Translations into English:

  • ornamental woody plants   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

uprawa drzew i krzewów ozdobnycharboriculture

Example sentences with "drzewa i krzewy ozdobne", translation memory

add example
drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, przy drogach i na chodnikach (np. rośliny na żywopłoty, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne), we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonkitrees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, (e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers), including in all cases their stocks and young seedlings
drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, na poboczach dróg i na wałach, np. sadzonki żywopłotu, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne, we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonkitrees and bushes for planting in gardens, parks, at the roadside and on embankments, e.g. hedgerow plants, rose trees and other ornamental bushes, ornamental conifers, including in all cases their stocks and young seedlings
Liście, gałęzie i inne części (inne niż kwiaty i pączki) drzew, krzewów, krzaków i innych roślin oraz mchy, porosty, trawy, nadające się na bukiety i do celów ozdobnych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowaneFoliage, branches and other parts (other than flowers or buds) of trees, shrubs, bushes and other plants, and mosses, lichens and grasses, being goods of a kind suitable for bouquets or ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared
Uprawa drzew i krzewów, pojedyńczo lub w małych grupach, w celach ozdobnych lub poznawczychCultivation of trees and shrubs, individually or in small groups, for ornament or instruction rather than use or profit
Włączenie szkółek drzewnych produkujących drzewa owocowe, winorośle i krzewy ozdobne w gałęzi rolniczej nie oznaczało by więc odchylenia od NACEThe inclusion of nurseries producing fruit trees, vines and ornamental nursery trees in the agricultural branch would thus not represent a deviation from NACE
Inaczej niż NACE Rev.‧, która zalicza produkcję szkółek drzewnych do leśnictwa, działalność ta traktowana jest jako działalność rolnicza, jako że odnosi się ona do produkcji młodych drzew oraz krzewów owocowych, winorośli oraz krzewów ozdobnych, jednakże produkcja roślin leśnych traktowana jest jako działalność leśna, jeżeli rośliny przeznaczone są do produkcji drzew leśnych [‧]Unlike in NACE Rev. ‧, which attributes the production of nursery trees to forestry, this activity is treated as an agricultural activity in so far as it relates to the production of tree saplings and fruit-bearing shrubs, vines and ornamental shrubs, whereas the production of forest plants is treated as a forestry activity if the plants are intended for use in the production of forest trees
Kody NACE: A.‧.‧ (Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych), A.‧.‧ (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów), A.‧.‧ (Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszanaNACE Code: A.‧.‧ (Growing of pome fruits and stone fruits), A.‧.‧ (Growing of other tree and bush fruits and nuts), A.‧.‧ (Mixed farming
Kody NACE: A.‧.‧ (Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowych), A.‧.‧ (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów), A.‧.‧ (Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszanaNACE Code: A.‧.‧ (Growing of pome fruits and stone fruits), A.‧.‧ (Growing of other tree and bush fruits and nuts), A.‧.‧ Mixed farming
Naturalne lub sztuczne kwiaty i ulistnienie, rośliny, krzewy, cebulki, bulwy, nasiona, nawozy, komposty, torf ogrodowy, torf trawnikowy, specjalne ziemie do ogrodów ozdobnych, preparaty ogrodnicze, doniczki i ich mocowanieNatural or artificial flowers and foliage, plants, shrubs, bulbs, tubers, seeds, fertilisers, composts, garden peat, turf for lawns, specially treated soils for ornamental gardens, horticultural preparations, pots and pot holders
Z jednej strony zapewniamy rolnikom wsparcie na tworzenie sztucznych gniazd dla ptaków, a z drugiej ustalamy, że jeśli rolnicy chcą uzyskać wsparcie na uprawę gruntów, udział drzew i krzewów nie może przekraczać jednej trzeciej i zainteresowani muszą wyciąć wszystkie drzewa powodujące przekroczenie tego limitu.On the one hand, we are offering farmers support to set up artificial nests for birds, while on the other, we decree, for purposes of supporting grazing land, that the proportion of trees and shrubs may be no more than one third, and that farmers must cut out any trees in excess of that limit.
Obszary pokryte drzewami lub krzewami leśnymi, włącznie z plantacjami topoli wewnątrz lub na zewnątrz lasu i szkółki drzew leśnych prowadzone na terenie zalesionym dla własnych potrzeb gospodarstwa, jak również udogodnienia leśne (drogi leśne, składy drewna itpAreas covered with trees or forest shrubs, including poplar plantations inside or outside woods and forest-tree nurseries grown in woodland for the holding
włączeniem produkcji wina i oliwy z oliwek (zużywającej wyłącznie winogrona i oliwki uprawiane w tym samym gospodarstwie), uprawy sadzonek roślin warzywnych, wykorzystywanych do sadzenia, drzewek na Boże Narodzenie, drzew owocowych, winorośli, szkółkarstwa drzew ozdobnych (które zaliczane są do Działuinclusion of the production of wine and olive oil (exclusively using grapes and olives grown by the same holding), the growing of vegetable materials used for plaiting, Christmas trees, fruit trees, vines and ornamental nursery trees (which come under Division ‧, Forestry
W odniesieniu do roślin doniczkowych i młodych drzew owocowych i krzewów (podpozycje ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ i ‧ ‧) Rada podejmuje środki, które mogą być wymagane, zgodnie z art. ‧, ‧ i ‧ niniejszego rozporządzeniaAs regards potted plants and sapling fruit trees and bushes (subheadings ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧), the Council shall adopt such measures as may be required in pursuance of Articles ‧, ‧ or ‧ of this Regulation
Pomoc przyznawana jest do wysokości ‧ % kwoty określonej w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczanym, bez możliwości przekroczenia ‧ ‧ na jednostkę (hektar lub zwierzę), ‧ ‧ w odniesieniu do ziemniaków i warzyw i ‧ ‧ w odniesieniu do drzew i krzewów owocowychThe aid is granted at a rate of ‧ % of the cost of contracts concluded by insurance companies and insurance policy holders, but not exceeding ‧ ‧ per unit (hectare or livestock unit), not exceeding ‧ ‧ for potatoes and vegetables, and not exceeding ‧ ‧ for fruit trees and berry plants
Zbiory owoców z drzew i krzewów, zbiory warzyw liściowych i warzyw-owoców, zbiory winorośli, zbiory rocznych roślin zbożowych, oleistych i białkowychFruit crops growing on trees and shrubs, leaf-vegetable and fruit vegetable crops, vine crops, annual cereal, oilseed and protein plant crops
Włącza się tu choinki oraz drzewa i krzewy przeznaczone głównie do produkcji energii, i to niezależnie od miejsca, gdzie rosnąChristmas trees and trees and bushes grown mainly for use for energy production are included here, regardless of where they are grown
% w odniesieniu do umów chroniących wyłącznie zbiory owoców z drzew i krzewów tylko przed ryzykiem gradu i mrozem, ochrona ta obejmuje również ryzyko wiatru, zgodnie z art. ‧.‧ kodeksu ubezpieczeń% for policies which cover solely fruit crops from trees and shrubs against the risks of both hail and frost, such cover extending to the risk of wind in accordance with Article ‧-‧ of the Insurance Code (code des assurances
Zimą renifery jedzą również mech i dużo pędów oraz obgryzają gałązki drzew i krzewówIn the winter the reindeer also eat moss and plenty of shoots and they nibble at the branches of trees and shrubs
wzywa do priorytetowego potraktowania promocji wykorzystania do pozyskiwania energii produktów gospodarki rolnej i leśnej- roślin uprawianych na użytkach rolnych o niskiej przydatności dla rolnictwa, materiałów pochodzących z drzew i krzewów, a także produktów ubocznych leśnictwa (drewno odpadowe)- w celu maksymalnego wykluczenia konkurencji z konieczną produkcją produktów żywnościowychCalls for the use in energy production of agricultural and forestry by-products, such as crops grown on marginal land, hedge clippings and forestry by-products (waste wood), to be promoted as a priority, in order to largely exclude competition with essential food production
Pomoc przyznawana jest na poziomie ‧ % stosownie do umów uzgodnionych między towarzystwami ubezpieczeniowymi a posiadaczami ubezpieczeń, jednakże nie przekracza kwoty ‧ ‧ na jednostkę (hektar lub jedno zwierzę), ‧ ‧ w przypadku ziemniaków i warzyw oraz ‧ ‧ w przypadku drzew i krzewów owocowychAid is granted at a level of ‧ % relative to agreements established between insurance undertakings and policy holders, but does not exceed ‧ ‧ per unit (hectare or unit of livestock), ‧ ‧ for potatoes and vegetables, and ‧ ‧ for fruit trees and berry bushes
grunty wykorzystywane do produkcji surowców rolnych do celów niespożywczych (np. rzepak, drzewa, krzewy itp., wraz z soczewicą, ciecierzycą i wyką; zapisane już w pkt D i Gareas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. rape, trees, bushes, etc., including lentils, chick peas and vetches; already recorded under D and G
wspieranie tych sektorów rolnictwa (produkcja warzyw, hodowla drzew i krzewów, uprawa winorośli) i systemów produkcji (rolnictwo ekologiczne), które dotąd w zbyt nikłym stopniu korzystały ze wspólnej polityki rolnejprovide support for types of agricultural production (market gardening, arboriculture and viticulture) and production systems (organic farming) that have hitherto benefited too little from the Common Agricultural Policy
Kod NACE: A ‧.‧ (Uprawa drzew i krzewów owoców ziarnkowych i pestkowychNACE Code: A ‧.‧ (Growing of pome fruits and stone fruits
powierzchnie wykorzystywane pod produkcję surowców rolnych do celów nieżywnościowych (np. buraki cukrowe, rzepak, drzewa, krzewy, w tym soczewica oraz groch i groszki już zarejestrowane w D i Gareas used for the production of agricultural raw material for non-food purposes (e.g. sugar beet, rape, trees, bushes etc., including lentils, chick peas and vetches; already recorded under D and G
Produkcja owoców z drzew i krzewów, warzyw o jadalnych owocach, warzyw liściowych i winorośliFruit production from fruit-bearing trees and bushes, fruiting vegetables, leaf-bearing vegetables and vines
Showing page 1. Found 1552596 sentences matching phrase "drzewa i krzewy ozdobne".Found in 74.85 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.