Translations into English:

 • blood type   
  (Noun  )
   
  blood classification
 • blood group   
  (noun   )
 • blood groups   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

antygeny grup krwiblood group antigens
grupy krwiblood type; blood group

Example sentences with "grupa krwi", translation memory

add example
Po zmieszaniu na szkiełku jednakowych objętości surowicy anty-B i zawiesiny krwinek grupy B o ułamku objętościowym ‧ do ‧, aglutynacja powinna się pojawić w czasie nie dłuższym niż dwukrotność czasu, w jakim to zjawisko zachodzi podczas wykonywania testu przy użyciu międzynarodowego preparatu standardowego surowicy anty-B do oznaczania grupy krwi, odtworzonego przez rozpuszczenie, lecz nierozcieńczonego, lub przy użyciu odniesionego do niego standardowego preparatu krajowego o równoważnej mu awidnościWhen anti-B serum is mixed on a slide with an equal volume of a suspension of B cells with a volume fraction of ‧ to ‧, agglutination shall first appear in not more than twice the time taken when the same test is performed with the reconstituted but undiluted International Standard Preparation of anti-B blood-grouping serum or with a reference standard of equivalent avidity
Odnotowano podwyższone stężenie transaminazy (grupa enzymów wątrobowych występujących we krwi) co może wskazywać na zaburzenia czynności wątrobyIncreases in transaminases (a group of liver enzymes occurring naturally in the blood) have been reported, which may be a sign of liver problems
Grupa farmakoterapeutyczna: doustne leki zmniejszające stężenie glukozy we krwi, tiazolidynodiony; kod ATCPharmacotherapeutic group: oral blood glucose lowering drugs; Thiazolidinediones; ATC code
Grupa krwi, pełnia księżyca, ukradzione serca to raczej rytuałThe blood types, the full moon, the stolen hearts, that feels like ritual
Proszę wybrać swoją grupę krwiPlease choose your blood type
Grupa krwi lub wyniki równoważnego badaniaBlood group or equivalent test
Obie substancje pomagają kontrolować podwyższone ciśnienie krwi. − Amlodypina należy do grupy substancji zwanych „ blokerami kanałów wapniowych ”Both of these substances help to control high blood pressure. Amlodipine belongs to a group of substances called calcium channel blockers
Wskaźniki antropometryczne i preferencje żywieniowe kobiet a grupa krwi .Anthropometric indices and food preferences in aspect of the blood type.
WST dla oceny funkcjonowania odczynników i produktów przeznaczonych do określania antygenów grup krwi: w systemie AB‧ (A, B), Rhesus (C, c, D, E, e) i Kell (KCTS for performance evaluation of reagents and reagent products for determining the blood group antigens: ABO system (A, B), Rhesus (C, c, D, E, e) and Kell (K
Mianowania dokonuje się również wobec zawiesiny krwinek grupy B, równolegle z międzynarodowym preparatem standardowym surowicy anty-B do oznaczania grupy krwi, odtworzonym przez rozpuszczenie, lecz nierozcieńczonym, lub z odniesionym do niego standardowym preparatem krajowymIt shall also be titrated against a suspension of group B corpuscles in parallel with the reconstituted but undiluted International Standard Preparation of anti-B blood grouping serum or an equivalent standard preparation
mmHg w porównaniu z obniżeniem o ‧, ‧, ‧ mmHg w grupie placebo.Silniejsze obniżenie ciśnienia krwi po podaniu tych dawek produktu złożonego było również istotnie większe niż po podaniu odpowiednich dawek aliskirenu i hydrochlorotiazydu stosowanych osobnoThe greater blood pressure reductions with these combination doses were also significantly greater than the respective doses of aliskiren and hydrochlorothiazide when used alone
Pacjenci ze wszystkich leczonych grup otrzymywali typowo od ‧ do ‧ leków przeciwnadciśnieniowych (np. leki moczopędne, beta-adrenolityki, alfa-adrenolityki) w celu osiągnięcia docelowego ciśnienia tętniczego krwi ≤ ‧ mmHg lub zmniejszenia ciśnienia skurczowego o ‧ mmHg, w przypadku gdy początkowe ciśnienie skurczowe wynosiło > ‧ mmHgPatients in all treatment groups typically received between ‧ and ‧ antihypertensive agents (e. g., diuretics, beta blockers, alpha blockers) to reach a predefined blood pressure goal of ‧ mmHg or a ‧ mmHg reduction in systolic pressure if baseline was > ‧ mmHg
Państwa Członkowskie stanowią, że wykorzystywanie byków czystorasowych i ich nasienia, określonych w art. ‧, stanowi przedmiot ustalania tożsamości tych byków metodą analizy grup krwi lub jakąkolwiek inną właściwą metodą, przyjętą zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ dyrektywy ‧/EWGMember States shall ensure that the use of pure-race bulls and their semen referred to in Article ‧ is subject to identification of the bulls concerned by analysis of the blood group or by any other appropriate method adopted in accordance with the procedure of Article ‧ of Directive ‧/EEC
Badania z preparatem Riprazo stosowanym w monoterapii wykazały działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi porównywalne z działaniem preparatów przeciwnadciśnieniowych z innych grup, w tym inhibitorów ACE oraz antagonistów receptorów angiotensynyRiprazo monotherapy studies have shown blood pressure lowering effects comparable to other classes of antihypertensive agents including ACEI and ARB
Amylaza: w badaniach klinicznych, w podgrupie ‧ pacjentów, bezobjawowe podwyższenie aktywności amylazy w surowicy krwi ‧, ‧ razy powyżej najwyższej dopuszczalnej granicy, wystąpiło u ‧ % pacjentów leczonych efawirenzem i u ‧ % pacjentów w grupie kontrolnejAmylase: in the clinical trial subset of ‧ patients, asymptomatic increases in serum amylase levels greater than ‧ times the upper limit of normal were seen in ‧ % of patients treated with efavirenz and ‧ % of patients treated with control regimens
Ciśnienie krwi zmniejszyło się znacząco do podobnych wartości w obu grupachBlood pressure was significantly lowered to similar levels in the two groups
Potrzebujesz dowodów.Sprawdź grupę krwi rodzicówCheckyour parents ' blood types
Jeśli jest to konieczne należy kontrolować stężenie litu we krwi i dostosować jego dawkę zarówno podczas skojarzonego stosowania, jak i po odstawieniu leku z grupy NLPZIf necessary, monitor blood lithium closely and adjust the lithium dosage while the combination is being taken and when the NSAID is withdrawn
Jaką ma pan grupę krwi?What's your blood type?
Surowicę anty-B mianuje się wobec zawiesiny krwinek grupy B równolegle z międzynarodowym preparatem standardowym surowicy anty-B do oznaczania grupy krwi, odtworzonym przez rozpuszczenie, lecz nierozcieńczonym, lub z odniesionym do niego standardowym preparatem krajowym [‧]An anti-B serum shall be titrated against a suspension of group B corpuscles in parallel with the reconstituted but undiluted International Standard Preparation of anti-B blood-grouping serum or an equivalent reference preparation
Surowica (ludzka) anty-D (anty-Rho) do oznaczania grupy krwiAnti-D (anti-Rho) blood-grouping serum (human
W randomizowanej, podwójnie ślepej, kontrolowanej próbie klinicznej z użyciem placebo, przeprowadzonej na grupach równoległych oceniano wpływ trwającego ‧ dni leczenia preparatami: etorykoksyb (‧ mg), celekoksyb (‧ mg dwa razy na dobę), naproksen (‧ mg dwa razy na dobę) oraz placebo na wydzielanie sodu przez nerki, ciśnienie krwi i inne parametry czynności nerek u osób w wieku od ‧ do ‧ lat stosujących dietę ubogosodową (‧-mEq/dobęA randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study evaluated the effects of ‧ days of treatment of etoricoxib (‧ mg), celecoxib (‧ mg bid), naproxen (‧ mg bid) and placebo on urinary sodium excretion, blood pressure, and other renal function parameters in subjects ‧ to ‧ years of age on a ‧-mEq/day sodium diet
WST dla przeprowadzanego przez producenta testowania odczynników i produktów z odczynnikiem przeznaczonych do oznaczania antygenów grup krwi: układ grup krwi AB‧ (AB‧ (A), AB‧ (B), AB‧ (A,B)); układ grup krwi Rh (RH‧ (D), RH‧ (C), RH‧ (E), RH‧ (c), RH‧ (e)); układ grup krwi Kell (KEL‧ (KCTS for the manufacturer’s release testing of reagents and reagent products for determining the blood group antigens: ABO blood group system ABO‧ (A), ABO‧ (B), ABO‧ (A,B); Rh blood group system RH‧ (D), RH‧ (C), RH‧ (E), RH‧ (c), RH‧ (e); Kell blood group system KEL‧ (K
Jest to krew ludzka odpowiadająca grupie krwi i charakterystyce DNA arcybiskupaThey proved to be human blood matching the blood type and DNA characteristics of the Archbishop
Showing page 1. Found 88014 sentences matching phrase "grupa krwi".Found in 18.644 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.