Translations into English:

  • hemodialysis   

Example sentences with "hemodializa", translation memory

add example
U pacjentów z umiarkowan niewydolno ci nerek obserwowano w przybli eniu ‧-krotne zwi kszenie osoczowego AUC sitagliptyny, a u pacjentów z ci k niewydolno ci nerek i u pacjentów poddawanych hemodializie ze schyłkow niewydolno ci nerek obserwowano około ‧-krotne zwi kszenie w porównaniu z grup kontroln zdrowych osóbAn approximately ‧-fold increase in the plasma AUC of sitagliptin was observed in patients with moderate renal insufficiency, and an approximately ‧-fold increase was observed in patients with severe renal insufficiency and in patients with ESRD on hemodialysis, as compared to normal healthy control subjects
Zaburzenie czynności nerek: u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub poddawanych hemodializie, parametry farmakokinetyczne irbesartanu są nieznacząco zmienioneRenal impairment: in patients with renal impairment or those undergoing haemodialysis, the pharmacokinetic parameters of irbesartan are not significantly altered
niewielkim stopniu; dawka początkowa wynosi ‧, ‧ mg/dobę, a maksymalna dawka dobowa wynosi ‧ mg; lek powinien być podawany kilka godzin po zakończeniu hemodializymg/day and the maximal daily dose is ‧ mg; the medicinal product should be administered few hours after haemodialysis is performed
Lek Renagel jest stosowany w celu regulowania stężenia fosforanów we krwi dorosłych pacjentów z niewydolnością nerek leczonych hemodializami lub dializami otrzewnowymiRenagel is used to control the levels of phosphate in the blood of adult kidney failure patients on haemodialysis or peritoneal dialysis treatment
Nie należy się spodziewać, że za pomocą hemodializy można usunąć klinicznie znaczne ilości MPA i MPAGHaemodialysis would not be expected to remove clinically significant amounts of MPA or MPAG
U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ESRD) wareniklina ulegała skutecznej eliminacji przez hemodializę (patrz punktIn subjects with end-stage-renal disease (ESRD), varenicline was efficiently removed by haemodialysis (see section
Częstość występowania włóknienia szpiku kostnego nie była zwiększona w badaniu obejmującym pacjentów poddawanych hemodializie leczonych epoetyną alfa przez ‧ lata w porównaniu do dopasowanej grupy kontrolnej, złożonej z chorych dializowanych nieleczonych epoetyną alfaThe incidence of bone marrow fibrosis was not increased in a study of haemodialysis patients who were treated with epoetin alfa for ‧ years compared to a matched control group of dialysis patients who had not been treated with epoetin alfa
U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, którzy nie byli poddawani hemodializom, poziom tego metabolitu był podwyższony i stale wzrastał w ‧-godzinnym okresie pobierania próbekabsence of haemodialysis in patients with endstage renal disease, the levels were increased and continuously rising during the ‧-hour sampling
* U pacjentów poddawanych hemodializie lub w przypadku ostrej niewydolności nerek (klirens kreatyniny poniżej ‧ ml/min lub wartość kreatyniny powyżej ‧ mg/l [ ‧ μmol/l ]) należy unikać stosowania preparatu Refludan we wlewie lub wstrzymać wlew* In haemodialysis patients or in case of acute renal failure (creatinine clearance below ‧ ml/min or creatinine value above ‧ mg/l [ ‧ mol/l ]), infusion of Refludan is to be avoided or stopped
Preparat Retacrit podawany we wstrzyknięciach dożylnych porównywano z lekiem referencyjnym w dwóch głównych badaniach z udziałem ‧ pacjentów z niedokrwistością związaną z przewlekłą niewydolnością nerek wymagającą hemodializy (technika oczyszczania krwiRetacrit, injected intravenously, was compared with the reference medicine in two main studies involving ‧ patients who had anaemia associated with chronic renal failure requiring haemodialysis (a blood clearance technique
Dorośli poddawani hemodializieAdults receiving haemodialysis
Do ‧ % dawki emtrycytabiny i około ‧ % dawki tenofowiru można usunąć za pomocą hemodializyUp to ‧ % of the emtricitabine dose and approximately ‧ % of the tenofovir dose can be removed by haemodialysis
od ograniczonej liczby pacjentów z zaburzeniem czynności nerek wymagających dializy wskazują na niestałe zmniejszanie się stężenia sugammadeksu w osoczu metodą hemodializyData from a limited number of renally impaired patients requiring dialysis indicate an inconsistent decrease of plasma levels of sugammadex by haemodialysis
Często w trakcie leczenia lekiem Epoetin alfa HEXAL wymagane jest zwiększenie dawki szczególnego leku rozrzedzającego krew (heparyny) w czasie hemodializyAn increase in dose of a particular blood-thinning medicine (heparin) during haemodialysis is frequently required during the course of therapy with Epoetin alfa HEXAL
Lekarz może zalecić mniejsze dawki leku, zwłaszcza podczas rozpoczynania leczenia u niektórych pacjentów, takich jak pacjenci poddani hemodializie oraz osoby powyżej ‧ roku życiaThe doctor may advise a lower dose, especially when starting treatment in certain patients such as those on haemodialysis, or those over the age of ‧ years
Irbesartan nie jest usuwany przez hemodializęIrbesartan is not removed by haemodialysis
Po doustnym podaniu dawki ‧ mg pacjentom poddawanym hemodializie (nie wydalającym moczu), stężenia olopatadyny w osoczu były znacząco mniejsze w dniu wykonywania hemodializy niż w dniach, w których nie przeprowadzano tego zabiegu, co sugeruje, że olopatadyna może być usuwana z organizmu poprzez hemodializęFollowing a ‧ mg oral dose in patients undergoing haemodialysis (with no urinary output), plasma olopatadine concentrations were significantly lower on the haemodialysis day than on the non-haemodialysis day suggesting olopatadine can be removed by haemodialysis
Telmisartanu nie można usunąć z krwi za pomocą hemodializyTelmisartan is not removed from blood by haemodialysis
Odnotowano rzadkie spontaniczne zgłoszenia o zmianach czynności nerek, w tym zwiększeniu stężenia kreatyniny w surowicy krwi, zaburzeniach czynności nerek, nasileniu przewlekłej niewydolnosci nerek i ostrej niewydolności nerek, czasem wymagających zastosowania hemodializyThere have been rare, spontaneously reported events of altered renal function, including increased serum creatinine, renal impairment, worsened chronic renal failure and acute renal failure, sometimes requiring hemodialysis
Porównanie stężeń glikolu metoksypolietylenowego epoetyny beta w surowicy przed i po hemodializie u ‧ pacjentów z CKD wykazało, że hemodializa nie ma wpływu na farmakokinetykę lekuA comparison of serum concentrations of methoxy polyethylene glycol-epoetin beta measured before and after haemodialysis in ‧ CKD patients showed that haemodialysis has no effect on the pharmacokinetics of this medicinal product
Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializyNeither losartan nor the active metabolite can be removed by hemodialysis
U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów wymagających hemodializy konieczna jest zmiana dawkowania (patrz punktDosage adjustment is necessary in patients with severe renal impairment and in patients that require haemodialysis (see section
W określonych stanach klinicznych można rozważyć zastosowanie przedłużonej hemodializyProlonged hemodialysis may be considered if clinically appropriate
Podczas hemodializy i dializy otrzewnowej eliminowana jest tylko niewielka ilość cyprofloksacyny (mniej niż ‧ %At haemodialysis or peritoneal dialysis only a modest amount of ciprofloxacin (less than ‧ %) is eliminated
Showing page 1. Found 527 sentences matching phrase "hemodializa".Found in 0.645 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.