pronunciation: IPA: ˈḍʒɛvɔ iɡˈlastɛ

Translations into English:

  • conifer   
    (noun   )
     
    bot. botanika drzewo, którego liście mają formę igieł

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

drzewa iglasteconiferous tree; conifers

    Show declension

Example sentences with "drzewo iglaste", translation memory

add example
Pomoc, rekompensująca częściowo przeciętną różnicę pomiędzy dochodami z uprawy drzew liściastych i drzew iglastych, byłaby wypłacana jednorazowo w wysokości ‧ EURA one-time payment of EUR ‧ could be given in order to partly compensate the average difference in revenue between leaf tree and needle tree cultures
W punkcie B.‧ zapis drzewa iglaste (Coniferales) zastępuje się zapisem drzewa iglaste (Coniferales), pochodzące z krajów nieeuropejskichIn point B.‧, conifers (Coniferales) is replaced by conifers (Coniferales), originating in non-European countries
Te drzewa iglaste rosną dziesięć razy szybciej niż te blisko Arktyki i żyją tysiące latThese conifers grow at ten times the rate of those near the Arctic and they live for thousands of years
te środki nadzwyczajne, należy stosować do przywozów nieprzetworzonych opakowań z drewna wykonanych w całości lub części z drewna drzew iglastych, pochodzącego z Kanady, Chin, Japonii i Stanów Zjednoczonych Ameryki PółnocnejThese emergency measures should apply to imports of non-manufactured wood packing obtained in whole or in part of coniferous wood, originating in Canada, China, Japan and the United States of America, into the Community
Dla miodu z drzew iglastych strefa ogranicza się do stoków alzackich masywu Wogezów i JuryIn the case of honey from silver fir, the perimeter is limited to the Alsatian slopes of the Vosges and Jura mountain ranges
Decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do opakowania z drewna wykonanego w części lub w całości z nieprzetworzonego drewna drzew iglastych pochodzących z Kanady, Chin, Japonii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki PółnocnejCommission Decision ‧/EC of ‧ March ‧ on temporary emergency measures in respect of wood packing comprised in whole or in part of non-manufactured coniferous wood originating in Canada, China, Japan and the United States of America
drzew iglastych (Coniferalesconifers (Coniferales
Po odsączeniu, przy wyjmowaniu z formy sery są delikatnie solone z zewnątrz, a następne umieszczane w rynienkach z drewna drzew iglastych na ponad sześć dniAfter draining, when removed from the mould, the cheese is lightly salted on the outside and then placed on resinous wooden racks for at least six days
wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków drewnianych uzyskanych w całości lub w części z tych drzew iglastychchips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers
Finlandia podjęła urzędowe środki nadzwyczajne ustanawiając, że od dnia ‧ maja ‧ r. materiał do pakowania wykonany z drewna drzew iglastych, z wyjątkiem Thuja L., lecz włączając drewno służące do zabezpieczenia lub unieruchomienia ładunku, pochodzące z państw trzecich, gdzie stwierdzono obecność węgorka sosnowca (głównie Kanada, Chiny, Japonia, Republika Korei, Meksyk, Tajwan oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) musi, w momencie wprowadzenia do Finlandii, być zaopatrzony w świadectwo fitosanitarne potwierdzające, że przeszedł jedną z obróbek określonych w środkach nadzwyczajnych przyjętych przez FinlandięFinland took official emergency measures stipulating that as of ‧ May ‧, packing material consisting of wood of conifers, except Thuja L., but including wood to support or wedge cargo, originating in non-member countries where PWN is known to occur (namely Canada, China, Japan, the Republic of Korea, Mexico, Taiwan and the United States of America), must, when entering into Finland, be accompanied by a phytosanitary certificate certifying that the wood has undergone one of the treatments specified in the Finnish emergency measures
Finlandia poinformowała pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję, że w wyniku przeprowadzonego w ‧ r. monitorowania stwierdzono liczne przypadki zainfekowania węgorkiem sosnowcem materiałów do pakowania wykonanych z drewna drzew iglastych, pochodzących z Kanady, Japonii, Stanów Zjednoczonych Ameryki PółnocnejFinland informed the other Member States and the Commission that in monitoring inspections carried out in ‧ numerous infestations of non-manufactured coniferous wood packing material originating in Canada, Japan and the United States of America with PWN have been found
Poprzednia plantacja drzew iglastych została całkowicie ścięta , a drenaże zostały wypełnione r esztkami ze ścinki , w celu przywrócenia pierwotnego poziomu wilgotności .The previous coniferous plantation has been completely harvested and the drains have been filled-in by using harvested residues in order to restore the initial moisture level .
Z drewna drzew iglastychConiferous
zostało uzyskane, w całości lub w części, z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Pinus L., pochodzących z państw pozaeuropejskich; ihas been obtained in whole or part from conifers (Coniferales), other than Pinus L., originating in European third countries; and
wiórów, zrębków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z drzew iglastychchips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers
Amerykańskie lasy iglaste mogą nie być najbardziej odżywcze w życiu zwierząt ale ich drzewa są nadzwyczajneThe American conifer forests may not be the richest in animal life but their trees are extraordinary
Głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na te ważne siedliska jest zastępowanie lasów buko wych gatunkami nierodzimymi np. drzewami iglastymi dla potrzeb leśnictwa komercyjnego.Ta praktyka zachęca gatunki nierodzime do przejmowania takich siedlisk , przez co różnorodność biologiczna lasu ulega zubożeniu .The major pressure on these vital habitats is the replacement of beech forests with non-native tre es , such as conifers , for commercial forestry.The practice encourages the takeover of such habitats by non-native species – reducing forest biodiversity .
drzew iglastych (Coniferales) pochodzących z krajów pozaeuropejskichconifers (Coniferales), originating in non-European countries
Standard nr ‧ stanowi, że drewniane opakowania (łącznie z drewnem do sztauerowania) wyprodukowane z drewna surowego z drzew iglastych lub innych drzew powinny być poddawane zatwierdzonym środkom, takim jak obróbka termiczna (‧ °C przez minimum ‧ minut) lub fumigacji bromkiem metyluStandard No ‧ describes that wood packaging (including dunnage) made of coniferous and non-coniferous raw wood, should be subjected to approved measures such as heat treatment (‧ °C for a minimum of ‧ minutes) or fumigation with Methyl Bromide
Dłużyce z drzew iglastychConiferous long timber
W których nie mniej niż ‧ % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sodyOf which not less than ‧ % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process
W którym nie mniej niż ‧ % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sodyOf which not less than ‧ % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process
Opcja ‧ polega na zasadzaniu lasów iglastych lub mieszanych lasów z przewagą drzew iglastychOption ‧ consists of planting needle trees or needle-tree dominated mixed forest
W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ lit. ii) dyrektywy ‧/WE, Państwa Członkowskie zostają niniejszym upoważnione do wprowadzania odstępstw umożliwiających wprowadzanie do Wspólnoty drewna z drzew iglastych (Coniferales) wymienionych pod kodami CN ‧, ‧ i ‧, jak określono w części drugiej sekcji ‧ załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ [‧], pochodzącego z Kanady, w odniesieniu do zgodności z warunkami wymienionymi w Załączniku do niniejszej decyzjiBy way of derogation from Article ‧)(ii) of Directive ‧/EC, Member States are hereby authorised to provide for derogations allowing the introduction into the Community of wood of conifers (Coniferales) listed under CN codes ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧, as set out in Section ‧ of Part Two of Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧, originating in Canada, subject to compliance with the conditions set out in the Annex to this Decision
Showing page 1. Found 3454 sentences matching phrase "drzewo iglaste".Found in 2.161 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.