and trees and bushes grown mainly for use for energy production are included here, regardless of where they are grown
Na Cyprze program rolno-środowiskowy zachęca do utrzymania tradycyjnych drzew i krzewów w krajobrazie rolniczym .In Cyprus an agrienvironment scheme encourages the maintenance of traditional trees and bushes within the agricultural landscape .
Żywienie się liśćmi lub pędami drzew i krzewówFeeding on leaves or shoots of trees or shrubs
Usunięcie drzew, krzewów, kamieni i innych przeszkód przed uprawąRemoval of trees, brush, rocks and other obstacles to tillage
powierzchnie wykorzystywane pod produkcję surowców rolnych do celów nieżywnościowych (np. buraki cukrowe, rzepak, drzewa, krzewy, w tym soczewica oraz groch i groszki już zarejestrowane w D i Gareas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. sugar beet, rape, trees, bushes etc., including lentils, chick peas and vetches; already recorded under D and G
Kody NACE: A.‧.‧ (Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych), A.‧.‧ (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów), A.‧.‧ (Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszanaNACE Code: A.‧.‧ (Growing of pome fruits and stone fruits), A.‧.‧ (Growing of other tree and bush fruits and nuts), A.‧.‧ (Mixed farming
Pomoc przyznawana jest na poziomie ‧ % stosownie do umów uzgodnionych między towarzystwami ubezpieczeniowymi a posiadaczami ubezpieczeń, jednakże nie przekracza kwoty ‧ ‧ na jednostkę (hektar lub jedno zwierzę), ‧ ‧ w przypadku ziemniaków i warzyw oraz ‧ ‧ w przypadku drzew i krzewów owocowychAid is granted at a level of ‧ % relative to agreements established between insurance undertakings and policy holders, but does not exceed ‧ ‧ per unit (hectare or unit of livestock), ‧ ‧ for potatoes and vegetables, and ‧ ‧ for fruit trees and berry bushes
Jest ono zalecane dla wielu różnych gatunków roślin, zwłaszcza drzew owocowych, takich jak owoce cytrusowe, morela, awokado, śliwka i brzoskwinia; stosuje się je także do upraw winogron, niewielkich krzewów i truskawekIt is recommended for a large variety of vegetal species, particularly fruit trees such as citrus fruit, apricot, avocado plum and peach; it is also used for grapes, for small bushes and strawberries
% kwoty składek na ubezpieczenie wpłaconych w ‧ r. z tytułu upraw owoców uzuskanych z drzew i krzewów owocowych, warzyw o jadalnych owocach, warzyw liściowych i winorośli% of the amount of insurance premiums or contributions paid in ‧ for fruit crops from trees or bushes, fruiting vegetables, leaf-bearing vegetables and vines
Produkcja owoców z drzew i krzewów, warzyw o jadalnych owocach, warzyw liściowych i winorośliFruit production from fruit-bearing trees and bushes, fruiting vegetables, leaf-bearing vegetables and vines
Showing page 1. Found 1652602 sentences matching phrase "drzewa i krzewy ozdobne".Found in 317.289 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.