Translations into English:

  • sex hormones   

Example sentences with "hormony płciowe", translation memory

add example
Zwiększa się stężenie globulin wiążących hormony płciowe (ang. sex hormon binding globulins – SHBG), a w następstwie tego, całkowite stężenie endogennych steroidów płciowych w krążeniuSex hormone-binding globulins (SHBG) are increased and result in elevated levels of total circulating endogenous sex steroids
Raloksyfen w umiarkowanym stopniu zwiększa stężenia globulin wiążących hormony, w tym globulin wiążących hormony płciowe (SHBG), tyroksynę (TBG) i kortykosteroidy (CBG) prowadząc do zwiększenia całkowitych stężeń tych hormonówRaloxifene modestly increases hormone-binding globulin concentrations, including sex steroid binding globulins (SHBG), thyroxine binding globulin (TBG), and corticosteroid binding globulin (CBG), with corresponding increases in total hormone concentrations
Ponadto uwzględniając właściwości wewnętrzne hormonów płciowych i niemożność wykluczenia faktu, że dobra praktyka weterynaryjna nie jest systematycznie stosowana, jak i wynikającą z tego konieczność dostarczenia środków władzom do kontroli nielegalnego stosowania tych hormonów, dyrektywa Rady ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości w żywych zwierzętach oraz produktach zwierzęcych‧ wymaga od władz przeprowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzanych zwierząt lub pozytywnych wyników laboratoryjnychFurthermore, given the intrinsic properties of sexual hormones and as it is not possible to exclude that good veterinary practice is not systematically applied, and that therefore the authorities should be provided with means of control of illegal use of these hormones, Council Directive ‧/EC of ‧ April ‧ on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products, requires the authorities to carry out investigations in the case of suspected animals or positive laboratory results
• Równoczesne podawanie glikokortykosteroidów może zahamować wzrost powodowany podawaniem hormonu wzrostu. • Ponieważ stosowanie somatropiny może obniżyć wrażliwość na insulinę, u pacjentów z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych. • Należy poradzić się lekarza podczas równoczesnego stosowania somatropiny oraz kortykosteroidów, steroidowych hormonów płciowych, leków przeciwdrgawkowych i cyklosporynyConcomitant treatment with glucocorticoids may reduce the growth-promoting effect of somatropin. Because somatropin may reduce insulin sensitivity, patients with diabetes mellitus may require adjustment of their antidiabetic therapy. During concomitant administration of somatropin with corticosteroids, sex steroids, anticonvulsants or cyclosporin, please ask the doctor for advice
Produkt Livensa nie wpływa na stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (sex hormone binding globulin, SHBG), estrogenów lub hormonów nadnerczy w surowicyLivensa did not influence serum concentrations of sex hormone binding globulin (SHBG), estrogens or adrenal hormones
Produkt Intrinsa nie wpływa na stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (sex hormone binding globulin, SHBG), estrogenów lub hormonów nadnerczy w surowicyIntrinsa did not influence serum concentrations of sex hormone binding globulin (SHBG), estrogens or adrenal hormones
Jednakże, uwzględniając ogólną ocenę szacunków ryzyka hormonów płciowych w zakresie możliwego pobrania pozostałości hormonów lub ich metabolitów, możliwe ryzyko dla konsumentów powinno być regularnie analizowane na podstawie wszelkich nowych dowodów naukowychHowever, given the overall evaluation on the risk assessments of sexual hormones, as concerns possible excess intake of hormone residues and their metabolites, a possible risk to the consumer needs to be regularly reviewed on the basis of any new scientific evidence
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowejj, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
Nie badano wpływu dawki lamotryginy innej niż ‧ mg/dobę i nie prowadzono badań z innymi preparatami zawierającymi żeńskie hormony płcioweThe effects of doses of lamotrigine other than ‧ mg/day have not been studied and studies with other female hormonal preparations have not been conducted
Preparat stosuje się u pacjentek, które już przyjmują estrogen (żeński hormon płciowyIt is used in patients already taking an oestrogen (a female sex hormone
Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersiEstrogens, a type of female sex hormones, can in some cases be involved in the growth of breast cancer
Jeżeli wystąpi wysypka, jest ona na ogół lekka lub umiarkowanie nasilona, jednak należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ może być konieczne tymczasowe przerwanie stosowania albo leku APTIVUS albo innego leku, zawierającego estrogen lub żeńskie hormony płcioweIf a rash occurs, it is usually mild to moderate, but you should talk to your doctor as you may need to temporarily stop taking either APTIVUS or the other medicine that contains oestrogen or female hormones
Zależność pomiędzy wskaźnikiem długości palców 2D:4D, a stężeniami hormonów płciowych u kobiet w wieku reprodukcyjnymA relationship between second to fourth digit ratio ( 2D;4D ) and levels of reproductive steroid hormones in women in reproductive age
W dniu podania hormonu hCG, oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płcioweThe patient is recommended to have coitus on the day of, and on the day following, hCG administration
Wpływ hormonów płciowych na czynność skóry kobiet w okresie menopauzalnymThe Influence of Sex Hormones on Skin Function in Menopausal Women.
Należy przyjąć, że wysokie ryzyko złamań kości dotyczy kobiet w okresie przedmenopauzalnym z osteoporozą spowodowaną stosowaniem glikokortykosteroidów, u których wystąpiło złamanie kości lub u których stwierdzono zespół czynników ryzyka predysponujących do zaliczenia do grupy wysokiego ryzyka złamań kości (np. mała gęstość mineralna kości [ np. wskaźnik T score ≤−‧ ], długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami w dużych dawkach [ np. ≥‧, ‧ mg na dobę przez co najmniej ‧ miesięcy ], choroba podstawowa o dużej intensywności, mała aktywność hormonów płciowychPremenopausal women with glucocorticoid-induced osteoporosis should be considered at high risk for fracture if they have a prevalent fracture or a combination of risk factors that place them at high risk for fracture (e. g., low bone density [ e. g., T score ‧ ], sustained high dose glucocorticoid therapy [ e. g., ‧ mg/day for at least ‧ months ], high underlying disease activity, low sex steroid levels
fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, metformina, salicylany i kwas para-aminosalicylowy, steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, fenfluramina, fibraty, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), fluoksetyna, allopurynol, sympatykolityki, cyklo-, tro-i ifosfamidy, sulfinpyrazon, niektóre długo działające sulfonamidy, tetracykliny, inhibitory monoaminooksydazy (MAO), antybiotyki chinolonowe, probenecyd, mikonazol, pentoksyfilina (duże dawki stosowane parenteralnie), trytokwalina, flukonazolphenylbutazone, azapropazon and oxyfenbutazone insulin and oral antidiabetic products metformin salicylates and p-amino-salicylic acid anabolic steroids and male sex hormones chloramphenicol coumarin anticoagulants fenfluramine fibrates ACE inhibitors fluoxetine allopurinol sympatholytics cyclo-, tro-and iphosphamides sulphinpyrazone certain long-acting sulphonamides tetracyclines MAO-inhibitors quinolone antibiotics probenecid miconazol pentoxyfylline (high dose parenteral) tritoqualine fluconazole
Zmniejszenie stężenia krążących hormonów płciowych, głównie estrogenów pochodzących od androgenów, również odgrywa pewną rolę w bardziej stopniowej utracie tkanki kostnej obserwowanej u mężczyznDecreased circulating levels of sex hormones, mainly oestrogens converted from androgens, also play a role in the more gradual bone loss observed in men
Jednakże zalecane jest wycofanie akceptacji dla estru propylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego, ponieważ substancja ta wpływała na hormony płciowe i organy rozrodcze u młodych szczurówHowever it is recommended to remove approval for propyl paraben which had effects on sex hormones and organs in juvenile rats
W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowegoYou are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG
Hormony płciowe - historia odkryćSex Hormones - History of Discovery.
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "hormony płciowe".Found in 5.264 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.