Translations into English:

  • daily log mean results   

Example sentences with "dzienne średnie wyniki log", translation memory

add example
Wyniki wskazują, że w grupie otrzymującej FDC skuteczność nie była mniejsza, niż w grupie otrzymującej abakawir dwa razy na dobę, opierając się na podobnej redukcji RNA HIV mierzonej jako średnie pole pod krzywą minus wyjściowe (odpowiednio AAUCMB; ‧, ‧ log‧ kopii/ml versus ‧, ‧ log‧ kopii/ml; ‧ % CIResults indicate that the FDC group was non-inferior to the abacavir twice daily group, based on similar reductions in HIV-‧ RNA as measured by average area under the curve minus baseline (AAUCMB,-‧ log‧ copies/ml versus-‧ log‧ copies/ml respectively, ‧ % CI
Wśród pacjentów z dodatnim mianem HBeAg, w ‧. tygodniu obserwowano zwiększenie różnicy odpowiednio pomiędzy grupą telbiwudyny i lamiwudyny w odniesieniu do odpowiedzi terapeutycznej (‧ % w porównaniu do ‧ %; p < ‧, ‧) i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych (średnie zmniejszenie log‧ DNA HBV:-‧, ‧ w porównaniu do-‧, ‧; p < ‧, ‧, ujemny wynik w badaniu PCRAmong HBeAg-positive patients, therapeutic response (‧ % vs ‧ %; p < ‧) and key secondary endpoints (mean log‧ HBV DNA reduction:-‧ vs-‧; p < ‧, PCR negativity
Wśród pacjentów z ujemnym mianem HBeAg różnice w odpowiedzi terapeutycznej (‧ % w porównaniu do ‧ %) i kluczowych drugorzędowych punktach końcowych (średnie zmniejszenie log‧ DNA HBV:-‧, ‧ w porównaniu do-‧, ‧ i ujemny wynik w PCRAmong HBeAg-negative patients, differences in therapeutic response (‧ % vs ‧ %) and key secondary endpoints (mean log‧ HBV DNA reduction:-‧ vs-‧, and PCR negativity
Średnie dzienne wartości rejestrowe dla wyników marginalnych, niedopuszczalnych wg. kryteriów skuteczności bakteryjnej dla jednostek bydła, trzody chlewnej, owcy, kóz oraz koni (cfu/cm‧) dla próbek pobranych przy zastosowaniu metody niszczącejDaily log mean values for marginal and unacceptable results for bacterial performance criteria for cattle, pig, sheep, goat and horse units (cfu/cm‧) for samples taken by the destructive method
Średnie dzienne wyniki muszą być zaliczone do jednej z trzech kategorii weryfikacji kontroli procesu: możliwe do przyjęcia, marginalne, nie do przyjęciaDaily log mean results should be allocated into one of three categories for process control verification: acceptable, marginal, and unacceptable
W pierwszorzędowej analizie oceniano non-inferiority amprenawiru (APV) z rytonawirem w porównaniu z grupą otrzymującą standardowe leczenie (SOC) PI pod względem średniej zmiany ważonej czasowo w stosunku do wartości początkowych (AAUCMB) miana wirusa (RNA HIV-‧) w osoczu w ‧. tygodniu, używając marginesu dla non-inferiority ‧, ‧ log‧ kopii/mlThe primary analysis assessed the non-inferiority of APV/r to the SOC PI group with respect to time-weighted average change from baseline (AAUCMB) in plasma viral load (HIV-‧ RNA) at week ‧ using a non-inferiority margin of ‧ log‧ copies/ml
Dodanie ‧mg adefowiru dipiwoksylu raz dziennie do podawanej lamiwudyny ‧ mg przez ‧ tygodnie powodowało średnie obniżenie HBV DNA o ‧, ‧ log‧ kopii/mlAddition of ‧ mg adefovir dipivoxil once daily to ongoing lamivudine ‧mg for ‧ weeks resulted in a median decrease in HBV DNA of ‧ log‧ copies/ml
średnia logarytmów wartości w‧ w odniesieniu do ryb w zbiorniku na początku okresu badania log waverage of the logarithms of the values w‧ for the fish in the tank at the start of the study period
Średnie początkowe miano komórek CD‧ wynosiło ‧ komórek/mm‧, średnie początkowe miano RNA HIV-‧ w osoczu wynosiło ‧, ‧ log‧ kopii/ml, ‧ % pacjentów miało objawowe zakażenie HIV-‧, zaś ‧ % miało AIDSThe mean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧, the mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml, ‧ % of patients had symptomatic HIV-‧ infection and ‧ % had AIDS
W ‧. tygodniu leczenia, średnie zmiany w stosunku do wartości początkowych nadal były zbliżone w obu leczonych grupach (-‧, ‧ i-‧, ‧ log‧ kopii/ml; +‧ i +‧ komórek/mm‧, odpowiednio w grupach otrzymujących ‧ mg tenofowiru dizoproksylu (w postaci fumaranu) oraz stawudynęAt ‧ weeks of treatment, the average change from baseline remained similar in both treatment groups (-‧ and-‧ log‧ copies/ml; +‧ and +‧ cells/mm‧ in the tenofovir disoproxil ‧ mg (as fumarate) and stavudine groups, respectively
Średnie zmiany HIV RNA, od początku leczenia do ‧ tygodnia (-‧, ‧ log‧ kopii/ml dla produktu REYATAZ podawanego z rytonawirem, i-‧, ‧ log‧ kopii/ml dla lopinawiru podawanego z rytonawirem, uśredniona pod względem czasu różnica wynosiła ‧, ‧ przy przedziale ufności ‧, ‧ % [-‧, ‧, ‧, ‧ ]) w oparciu o obserwowane przypadki spełniały kryteria " non-inferiority "Mean HIV RNA changes from baseline at Week ‧ (-‧ log‧ copies/ml for REYATAZ + ritonavir and-‧ log‧ copies/ml for lopinavir + ritonavir, time-averaged difference of ‧, ‧ % confidence interval [-‧, ‧ ]) met criteria for non-inferiority based on observed cases
Należy wyjaśnić, jaka droga szczepienia jest stosowana, sposób badania surowic (zbiorczo czy indywidualnie), czy u wszystkich kurcząt ma dojść do wytworzenia miana ‧, ‧ log‧ czy też jest to miano średnieIt should be clarified what route of vaccination is used, how the sera are tested (in a pool or individually), whether all chickens have to develop a titre of ‧ log‧ or if this is a mean titre
Średnie AAUCMBs (log‧ kopii/ml) w populacji ITT (E) (analiza obserwacyjna) w ‧. tygodniu leczenia przedstawiono w tabeli poniżejThe mean AAUCMBs (log‧ c/ml) in the ITT (E) population (Observed analysis) at ‧ weeks are described in the table below
Średnie osoczowe pole pod krzywą RNA HIV-‧ minus wartości początkowe (log‧ kopii/ml) w ‧. tygodniu według stratyfikacji randomizowanej populacji ITT w badaniu APV‧ (analiza obserwacyjnaPlasma HIV-‧ RNA Average Area Under the Curve Minus Baseline (AAUCMB) Values (log‧ copies/ml) at week ‧ by Randomisation Strata in APV‧ ITT (E) Population (Observed Analysis
Wśród wszystkich losowo wybranych i leczonych pacjentów, średnia zmiana poziomu RNA wirusa HIV-‧ od wartości początkowej w ostatnim pomiarze do ‧. tygodnia wynosiła-‧, ‧ log‧ kopii/ml u pacjentów otrzymujących preparat APTIVUS, podawany razem z małą dawką rytonawiru, w stosunku do-‧, ‧ log‧ kopii/ml w grupie porównawczej otrzymującej PI z rytonawiremAmong all randomised and treated patients, the median change from baseline in HIV-‧ RNA at the last measurement up to Week ‧ was-‧ log‧ copies/ml in patients receiving APTIVUS/ritonavir versus-‧ log‧ copies/ml in the comparator PI/ritonavir arm
U dorosłych umiarkowanie intensywnie leczonych przeciwretrowirusowo dodanie abakawiru do skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego powodowało nieznaczną poprawę wyrażoną zmniejszeniem wiremii (średnia zmiana ‧, ‧ log‧ kopii/ml w ‧. tygodniuIn adults moderately exposed to antiretroviral therapy the addition of abacavir to combination antiretroviral therapy provided modest benefits in reducing viral load (median change ‧ log‧ copies/ml at ‧ weeks
Średnia początkowa liczba komórek CD‧ wynosiła ‧ komórek/mm‧, a średni początkowy poziom w osoczu RNA HIV-‧, ‧ log‧ kopii/mlMean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧ and mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml
Każda dawka (‧ ml) zawiera adhezyny fimbrialne F‧ab (K‧ab), adhezyny fimbrialne F‧ac (K‧ac), adhezyny fimbrialne F‧ (K‧), adhezyny fimbrialne F‧ (‧P) oraz toksoid LT, indukujące odpowiednio, wytwarzanie średnich mian przeciwciał ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab, ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab, ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab, ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab, ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab uzyskanego po szczepieniu myszy ‧ dawki dla świńEach dose of two ml contains the F‧ab (K‧ab) fimbrial adhesin, the F‧ac (K‧ac) fimbrial adhesin, the F‧ (K‧) fimbrial adhesin, the F‧ (‧P) fimbrial adhesin and of LT toxoid, which induce a mean antibody titre of respectively ‧ log‧ Ab titre, ‧ log‧ Ab titre, ‧ log‧ Ab titre, ‧ log‧ Ab titre, and ‧ log‧ Ab titre after vaccination of mice with a ‧ sow dose
Średnie początkowe miano komórek CD‧ wynosiło ‧ komórek/mm‧, średnie początkowe miano RNA HIV-‧ w surowicy wynosiło ‧, ‧ log‧ kopii/ml (u ‧ % pacjentów miano wirusa wynosiło < ‧ kopii/ml), zaś średnia długość poprzednio prowadzonego leczenia HIV wynosiła ‧, ‧ rokuThe mean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧, the mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml (‧ % of patients had a viral load of < ‧ copies/ml) and the mean duration of prior HIV treatment was ‧ years
dane średniej retencji i interpolowana wartość log P badanego związkuaverage retention data and interpolated log P value for the test compound
dane średniej retencji i oszacowane wartości d log Koc w odniesieniu do testowanego związkuaverage retention data and estimated d log Koc value for the test compound
Showing page 1. Found 88976 sentences matching phrase "dzienne średnie wyniki log".Found in 23.02 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.