Translations into English:

  • vinylidene fluoride   

Example sentences with "fluorek winylidenu", translation memory

add example
kopolimery fluorku winylidenu posiadające w ‧ %, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciąganiaCopolymers of vinylidene fluoride having ‧ % or more beta crystalline structure without stretching
polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji ‧C‧.aPiezoelectric polymers and copolymers made from vinylidene fluoride materials specified in ‧C‧.a
Polichlorek winylidenu, tak?Polyvinylidene fluoride, right?
Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
Polifluorek winylidenu (PVDFpolyvinylidenefluoride (PVDF
dichloroetylen chlorek winylidenudichloroethylene vinylidene chloride
Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy ‧ mikrometrów lub większej, ale nie większej niż ‧ mikrometrówCopolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of ‧ micrometres or more but not more than ‧ micrometres
Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych flourowcowych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub ‧. niobian strontu-baru i jego odmianyPolyvinylidene fluoride and variants; or ‧. Strontium barium niobate and variants
Polimery chlorku winylidenuVinylidene chloride polymers
Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
fluorek sodusodium fluoride
Sole stałe zawierające chlorki i fluorki oraz sole stałe innych chlorowcówSolid salts containing chlorides, fluorides and other halogenated solid salts
ml roztworu zawierającego ‧ g ołowiu (Pb) w ‧ l (‧ mg Pb na litr), ‧ ml wody, ‧ ml ‧-procentowego (mol/m‧) fluorku sodu, ‧ ml czystego kwasu octowego i ‧ ml wysyconego wodnego roztworu siarkowodoru należy umieścić w probówce o wymiarach ‧ × ‧ mmPlace ‧ ml of a solution containing ‧ g of lead (Pb) in ‧ l (‧ mg Pb per litre), ‧ ml of water, ‧ ml of ‧ % (m/v) sodium fluoride, ‧ ml of pure acetic acid and ‧ ml of hydrogen sulphide saturated aqueous solution in a ‧ × ‧ test tube
zawiesina fluorku wapniaCalcium fluoride sludge
Jeśli cyjanki zostaną zniszczone, zużyte wykładziny wanien zostają przeniesione do kodu AB‧ w części II, z uwagi na zawartość Y‧, nieorganicznych związków fluoru z wyłączeniem fluorku wapniaIf the cyanides have been destroyed, spent potlinings are assigned to Part ‧ entry AB‧ because they contain Y‧, inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride
zmieniająca dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w celu włączenia do niej fluorku sulfurylu jako substancji czynnejamending Council Directive ‧/‧/EEC to include sulfuryl fluoride as active substance
Na podstawie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ fluorek sulfurylu został oceniony zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE pod kątem użycia w produktach typu ‧ Środki do konserwacji drewna zgodnie z definicją w załączniku V do dyrektywy ‧/‧/WEPursuant to Regulation (EC) No ‧/‧, sulfuryl fluoride has been evaluated in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC for use in product-type ‧, wood preservatives, as defined in Annex V to Directive ‧/‧/EC
Ponadto właściwe jest wprowadzenie wymogu stałego monitorowania stężenia fluorku sulfurylu w oddalonych warstwach troposfery i regularnego przekazywania jego wyników KomisjiIn addition, it is appropriate to require continuous monitoring of sulfuryl fluoride in remote tropospheric air and to require results of such monitoring to be regularly reported to the Commission
Synteza, charakterystyka oraz optymalizacja właściwości luminescencyjnych nanoluminoforów opartych o domieszkowane fluorki lantanowców (LnF3)Synthesis, characterization and optimization of luminescencent properties of nanophoshors based on doped lanthanide fluorides (LnF3)
Zlać supernatant i zawiesić osad komórek w około ‧ ml PBS zawierającym ‧ % sarkozylu i ‧ ml fluorku fenylometylosulfonylu (bufor do lizyDiscard the supernatant and re-suspend the cells in approximately ‧ ml of PBS containing ‧ %
Zawartość fluorku w roztworze badanej próbki w mg/l obliczyć stosując następujący wzórThe fluoride content of the analysis medium expressed in mg/l is obtained by applying the following formula
W celu zapewnienia ochrony niemowląt i małych dzieci, które są najbardziej narażone na ryzyko fluorozy, gdy zawartość fluorku w naturalnej wodzie mineralnej przekroczy tę zalecaną wartość, konieczne jest zawarcie na etykiecie odniesienia do tego faktu, które będzie łatwo widoczne dla konsumentaIn order to protect infants and young children, who are the most sensitive to the risk of fluorosis, where the fluoride content of a natural mineral water exceeds this guide value, a reference to this fact, which can be seen easily by the consumer, also needs to be made on the label
Showing page 1. Found 193 sentences matching phrase "fluorek winylidenu".Found in 0.433 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.