Translations into English:

  • natural heritage   
     
    Generally, the world's natural resources as handed down to the present generation, and specifically, the earth's outstanding physical, biological and geological formations, and habitats of threatened species of animals and plants and areas with scientific, conservation or aesthetic value.(Source: WHC / OED)
     
    światowe zasoby przyrodnicze, którymi gospodaruje pokolenie współcześnie żyjące na Ziemi

Example sentences with "dziedzictwo przyrodnicze", translation memory

add example
poważna katastrofa oznacza każde wydarzenie lub sytuację, która ma lub może mieć niekorzystny wpływ na ludzi, zdrowie publiczne i bezpieczeństwo, mienie, dziedzictwo kulturowe lub środowisko naturalne, spowodowane kataklizmami przyrodniczymi, katastrofami przemysłowymi i technologicznych, w tym zanieczyszczenie wód morskich, bądź też aktami terrorumajor emergency shall mean any event or situation which has or may have adverse impact on people, public health and safety, property, cultural heritage or the environment caused by natural, industrial or technological disasters, including marine pollution, or acts of terrorism
ochronę, poprawę stanu i gospodarkę dziedzictwem wiejskim (przyrodniczym, historycznym lub kulturowymArticle ‧, point (a) (iv
Patrzę na to jako na jedno z narzędzi zapewniających zrównoważony rozwój regionów, z naciskiem na ochronę dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego i jego ochronę dla przyszłych pokoleń.I view this as one of the tools for ensuring sustainable development of the regions, with emphasis on protection of natural and cultural heritage and its preservation for future generations.
Panie i Panowie! Znak dziedzictwa europejskiego ma zasadnicze znaczenie dla kontynentu, na którym znajduje się większość obiektów UNESCO i wreszcie zwraca uwagę na miejsca o charakterze przyrodniczym, archeologicznym, miejskim i kulturalnym, które odegrały ważną rolę w historii, kulturze i integracji Unii Europejskiej.(IT) Madam President, ladies and gentlemen, the European Heritage Label is of fundamental importance for a continent that contains the majority of UNESCO sites, and it finally highlights the natural, archaeological, urban and cultural sites that have had an important role in the history, culture and integration of the European Union.
uwzględniając konwencję UNESCO z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącą ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczegohaving regard to the Unesco Convention of ‧ November ‧ concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
Strategie te propagują zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez działania takie jak: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian struktur demograficznychThese strategies shall promote sustainable urban development through activities such as: strengthening economic growth, the rehabilitation of the physical environment, brownfield redevelopment, the preservation and development of natural and cultural heritage, the promotion of entrepreneurship, local employment and community development, and the provision of services to the population taking account of changing demographic structures
Obszary wiejskie mają do zaoferowania wspaniałe dziedzictwo przyrodnicze i inne atrakcjeRural areas can offer fantastic natural heritage and other attractions
Starania na rzecz promowania wartości kulturalnych muszą dotyczyć przede wszystkim obywateli zamieszkujących dany obszar, którzy powinni być bardziej świadomi bogactwa wynikającego z dziedzictwa historycznego, artystycznego i przyrodniczego swych regionówThe promotion of cultural values should primarily target the people living in an area, who must become more aware of the wealth of local historical, art and environmental heritage
postrzeganie Dunaju jako wspólnego dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego całej EuropyThe Danube area can be viewed as the shared cultural, natural and historical heritage of all of Europe
oddziaływanie na środowisko, w tym na zdrowie oznacza jakikolwiek skutek dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, flory, fauny, różnorodności biologicznej, gleby, klimatu, powietrza, wody, krajobrazu, obszarów przyrodniczych, dóbr materialnych, dziedzictwa kulturowego oraz wzajemnych oddziaływań między tymi czynnikamiEnvironmental, including health, effect means any effect on the environment, including human health, flora, fauna, biodiversity, soil, climate, air, water, landscape, natural sites, material assets, cultural heritage and the interaction among these factors
mając świadomość, że region alpejski obejmuje obszar odznaczający się szczególnie wrażliwymi ekosystemami i krajobrazami lub warunkami geograficznymi i topograficznymi, które potęgują negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń i hałasu, lub odznaczający się niezwykłymi walorami przyrodniczymi lub niepowtarzalnym dziedzictwem kulturowymAware that the ecosystems and landscapes of the Alpine region are particularly sensitive, that its geographical conditions and topography are likely to increase pollution and noise and that it contains unique natural resources and a unique cultural heritage
wnioskuje, aby przyznawane były zachęty w celu wspierania trwałego rozwoju, aby zachować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz tkankę społeczną regionów przybrzeżnychCalls for incentives to be provided for sustainable development, so as to safeguard the cultural and natural heritage and the social fabric in coastal regions
Ochrona dziedzictwa naturalnego może pomóc chronić siedliska o wysokiej wartości przyrodniczej i jednolite części wód o wysokiej wartościConservation of natural heritage can help in protecting high-nature-value habitats and high-value water bodies
mając na uwadze, że turystyka będąca zwyczajowo głównym sektorem działalności w tych regionach i mająca korzystny wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy w zakresie wzrostu wartości PKB i poziomu zatrudnienia, może również mieć niekorzystne skutki dla tych obszarów, wynikające z sezonowego charakteru tej działalności, zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników, braku integracji między wybrzeżem a obszarami położonymi w głębi lądu, braku różnorodności gospodarczej lub degradacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowegowhereas tourism, while typically the main activity in these regions, positively contributing to social and economic development in terms of increasing GDP and employment levels, can also have adverse territorial effects arising from the seasonal nature of activity, employment of unskilled labour, lack of integration between coast and hinterland, lack of economic diversification, or the degradation of the natural and cultural heritage
Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskich (głosowanieEuropean natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (vote
Celem będzie promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu górskiego departamentu poprzez pomoc na rzecz zagospodarowania i odtworzenia pastwisk (hale i tereny wypasu) oraz zachowania możliwości produkcji pasz tradycyjnej infrastruktury związanej z hodowląThe objective is to promote the department's natural heritage and mountainous landscapes through aid to improve and restore pasture areas (mountain pastures and rangelands) and conserve the fodder production potential of traditional facilities associated with animal husbandry
Są momenty, w których stan środowiska naturalnego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz dobro ludzi zasadniczo biorą górę nawet nad interesami gospodarczymi i partyjnymi.There are times when environmental well-being, protection of natural heritage and human welfare generally manage to gain the upper hand even over economic and partisan interests.
zapewnienie zrównoważonej turystyki, wspierającej powiązaną działalność gospodarczą, doceniającej krajobraz i nasze dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz wspierającej spójność terytorialną;to guarantee sustainable tourism that supports other upstream and downstream economic activities, values the landscape and our cultural, historical and environmental heritage and promotes territorial cohesion;
dziedzictwo przyrodnicze; działania w rozumieniu sekcji I art. ‧ Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z dnia ‧ listopada ‧ rnatural heritage: activities within the meaning of Section I, Article ‧ of the Unesco Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of ‧ November
Celem będzie promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu górskiego departamentu poprzez pomoc na rzecz zagospodarowania i odtworzenia pastwisk (hale i tereny wypasu) oraz zachowania możliwości produkcji pasz tradycyjnej infrastruktury związanej z hodowląThe objective is to promote the department’s natural heritage and mountainous landscapes through aid to improve and restore pasture areas (mountain pastures and rangelands) and conserve the fodder production potential of traditional facilities associated with animal husbandry
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykęActions may include: protection and management of river basins, coastal zones, marine resources, water services and wetlands; fire, drought and flood prevention; the promotion of maritime security and protection against natural and technological risks; and protection and enhancement of the natural heritage in support of socio-economic development and sustainable tourism
dalsze zwiększanie – w kontekście edukacji ekologicznej – świadomości, że należy chronić dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, z myślą o promowaniu odpowiedzialnych postaw wśród turystów i wykonawców usług turystycznychfurther develop, in the context of environmental education, greater awareness of the need to protect cultural and natural heritage, with a view to encouraging responsible attitudes among tourists and providers of tourist services
Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO jako walor turystyczny na przykładzie Kopalni soli w WieliczceObjects of World Heritage Culture and Nature of UNESCO as a tourist value for instance of Salt Mine in Wieliczka
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego odgrywa kluczową rolę dla kontynuacji sukcesów tego przemysłu o dużym znaczeniu gospodarczym i umożliwia turystycznym miejscom przeznaczenia w Europie utrzymanie się w konkurencji międzynarodowej.Conservation of the natural heritage plays a key role in the continuing success of this economically important industry and enables European tourist destinations to hold their own in the face of international competition.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego dziedzictwa europejskiego w społecznościach wiejskich i wyspiarskich (‧/‧(INIEuropean Parliament resolution on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions (‧/‧(INI
Showing page 1. Found 3489 sentences matching phrase "dziedzictwo przyrodnicze".Found in 1.453 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.