pronunciation: IPA: ˈḍʒɛvɔ iɡˈlastɛ

Translations into English:

  • conifer   
    (noun   )
     
    bot. botanika drzewo, którego liście mają formę igieł

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

drzewa iglasteconiferous tree; conifers

    Show declension

Example sentences with "drzewo iglaste", translation memory

add example
Ta szczególna obecność drzew iglastych wyjaśnia fakt, że wędzenie Saucisse de Morteau i Jésus de Morteau rozwinęło się włącznie na bazie drewna drzew iglastych, w odróżnieniu od większości pozostałych rodzajów wędzonych kiełbas, które można spotkać we Francji lub w Europie, które wędzi się na drewnie drzew liściastychThe presence of conifers means that the smoking process which Saucisse de Morteau and Jésus de Morteau undergo was developed solely on the basis of resinous woods- in contrast to other types of smoked sausage sold at national and European level, which are smoked using wood from deciduous trees
W punkcie B.‧ zapis drzewa iglaste (Coniferales) zastępuje się zapisem drzewa iglaste (Coniferales), pochodzące z krajów nieeuropejskichIn point B.‧, conifers (Coniferales) is replaced by conifers (Coniferales), originating in non-European countries
Opcja ‧ polega na zasadzaniu lasów iglastych lub mieszanych lasów z przewagą drzew iglastychOption ‧ consists of planting needle trees or needle-tree dominated mixed forest
W wyniku zastosowania art. ‧ ust. ‧ akapit drugi dyrektywy ‧/‧/WE wskaźnik wkładu finansowego Wspólnoty wynosi ‧ % dla środków wspomnianych w aktach przedstawionych do współfinansowania odpowiednio przez Hiszpanię w związku z zastąpieniem w ‧ r. zniszczonych drzew iglastych gatunkami drzew niepodatnych na Bursaphelenchus xylophilus oraz przez Włochy w dwóch sprawach dotyczących Lombardii w związku z zastąpieniem w ‧ r. zniszczonych drzew liściastych gatunkami drzew niepodatnych na Anoplophora chinensis lub na Anoplophora glabripennisIn application of Article ‧, second subparagraph of Directive ‧/‧/EC, the rate of the Community financial contribution shall be ‧ % for the measures in the co-financing dossiers presented respectively by Spain for the replacement in ‧ of destroyed coniferous trees by tree species which are not susceptible to Bursaphelenchus xylophilus, and by Italy in the two dossiers of Lombardia for the replacement in ‧ of destroyed deciduous trees by tree species which are not susceptible to Anoplophora chinensis or to Anoplophora glabripennis
Rekompensata ograniczona do wysokości rzeczywistych kosztów lub utraconych dochodów byłaby wypłacana w przypadku zobowiązania się właściciela lasu do niewycinania starych drzew w celu pozyskania drewna na obszarach ważnych z uwagi na ochronę gatunków, w przypadku wycinania przez niego drzew iglastych nietypowych dla danego siedliska przed osiągnięciem przez nie normalnego wieku wycinania, oraz w przypadku zakładania biotopów i obszarów podmokłychA compensation limited to the actual costs or loss of revenue could be paid when the forest owner gives an undertaking not to cut old trees for timber in areas that are important for the preservation of species or cuts needle trees not typical for the habitat before the trees have reached their normal cutting age or establishes biotopes and wetland areas
Międzynarodowy Standard FAO dla Środków Fitosanitarnych nr ‧ (Wytyczne regulujące drewniane materiały opakowaniowe w handlu międzynarodowym) zawiera środki fitosanitarne dotyczące przemieszczania drewnianych materiałów opakowaniowych w postaci skrzyń do pakowania, klatek, beczek, palet, płyt załadunkowych, nadstawek paletowych i drewna do sztauerowania, mające na celu zmniejszenie zagrożenia wprowadzenia i/lub rozprzestrzenienia się agrofagów kwarantannowych związanych z drewnianymi materiałami opakowaniowymi, wyprodukowanymi z drewna surowego z drzew iglastych lub innych drzew, używanymi w handlu międzynarodowymThe FAO International Standard for Phytosanitary Measures No ‧ on Guidelines for regulating wood packaging material in international trade contains phytosanitary measures in respect of movement of wood packaging material in the form of packing cases, crates, drums, pallets, load boards, pallet collars and dunnage, aiming at reducing the risk of introduction and/or spread of quarantine pests associated with wood packaging material, made of coniferous and non-coniferous raw wood, in use in international trade
Standard nr ‧ stanowi, że drewniane opakowania (łącznie z drewnem do sztauerowania) wyprodukowane z drewna surowego z drzew iglastych lub innych drzew powinny być poddawane zatwierdzonym środkom, takim jak obróbka termiczna (‧ °C przez minimum ‧ minut) lub fumigacji bromkiem metyluStandard No ‧ describes that wood packaging (including dunnage) made of coniferous and non-coniferous raw wood, should be subjected to approved measures such as heat treatment (‧ °C for a minimum of ‧ minutes) or fumigation with Methyl Bromide
Liście i igliwie, z których pobierane są próbki, muszą pochodzić z górnej warstwy korony drzewa, lecz nie pierwszych okółków drzew iglastychThe sampled leaves or needles must be taken from the upper third of crown, but not from the very first whorls in the conifers
Tu w Ameryce Południowej drzewa araucaria czy monkey puzzles są jak drzewa iglaste TajgiHere in South America araucaria trees or monkey puzzles are like the conifers of the Taiga
Drewno zmienione w wyniku reakcji: drewno poddane naprężeniom w przypadku drzew liściastych, drewno poddane kompresji lub drewno o czerwonych słojach w przypadku drzew iglastychReaction wood: tension wood in the case of broad-leaved trees, compression wood or red striped in the case of conifers
Pomoc, rekompensująca częściowo przeciętną różnicę pomiędzy dochodami z uprawy drzew liściastych i drzew iglastych, byłaby wypłacana jednorazowo w wysokości ‧ EURA one-time payment of EUR ‧ could be given in order to partly compensate the average difference in revenue between leaf tree and needle tree cultures
Tutaj, zamiast drzew iglastych, występują rozległe drzewa liściaste i to nadaje temu lasowi całkowicie innego charakteruHere, instead of conifers, there are broad leaved trees and that makes the character of this forest entirely different
podatne drewno i kora: drewno i oddzielona kora drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drzew z rodzaju Thuja Lsusceptible wood and bark: wood and isolated bark of conifers (Coniferales), except that of Thuja L
Ule ulokowane są w miejscach, w których znajdują się gatunki drzew lub kwiatów odpowiadające rodzajowi produkowanego miodu: akacjowego, lipowego, z drzew iglastych, kasztanowego, leśnego lub wielokwiatowegoHives are placed in an area in which the forest or floral species are found that correspond to the type of honey sought: acacia, lime, pine, chestnut, forest or multi-flower honey
Jest więcej życia w lesie olbrzymich drzew iglastych, niż w jakikolwiek tropikalnym lesie deszczowym ale to jest wszystko zawarte w drzewachThere is more living matter in a forest of giant conifers, than in any tropical rainforest but it' s all contained within the trees
niedozwolony jest wywóz z wyznaczonego obszaru podatnego drewna w postaci wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych; właściwy organ urzędowy może przyznać wyjątek od tego zakazu, jeżeli temu drewnu, w przypadku miejsca przeznaczenia w ramach Wspólnoty, towarzyszy paszport roślin, o którym mowa w lit. a), wydany po poddaniu go właściwemu zabiegowi fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowcasusceptible wood in the form of chips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers, that wood shall not be allowed to leave the demarcated area; the responsible official body may grant an exception from this prohibition where that wood, for destinations within the Community, is accompanied by the plant passport referred to in point (a), after having undergone an appropriate fumigation treatment in order to ensure freedom from live PWNs
Do celów niniejszej decyzji „drewno podatne na infekcję” oznacza opakowanie z drewna wykonane w całości lub w części z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Thuja L., pochodzącego z Kanady, Chin, Japonii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w postaci skrzyń do pakowania, pudeł, skrzyń lub beczek oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek paletowych, bez względu na to czy są aktualnie używane w transporcie obiektów każdego rodzajuFor the purposes of this Decision
z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do opakowania z drewna wykonanego w części lub w całości z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych pochodzących z Kanady, Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnejof ‧ March ‧ on temporary emergency measures in respect of wood packing comprised in whole or in part of non-manufactured coniferous wood originating in Canada, China, Japan and the United States of America
Drzewa iglaste (Coniferales), w tym drewno, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z krajów pozaeuropejskich, z Rosji, Kazachstanu i z TurcjiConifers (Coniferales), including wood which has not kept its natural round surface, originating in non-European countries, Kazakhstan, Russia and Turkey
Moczenie sadzonek drzew iglastych przeciwko HylobiusAS A DIP AGAINST HYLOBIUS IN CONIFER SEEDLINGS
podatnemu drewnu w formie wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastych towarzyszy wspomniany wyżej paszport roślin, po poddaniu właściwemu zabiegowi fumigacji w celu zagwarantowania, że jest ono wolne od żywych osobników węgorka sosnowcasusceptible wood, in the form of chips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers shall be accompanied by the said plant passport after having undergone an appropriate fumigation treatment in order to ensure freedom from live PWNs
(PT) Pragnę ostrzec państwa przed niebezpieczeństwem związanym z chorobą, która zagraża drzewom iglastym w lasach Unii Europejskiej, czyli rozprzestrzenianiem się węgorka sosnowca, który wywodzi się z Ameryki.(PT) I would just like to alert you to the dangers presented by a disease that is threatening coniferous trees in forests within the European Union, namely pine wood nematode, which originated in America.
Dla miodu z drzew iglastych strefa ogranicza się do stoków alzackich masywu Wogezów i JuryIn the case of honey from silver fir, the perimeter is limited to the Alsatian slopes of the Vosges and Jura mountain ranges
Te drzewa iglaste rosną dziesięć razy szybciej niż te blisko Arktyki i żyją tysiące latThese conifers grow at ten times the rate of those near the Arctic and they live for thousands of years
Z drewna drzew iglastychConiferous
Showing page 1. Found 3275 sentences matching phrase "drzewo iglaste".Found in 1.823 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.