Translations into English:

  • canine herpesvirus   
     
    taxonomic terms (viruses)

Example sentences with "herpeswirusy psów", translation memory

add example
Po wstrzyknięciu ta niewielka ekspozycja pomaga układowi odpornościowemu psa w wytworzeniu przeciwciał przeciwko herpeswirusom psów oraz w ich zneutralizowaniuWhen injected, this small exposure helps the dog s immune system to synthesize antibodies against the canine herpes virus and to neutralize it
Preparat Eurican Herpes ‧ zawiera niewielkie ilości antygenów herpeswirusów psówEurican Herpes ‧ contains small amounts of canine herpes virus antigens
Po ekspozycji na herpeswirusy psów w późniejszym okresie życia szczenięta nie ulegają zakażeniu lub ma ono o wiele lżejszy przebiegWhen exposed to canine herpes virus later in life, the puppies will either not become infected or have a much less serious infection
Substancją czynną preparatu Eurican Herpes ‧ są antygeny herpeswirusa psów (szczepu F‧) w dawce od ‧, ‧ do ‧, ‧ μgEurican Herpes ‧ contains the active substance canine herpes virus (F‧ strain) antigens in a dose of ‧ to ‧ μg
W badaniu oceniającym szczepienie przypominające poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy, kaliciwirusom, panleukopenii kotów i C. felis pozostawał stabilny na wysokim poziomie lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection, feline panleucopenia and C. felis remained stable at a high level or increased slightly
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ EID‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawkaAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per doses Attenuated feline Chlamydophila felis (‧ strain): at least ‧ log ‧ EID‧ per dose Attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧) ≥ ‧. ‧ CCID‧ Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧)............ ≥ ‧. ‧ ELISA UAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain)...................................... ‧ CCID‧ Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains).............................. ‧ ELISA U
W badaniu dotyczącym szczepienia przypominającego poziom przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów oraz przeciwko zakażeniu kaliciwirusem był wysoki i pozostał stabilny lub nieznacznie wzrastałIn the study looking at booster vaccination, antibody levels against rhinotracheitis herpesvirus and calicivirus infection remained stable at a high level or increased slightly
Preparat Purevax RCCh to szczepionka zawierająca następujące substancje czynne: • atenuowany (osłabiony) herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧), • antygeny inaktywowanego (martwego) kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i G‧). • atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IVPurevax RCP is a vaccine containing the following active substances: attenuated (weakened) feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F‧ strain), inactivated (killed) calicivirosis antigens (FCV ‧ and G‧ strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV
Oczyszczona szczepionka podjednostkowa przeznaczona do czynnego uodporniania ciężarnych suk w celu wytworzenia u pochodzących od nich szczeniąt odporności biernej przeciwko wywoływanej przez herpeswirusy, śmiertelnej chorobie nowonarodzonych szczeniątPurified subunit vaccine for the active immunisation of pregnant bitches to induce the passive protection of puppies against herpesvirus-induced fatal neonatal disease
Preparat Purevax RCP stosuje się do szczepienia kotów w wieku powyżej ‧ tygodni przeciwko następującym chorobom: • wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez herpeswirusa), • kaliciwirozie kotów (choroba grypopodobna połączona z zapaleniem jamy ustnej wywoływana przez kaliciwirusa). • panleukopenii kotów (poważna choroba objawiająca się krwistą biegunką, wywoływana przez parwowirusaPurevax RCP is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), feline panleucopenia (a serious illness causing bloody diarrhoea caused by a parvovirus
Czynne uodpornianie suk w celu zapobiegania śmiertelności, objawom klinicznym i zmianom patologicznym u szczeniąt, wywoływanym przez zakażenia herpeswirusami w pierwszych dniach życiaActive immunisation of bitches to prevent mortality, clinical signs and lesions in puppies resulting from canine herpes virus infections acquired in the first few days of life
Zakażenie herpeswirusem koi (KHVKoi herpes virus disease (KHV
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany wirus panleukopenii kotów (PLI IV): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny wirusa białaczki kotów rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawkaAttenuated feline Rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Panleucopenia virus (PLI IV): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose FeLV recombinant canarypox virus (vCP‧): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose
Skuteczność szczepionki Purevax RCP FeLV oceniano w kilku badaniach w warunkach laboratoryjnych, w których koty były szczepione i zakażane zjadliwym herpeswirusem, kaliciwirusem, parwowirusem lub wirusem białaczkiThe effectiveness of Purevax RCP FeLV has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus, parvovirus or leukaemia virus
Irlandia i Węgry przedłożyły Komisji wnioski o zatwierdzenie wieloletnich programów nadzoru w odniesieniu do zakażenia herpeswirusem koi (KHVIreland and Hungary have submitted to the Commission applications for the approval of multiannual surveillance programmes as regards Koi herpes virus (KHV) disease
W badaniu terenowym podstawowego szczepienia zaobserwowano wzrost poziomu przeciwciał przeciwko herpeswirusom wywołującym zapalenie nosa i tchawicy kotów, kaliciwirusom oraz wirusom panleukopenii kotówIn the field study of basic vaccination there was an increase in antibodies against feline rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection, and feline panleucopenia viruses
Przypisano ją połączeniu negatywnych czynników środowiskowych przy obecności bakterii z gatunku Vibrio i wirusa herpeswirus-‧ u ostryg (OsHV-‧), w tym nowo opisanego genotypu tego wirusa nazwanego OsHV-‧ μvarIt was attributed to a combination of adverse environmental factors together with the presence of bacteria of the genus Vibrio and the presence of the Ostreid herpesvirus-‧ (OsHV-‧) including a newly described genotype of that virus named OsHV-‧ μvar
W badaniu terenowym dotyczącym podstawowego schematu szczepienia odnotowano wzrost liczby przeciwciał przeciwko herpeswirusowi zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów, zakażeniu kaliciwirusem oraz wirusowi panleukopii kotówIn the field study of basic vaccination there was an increase in antibodies against feline rhinotracheitis herpesvirus, calicivirus infection, and feline panleucopenia viruses
Skuteczność preparatu Purevax RCP oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa, kaliciwirusa lub parwowirusaThe effectiveness of Purevax RCP has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus, calicivirus or parvovirus
II.‧.‧ zwierzęta, o których mowa wyżej, pochodzą z obszaru objętego środkami zwalczania chorób w zakresie [zakaźnego zespołu owrzodzenia (EUS)] [epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego (EHN)] [wirusowej posocznicy krwotocznej ryb łososiowatych (VHS)] [zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)] [zakaźnej anemii łososi (ISA)] [zakażenia herpeswirusem koi (KHV)] [zakażenia Bonamia exitiosa] [zakażenia Perkinsus marinus] [zakażenia Mikrocytos mackini] [zakażenia Marteilia refringens] [zakażenia Bonamia ostreae] [zespołu Taura] [choroby żółtej głowy] [choroby wywoływanej przez Whispovirus] [poniższej nowo pojawiającej się choroby: ...]II.‧.‧ the animals referred to above originate from an area subject to disease control measures regarding [Epizootic ulcerative syndrome (EUS)] [Epizootic haematopoietic necrosis (EHN)] [Viral haemorrhagic septicaemia (VHS)] [Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] [Infectious salmon anaemia (ISA)] [Koi herpes virus (KHV)] [Bonamia exitiosa] [Perkinsus marinus] [Mikrocytos mackini] [Marteilia refringens] [Bonamia ostreae] [Taura syndrome] [Yellowhead disease] [White spot disease] [the following emerging disease: ...]
Atenuowany herpeswirus zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy kotów (szczep FHV F‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ CCID‧ dawka Antygeny inaktywowanego kaliciwirusa kotów (szczepy FCV ‧ i FCV G‧): ≥ ‧. ‧ ELISA U/‧ dawka Atenuowany Chlamydophila felis (szczep ‧): ≥ ‧. ‧ log ‧ EID‧ dawkaAttenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FVH F‧ strain): at least ‧ log ‧ CCID‧ per dose Inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV ‧ and FCV G‧ strains): at least ‧ ELISA U per dose Attenuated feline Chlamydophila felis (‧ strain): at least ‧ log ‧ EID‧ per dose
Preparat Purevax RCCh stosuje się do szczepienia kotów w wieku powyżej ‧ tygodni przeciwko następującym chorobom: • wirusowemu zapaleniu nosa i tchawicy kotów (choroba grypopodobna wywoływana przez herpeswirusa), • kaliciwirozie kotów (choroba grypopodobna połączona z zapaleniem jamy ustnej wywoływana przez kaliciwirusa). • chlamydiozie (choroba grypopodobna wywoływana przez bakterię C. felisPurevax RCCh is used to vaccinate cats from the age of ‧ weeks against the following diseases: feline viral rhinotracheitis (a flu-like illness caused by a herpesvirus), feline calicivirosis (a flu-like illness with inflammation of the mouth caused by a calicivirus), chlamydiosis (a flu-like illness caused by the bacterium C. felis
Skuteczność preparatu Purevax RC oceniano w kilku badaniach prowadzonych w warunkach laboratoryjnych, w których koty zostały zaszczepione, a następnie zakażone wirulentnym szczepem herpeswirusa i kaliciwirusaThe effectiveness of Purevax RC has been studied in several trials in laboratory conditions where cats were vaccinated and infected with virulent herpesvirus and calicivirus
II.‧ [Wymagania dotyczące gatunków podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną ryb łososiowatych (VHS), zakaźną martwicę układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN), zakaźną anemię łososi (ISA), zakażenie herpeswirusem koi (KHV), zakażenie Marteilia refringens, zakażenie Bonamia ostreae i/lub chorobę wywoływaną przez WhispovirusII.‧ [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease
Showing page 1. Found 5230 sentences matching phrase "herpeswirusy psów".Found in 5.838 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.