Translations into English:

  • daily log mean results   

Example sentences with "dzienne średnie wyniki log", translation memory

add example
Wyniki wskazują, że w grupie otrzymującej FDC skuteczność nie była mniejsza, niż w grupie otrzymującej abakawir dwa razy na dobę, opierając się na podobnej redukcji RNA HIV mierzonej jako średnie pole pod krzywą minus wyjściowe (odpowiednio AAUCMB; ‧, ‧ log‧ kopii/ml versus ‧, ‧ log‧ kopii/ml; ‧ % CIResults indicate that the FDC group was non-inferior to the abacavir twice daily group, based on similar reductions in HIV-‧ RNA as measured by average area under the curve minus baseline (AAUCMB,-‧ log‧ copies/ml versus-‧ log‧ copies/ml respectively, ‧ % CI
Każda dawka (‧ ml) zawiera adhezyny fimbrialne F‧ab (K‧ab), adhezyny fimbrialne F‧ac (K‧ac), adhezyny fimbrialne F‧ (K‧), adhezyny fimbrialne F‧ (‧P) oraz toksoid LT, indukujące odpowiednio, wytwarzanie średnich mian przeciwciał ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab, ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab, ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab, ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab, ≥ ‧, ‧ log‧ miana Ab uzyskanego po szczepieniu myszy ‧ dawki dla świńEach dose of two ml contains the F‧ab (K‧ab) fimbrial adhesin, the F‧ac (K‧ac) fimbrial adhesin, the F‧ (K‧) fimbrial adhesin, the F‧ (‧P) fimbrial adhesin and of LT toxoid, which induce a mean antibody titre of respectively ‧ log‧ Ab titre, ‧ log‧ Ab titre, ‧ log‧ Ab titre, ‧ log‧ Ab titre, and ‧ log‧ Ab titre after vaccination of mice with a ‧ sow dose
Wśród pacjentów z dodatnim mianem HBeAg, w ‧. tygodniu obserwowano zwiększenie różnicy odpowiednio pomiędzy grupą telbiwudyny i lamiwudyny w odniesieniu do odpowiedzi terapeutycznej (‧ % w porównaniu do ‧ %; p < ‧, ‧) i kluczowych drugorzędowych punktów końcowych (średnie zmniejszenie log‧ DNA HBV:-‧, ‧ w porównaniu do-‧, ‧; p < ‧, ‧, ujemny wynik w badaniu PCRAmong HBeAg-positive patients, therapeutic response (‧ % vs ‧ %; p < ‧) and key secondary endpoints (mean log‧ HBV DNA reduction:-‧ vs-‧; p < ‧, PCR negativity
Wśród pacjentów z ujemnym mianem HBeAg różnice w odpowiedzi terapeutycznej (‧ % w porównaniu do ‧ %) i kluczowych drugorzędowych punktach końcowych (średnie zmniejszenie log‧ DNA HBV:-‧, ‧ w porównaniu do-‧, ‧ i ujemny wynik w PCRAmong HBeAg-negative patients, differences in therapeutic response (‧ % vs ‧ %) and key secondary endpoints (mean log‧ HBV DNA reduction:-‧ vs-‧, and PCR negativity
Page log (PageLog) Ścieżka do pliku dziennika stron. Jeśli nie zaczyna się od/to przyjmuje się, że jest podana względem ServerRoot. Domyślnie ustawiana na "/var/log/cups/page_ log ". Można również użyć nazwy specjalnej syslog, aby wysłać wynik do pliku lub usługi syslog. Przykład:/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcPage log (PageLog) The page log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/page_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/page_log
W ‧ tygodniu średnia ważona w czasie zmiana w stosunku do wartości początkowej log‧ poziomów RNA HIV-‧ w surowicy (DAVG‧) wyniosła-‧, ‧ log‧ kopii/ml oraz-‧, ‧ log‧ kopii/ml u osób otrzymujących odpowiednio placebo i ‧ mg tenofowiru dizoproksylu (w postaci fumaranu) (pAt week ‧ the time-weighted average change from baseline in log‧ plasma HIV-‧ RNA levels (DAVG‧) was-‧ log‧ copies/ml and-‧ log‧ copies/ml for the placebo and tenofovir disoproxil ‧ mg (as fumarate) recipients (p
Dziennik dostępów (AccessLog) Nazwa pliku dziennika dostępów. Jeśli nie zaczyna się od/to przyjmuje się, że jest podana względem ServerRoot. Domyślnie ustawiana na "/var/log/cups/access_ log ". Można również użyć nazwy specjalnej syslog, aby wysłać wynik do pliku lub usługi syslog. Przykład:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcAccess log (AccessLog) The access log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/access_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/access_log
Dziennik błędów (ErrorLog) Ścieżka do pliku dziennika błędów. Jeśli nie rozpoczyna się od/przyjmuje się, że jest podana względem ServerRoot. Domyślnie ustawiona na "/var/log/cups/error_ log ". Można również użyć nazwy specjalnej syslog, aby wysłać wynik do pliku lub usługi syslog. Przykład:/var/log/cups/error_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etcError log (ErrorLog) The error log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/error_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/error_log
Średnie zmiany HIV RNA, od początku leczenia do ‧ tygodnia (-‧, ‧ log‧ kopii/ml dla produktu REYATAZ podawanego z rytonawirem, i-‧, ‧ log‧ kopii/ml dla lopinawiru podawanego z rytonawirem, uśredniona pod względem czasu różnica wynosiła ‧, ‧ przy przedziale ufności ‧, ‧ % [-‧, ‧, ‧, ‧ ]) w oparciu o obserwowane przypadki spełniały kryteria " non-inferiority "Mean HIV RNA changes from baseline at Week ‧ (-‧ log‧ copies/ml for REYATAZ + ritonavir and-‧ log‧ copies/ml for lopinavir + ritonavir, time-averaged difference of ‧, ‧ % confidence interval [-‧, ‧ ]) met criteria for non-inferiority based on observed cases
Wśród wszystkich losowo wybranych i leczonych pacjentów, średnia zmiana poziomu RNA wirusa HIV-‧ od wartości początkowej w ostatnim pomiarze do ‧. tygodnia wynosiła-‧, ‧ log‧ kopii/ml u pacjentów otrzymujących preparat APTIVUS, podawany razem z małą dawką rytonawiru, w stosunku do-‧, ‧ log‧ kopii/ml w grupie porównawczej otrzymującej PI z rytonawiremAmong all randomised and treated patients, the median change from baseline in HIV-‧ RNA at the last measurement up to Week ‧ was-‧ log‧ copies/ml in patients receiving APTIVUS/ritonavir versus-‧ log‧ copies/ml in the comparator PI/ritonavir arm
Średnie początkowe miano komórek CD‧ wynosiło ‧ komórek/mm‧, średnie początkowe miano RNA HIV-‧ w surowicy wynosiło ‧, ‧ log‧ kopii/ml (u ‧ % pacjentów miano wirusa wynosiło < ‧ kopii/ml), zaś średnia długość poprzednio prowadzonego leczenia HIV wynosiła ‧, ‧ rokuThe mean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧, the mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml (‧ % of patients had a viral load of < ‧ copies/ml) and the mean duration of prior HIV treatment was ‧ years
Średnie początkowe miano komórek CD‧ wynosiło ‧ komórek/mm‧, średnie początkowe miano RNA HIV-‧ w osoczu wynosiło ‧, ‧ log‧ kopii/ml, ‧ % pacjentów miało objawowe zakażenie HIV-‧, zaś ‧ % miało AIDSThe mean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧, the mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml, ‧ % of patients had symptomatic HIV-‧ infection and ‧ % had AIDS
Średnie dzienne wyniki muszą być zaliczone do jednej z trzech kategorii weryfikacji kontroli procesu: możliwe do przyjęcia, marginalne, nie do przyjęciaDaily log mean results should be allocated into one of three categories for process control verification: acceptable, marginal, and unacceptable
Średnie dzienne wartości rejestrowe dla wyników marginalnych, niedopuszczalnych wg. kryteriów skuteczności bakteryjnej dla jednostek bydła, trzody chlewnej, owcy, kóz oraz koni (cfu/cm‧) dla próbek pobranych przy zastosowaniu metody niszczącejDaily log mean values for marginal and unacceptable results for bacterial performance criteria for cattle, pig, sheep, goat and horse units (cfu/cm‧) for samples taken by the destructive method
Średni poziom RNA HIV-‧ w osoczu obniżył się o ‧, ‧ log‧ kopii/ml i ‧, ‧ log‧ kopii/ml w ‧. tygodniu badania odpowiednio wśród pacjentów w ramieniu fosamprenawiru z rytonawirem, jak i w ramieniu z nelfinawiremThe median plasma HIV-‧ RNA had decreased by ‧ log‧ copies/ml and ‧ log‧ copies/ml at Week ‧ in the fosamprenavir with ritonavir and nelfinavir arms respectively
Średnia początkowa liczba komórek CD‧ wynosiła ‧ komórek/mm‧, a średni początkowy poziom w osoczu RNA HIV-‧, ‧ log‧ kopii/mlMean baseline CD‧ cell count was ‧ cells/mm‧ and mean baseline plasma HIV-‧ RNA was ‧ log‧ copies/ml
Pacjenci, którzy osiągnęli wartość DNA HBV < ‧ log‧ kopii/ml do ‧. tygodnia, wykazywali optymalne odpowiedzi na leczenie; przeciwnie niż u pacjentów z DNA HBV > ‧ log‧ kopii/ml w ‧. tygodniu, u których wyniki leczenia w ‧. tygodniu były mniej korzystnePatients who achieve HBV DNA levels levels ‧ log‧ copies/ml at ‧ weeks had less favourable outcomes at week
* indukujących średnie miano w teście potencji na kurczętach, co najmniej ‧, ‧ (log* inducing a mean titre in the chickens of the potency test of at least ‧ (log
Dodanie ‧mg adefowiru dipiwoksylu raz dziennie do podawanej lamiwudyny ‧ mg przez ‧ tygodnie powodowało średnie obniżenie HBV DNA o ‧, ‧ log‧ kopii/mlAddition of ‧ mg adefovir dipivoxil once daily to ongoing lamivudine ‧mg for ‧ weeks resulted in a median decrease in HBV DNA of ‧ log‧ copies/ml
Średnie osoczowe pole pod krzywą RNA HIV-‧ minus wartości początkowe (log‧ kopii/ml) w ‧. tygodniu według stratyfikacji randomizowanej populacji ITT w badaniu APV‧ (analiza obserwacyjnaPlasma HIV-‧ RNA Average Area Under the Curve Minus Baseline (AAUCMB) Values (log‧ copies/ml) at week ‧ by Randomisation Strata in APV‧ ITT (E) Population (Observed Analysis
średnia logarytmów wartości w‧ w odniesieniu do ryb w zbiorniku na początku okresu badania log waverage of the logarithms of the values w‧ for the fish in the tank at the start of the study period
Showing page 1. Found 88976 sentences matching phrase "dzienne średnie wyniki log".Found in 21.333 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.