Translations into English:

  • natural heritage   
     
    Generally, the world's natural resources as handed down to the present generation, and specifically, the earth's outstanding physical, biological and geological formations, and habitats of threatened species of animals and plants and areas with scientific, conservation or aesthetic value.(Source: WHC / OED)
     
    światowe zasoby przyrodnicze, którymi gospodaruje pokolenie współcześnie żyjące na Ziemi

Example sentences with "dziedzictwo przyrodnicze", translation memory

add example
Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskichEuropean natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykęActions may include: protection and management of river basins, coastal zones, marine resources, water services and wetlands; fire, drought and flood prevention; the promotion of maritime security and protection against natural and technological risks; and protection and enhancement of the natural heritage in support of socio-economic development and sustainable tourism
Sprawozdanie w sprawie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego na obszarach wiejskich i wyspiarskich [‧/‧(INI)]- Komisja Kultury i EdukacjiReport on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions [‧/‧(INI)]- Committee on Culture and Education
Są momenty, w których stan środowiska naturalnego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz dobro ludzi zasadniczo biorą górę nawet nad interesami gospodarczymi i partyjnymi.There are times when environmental well-being, protection of natural heritage and human welfare generally manage to gain the upper hand even over economic and partisan interests.
dziedzictwo przyrodnicze; działania w rozumieniu sekcji I art. ‧ Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z dnia ‧ listopada ‧ rnatural heritage: activities within the meaning of Section I, Article ‧ of the Unesco Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of ‧ November
Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO jako walor turystyczny na przykładzie Kopalni soli w WieliczceObjects of World Heritage Culture and Nature of UNESCO as a tourist value for instance of Salt Mine in Wieliczka
Celem będzie promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu górskiego departamentu poprzez pomoc na rzecz zagospodarowania i odtworzenia pastwisk (hale i tereny wypasu) oraz zachowania możliwości produkcji pasz tradycyjnej infrastruktury związanej z hodowląThe objective is to promote the department's natural heritage and mountainous landscapes through aid to improve and restore pasture areas (mountain pastures and rangelands) and conserve the fodder production potential of traditional facilities associated with animal husbandry
podkreśla znaczenie działalności wolontariackiej (w szczególności ratownictwa górskiego, ochrony ludności i działań charytatywnych) dla usług oraz dla górskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczegoHighlights the importance of the voluntary sector (especially mountain rescue, civil protection and charities) with regard to services and the cultural and natural heritage in the mountains
Zrównoważona turystyka ma kluczowe znaczenie jako podstawa rozwoju i kontynuacji turystyki i jest głównym elementem zachowania i rozszerzenia naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.Sustainable tourism is essential as a basis for the development and continuation of tourist activities and is a crucial factor in the preservation and enhancement of our natural and cultural heritage.
Strategie te propagują zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez działania takie jak: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian struktur demograficznychThese strategies shall promote sustainable urban development through activities such as: strengthening economic growth, the rehabilitation of the physical environment, brownfield redevelopment, the preservation and development of natural and cultural heritage, the promotion of entrepreneurship, local employment and community development, and the provision of services to the population taking account of changing demographic structures
wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do uszanowania licznych konwencji Rady Europy i UNESCO w dziedzinie ochrony przyrodniczego i architektonicznego dziedzictwa kulturowego Europy i wzmocnienia współpracy z tymi organizacjami zgodnie z art. ‧ ust. ‧ traktatu WECalls on the Council, the Commission and the Member States to take account of the numerous Council of Europe and Unesco conventions on the protection of the natural, architectural and cultural heritage of Europe, and to strengthen their cooperation with those organisations in accordance with Article ‧ of the EC Treaty
Zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń leży nie tylko w interesie regionu borykającego się z tym problemem, ale także w interesie Węgier i wszystkich pozostałych państw członkowskich Unii.It is not just in the interests of the area affected but in the interests of Hungary and the entire Union that this unique natural asset is not lost to future generations.
ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystykiprotection and enhancement of the natural and cultural heritage in support of socio-economic development and the promotion of natural and cultural assets as potential for the development of sustainable tourism
sporządzenie planów ochrony i zarządzania terenami Natura ‧ i innymi miejscami o dużej wartości przyrodniczej, działania na rzecz świadomości związanej ze środowiskiem naturalnym oraz inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa przyrodniczego oraz z rozwojem obszarów o dużej wartości przyrodniczejthe drawing-up of protection and management plans relating to Natura ‧ sites and other places of high natural value, environmental awareness actions and investments associated with maintenance, restoration and upgrading of the natural heritage and with the development of high natural value sites
Celem zintegrowanego podejścia powinno być wywarcie pozytywnego wpływu na sektor turystyczny, lokalną gospodarkę, osoby pracujące w sektorze turystycznym, turystów i ludność lokalną, jak również na dziedzictwo przyrodnicze i kulturoweThe integrated approach should aim to have a positive impact on the tourism sector, the local economy, the people working in the tourism sector, visitors and the local population, as well as the natural and cultural heritage
Podobnie musimy podkreślać potrzebę ochrony kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa Europy i promować tradycyjną kulturę, w szczególności popularnego i artystycznego rękodzielnictwa, handlu i umiejętności, które zanikają, jak również zachęcać do inicjatyw mających na celu uwydatnienie i wypromowanie tego dziedzictwa.Likewise, we must highlight the need to preserve Europe's natural and cultural heritage and promote traditional culture, in particular popular and artistic crafts, trades and skills which are in the process of disappearing, and encourage initiatives to enhance and promote this heritage.
Przypomina, że nawet przy braku wyraźne określonych kompetencji, zachowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa europejskiego stanowi zasadnicze wyzwanie dla obszaru europejskiego i wymaga skoordynowanego podejściaThe Committee points out that, even in the absence of explicit competences, the cultural and natural heritage is a key challenge throughout Europe which requires a coordinated approach
Starania na rzecz promowania wartości kulturalnych muszą dotyczyć przede wszystkim obywateli zamieszkujących dany obszar, którzy powinni być bardziej świadomi bogactwa wynikającego z dziedzictwa historycznego, artystycznego i przyrodniczego swych regionówThe promotion of cultural values should primarily target the people living in an area, who must become more aware of the wealth of local historical, art and environmental heritage
mając na uwadze, że klęski naturalne mają katastrofalny krótko i długoterminowo wpływ na gospodarkę regionalną, szczególnie na obszarach uboższych objętych celem spójności lub na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych, a także zgubne skutki dla infrastruktur, potencjału gospodarczego, dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, środowiska naturalnego i turystyki, co ogólnie wywiera niekorzystny wpływ na spójność społeczną i gospodarcząwhereas natural disasters have catastrophic short and long-term effects on the economy of the regions, especially in less prosperous areas concerned by the convergence objective or ones affected by natural constraints, with damaging repercussions for infrastructure, economic potential, employment, the natural and cultural heritage, the environment and tourism, all of which has an adverse effect on social and economic cohesion
Dziedzictwo historyczne i kulturowe, które stanowi troskę grup rozwoju obszarów wiejskich, musi zostać ujęte wraz dziedzictwem przyrodniczymHistorical and cultural heritage, which are also of concern to rural development groups, must be included along with natural heritage
mając świadomość, że region alpejski obejmuje obszar odznaczający się szczególnie wrażliwymi ekosystemami i krajobrazami lub warunkami geograficznymi i topograficznymi, które potęgują negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń i hałasu, lub odznaczający się niezwykłymi walorami przyrodniczymi lub niepowtarzalnym dziedzictwem kulturowymAware that the ecosystems and landscapes of the Alpine region are particularly sensitive, that its geographical conditions and topography are likely to increase pollution and noise and that it contains unique natural resources and a unique cultural heritage
współpraca w zakresie rozwiązywania wspólnych problemów w takich dziedzinach, jak środowisko naturalne, dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, zdrowie publiczne oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanejworking together to address common challenges in fields such as environment, natural and cultural heritage, public health and the prevention of and fight against organised crime
postrzeganie Dunaju jako wspólnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego całej EuropyThe Danube area can be viewed as the shared cultural, natural and historical heritage of all of Europe
Showing page 1. Found 3489 sentences matching phrase "dziedzictwo przyrodnicze".Found in 0.802 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.