Translations into English:

  • vinylidene fluoride   

Example sentences with "fluorek winylidenu", translation memory

add example
polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji ‧C‧.aPiezoelectric polymers and copolymers made from vinylidene fluoride materials specified in ‧C‧.a
kopolimery fluorku winylidenu posiadające w ‧ %, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciąganiaCopolymers of vinylidene fluoride having ‧ % or more beta crystalline structure without stretching
polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub ‧. niobian strontu-baru i jego odmianyPolyvinylidene fluoride and variants; or ‧. Strontium barium niobate and variants
Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
Polimery chlorku winylidenuVinylidene chloride polymers
Polichlorek winylidenu, tak?Polyvinylidene fluoride, right?
Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
dichloroetylen chlorek winylidenudichloroethylene vinylidene chloride
Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych flourowcowych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy ‧ mikrometrów lub większej, ale nie większej niż ‧ mikrometrówCopolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of ‧ micrometres or more but not more than ‧ micrometres
Polifluorek winylidenu (PVDFpolyvinylidenefluoride (PVDF
fluorek potasupotassium fluoride
fluorek soduSodium fluoride
Osad fluorku wapniaCalcium fluoride sludge
w przypadku środka zawierającego fluorek sulfurylu jako jedną z kilku substancji czynnych, w razie potrzeby zmienią lub wycofają zezwolenie do dnia ‧ lutego ‧ r. lub w terminie określonym dla takiej zmiany lub wycofania we właściwej dyrektywie lub dyrektywach włączających odpowiednią substancję lub substancje do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG, w zależności od tego, która z tych dwóch dat jest późniejszain the case of a product containing sulfuryl fluoride as one of several active substances, where necessary, amend or withdraw the authorisation by ‧ February ‧ or by the date fixed for such an amendment or withdrawal in the respective Directive or Directives which added the relevant substance or substances to Annex I to Directive ‧/‧/EEC, whichever is the latest
Roztwór ten można sporządzić rozpuszczając ‧ g fluorku sodu (suszonego od ‧ do ‧ godzin w temperaturze ‧ C) w wodzie destylowanejThis solution can be prepared by dissolving ‧ g of sodium fluoride (dried for three to four hours at ‧ C) in distilled water
Włączenie fluorku sulfurylu do załącznika I jest zatem uzasadnione w celu stworzenia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania, zmieniania lub cofania zezwoleń na stosowanie produktów biobójczych zawierających fluorek sulfurylu jako insektycydów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEIt is therefore appropriate to include sulfuryl fluoride in Annex I, in order to ensure that in all Member States authorisations for biocidal products used as insecticides and containing sulfuryl fluoride can be granted, modified, or cancelled in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
fluorki chlorowcówHALOGEN FLUORIDES
cyjanki i fluorkicyanides and fluorides
Zawartość fluorków w winie, wprowadzonym do roztworu buforowego, jest oznaczana za pomocą elektrody selektywnej z membraną stałąThe fluoride content of the wine, added to a buffer solution, is determined using a solid membrane selective electrode
Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji projekty sprawozdań z oceny w dniach ‧ lipca ‧ r. (topramezon), ‧ października ‧ r. (fluorek sulfurylu) i ‧ czerwca ‧ r. (wirus żółtej mozaiki cukinii – szczep niezłośliwyThe rapporteur Member State submitted the draft assessment reports to the Commission on ‧ July ‧ (topramezone), on ‧ October ‧ (sulfuryl fluoride) and on ‧ June ‧ (zucchini yellow mosaic virus- weak strain
Należy zatem włączyć fluorek sulfurylu do załącznika I tak, aby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich możliwość udzielania, zmieniania lub cofania pozwoleń na stosowanie produktów biobójczych zawierających fluorek sulfurylu jako środków konserwacji drewna, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEIt is therefore appropriate to include sulfuryl fluoride in Annex I, in order to ensure that in all Member States authorisations for biocidal products used as wood preservatives and containing sulfuryl fluoride can be granted, modified, or cancelled in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanychCommission Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ February ‧ laying down the conditions for use of activated alumina for the removal of fluoride from natural mineral waters and spring waters
Showing page 1. Found 193 sentences matching phrase "fluorek winylidenu".Found in 0.286 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.