Translations into English:

  • exocrine glands   

Example sentences with "gruczoł zewnątrzwydzielniczy", translation memory

add example
W dziewięciomiesięcznych badaniach nad toksycznością dawek wielokrotnych u szczurów i małp stwierdzono, że podstawowymi narządami, na które wpływa lek, są: przewód pokarmowy (nudności i biegunki u małp), nadnercza (przekrwienie kory i (lub) krwotoki u szczurów i małp, z martwicą i następującym po niej włóknieniem u szczurów), układ limfatyczny i krwiotwórczy (zmniejszenie liczby komórek szpiku kostnego i zanik tkanki limfoidalnej grasicy, śledziony i węzłów chłonnych), zewnątrzwydzielnicza część trzustki (degranulacja komórek pęcherzykowych z martwicą pojedynczych komórek), ślinianki (przerost gronek), stawy (zgrubienie płytki wzrostu), macica (zanik) i jajniki (zmniejszony wzrost pęcherzykówIn rat and monkey repeated-dose toxicity studies up to ‧-months duration, the primary target organ effects were identified in the gastrointestinal tract (emesis and diarrhoea in monkeys), adrenal gland (cortical congestion and/or haemorrhage in rats and monkeys, with necrosis followed by fibrosis in rats), haemolymphopoietic system (bone morrow hypocelularity, and lymphoid depletion of thymus, spleen, and lymph node), exocrine pancreas (acinar cell degranulation with single cell necrosis), salivary gland (acinar hypertrophy), bone joint (growth plate thickening), uterus (atrophy) and ovaries (decreased follicular development
albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] , pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, innego niż podroby pozyskane z tusz, w których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, złożone w celu dojrzewania w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnianiem, a wartość pH mięsa wyniosła poniżej ‧,‧ podczas testu elektronicznego przeprowadzonego w środku mięśnia Longissimus dorsi po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnianiem, orazor [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
Preparat Startvac stosuje się w celu wzmocnienia odporności całych stad zdrowych krów mlecznych, w stadach, w których występują problemy związane z zapaleniem gruczołu mlekowego (zapalenie wymion wywołane zakażeniemStartvac is used to strengthen the immunity of whole herds of otherwise healthy dairy cows in herds that are known to have problems due to mastitis (inflammation of the udder due to infection
Tabela ‧ Przeżycie wolne od progresji u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego, analiza podgrupTable ‧ Progression-free survival in locally advanced disease by therapy sub-group
Podawanie Cardoreg ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletek o innych nazwach własnych u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego powoduje znamienną poprawę hydrodynamiki moczu i objawów w wyniku selektywnej blokady receptorów alfa-adrenergicznych w zrębie mięśniowym gruczołu krokowego, torebce i szyi pęcherza moczowegoAdministration of Cardoreg ‧ mg prolonged release tablets and associated names to patients with prostatic hyperplasia results in a significant improvement in urodynamics and symptoms as a result of a selective blockade of alpha-adrenoceptors located in the prostatic muscular stroma, capsule and bladder neck
Badania niekliniczne oceniające związek pomiędzy leczeniem testosteronem i rakiem sugerują, że duże dawki mogą sprzyjać wzrostowi guzów w narządach płciowych, gruczołach piersiowych i wątrobie zwierząt laboratoryjnychNon-clinical studies on a relationship between testosterone treatment and cancer suggest that high doses may promote tumour growth in sex organs, mammary glands and liver in laboratory animals
Oksybutynina mo e powodowa zahamowanie wydzielania gruczołów linowych, prowadz ce do próchnicy, zapalenia przyz bia lub ple niakowego zapalenia jamy ustnej (dro d ycyOxybutynin may lead to suppressed salivary secretions which could result in dental caries, parodontosis or oral candidiasis
Analiza mleka powinna być przeprowadzona nie wcześniej niż trzydzieści dni przed załadunkiem i powinno obejmować badanie bakteriologiczne oraz testy diagnostyczne stanów zapalnych gruczołów mlecznych WST (White Side Test) i CMT (California Mastitis TestMilk analysis must be made not more than thirty days before loading and must always include a bacteriological test and a White Side Test (WST) or California Mastitis Test (CMT
Rak gruczołu sutkowego występował ze zwiększoną częstością zarówno u samic jak i u samców szczurów, u których podawano dawkę ‧ mg/kg/dobę (‧-krotna ekspozycja na [ MRHD ] na podstawie AUCAn increased incidence of mammary gland carcinoma in both male and female rats was observed in animals treated with ‧ mg/kg/day (‧ times the exposure with the MRHD based on AUC
Wykrawanie: usunąć nasadę i trzon prącia, przylegającą chrząstkę i gruczoł krokowy (powierzchniowy pachwinowyTrimming: remove the pizzle butt, the adjacent gristle and the scrotal (superficial inguinal) gland
Kiełbasa Csabai kolbász (Csabai vastagkolbász) jest produkowana z szynki, łopatki, golonki, boczku, schabu, karkówki i podgardla (uzyskiwanych poprzez ręczne trybowanie) z półtuszy (bez głowy i racic) oraz ze słoniny (bez gruczołów) określonych krzyżówek świńCsabai kolbász or Csabai vastagkolbász is produced from the leg, shoulder joint, knuckle, belly, loins, shoulder and collar steak (obtained by manual boning) of the half carcasses (without head and feet) and the firm lard (free of glands) of specific cross-breeds of pig
Jakość życia pacjentów leczonych napromienianiem z powodu raka gruczołu krokowegoThe quality of life in patients treated with radiotherapy because of the prostate cancer
Komitet zauważył również, że stosowanie preparatu Firmagon nie wywołuje przejściowego, szybkiego wzrostu stężeń testosteronu obserwowanego w przypadku „ agonistów GnRH ” (inne leki stosowane w leczeniu raka gruczołu krokowego zwiększające wytwarzanie GnRHThe Committee also noted that treatment with Firmagon does not trigger the temporary sharp rise in testosterone levels seen with GnRH agonists (other medicines for prostate cancer that stimulate the production of GnRH
U pacjentów kontrolujących w swojej diecie ilość przyjmowanego sodu, należy brać pod uwagę tą ilość pierwiastka otrzymywanego wraz z podaniem leku. • Jeżeli występują takie objawy jak zaburzenia widzenia, ból głowy, nudności i/lub wymioty szczególnie podczas pierwszych ośmiu tygodni po rozpoczęciu leczenia somatropiną, należy zasięgnąć porady lekarza. • W przypadku nieleczonego obniżenia czynności gruczołu tarczowego (niedoczynność tarczycy), może zmniejszyć się optymalna odpowiedź na somatropinęTo be taken in consideration by patients on a controlled sodium diet. If symptoms like visual changes, headache, nausea and/or vomiting occur, especially within the first eight weeks after starting somatropin therapy, please ask the doctor for advice. In case of an untreated decrease of thyroid gland function (hypothyroidism), the optimal response to somatropin may be reduced
Niewiele wiadomo na temat bezpieczeństwa długoterminowego, w tym wpływu na tkankę gruczołu piersiowego, układ krążenia oraz zwiększenie oporności na insulinęThere is little information on long-term safety, including effects on breast tissue, the cardiovascular system and increase in insulin resistance
Jednak definicje mleka i przetworów mlecznych określone w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ rozszerzają zakres przepisów dotyczących higieny mleka na wszystkie ssaki i określają mleko surowe jako mleko uzyskane z gruczołów mlecznych zwierząt hodowlanych, które nie zostało podgrzane do temperatury powyżej ‧ °C ani nie zostało poddane żadnej innej obróbce o równoważnym skutkuHowever, the definitions of raw milk and dairy products set out in Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ broadens the scope of milk hygiene rules to all mammalian species and defines raw milk as milk produced by the secretion of the mammary gland of farmed animals that has not been heated to more than ‧ °C or undergone any treatment that has an equivalent effect
Preparat Mimpara oceniano również w badaniu z udziałem ‧ pacjentów z hiperkalcemią, w tym ‧ pacjentów z rakiem przytarczyc i ‧ z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których nie można było usunąć gruczołów przytarczycowych lub u których operacja chirurgiczna usunięcia gruczołów przytarczycowych okazała się nieskutecznaMimpara has also been studied in a study involving ‧ patients with hypercalcaemia, including ‧ with parathyroid carcinoma, and ‧ with primary hyperparathyroidism who could not have their parathyroid glands removed or in whom surgery to remove the parathyroid glands was not effective
doświadczenie kliniczne związane ze stosowaniem olanzapiny u pacjentów ze współistniejącymi chorobami jest ograniczone, należy zachować ostrożność przepisując lek pacjentom z przerostem gruczołu krokowego, niedrożnością porażenną jelit i podobnymi schorzeniamiHowever, as clinical experience with olanzapine in patients with concomitant illness is limited, caution is advised when prescribing for patients with prostatic hypertrophy, or paralytic ileus and related conditions
Gruczoły łzowe nawilżają i chronią okoTear ducts operate on a normal basis to lubricate and protect the eye
Obecnie nabieramy podejrzeń co do negatywnych długoterminowych skutków wszechobecnych odpadów pochodzących z pestycydów: choroby nowotworowe, zaburzenia gruczołów dokrewnych, spadek płodności u mężczyzn, osłabienie układu odporności, problemy z zachowaniem.We are now getting an inkling as to the disturbing long-term consequences of omnipresent waste from pesticides: cancers, endocrinal disorders, reduced male fertility, poorer immune defence systems, behavioural problems.
Rozrost gruczołu krokowegoProstatic hyperplasia
brak miesiączki, mlekotok, zaburzenia erekcji, ginekomastia, wypływanie wydzieliny z gruczołu mlekowego, nieregularne miesiączkiamenorrhoea, galactorrhoea, erectile dysfunction, gynaecomastia, breast discharge,, menstruation irregular
W przypadku pacjentów, u których leczony jest łagodny rozrost gruczołu krokowego i u których nie występuje nadciśnienie tętnicze, zmiany średniego ciśnienia krwi są nieznaczne, ale u ‧ – ‧ % pacjentów występuje niedociśnienie, zawroty głowy i osłabienie, a u mniej niż ‧ % pacjentów obrzęk i dusznośćIn patients treated for benign prostatic hyperplasia and without hypertension mean blood pressure changes are small, but hypotension, dizziness, fatigue occur in ‧ % of the patients and oedema and dyspnoea occur in less than ‧ % of patients
lub [zawiera [mięso bez kości] [i] [mięso mielone] , pozyskane wyłącznie z pozbawionego kości mięsa innego niż podroby pozyskane z tusz, w których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, które złożono w celu dojrzewania w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnianiem, i w przypadku którego wartość pH mięsa wyniosła poniżej ‧,‧ podczas testu elektronicznego przeprowadzonego w środku mięśnia Longissimus dorsi po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnianiem, oraz było całkowicie oddzielone od mięsa, które nie spełnia powyższych wymagań na wszystkich etapach produkcji, odkostniania i przechowywania, aż do chwili jego zapakowania do pudełek lub kartonów w celu dalszego przechowywania na oddzielonych obszarach.]or [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and has been kept strictly separate from meat not conforming to the requirements mentioned above during all stages of its production, de-boning and storage until it has been packed in boxes or cartons for further storage in dedicated areas.]
albo [zawiera mięso bez kości, pozyskane wyłącznie z pozbawionego kości mięsa z wyjątkiem podrobów, pozyskane z tusz, z których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, które poddano dojrzewaniu w temperaturze powyżej +‧°C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnieniem, orazor [contains boneless meat, obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed, and
Showing page 1. Found 439 sentences matching phrase "gruczoł zewnątrzwydzielniczy".Found in 0.344 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.