Translations into English:

  • hemodialysis   

Other meanings:

 
zabieg za pomocą sztucznej nerki
 
dializa zewnątrzustrojowa;

Example sentences with "hemodializa", translation memory

add example
Trwająca cztery godziny hemodializa usuwała około ‧ % dawki adefowiruA four-hour period of haemodialysis removed approximately ‧ % of the adefovir dose
Rola zasobów osobistych w adaptacji pacjentów do leczenia metodą hemodializThe Impact of personal resources in patient adaptation to hemodialysis treatment
Dzieci poddawane hemodializieChildren receiving haemodialysis
U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, którzy nie byli poddawani hemodializom, poziom tego metabolitu był podwyższony i stale wzrastał w ‧-godzinnym okresie pobierania próbekIn absence of haemodialysis in patients with endstage renal disease, the levels were increased and continuously rising during the ‧-hour sampling
Lekarz może zalecić mniejsze dawki leku, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci poddani hemodializie oraz osoby powyżej ‧ roku życiaThe doctor may advise a lower dose, especially when starting treatment in certain patients such as those on haemodialysis, or those over the age of ‧ years
Telmisartan nie jest usuwany przez hemodializęTelmisartan is not removed by haemodialysis
Proces adaptacji pacjentów do hemodializThe process of adaptation of patients to hemodialysis.
Zaburzenie czynności nerek: u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub poddawanych hemodializie, parametry farmakokinetyczne irbesartanu są nieznacząco zmienioneRenal impairment: in patients with renal impairment or those undergoing haemodialysis, the pharmacokinetic parameters of irbesartan are not significantly altered
Uwarunkowania żywieniowe pacjentów leczonych hemodializą.Correct dietary recommendations of hemodialysis patients.
Porównanie stężeń glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta w surowicy przed i po hemodializie u ‧ pacjentów z CKD wykazało, że hemodializa nie ma wpływu na farmakokinetykę lekuA comparison of serum concentrations of methoxy polyethylene glycol-epoetin beta measured before and after haemodialysis in ‧ CKD patients showed that haemodialysis has no effect on the pharmacokinetics of this medicinal product
Lek Renagel jest stosowany w celu regulowania stężenia fosforanów we krwi dorosłych pacjentów z niewydolnością nerek leczonych hemodializami lub dializami otrzewnowymiRenagel is used to control the levels of phosphate in the blood of adult kidney failure patients on haemodialysis or peritoneal dialysis treatment
Irbesartan nie jest usuwany z organizmu przez hemodializęIrbesartan is not removed by haemodialysis
Dzieci poddawane hemodializie Leczenie składa się z dwóch fazPaediatric patients on haemodialysis The treatment is divided into two stages
U sześciu ochotników z niewydolnością nerek podczas ‧-godzinnej hemodializy z organizmu usunięto ‧ % lamotryginy (patrz punktIn six volunteers with kidney failure, ‧ % of the lamotrigine was removed from the body during a ‧-hour haemodialysis session (see section
Podczas rozpoczynania leczenia można jednakże rozważyć podanie preparatu w dawce ‧ mg, zwłaszcza w przypadku pacjentów poddawanych hemodializie i osób w wieku podeszłym powyżej ‧ latHowever, initiation of therapy with ‧ mg could be considered, particularly in haemodialysed patients and in the elderly over ‧ years
Profil reaktogenności szczepionki Fendrix u ‧ pacjentów przygotowywanych do hemodializy i hemodializowanych był ogólnie porównywalny do obserwowanego u zdrowych pacjentówThe reactogenicity profile of Fendrix in a total of ‧ pre-haemodialysis and haemodialysis patients was generally comparable to that seen in healthy subjects
W przypadku przedawkowania hemodializa może być pomocna w usuwaniu worykonazolu z organizmuIn an overdose, haemodialysis may assist in the removal of voriconazole from the body
hemodializy, wykorzystaniu alternatywnych dróg wydalania nadmiaru azotu (fenylomaślan sodu, benzoesan sodu oraz fenylooctan sodu), ograniczeniu spożycia białka, a także, w niektórych przypadkach, suplementacji aminokwasów, współczynnik przeżycia noworodków zdiagnozowanych po urodzeniu (ale w ciągu pierwszego miesiąca życia) zwiększył się do prawie ‧ %, przy czym większość zgonów wystąpiła w przebiegu epizodu ostrej encefalopatii hiperamonemicznejWith haemodialysis, use of alternative waste nitrogen excretion pathways (sodium phenylbutyrate, sodium benzoate and sodium phenylacetate), dietary protein restriction, and, in some cases, essential amino acid supplementation, the survival rate in new-borns diagnosed after birth (but within the first month of life) increased to almost ‧ % with most deaths occurring during an episode of acute hyperammonaemic encephalopathy
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów wymagających hemodializy konieczna jest zmiana dawkowania (patrz punktDosage adjustment is necessary in patients with severe renal impairment and in patients that require haemodialysis (see section
Częstość występowania zwłóknienia szpiku kostnego nie zwiększyła się w badaniu pacjentów poddawanych hemodializie, których leczono erytropoetyną przez ‧ lata, w porównaniu z grupą kontrolną pacjentów poddawanych dializie, którzy nie byli leczeni erytropoetynąThe incidence of bone marrow fibrosis was not increased in a study of haemodialysis patients who were treated with erythropoietin for ‧ years compared to a matched control group of dialysis patients who had not been treated with erythropoietin
Jest ograniczona ilość dostępnych doświadczeń ze stosowaniem u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub poddawanych hemodializieLimited experience is available in patients with severe renal impairment or haemodialysis
Należy prowadzić leczenie objawowe, w tym również hemodializę (patrz punktTreatment should be supportive and may include haemodialysis (see Section
Showing page 1. Found 527 sentences matching phrase "hemodializa".Found in 0.445 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.