Translations into English:

  • occupational physiology   

Example sentences with "fizjologia pracy", translation memory

add example
szczegółową znajomość czynności biologicznych, anatomii i fizjologii w dziedzinie położnictwa i noworodków, jak również wiedzę o związku zachodzącym pomiędzy stanem zdrowia a fizycznym i społecznym środowiskiem człowieka oraz o jego zachowaniudetailed knowledge of biological functions, anatomy and physiology in the field of obstetrics and of the newly born, and also a knowledge of the relationship between the state of health and the physical and social environment of the human being, and of his behaviour
Wymagana wiedza i doświadczenie: ocena zagrożeń w wyżej opisanym obszarze kompetencji panelu, obejmująca co najmniej jedną z następujących dziedzin tematycznych: toksykologia (najlepiej w odniesieniu do oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje chemiczne), mechanizmy działania, toksykokinetyka i toksykodynamika, patologia i fizjologia, kancerogenność, genotoksyczność i mutageniczność, właściwości alergenne i immunotoksyczność, toksyczność rozwojowa i reprodukcyjna, alternatywne metody badań toksykologicznych, chemia, biochemia, ocena spożycia i narażenia, bezpieczeństwo i biodostępność składników odżywczych, technologia żywności i mikrobiologia, w opisanym powyżej obszarze działania paneluRequired expertise: Risk assessment within the area of the Panel as described above comprising one or more of the following topics: toxicology (preferably applied to risk assessment of chemicals), mechanisms of action, toxicokinetics and toxicodynamics, pathology and physiology, carcinogenicity, genotoxicity and mutagenicity, Allergenicity and Immunotoxicity, Developmental and reproduction toxicity, Alternative toxicological testing, Chemistry, Biochemistry, Food consumption and exposure assessment, Food technology and Microbiology within the area of the Panel as described above
Wskaźniki dobrostanu zwierząt schwytanych w pułapki obejmują fizjologię, rany i zachowanieIndicators of welfare of trapped animals include those of physiology, injury and behaviour
anatomia i fizjologiaAnatomy and physiology
fizjologię zwierząt, zwłaszcza ich potrzeby w zakresie pojenia i karmienia, zachowanie zwierząt i pojęcie stresuphysiology, in particular drinking and feeding needs, animal behaviour and the concept of stress
Graham robił licencjat z anatomii, fizjologii, biochemii i patologii, poprzedzający trzyletnie praktyki lekarskie na studiach medycznych w LondynieGraham was doing an undergraduate course in anatomy, physiology, biochemistry and pathology, prior to going to do three clinical years in a London medical college
odpowiednią wiedzę o organizmie, fizjologii i zachowaniu osób zdrowych i chorych, jak również oddziaływaniu środowiska naturalnego i społecznego na stan ludzkiego zdrowia, w zakresie, w jakim czynniki te dotyczą stomatologiiadequate knowledge of the constitution, physiology and behaviour of healthy and sick persons as well as the influence of the natural and social environment on the state of health of the human being, in so far as these factors affect dentistry
Kształt i odstęp mogą wskazywać, ale nie na pewno, na fizjologię narneńczykaCurvature and spacing would seem to... indicate, but not prove, Narn physiology
Fizjologia tego stworzenia jest zupełnie niespotykanaThe creature' s physiology is completely unique
Ryby należy trzymać w odpowiednim cyklu oświetlenia, ponieważ cykl dnia i nocy ma wpływ na fizjologię i zachowania rybFish should be maintained on an appropriate photoperiod as far as possible since the day/night cycle influences the physiology and the behaviour of fish
Szlak fosfoprzekazywania Rcs-mechanizm sygnalizacji oraz znaczenie w fizjologii bakteriiMechanism of signalization and the role of the Rcs phosphorelay in bacterial physiology.
anatomia i fizjologia; terminologia medycznaAnatomy and physiology; medical terminology
Receptory RXR tworzą heterodimery z różnymi ligandami istotnymi dla funkcji i fizjologii komórki, co wskazuje, że biologiczna aktywność beksarotenu jest bardziej różnorodna niż związków aktywujących receptory RARThe ability of the RXRs to form heterodimers with various receptor partners that are important in cellular function and in physiology indicates that the biological activities of bexarotene are more diverse than those of compounds that activate the RARs
podkreśla, że należy badać fizjologię i ekologię ryb morskich, szczególnie w strefach tropikalnych, gdzie prowadzi się stosunkowo mało badań; wskazuje na to, że w miarę gromadzenia informacji naukowcy będą mogli czynić dokładniejsze prognozy i opracowywać odpowiednie rozwiązania; uważa, że przywożenie na ląd całości przyłowu do celów badań naukowych mogłoby znacząco zasilić naszą bazę informacji; uznaje również potrzebę ciągłych badań nad wpływem, jaki zmiany klimatyczne- powodujące niedobory pożywienia- wywierają na sukces rozrodczy i przeżywalność populacji ptaków wodnychEmphasises the need for research on the physiology and ecology of marine fish, particularly in the tropics where comparatively little research has been conducted; points out that, as our information base accumulates, scientists will be able to make more accurate predictions and devise relevant solutions; considers that the landing of all by-catch for scientific analysis could make a major contribution to our information base; equally recognises the need for ongoing research on the impact of climate change on seabird populations through food stress and impact on breeding success and survival
podstawowa wiedza z zakresu anatomii i fizjologii ubitych zwierzątbasic knowledge of anatomy and physiology of slaughtered animals
Należy uniknąć zbierania pszczół wczesną wiosną lub późną jesienią, gdyż w tym okresie mają zmienioną fizjologięCollection in early spring or late autumn should be avoided as the bees have a changed physiology during this time
Obejmują miniaturyzację urządzeń wykorzystywanych przez ICT do rozmiarów odpowiednich dla interakcji z organizmami żywymi (takich jak nowoczesne składniki i systemy obliczeniowe ICT oparte na syntetycznych strukturach biomolekularnych), nowe nauki w zakresie obliczania i łączności inspirowane światem żywym, w pełni ekologiczne narzędzia ICT inspirowane naturalnymi systemami, jak również modelowanie i symulację świata żywego (takie jak symulacja fizjologii człowieka na kilku poziomach biologicznychThey span from miniaturisation of ICT devices to sizes compatible and interacting with living organisms (like novel ICT components and computing systems based on synthetic bio-molecular structures), to new computing and communication sciences inspired by the living world, to fully eco-compatible ICT devices inspired by natural systems, and to modelling and simulation of the living world (like simulation of human physiology across several biological levels
Procesy starzenia w jajniku – fizjologia i patologia.Aging of the ovary - physiology and pathology
Maciorki wybrakowane objęte programem określa się na podstawie wieku (ponad pięć lat) oraz wadliwej fizjologii- z powodu niepełnego uzębienia mogą wyłącznie przeżuwać najbardziej miękkie rodzaje paszyThe Cast ewes covered by this scheme are defined by their age (over five years) and failing physiology they are broken mouthed, lacking the teeth complement necessary to chew anything but the very softest of fodder
Stres: teorie, fizjologia, zaburzenia stresem powodowaneStress: theories, physiology, stress caused diseases
Zakres wykorzystywania ryb jako zwierząt doświadczalnych został istotnie rozszerzony w ostatnim dziesięcioleciu z wielu względów, w tym znaczącego rozwoju akwakultury, który skutkuje prowadzeniem różnorodnych badań wspierających w dziedzinach takich jak żywienie, choroby, fizjologia i genetyka, toksykologia środowiska i inne badania toksykologiczne, oraz badań podstawowych w dziedzinie genetyki i immunologii, których wyniki mają znaczenie również dla wyższych kręgowców, w tym ssakówThe use of fish as experimental animals has expanded greatly over the past decade for a number of reasons, including the great increase in aquaculture, which has led to a variety of supporting basic studies in areas such as nutrition, disease, physiology and genetics, ecotoxicology and other toxicological research, as well as fundamental studies in genetics and immunology whose results are of relevance to higher vertebrate groups, including mammals
Należy uniknąć zbierania pszczół wczesną wiosną lub późną jesienią, gdyż w tym okresie mają zmienioną fizjologięCollection in early spring or late autumn should be avoided, as the bees have a changed physiology during the time
Nacisk zostanie położony na multidyscyplinarne podejście łączące dziedziny takie jak: biologia molekularna i komórkowa, fizjologia, genetyka, fizyka, chemia, inżynieria biomedyczna, w tym nanotechnologie, mikrosystemy, urządzenia i technologie informacyjneThe focus will be on a multidisciplinary approach integrating areas such as: molecular and cellular biology, physiology, genetics, physics, chemistry, bio-medical engineering including nano-technologies, microsystems, devices and information technologies
Showing page 1. Found 93917 sentences matching phrase "fizjologia pracy".Found in 19.418 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.