pronunciation: IPA: /fran̪ˈt͡s̪us̪kji/ frãnˈʦ̑usjci  

Translations into English:

 • French       
  (Adjective, Proper noun  ) (advb, noun, adjv   ) []
   
  of or relating to France
   
  Romance language spoken in France
   
  of or relating to the French people
   
  of or relating to the French language
   
  odnoszący się do państwa Francja; związany lub wywodzący się z Francji
   
  język urzędowy Francji, części Belgii, Szwajcarii, Kanady oraz kilkunastu innych państw;
   
  Of or pertaining to France, the French people.
   
  The language of France and numerous other countries.
 • French language   
 • deny         
  (verb   )
 • synthetic   
  (noun, adjv   )

Other meanings:

 
French

Similar phrases in dictionary Polish English. (72)

afryka mówiąca po francuskufrench speaking africa; francophone africa
Akademia FrancuskaAcadémie française
Akcja FrancuskaAction Française
Amerykanie francuskiego pochodzeniaFrench American
Antyle FrancuskieFrench West Indies
belgijski francuskiBelgian French
buldog francuskiFrench bulldog
Buldog francuskiFrench Bulldog
certyfikat Francuskiego Stowarzyszenia NormalizacyjnegoAssociation Française de Normalisation certification
ciasto francuskiepuff pastry; puff paste
Francuscy ambasadorzy w TurcjiFrench Ambassador to Turkey
Francuscy ministrowie finansówList of Finance Ministers of France
Francuscy Ministrowie Spraw ZagranicznychMinister of Foreign Affairs
francuska; French
Francuska Afryka RównikowaFrench Equatorial Africa
Francuska Afryka ZachodniaFrench West Africa
Francuska Akademia NaukFrench Academy of Sciences
francuska chorobaFrench disease
Francuska Kompania WschodnioindyjskaFrench East India Company
Francuska Marynarka WojennaFrench Navy
Francuska Partia KomunistycznaFrench Communist Party
Francuska Partia LudowaParti Populaire Français
Francuska WikipediaFrench Wikipedia
Francuski kalendarz rewolucyjnyFrench Republican Calendar
Francuski łącznikThe French Connection
francuski pocałuneksoul kiss; French kiss
Francuski ruch oporuFrench Resistance
francuskieFrench
francuskie departamenty zamorskieFrench Overseas Departments
Francuskie królowe i cesarzoweList of Queens and Empresses of France
Francuskie Stowarzyszenie NormalizacyjneAssociation Française de Normalisation
Francuskie Terytoria Południowe i AntarktyczneFrench Southern Territories; French Southern and Antarctic Lands; Territory of the French Southern and Antarctic Lands; French Southern and Antarctic Territories
francuskie terytoria zamorskieFrench Overseas Territories
francuskie terytorium afarów i issówfrench territory of afars and issas
gujana francuskafrench guiana
Gujana FrancuskaFrench Guiana
I Cesarstwo FrancuskieFirst French Empire
I Republika FrancuskaFrench First Republic
II Cesarstwo FrancuskieSecond French Empire
II Republika FrancuskaFrench Second Republic
III Republika FrancuskaFrench Third Republic
indie zachodnie francuskie (gwadelupa)french west indies (guadeloupe)
indie zachodnie francuskie (martynika)french west indies (martinique)
IV Republika FrancuskaFrench Fourth Republic
Jedynie tekst w języku francuskim jest autentycznyOnly the French version is authentic
język francuskiFrench; Avestan language; french language; French language
klucz francuskimonkey wrench; wrench
Kongres Parlamentu FrancuskiegoCongress of France
Konstytucja francuskaConstitution of the Year VIII
Legion Ochotników Francuskich przeciw BolszewizmowiLegion of French Volunteers Against Bolshevism
Linia sukcesji do francuskiego tronuPrince Napoleon Line
Obrona francuskaFrench Defence
Owczarek francuski BriardBriard
park francuskiFrench formal garden
Partia Ludowa na rzecz Demokracji FrancuskiejPopular Party for French Democracy
polinezja francuskafrench polynesia
Polinezja Francuska; French Polynesia
Prezydenci Polinezji FrancuskiejPresident of French Polynesia
republika francuskafrench republic; france
Republika FrancuskaFrench Republic
rewolucja francuskaFrench Revolution
rożek francuskiturnover
róża francuskaRose of Provins; Gallic Rose; French Rose
Ryan FR FireballFR Fireball
somali francuskiefrench somaliland
Unia FrancuskaFrench Union
Unia na rzecz Demokracji FrancuskiejUnion for French Democracy
V Republika FrancuskaFrench Fifth Republic
Wielka Encyklopedia FrancuskaEncyclopédie
Wielka Rewolucja FrancuskaFrench Revolution
Wspólnota FrancuskaFrench Community
Wspólnota francuska BelgiiFrench Community of Belgium

    Show declension

Example sentences with "francuski", translation memory

add example
Język postępowania: francuskiLanguage of the case: French
Na obecnym etapie władze francuskie nie wykazały, że całość korzyści przyznanych zakładom ubezpieczeniowym zostanie przekazana konsumentomThe French authorities have not so far shown that the advantage granted to insurers will be passed on in full to the final consumer
Oto rzeczy pańskiego asystenta, a tutaj... kilka zdjęć waszego bohatera zabijającego kolejnych obywateli Chin... na francuskiej ziemiHere are your assistant' s personal effects, and here... are some photos of your hero killing another Chinese citizen... on the French soil
Jestem obywatelem francuskim.I'm a French citizen.
Gratuluję prezydencji francuskiej udanego mandatu.I congratulate the French Presidency for this successful mandate.
(FR) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Jutro, 24 marca, będzie dniem symbolicznym.(FR) Mr President, ladies and gentlemen, tomorrow, 24 March, will be a symbolic day.
Jedynie tekst w języku francuskim jest autentycznyOnly the French version is authentic
Gratuluję rządowi francuskiemu akcji podjętej przez francuskich komandorów na początku miesiąca.I congratulate the French Government on the action by French commandos earlier this month.
Niekiedy czuję się nawet bardziej związany z europejską Partią Socjalistyczną, niż z francuską Partią Socjalistyczną; przyznaję się do tej słabości i oczywiście za nią przepraszam.At times I even feel closer to the European Socialist Party than to the French Socialist Party; I confess my fault and of course apologise for it.
związki między producentami cukru trzcinowego a producentami trzciny cukrowej we francuskich departamentach zamorskich są przedmiotem prac wspólnego komitetu danej fabrykiwhereas relations between the cane sugar manufacturers and the cane producers in the French overseas departments are the concern of the joint committee of the factory concerned
Republika Francuska zostaje obciążona kosztami postępowania .Orders the French Republic to bear the costs .
uwzględniając inicjatywę Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Węgierskiej, Królestwa Niderlandów, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejHaving regard to the initiative of the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Republic of Hungary, the Kingdom of the Netherlands, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(FR) Panie przewodniczący! Pragnę poprosić o oddzielne głosowanie nad poprawką 18, ponieważ dotyczy ona siedziby Agencji.(FR) Mr President, I would like to ask for a separate vote on Amendment 18 because it deals with the Agency's seat.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (FR) Panie przewodniczący, urzędujący przewodniczący Rady, panie i panowie! Uważam, że w obecnej sytuacji powinniśmy podjąć dyskusję na temat dalszego postępowania.on behalf of the Verts/ALE Group. - (FR) Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, ladies and gentlemen, I believe that, in the current situation, we should be discussing what to do now.
Paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y jednak prawo do na∏o ̋enia obowiàzku przeliczenia na euro nierozliczonych instrumentów d∏u ̋nych znajdujàcych si ́ w obroRamka ‧ ieodwo∏alnie ustalone kur sy wymiany euro ‧ franków belgijskich (BEF) ‧ marek niemieckich (DEM) ‧ drachm greckich (GRD) ‧ peset hiszpaƒskich (ESP) ‧ franków francuskich (FRF) ‧ funtów irlandzkich (IEP) ‧ lirów w∏oskich (ITL) ‧ franków luksemburskich (LUF) ‧ guldenów holenderskich (NLG) ‧ szylingów austriackich (ATS) ‧ escudo portugalskich (PTE) ‧ marek fiƒskich (FIMox ‧ r revo c a b l y f i xe d e u ro c o nve r s i o n r a t e s ‧ elgian francs ‧ eutsche Mark ‧ reek drachmas ‧ panish pesetas ‧ rench francs ‧ rish pounds ‧ talian lire ‧ uxembourg francs ‧ utch guilders ‧ ustrian schillings ‧ ortuguese escudos ‧ innish markkas
W państwach na północy Europy i niektórych nowych państwach członkowskich (FR, NL, FI, IE, BE, PL, CZ, HU) panuje lepsza sytuacja w tym zakresie (<‧ punktów różnicy), a niektóre z nich (UK, DE, AT) posiadają wyższy poziom wykształcenia na obszarach wiejskich niż miejskichThe situation in Northern Europe and in some new Member States (FR, NL, FI, IE, BE, PL, CZ, HU) is better (< ‧ points difference) and in some countries levels of education are higher in rural areas than in urban ones (UK, DE, AT
Z uwagi na to, że moim zdaniem polityka protekcjonistyczna rodzi ryzyko całkowitej deregulacji, a w najlepszym razie może oznaczać brak reakcji na problemy na szczeblu regionalnym (nie jest to jednak wymiar gospodarczy, którym teraz się mam zamiar zająć) - w przeciwieństwie do pani uważam, iż to, co byłoby interesujące w sferze, w której byłbym skłonny iść za tokiem pani rozumowania i w sferze, w której ostatnio intensywnie pracujemy, zwłaszcza z prezydencją francuską, dotyczy następującego pytania: jak możemy organizować specyficzny rodzaj rolnictwa w krajach rozwijających się w ten sam sposób - zdaje się, że mamy dość krótką pamięć w Europie - w jaki sposób Europa robiła to w przypadku własnego rolnictwa?In contrast I think that what would be interesting - because I believe that protectionist policies risk throwing everything off balance, or at least risk not responding to the problems at a regional level, although this is an economic dimension that I am not going to address now - where I would be willing to back you and where we are currently working intensely, in particular with the French Presidency, is on the following question: how can we organise the specific nature of agriculture in developing countries in the same way - we seem to have rather short memories in Europe - as Europe has done for its own agriculture?
Chociaż nie jestem pewien, czy termin "usprawiedliwianie” jest tu właściwy - a osobiście sądzę, że w języku francuskim lepiej byłoby użyć słowa "pochwała” lub "apologia” terroryzmu - i czy nie lepiej byłoby go zastąpić, interesuje mnie, jak Izba zareaguje jutro na ten dość delikatny punkt, który znajduje się w samym centrum debaty, a mianowicie, gdzie należy przeprowadzić linię podziału pomiędzy bezpieczeństwem, prawami podstawowymi i wolnością wypowiedzi.Now while I am not sure whether the term 'justification' is adequate here - and personally I think that in French it would have been preferable to use the term 'praise' or 'apologia' for terrorism - and whether it would not have been better to change it, I will be interested to see how this House reacts tomorrow to this somewhat delicate point, which goes to the very heart of the debate, namely where to draw the line between security, fundamental rights and freedom of expression.
Cóż, nie mówię po Francusku i nikogo tu nie znamWell, I don' t speak French and I know no one here
Wydział paryski Francuskiej Demokratycznej Konfederacji Pracy ( CFDT ) od dawna poświęca się walce o równość i zwalczaniu dyskryminacji .The Paris departmental section of the French Democratic Confederation of Labour ( CFDT ) has along-standing commitment to equality and combatingdiscrimination .
Zjednoczone Kró lestwo miało obowiązek oceny jej wpływu na środowisko , podczas gdy Republice Francuskiej powierzono zbadanie jej wpływu na zdrowie ludzi .The United Kingdom was responsible for evaluating its impact on the environment , while France was responsible for the examination of its impact on human health .
Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem CarretCommunication from the French Government concerning Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ May ‧ on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons (Notice regarding an application for an exclusive licence to prospect for liquid and gaseous hydrocarbons, designated the Carret Licence
Analiza propozycji francuskiej dotyczącej klauzuli zawartej w umowachAnalysis of the French proposal relating to the clause in the contracts
REPUBLIKA FRANCUSKATHE FRENCH REPUBLIC
Showing page 1. Found 15928 sentences matching phrase "francuski".Found in 5.707 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.