Translations into English:

  • vinylidene fluoride   

Example sentences with "fluorek winylidenu", translation memory

add example
kopolimery fluorku winylidenu posiadające w ‧ %, lub więcej, strukturę beta krystaliczną bez rozciąganiaCopolymers of vinylidene fluoride having ‧ % or more beta crystalline structure without stretching
polimery i kopolimery piezoelektryczne wykonane z kopolimerów fluorku winylidenu, określonych w pozycji ‧C‧.aPiezoelectric polymers and copolymers made from vinylidene fluoride materials specified in ‧C‧.a
W odniesieniu do fluorku sulfurylu należy nałożyć na powiadamiającego obowiązek dostarczenia bardziej szczegółowych informacji na temat obowiązujących w młynach warunków przetwarzania, które mają zapewnić, że pozostałości jonów fluorku w zbożach nie przekraczają naturalnych poziomów tła, na temat stężenia fluorku sulfurylu w troposferze oraz na temat tego, jak długo pozostaje on w atmosferzeIt is appropriate, as regards sulfuryl fluoride, to require that the notifier submit further information on milling processing conditions necessary to ensure that residues of fluoride ion in cereals do not exceed the natural background levels, on tropospheric concentrations of sulfuryl fluoride and on estimates of sulfuryl fluoride atmospheric lifetime
Należy zatem włączyć fluorek sulfurylu do załącznika I tak, aby zapewnić we wszystkich państwach członkowskich możliwość udzielania, zmieniania lub cofania pozwoleń na stosowanie produktów biobójczych zawierających fluorek sulfurylu jako środków konserwacji drewna, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEIt is therefore appropriate to include sulfuryl fluoride in Annex I, in order to ensure that in all Member States authorisations for biocidal products used as wood preservatives and containing sulfuryl fluoride can be granted, modified, or cancelled in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
materiały na okienka wziernikowe o średnicy powyżej ‧ mm z fluorku cyrkonu i fluorku hafnusensor window materials of more than ‧ mm diameter for zirconium fluoride and hafnium fluoride
Zawartość fluorku w roztworze badanej próbki w mg/l obliczyć stosując następujący wzór: CF zawartość fluorków w roztworze badanej próbki (mg/lThe fluoride content of the analysis medium expressed in mg/l is obtained by applying the following formula:CF = fluoride concentration of the analysis medium (mg/l
W drodze odstępstwa od ust. ‧, państwa członkowskie dokonają ponownej oceny każdego dopuszczonego środka ochrony roślin zawierającego fluorek sulfurylu jako jedyną substancję czynną lub jako jedną z kilku substancji czynnych wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG najpóźniej do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG, na podstawie dokumentacji zgodnej z wymogami określonymi w załączniku ‧ do wymienionej dyrektywy i z uwzględnieniem części B pozycji dotyczącej fluorku sulfurylu w załączniku I do tej dyrektywyBy way of derogation from paragraph ‧, for each authorised plant protection product containing sulfuryl fluoride as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive ‧/‧/EEC by ‧ August ‧ at the latest, Member States shall re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex ‧ to Directive ‧/‧/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex ‧ to that Directive and taking into account part B of the entry in Annex I to that Directive concerning sulfuryl fluoride
W drodze niniejszej skargi, skarżąca wnosi o częściowe stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ wersja ostateczna z dnia ‧ czerwca ‧ r., wydanej w sprawie COMP/‧.‧- Fluorek Glinu), w której Komisja stwierdziła, że pewne przedsiębiorstwa, włącznie ze skarżącą, naruszyły art. ‧ ust. ‧ WE i art. ‧ ust. ‧ Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dokonując uzgodnień dotyczących światowego rynku fluorku glinu w celu zwiększenia cen w odniesieniu do różnych regionów świata, w tym Europy, tak aby doprowadzić do ustanowienia ogólnego poziomu cen i w niektórych przypadkach- do podziału rynku; przedsiębiorstwa te wymieniały też między sobą poufne informacje handloweBy this application the applicant seeks the annulment in part of Commission Decision C ‧ final of ‧ June ‧ in Case COMP/‧.‧- Aluminium fluoride, by which the Commission found that certain undertakings including the applicant had infringed Article ‧ EC and Article ‧ of the Agreement on the European Economic Area by agreeing, on the world market in aluminium fluoride, on a target price increase, by examining various regions of the world including Europe to establish a general price level and in some cases to agree on a division of the market, and by exchanging commercially sensitive information
szkło, włącznie ze stopioną krzemionką, szkło fosforanowe, fluorofosforanowe, z fluorku cyrkonu (ZrF‧) i fluorku hafnu (HfF‧) posiadające wszystkie z następujących właściwościGlass, including fused silica, phosphate glass, fluorophosphate glass, zirconium fluoride (ZrF‧) and hafnium fluoride (HfF‧), having all of the following
Zezwala się na uzdatnianie naturalnych wód mineralnych oraz wód źródlanych przy użyciu aktywowanego tlenku glinu w celu usunięcia fluorków, zwane dalej procesem usuwania fluorkówThe treatment of natural mineral waters and spring waters with activated alumina in order to remove fluoride, hereinafter the fluoride removal treatment, shall be allowed
Rozważany produkt to fluoryt dwóch gatunków, mającego zastosowanie w piecach hutniczych o wyprawie kwaśnej i mającej zastosowanie w branży ceramicznejzarówno kwasowego jak i ceramicznego, występujące w postaci placków filtracyjnych lub sproszkowanej, o zawartości ‧% lub mniej fluorku wapnia (CaF‧), objęty kodem CN ex ‧ ‧ (kod TARIC ‧ ‧), jak również zawierające więcej niż ‧% fluorku wapnia (CaF‧) objęty kodem CN ex ‧ ‧ (kod TARIC ‧ ‧) („fluoryt”The product under consideration is fluorspar of both acid and ceramic grade presented in filter cake or in powder form, with a content of ‧ % or less of calcium fluoride (CaF‧) falling under CN code ex ‧ ‧ (TARIC code ‧ ‧), as well as with a content of more than ‧ % of calcium fluoride (CaF‧) falling under CN code ex ‧ ‧ (TARIC code
Włączenie fluorku sulfurylu do załącznika I jest zatem uzasadnione w celu stworzenia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania, zmieniania lub cofania zezwoleń na stosowanie produktów biobójczych zawierających fluorek sulfurylu jako insektycydów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEIt is therefore appropriate to include sulfuryl fluoride in Annex I, in order to ensure that in all Member States authorisations for biocidal products used as insecticides and containing sulfuryl fluoride can be granted, modified, or cancelled in accordance with Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Aby umożliwić podmiotom gospodarczym stosowanie się do przepisów wymienionych dyrektyw, należy zezwolić na przeprowadzanie procesu usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych przy użyciu aktywowanego tlenku glinu (proces usuwania fluorkówTo allow operators to comply with those Directives, a treatment to remove fluoride from natural mineral waters and spring waters by using activated alumina (hereinafter the fluoride removal treatment) should be authorised
Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych kulek o średnicy ‧ mikrometrów lub większej, ale nie większej niż ‧ mikrometrówCopolymer of vinylidene chloride with acrylonitrile, in the form of expansible beads of a diameter of ‧ micrometres or more but not more than ‧ micrometres
Polifluorek winylidenu (PVDFpolyvinylidenefluoride (PVDF
Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
polifluorek winylidenu i jego odmiany; lub ‧. niobian strontu-baru i jego odmianyPolyvinylidene fluoride and variants; or ‧. Strontium barium niobate and variants
Odpady powstałe przy produkcji alifatycznych flourowcowych węglowodorów (takich jak chlorometany, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilowy oraz epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethanes, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
Polimery chlorku winylidenuVinylidene chloride polymers
dichloroetylen chlorek winylidenudichloroethylene vinylidene chloride
Odpady z produkcji alifatycznych węglowodorów chlorowcoorganicznych (takich jak chlorometan, dichloroetan, chlorek winylu, chlorek winylidenu, chlorek allilu i epichlorohydrynaWastes arising from the production of aliphatic halogenated hydrocarbons (such as chloromethane, dichloro-ethane, vinyl chloride, vinylidene chloride, allyl chloride and epichlorhydrin
Polichlorek winylidenu, tak?Polyvinylidene fluoride, right?
Wymóg ten odnosi się do zawartości fluorku, a nie fluoruThis requirement refers to the content of fluoride instead of elemental fluorine
Showing page 1. Found 189 sentences matching phrase "fluorek winylidenu".Found in 1.22 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.