Translations into English:

  • natural heritage   
     
    Generally, the world's natural resources as handed down to the present generation, and specifically, the earth's outstanding physical, biological and geological formations, and habitats of threatened species of animals and plants and areas with scientific, conservation or aesthetic value.(Source: WHC / OED)
     
    światowe zasoby przyrodnicze, którymi gospodaruje pokolenie współcześnie żyjące na Ziemi

Example sentences with "dziedzictwo przyrodnicze", translation memory

add example
Europejskie dziedzictwo przyrodnicze, architektoniczne i kulturowe na obszarach wiejskich i wyspiarskichEuropean natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions
Turystyka , w tym promowanie walorów przyrodniczych jako potencjału dla rozwo ju zrównoważonej turystyki ; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego ; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług turystycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych , zrównoważonych rodzajów turystykiTourism , including promotion of natural assets as potential for the development of sustainable tourism , protection and enhancement of th e natural heritage in support of socioeconomic development , aid to improve the supply of tourism services through new higher valueadded services and to encourage new , more sustainable patterns of tourism
Działania mogą obejmować: ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek, strefami przybrzeżnymi, zasobami morskimi, usługami wodnymi oraz mokradłami; zapobieganie pożarom, suszom i powodziom; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykęActions may include: protection and management of river basins, coastal zones, marine resources, water services and wetlands; fire, drought and flood prevention; the promotion of maritime security and protection against natural and technological risks; and protection and enhancement of the natural heritage in support of socio-economic development and sustainable tourism
Sprawozdanie w sprawie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego, architektonicznego i kulturowego na obszarach wiejskich i wyspiarskich [‧/‧(INI)]- Komisja Kultury i EdukacjiReport on the protection of the European natural, architectural and cultural heritage in rural and island regions [‧/‧(INI)]- Committee on Culture and Education
Są momenty, w których stan środowiska naturalnego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz dobro ludzi zasadniczo biorą górę nawet nad interesami gospodarczymi i partyjnymi.There are times when environmental well-being, protection of natural heritage and human welfare generally manage to gain the upper hand even over economic and partisan interests.
dziedzictwo przyrodnicze; działania w rozumieniu sekcji I art. ‧ Konwencji UNESCO w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego z dnia ‧ listopada ‧ rnatural heritage: activities within the meaning of Section I, Article ‧ of the Unesco Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage of ‧ November
Obiekty Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO jako walor turystyczny na przykładzie Kopalni soli w WieliczceObjects of World Heritage Culture and Nature of UNESCO as a tourist value for instance of Salt Mine in Wieliczka
Celem będzie promocja dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu górskiego departamentu poprzez pomoc na rzecz zagospodarowania i odtworzenia pastwisk (hale i tereny wypasu) oraz zachowania możliwości produkcji pasz tradycyjnej infrastruktury związanej z hodowląThe objective is to promote the department's natural heritage and mountainous landscapes through aid to improve and restore pasture areas (mountain pastures and rangelands) and conserve the fodder production potential of traditional facilities associated with animal husbandry
Obejmuje be-jowi terytorialnemu : gospodarka wodna , wydajność energetyczna , zapobieganie zagrożeniom necjentów z co najmniej dwóch państw , z i działalność mająca na celu ochronę środowiska w wyraźnym wymiarze transnarodowym. których przynajmniej jedno jest państwem Działania mogą obejmować : ochronę i gospodarowanie dorzeczami rzek , strefami przybrzeż-członkowskim ( Art. 19 ust . 1 ) nymi , zasobami morskimi , usługami wodnymi oraz mokradłami ; zapobieganie pożarom , suszom i powodziom ; propagowanie bezpieczeństwa morskiego i ochronę przed zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi ; oraz ochronę i wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy i zrównoważoną turystykęTransnational cooperation , including bilateral cooperation between maritime regions not covered under point 6 ( 1 ) , through the nancing of networks and of act ions conducive to integrated territorial development on : water management , energy eciency , risk prevention and environmental protection activities , with a clear transnational dimension , including protection and management of river basins , coastal zones , marine resources , water services and wetlands ; fire , drought and flood prevention ; the promotion of maritime security and protection against natural and technological risks ; and protection and enhancement of the natural heritage in support of socioeconomic development and sustainable tourism .
podkreśla znaczenie działalności wolontariackiej (w szczególności ratownictwa górskiego, ochrony ludności i działań charytatywnych) dla usług oraz dla górskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczegoHighlights the importance of the voluntary sector (especially mountain rescue, civil protection and charities) with regard to services and the cultural and natural heritage in the mountains
Zrównoważona turystyka ma kluczowe znaczenie jako podstawa rozwoju i kontynuacji turystyki i jest głównym elementem zachowania i rozszerzenia naszego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.Sustainable tourism is essential as a basis for the development and continuation of tourist activities and is a crucial factor in the preservation and enhancement of our natural and cultural heritage.
Pilotażowe przedsięwzię cia w dziedzinie ekoturystyki , w tym opis dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz poprawa dostępu do obiektów , np. przygotowanie przyjaznych środowisku , nadbrzeżnych ścieżek spacerowych lub rowerowych na terenie o bogatym dziedzictwie kulturowym lub przyrodniczym , w tym na obszarach Natura 2000 oraz obszarach z naturalnymi utrudnieniami .Pilot ecotourism initiative , including descriptions of cultural and natural heritage and access improvement eg development of environmentally sensitive new coastal walkway or cycleway through heritage areas , including Natura 2000 sites and visiting areas with natural handicaps .
Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom , w szczególności : poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystykiEnvironment and risk prevention , and in particular : protection and enhancement of the natural and cultural heritage in support of socioeconomic development and the promotion of natural and cultural assets as potential for the development of sustainable tourism .
Zrównoważony rozwój obszarów miejskich : przyspieszenie wzrostu gospodarczego , rekultywacja środowiska fizycznego , rewitalizacja obszarów poprzemysłowych , oraz zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego , propagowanie przedsiębiorczości , rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych , a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian struktur demogracznychSustainable urban development : strengthening economic growth , the rehabilitation of the physical environment , browneld rede velopment , and the preservation and development of the natural and cultural heritage , the promotion of entrepreneurship , local employment and community development , and the provision of services to the population taking account of changing demographic structures .
Przykładowo zintegrowane podejście angażując e wszystkie podmioty wiejskie , czy to zajmujące się rolnictwem , leśnictwem , czy to lokalne przedsiębiorstwa , jak widzieliśmy , mogą w bardzo dużej mierze zwiększać zdolność regionu do czerpania zrównoważon ych korzyści z jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego .For example , integrated approaches involving all rural actors , whether they are farmers , foresters or local enterprises , can , as we have seen , contribute enormously to a region s ability ’ to derive sustainable benet from its natural and cultural heritage .
Strategie te propagują zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez działania takie jak: przyspieszenie wzrostu gospodarczego, rekultywacja środowiska fizycznego, rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, propagowanie przedsiębiorczości, rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych, a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian struktur demograficznychThese strategies shall promote sustainable urban development through activities such as: strengthening economic growth, the rehabilitation of the physical environment, brownfield redevelopment, the preservation and development of natural and cultural heritage, the promotion of entrepreneurship, local employment and community development, and the provision of services to the population taking account of changing demographic structures
Turystyka , w tym promowanie walorów przyrodniczych jako po tencjału dla rozwoju zrównoważonej turystyki ; ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego w ramach wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego ; pomoc na rzecz zwiększenia podaży usług turystycznych poprzez wprowadzanie nowych usług o wyższej wartości dodanej oraz wspieranie nowych , zrównoważonych rodzajów turystykiTourism , including promotion of natural assets as potential for the development of sustainable tourism , protection and enhancement of the natural heritage in support of socioeconomic development , aid to improve the supply of tourism services through new higher valueadded services and to encourage new , more sustainable patterns of tourism .
wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie do uszanowania licznych konwencji Rady Europy i UNESCO w dziedzinie ochrony przyrodniczego i architektonicznego dziedzictwa kulturowego Europy i wzmocnienia współpracy z tymi organizacjami zgodnie z art. ‧ ust. ‧ traktatu WECalls on the Council, the Commission and the Member States to take account of the numerous Council of Europe and Unesco conventions on the protection of the natural, architectural and cultural heritage of Europe, and to strengthen their cooperation with those organisations in accordance with Article ‧ of the EC Treaty
Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom , w szczególności : poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystykiEnvironment and risk prevention , and in particular : protection and enhancement of the natural and cultural heritage in support of socioeconomic development and the pr omotion of natural and cultural assets as potential for the development of sustainable tourism .
Zachowanie tego dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń leży nie tylko w interesie regionu borykającego się z tym problemem, ale także w interesie Węgier i wszystkich pozostałych państw członkowskich Unii.It is not just in the interests of the area affected but in the interests of Hungary and the entire Union that this unique natural asset is not lost to future generations.
ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystykiprotection and enhancement of the natural and cultural heritage in support of socio-economic development and the promotion of natural and cultural assets as potential for the development of sustainable tourism
Obszary o niekorzyst nym położeniu geogracznym i warunkach przyrodniczych : nansowa-nie inwestycji , których celem jest poprawa dostępności , promowanie i rozwój działalności gospodarczej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym , promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych i wspieranie zrównoważonej turystykiAreas with geographical and natural handicaps : nancing of investments aimed at improving accessibility , promoting and developing economic activities related to the cultural and natural heritage , promoting the sustainable use of natural resources , and encouraging sustainable tourism .
sporządzenie planów ochrony i zarządzania terenami Natura ‧ i innymi miejscami o dużej wartości przyrodniczej, działania na rzecz świadomości związanej ze środowiskiem naturalnym oraz inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa przyrodniczego oraz z rozwojem obszarów o dużej wartości przyrodniczejthe drawing-up of protection and management plans relating to Natura ‧ sites and other places of high natural value, environmental awareness actions and investments associated with maintenance, restoration and upgrading of the natural heritage and with the development of high natural value sites
Zrównoważony rozwój obszarów miejskich : przyspieszenie wzrostu gospodarczego , rekultywacja środowiska fizycznego , rewitalizacja obszarów poprzemysłowych , zachowanie i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego , propagowanie przedsiębiorczości , rozwój lokalnego zatrudnienia oraz społeczności lokalnych , a także świadczenie usług na rzecz ludności z uwzględnieniem zmian struktur demogracznychSustainable urban development : strengthening economic growth , the rehabilitation of the physical environment , browneld redevelopment , and the preservation and development of the natural and cultural heritage , the promotion of entrepreneurship , local employment and community development , and the provision of services to the population taking account of changing demographic structures .
Działania prewencyjne w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom , w szczególności : ochrona i poprawa jakości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu wspierania rozwoju społecznogospodarczego oraz promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych jako potencjału dla rozwoju zrównoważonej turystykiEnvironment and risk prevention , and in particular : protection and enhancement of the natural and cultural heritage in support of socioeconomic development and the promotion of natural and cultural as sets as potential for the development of sustainable tourism .
Showing page 1. Found 4089 sentences matching phrase "dziedzictwo przyrodnicze".Found in 1.1 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.