Translations into English:

  • discounting   
    (noun   )
  • negotiation     
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

dyskontowaćdiscount

Example sentences with "dyskontowanie", translation memory

add example
Zgodnie z tym modelem przewidywane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane przez zastosowanie krzywych dochodu AAA dostosowanych do okresu pozostałego do terminu spłatyAccording to this model, expected future cash flows are discounted by applying AAA yield curves appropriate for the remaining term to maturity
prognozowanie zwrotów z aktywów przy użyciu szacunkowej stopy zwrotu, dyskontowanie tych zwrotów przy użyciu innej stopy i ujęcie wyniku w wycenie zobowiązańprojecting the returns on those assets at an estimated rate of return, discounting those projected returns at a different rate and including the result in the measurement of the liability
Dopuszczenie dyskontowania – bez wprowadzania takiego wymogu – doprowadziłoby do braku porównywalności aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego wśród różnych jednostek gospodarczychTo permit, but not to require, discounting would result in deferred tax assets and liabilities which would not be comparable between enterprises
projekcje zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych oparte na wiarygodnych szacunkach przyszłych przepływów środków pieniężnych, opartych na warunkach zawartych we wszystkich podpisanych umowach leasingu, innych umowach oraz – jeżeli jest to możliwe – dowodów zewnętrznych, takich jak aktualne rynkowe ceny najmu podobnych obiektów, tak samo zlokalizowanych i będących w takim samym stanie, oraz dyskontując wartość tego przepływu z zastosowaniem stopy dyskonta odzwierciedlającej rynkową ocenę stopnia niepewności co do kwoty oraz terminu realizacji tych przepływówdiscounted cash flow projections based on reliable estimates of future cash flows, supported by the terms of any existing lease and other contracts and (when possible) by external evidence such as current market rents for similar properties in the same location and condition, and using discount rates that reflect current market assessments of the uncertainty in the amount and timing of the cash flows
Dlatego nie jest stosowne wprowadzenie wymogu dyskontowania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowegoTherefore, it is inappropriate to require discounting of deferred tax assets and liabilities
Pomoc przypadająca do zapłaty w kilku ratach jest dyskontowana do jej wartości w momencie udzielania dotacjiAid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of granting
Ponieważ wyrazem zmiany wartości pieniądza w czasie jest zastosowanie dyskontowania szacunkowych przyszłych przepływów środków pieniężnych, z przepływów tych wyłącza się wpływy i wypływy środków pieniężnych pochodzące z działalności finansowejBecause the time value of money is considered by discounting the estimated future cash flows, these cash flows exclude cash inflows or outflows from financing activities
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie powinny być dyskontowaneDeferred tax assets and liabilities should not be discounted
Przedsiębiorstwo podpisało z bankami umowy dotyczące dyskontowania należności (dnia ‧.‧.‧ r. i dnia ‧.‧.‧ rTechmatrans signed agreements with banks on its receivables discounting (on ‧ July ‧ and ‧ March
Po odpisaniu składnika aktywów finansowych lub grupy podobnych składników aktywów finansowych z tytułu utraty wartości, dochody z tytułu odsetek ujmuje się w oparciu o stopę procentową, za pomocą której dyskontuje się przyszłe przepływy środków pieniężnych w celu wyceny odpisu z tytułu utraty wartościOnce a financial asset or a group of similar financial assets has been written down as a result of an impairment loss, interest income is recognised using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss
Wartość niedyskontowanaValue Not discounted
w euro, dyskontowanain euro, discounted
Do celów obliczania intensywności pomocy wartość pomocy płatnej w kilku ratach należy dyskontować na dzień jej przyznaniaFor the purpose of calculating aid intensities, aid payable in several instalments should be discounted to its value at the moment of granting
W przypadkach, w których pomoc przyznaje się w postaci zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości, z zastrzeżeniem przestrzegania określonej intensywności pomocy zdefiniowanej w postaci EDB, dyskontowanie rat pomocy następuje na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w czasie, gdy poszczególne przywileje podatkowe stają się skuteczneIn cases where aid is awarded by means of tax exemptions or reductions on future taxes due, subject to the respect of a certain aid intensity defined in GGE, discounting of aid tranches takes place on the basis of the reference rates applicable at the various times the tax advantages become effective
Jeśli wskazówki nie zawierają odniesień do dyskontowania, oznacza to, że dyskontowanie może, choć nie musi, zostać zastosowane przy ustalaniu wartości godziwych możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązańWhen the guidelines do not refer to the use of discounting, discounting may or may not be used in determining the fair values of identifiable assets and liabilities
nie naruszając litery g), współczynnik dyskontujący stosowany do obliczenia poziomu koncesjonowania dla indywidualnych transakcji zainicjowanych w ramach pomocowej linii kredytowej jest współczynnikiem zgłoszonym w pierwotnym zawiadomieniu dotyczącym linii kredytowejnotwithstanding subparagraph (g), the discount rate used to calculate the concessionality level of individual transactions initiated under an aid credit line shall be the rate that was originally notified for the credit line
Religijność, Samokontrola DyskontowanieDiscounting, Self-control, Religion
Wpływ lęku społecznego i potrzeby aprobaty społecznej na tempo dyskontowania społecznego.Social anxiety, need for social approval and the discounting rate of shared rewards
Rezerwy są zatem dyskontowane, jeśli skutek tego działania jest istotnyProvisions are therefore discounted, where the effect is material
Pomoc wypłacana w kilku ratach dyskontowana jest do wartości pomocy w chwili jej przyznaniaAid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of its being granted
Jednakże wartość godziwą przyznanej długoterminowej pożyczki, która jest nieoprocentowana lub oprocentowana poniżej rynkowych stóp procentowych, ustala się jako wartość bieżącą wszystkich przyszłych wpływów środków pieniężnych dyskontowanych w oparciu o obowiązujące stopy procentowe dla podobnego instrumentu o podobnym ratingu kredytowymHowever, when a long-term loan that carries no interest or an interest below market conditions is granted, its fair value can be estimated as the present value of all future cash receipts discounted using the prevailing market rate of interest for a similar instrument with a similar credit rating
Jeżeli umowa ma w efekcie postać transakcji finansowej, wartość godziwą zapłaty ustala się dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentowąWhen the arrangement effectively constitutes a financing transaction, the fair value of the consideration is determined by discounting all future receipts using an imputed rate of interest
Showing page 1. Found 179 sentences matching phrase "dyskontowanie".Found in 0.216 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.