Translations into English:

  • discounting   
    (noun   )
  • negotiation     
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

dyskontowaćdiscount

Example sentences with "dyskontowanie", translation memory

add example
stopy procentowej dyskontującej wartość nominalną instrumentu finansowego do bieżącej, gotówkowej ceny sprzedaży towarów lub usługa rate of interest that discounts the nominal amount of the instrument to the current cash sales price of the goods or services
współczynnik dyskontujący dla danej pożyczki pomocowej jest stopą obowiązującą w czasie notyfikacjithe discount rate for a given aid loan is the rate in effect at the time of notification
Zależności pomiędzy poziomiem inteligencji, zaspokojeniem potrzeb materialnych, a tempem dyskontowania społecznegoRelations between intelligence, satisfaction of material needs and rate of social discounting
W tych okolicznościach, istniejące warunki mogą zostać utrzymane bez względu na zmianę współczynnika dyskontującego określoną w artykuleIn these circumstances, the existing terms and conditions can be maintained notwithstanding a change in the discount rate set out in Article
W przypadkach, w których pomoc przyznaje się w postaci zwolnień podatkowych lub obniżenia podatków należnych w przyszłości, z zastrzeżeniem przestrzegania określonej intensywności pomocy zdefiniowanej w postaci EDB, dyskontowanie rat pomocy następuje na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w czasie, gdy poszczególne przywileje podatkowe stają się skuteczneIn cases where aid is awarded by means of tax exemptions or reductions on future taxes due, subject to the respect of a certain aid intensity defined in GGE, discounting of aid tranches takes place on the basis of the reference rates applicable at the various times the tax advantages become effective
Jeżeli umowa ma w efekcie postać transakcji finansowej, wartość godziwą zapłaty ustala się dyskontując wszystkie przyszłe wpływy w oparciu o kalkulacyjną stopę procentowąWhen the arrangement effectively constitutes a financing transaction, the fair value of the consideration is determined by discounting all future receipts using an imputed rate of interest
Zdaniem Niemiec aktywa i pasywa Wfa były corocznie na nowo dyskontowane w celu wykazania ich wartości gotówkowej w bilansie WestLBAccording to Germany, Wfa's assets and liabilities would be newly discounted each year in order to be entered in WestLB's balance sheet at their actual value
Stopa procentowa stosowana do celów dyskontowania jest stopą referencyjną stosowaną w chwili przyznania dotacjiThe interest rate to be used for discounting purposes shall be the reference rate applicable at the time of grant
Do celów obliczania intensywności pomocy wartość pomocy płatnej w kilku ratach należy dyskontować na dzień jej przyznaniaFor the purpose of calculating aid intensities, aid payable in several instalments should be discounted to its value at the moment of granting
DyskontowanieDiscounting
Zgodnie z tym modelem przewidywane przyszłe przepływy pieniężne są dyskontowane przez zastosowanie krzywych dochodu AAA dostosowanych do okresu pozostałego do terminu spłatyAccording to this model, expected future cash flows are discounted by applying AAA yield curves appropriate for the remaining term of maturity
Jako stopę procentową stosowaną do dyskontowania oraz do obliczenia kwoty pomocy w przypadku pomocy udzielanej w innej formie niż dotacja należy stosować stopę referencyjną mającą zastosowanie w dniu przyznania pomocy, zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowychThe interest rate to be used for discounting purposes and for calculating the aid amount in aid not taking the form of a grant, should be the reference rate applicable at the time of grant as laid down in the Communication from the Commission on the revision of the method for setting the reference and discount rates
Nie wymaga się jednak dyskontowania zobowiązań krótkoterminowych, jeśli różnica pomiędzy kwotą nominalną zobowiązania, a kwotą zdyskontowaną jest nieistotna; orazHowever, discounting is not required for short-term liabilities when the difference between the nominal amount of the liability and the discounted amount is not material
Kwotę aktywów z tytułu podatku lub zobowiązań podatkowych ustala się po uwzględnieniu skutków podatkowych przekształcenia możliwych do zidentyfikowania aktywów i zobowiązań do wysokości ich wartości godziwej i nie dyskontuje się jejThe tax asset or liability is determined after allowing for the tax effect of restating identifiable assets and liabilities to their fair values and is not discounted
Odsetki od pożyczek z funduszu ujmowane są w rachunku zysków i strat (odsetki i podobne przychody) oraz w bilansie (pożyczki i zaliczki) według metody memoriałowej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, która jest stopą dokładnie dyskontującą szacowane przyszłe przepływy środków pieniężnych (wypłaty i wpływy) w ciągu całego oczekiwanego okresu trwania pożyczki do wartości księgowej netto pożyczkiInterest on loans originated by the Facility is recorded in the profit and loss account (interest and similar income) and on the balance sheet (loan and advances) on an accrual basis using the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the loan to the net carrying amount of the loan
Pomoc wypłacana w kilku ratach dyskontowana jest do wartości pomocy w momencie przyznania dotacjiAid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of its being granted
W części powyższych wytycznych przyjęto założenie, że wartość godziwa będzie ustalana z zastosowaniem dyskontowaniaCertain of the guidelines above assume that fair values will be determined by the use of discounting
stopy procentowej dyskontującej wartość nominalną instrumentu finansowego do bieżącej, gotówkowej ceny sprzedaży dóbr lub usługa rate of interest that discounts the nominal amount of the instrument to the current cash sales price of the goods or services
Poprzednio ust. ‧ ppkt i) MSR ‧ ani nie zabraniał, ani nie wprowadzał wymogu dyskontowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynikających z połączenia jednostek gospodarczychPreviously, paragraph ‧(i) of IAS ‧ neither prohibited nor required discounting of deferred tax assets and liabilities resulting from a business combination
Instytucje, które dokonują wyceny instrumentów według bieżącej wartości rynkowej i zarządzają ryzykiem stopy procentowej obciążającym instrumenty pochodne, o których mowa w ust. ‧-‧, na zasadzie dyskontowania przepływów pieniężnych, mogą posługiwać się modelami wrażliwości celem wyliczania pozycji, o których mowa w tych ustępach, mogą również stosować te modele w stosunku do wszelkich obligacji, w których przypadku wierzytelność główna spłacana jest regularnie przez cały okres do wykupu, a nie jednorazową płatnością kwoty kapitału w terminie wykupuInstitutions which mark to market and manage the interest-rate risk on the derivative instruments covered in points ‧ to ‧ on a discounted-cash-flow basis may use sensitivity models to calculate the positions referred to in those points and may use them for any bond which is amortised over its residual life rather than via one final repayment of principal
Jeżeli istnieją obiektywne dowody na istnienie odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości pożyczek i należności lub inwestycji utrzymywanych do terminu zapadalności wykazywanych po zamortyzowanym koszcie, kwotę odpisu wycenia się jako różnicę między wartością bilansową składnika aktywów a wartością bieżącą szacunkowych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem przyszłych strat kredytowych, które nie zostały poniesione) dyskontowaną według pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla składnika aktywów finansowychIf there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables or held-to-maturity investments carried at amortised cost has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate
w euro, dyskontowanain euro, discounted
Jednakże wartość godziwą przyznanej długoterminowej pożyczki, która jest nieoprocentowana lub oprocentowana poniżej rynkowych stóp procentowych, ustala się jako wartość bieżącą wszystkich przyszłych wpływów środków pieniężnych dyskontowanych w oparciu o obowiązujące stopy procentowe dla podobnego instrumentu o podobnym ratingu kredytowymHowever, when a long-term loan that carries no interest or an interest below market conditions is granted, its fair value can be estimated as the present value of all future cash receipts discounted using the prevailing market rate of interest for a similar instrument with a similar credit rating
Pomoc płatna w kilku ratach jest dyskontowana do jej wartości w momencie jej przyznaniaAid payable in several instalments shall be discounted to its value at the moment of granting
Ponieważ wyrazem zmiany wartości pieniądza w czasie jest zastosowanie dyskontowania szacunkowych przyszłych przepływów środków pieniężnych, z przepływów tych wyłącza się wpływy i wypływy środków pieniężnych pochodzące z działalności finansowejBecause the time value of money is considered by discounting the estimated future cash flows, these cash flows exclude cash inflows or outflows from financing activities
Showing page 1. Found 179 sentences matching phrase "dyskontowanie".Found in 0.286 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.