pronunciation: IPA: ˈḍʒɛvɔ iɡˈlastɛ

Translations into English:

  • conifer   
    (noun   )
     
    bot. botanika drzewo, którego liście mają formę igieł

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

drzewa iglasteconiferous tree; conifers

    Show declension

Example sentences with "drzewo iglaste", translation memory

add example
Te drzewa iglaste, igłowy kształt liści, praktycznie niejadalne, więc las wspiera bardzo mało zwierzęcego życiaThese conifers have needle- shaped leaves- virtually inedible- so the forest supports very little animal life
Jest więcej życia w lesie olbrzymich drzew iglastych, niż w jakikolwiek tropikalnym lesie deszczowym ale to jest wszystko zawarte w drzewachThere is more living matter in a forest of giant conifers, than in any tropical rainforest but it' s all contained within the trees
powolne wędzenie na drewnie drzew iglastychslow smoking with resinous wood
zostało uzyskane, w całości lub w części z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego pochodzącego z państw europejskich niebędących członkami UE, i Castanea Mill., z wyjątkiem drewna okorowanegohas been obtained in whole or part from conifers (Coniferales), excluding wood which is bark-free originating in European third countries, and Castanea Mill., excluding wood which is bark-free
Drzew iglastych z wyłączeniem niewielkich płyt drewnianych do produkcji pudełek, sit lub przesiewaczy oraz tym podobnychOf coniferous wood not including small boards for the manufacture of boxes, sieves or riddles and the like
wiórów, zrębków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z drzew iglastychchips, particles, wood waste or scrap obtained in whole or part from these conifers
Ule ulokowane są w miejscach, w których znajdują się gatunki drzew lub kwiatów odpowiadające rodzajowi produkowanego miodu: akacjowego, lipowego, z drzew iglastych, kasztanowego, leśnego lub wielokwiatowegoHives are placed in an area in which the forest or floral species are found that correspond to the type of honey sought: acacia, lime, pine, chestnut, forest or multi-flower honey
Decyzja Komisji z dnia ‧ stycznia ‧ r. upoważniająca Państwa Członkowskie do przewidywania odstępstw od wymagań zawartych w świadectwie fitosanitarnym znajdujących się w dyrektywie Rady ‧/WE w odniesieniu do obróbki cieplnej drewna z drzew iglastych pochodzących z KanadyCommission Decision of ‧ January ‧ authorising the Member States to provide for derogations from the phytosanitary certificate requirement of Council Directive ‧/EC in respect of heat-treated wood of conifers originating in Canada
Tutaj, zamiast drzew iglastych, występują rozległe drzewa liściaste i to nadaje temu lasowi całkowicie innego charakteruHere, instead of conifers, there are broad leaved trees and that makes the character of this forest entirely different
Poprzednia plantacja drzew iglastych została całkowicie ścięta , a drenaże zostały wypełnione r esztkami ze ścinki , w celu przywrócenia pierwotnego poziomu wilgotności .The previous coniferous plantation has been completely harvested and the drains have been filled-in by using harvested residues in order to restore the initial moisture level .
Te drzewa iglaste rosną dziesięć razy szybciej niż te blisko Arktyki i żyją tysiące latThese conifers grow at ten times the rate of those near the Arctic and they live for thousands of years
W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ lit. ii) dyrektywy ‧/WE, Państwa Członkowskie zostają niniejszym upoważnione do wprowadzania odstępstw umożliwiających wprowadzanie do Wspólnoty drewna z drzew iglastych (Coniferales) wymienionych pod kodami CN ‧, ‧ i ‧, jak określono w części drugiej sekcji ‧ załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ [‧], pochodzącego z Kanady, w odniesieniu do zgodności z warunkami wymienionymi w Załączniku do niniejszej decyzjiBy way of derogation from Article ‧)(ii) of Directive ‧/EC, Member States are hereby authorised to provide for derogations allowing the introduction into the Community of wood of conifers (Coniferales) listed under CN codes ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧, as set out in Section ‧ of Part Two of Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧, originating in Canada, subject to compliance with the conditions set out in the Annex to this Decision
Przepisy dotyczące zagrożenia wprowadzeniem organizmów szkodliwych z odseparowaną korą drzew iglastych (Coniferales) pochodzących z niektórych państw trzecich powinny zostać zmienione, w związku z pojawieniem się nowych informacji dotyczących obróbki odseparowanej kory, likwidującej powyższe zagrożenieThe provisions as regards the risk of introduction of harmful organisms with isolated bark of conifers (Coniferales) originating in certain third countries should be modified, as new information became available on treatment of such isolated bark, obviating the above risk
Ta szczególna obecność drzew iglastych wyjaśnia fakt, że wędzenie Saucisse de Morteau i Jésus de Morteau rozwinęło się włącznie na bazie drewna drzew iglastych, w odróżnieniu od większości pozostałych rodzajów wędzonych kiełbas, które można spotkać we Francji lub w Europie, które wędzi się na drewnie drzew liściastychThe presence of conifers means that the smoking process which Saucisse de Morteau and Jésus de Morteau undergo was developed solely on the basis of resinous woods- in contrast to other types of smoked sausage sold at national and European level, which are smoked using wood from deciduous trees
Właśnie dostępność drewna drzew iglastych umożliwiła rozwój praktyki wędzenia mięsaIt is the availability of resinous wood that has enabled the practice of smoking to develop
Uwzględniając olbrzymie znaczenie węgorka sosnowca dla roślin i drzew iglastych, szybkość, z jaką się rozprzestrzenia, i bliskie położenie innego państwa członkowskiego do strefy porażenia oraz możliwy wpływ na leśnictwo europejskie i międzynarodowy handel drewnem, warunek ten jest spełniony w odniesieniu do środków przeznaczonych na utworzenie pasa ochronnego określonego w portugalskim planie działańGiven the great relevance of PWN for coniferous plants and wood, the rapidity with which the disease spreads, the proximity of another Member State to the infested zone and the possible impact on European forestry and international wood trade, that condition is fulfilled with respect to the measures relating to the creation of a clear cut belt, as provided for in the Portuguese action plan
W którym nie mniej niż ‧ % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sodyOf which not less than ‧ % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process
U stóp ścian skalnych rozciągają się gęste lasy drzew szerokolistnych i iglastych oraz bogate we florę łąki wysokogórskie, na których występuje wiele gatunków endemicznych, wśród których są rododendrony, osty, szarotki alpejskie i inne rośliny górskieAlong the bottom of rock faces lie dense forests of broadleaf trees and conifers and high-altitude meadows with a wealth of flora, including endemic species, such as rhododendrons, thistles, edelweiss and other mountain plants
Głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na te ważne siedliska jest zastępowanie lasów buko wych gatunkami nierodzimymi np. drzewami iglastymi dla potrzeb leśnictwa komercyjnego.Ta praktyka zachęca gatunki nierodzime do przejmowania takich siedlisk , przez co różnorodność biologiczna lasu ulega zubożeniu .The major pressure on these vital habitats is the replacement of beech forests with non-native tre es , such as conifers , for commercial forestry.The practice encourages the takeover of such habitats by non-native species – reducing forest biodiversity .
Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub siarczanowa oraz pozostałe oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki drzew iglastych; surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracymen; olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnikGum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent
Drewno zmienione w wyniku reakcji: drewno poddane naprężeniom w przypadku drzew liściastych, drewno poddane kompresji lub drewno o czerwonych słojach w przypadku drzew iglastychReaction wood: tension wood in the case of broad-leaved trees, compression wood or red striped in the case of conifers
Opady te są obfite już na niskiej wysokości i ich ilość wzrasta w kierunku wnętrza masywów, gdzie dominują drzewa iglaste, w tym świerkiThis rainfall is heavy even at low altitudes and increases in the interior of the mountains, where coniferous trees such as spruce are predominant
W których nie mniej niż ‧ % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien z drzew iglastych, otrzymanych w procesie chemicznym z zastosowaniem siarczanu lub sodyOf which not less than ‧ % by weight of the total fibre content consists of coniferous fibres obtained by the chemical sulphate or soda process
— w okorowanych słupkach z drzew iglastych stosowanych do ogradzania zagród dla zwierząt ,— as debarked round conifer livestock fence posts ,
Warunki przewidziane w art. ‧ niniejszej decyzji, na podstawie której Państwa Członkowskie są upoważnione do wprowadzenia odstępstw umożliwiających wprowadzanie do Wspólnoty drewna z drzew iglastych (Coniferales) wymienionych pod kodami CN ‧, ‧ i ‧, jak określono w części drugiej sekcji ‧ załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr ‧, pochodzących z Kanady, są następująceThe conditions provided for in Article ‧ of this Decision under which Member States are authorised to provide for derogations allowing the introduction into the Community of wood of conifers (Coniferales) listed under CN codes ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧, as set out in Section ‧ of Part Two of Annex I to Regulation (EEC) No ‧, originating in Canada, are the following
Showing page 1. Found 3454 sentences matching phrase "drzewo iglaste".Found in 0.945 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.