Translations into English:

  • sex hormones   

Example sentences with "hormony płciowe", translation memory

add example
Dyrektywa ‧/‧/WE zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE zobowiązała Komisję oraz EFSA do weryfikacji warunków stosowania p-hydroksybenzoesanów i ich soli sodowych, oznaczanych symbolami E ‧ do E ‧ przed dniem ‧ lipca ‧ r. EFSA oceniła informację na temat bezpieczeństwa p-hydroksybenzoesanów i przedstawiła swoją opinię w dniu ‧ lipca ‧ r. EFSA ustaliła dla całej grupy akceptowane dzienne pobranie (ADI) w wysokości ‧-‧ mg/kg masy ciała dla sumy estrów metylowych i etylowych kwasu p-hydroksybenzoesowego oraz ich soli sodowych. EFSA uznała, że ester propylowy kwasu p-hydroksybenzoesowego nie powinien zostać uwzględniony w ADI dla tej grupy, ponieważ substancja ta, w przeciwieństwie do estru metylowego i etylowego kwasu p-hydroksybenzoesowego, wpływała na hormony płciowe i męskie organy rozrodcze u młodych szczurówDirective ‧/‧/EC amending Directive ‧/‧/EC required the Commission and EFSA to review the conditions for the use of E ‧ to E ‧ p-hydroxybenzoates and their sodium salts before ‧ July ‧. EFSA assessed the information on the safety of p‐hydroxybenzoates and expressed its opinion on ‧ July ‧. EFSA established a full‐group ADI of ‧ to ‧ mg/kg body weight for the sum of methyl and ethyl p‐hydroxybenzoic acid esters and their sodium salts. EFSA considered that propyl paraben should not be included in this group ADI because propyl paraben, contrary to methyl and ethyl paraben, had effects on sex hormones and the male reproductive organs in juvenile rats
Jeżeli wystąpi wysypka, jest ona na ogół lekka lub umiarkowanie nasilona, jednak należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ może być konieczne tymczasowe przerwanie stosowania albo leku APTIVUS albo innego leku, zawierającego estrogen lub żeńskie hormony płcioweIf a rash occurs, it is usually mild to moderate, but you should talk to your doctor as you may need to temporarily stop taking either APTIVUS or the other medicine that contains oestrogen or female hormones
W dniu podania hormonu hCG i w dniu następnym zalecane jest odbycie stosunku płciowegoYou are recommended to have sexual intercourse on the day of, and the day following administration of the hCG
Aby ustalić właściwą dawkę, należy śledzić wzrost pęcherzyków w badaniu ultrasonograficznym, a także mierzyć stężenie estradiolu (żeńskiego hormonu płciowego) we krwi lub w moczu. • Kobiety, u których nie dochodzi do owulacji Najpierw stosowana jest dawka początkowa, ustalana przez lekarzaTo find the right dosage, follicle growth is checked by means of ultrasound scanning, and measurement of the amount of estradiol (female sex hormone) in blood or urine. Women who are not ovulating Initially, a starting dose is set by your doctor
Nie badano wpływu dawki lamotryginy innej niż ‧ mg/dobę i nie prowadzono badań z innymi preparatami zawierającymi żeńskie hormony płcioweThe effects of doses of lamotrigine other than ‧ mg/day have not been studied and studies with other female hormonal preparations have not been conducted
fenylbutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, metformina, salicylany i kwas para-aminosalicylowy, steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, fenfluramina, fibraty, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), fluoksetyna, allopurynol, sympatykolityki, cyklo-, tro-i ifosfamidy, sulfinpyrazon, niektóre długo działające sulfonamidy, tetracykliny, inhibitory monoaminooksydazy (MAO), antybiotyki chinolonowe, probenecyd, mikonazol, pentoksyfilina (duże dawki stosowane parenteralnie), trytokwalina, flukonazolphenylbutazone, azapropazon and oxyfenbutazone insulin and oral antidiabetic products metformin salicylates and p-amino-salicylic acid anabolic steroids and male sex hormones chloramphenicol coumarin anticoagulants fenfluramine fibrates ACE inhibitors fluoxetine allopurinol sympatholytics cyclo-, tro-and iphosphamides sulphinpyrazone certain long-acting sulphonamides tetracyclines MAO-inhibitors quinolone antibiotics probenecid miconazol pentoxyfylline (high dose parenteral) tritoqualine fluconazole
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
Ponadto uwzględniając właściwości wewnętrzne hormonów płciowych i niemożność wykluczenia faktu, że dobra praktyka weterynaryjna nie jest systematycznie stosowana, jak i wynikającą z tego konieczność dostarczenia środków władzom do kontroli nielegalnego stosowania tych hormonów, dyrektywa Rady ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości w żywych zwierzętach oraz produktach zwierzęcych‧ wymaga od władz przeprowadzenia dochodzenia w przypadku podejrzanych zwierząt lub pozytywnych wyników laboratoryjnychFurthermore, given the intrinsic properties of sexual hormones and as it is not possible to exclude that good veterinary practice is not systematically applied, and that therefore the authorities should be provided with means of control of illegal use of these hormones, Council Directive ‧/EC of ‧ April ‧ on measures to monitor certain substances and residues thereof in live animals and animal products, requires the authorities to carry out investigations in the case of suspected animals or positive laboratory results
Zmniejszenie stężenia krążących hormonów płciowych, głównie estrogenów pochodzących od androgenów, również odgrywa pewną rolę w bardziej stopniowej utracie tkanki kostnej obserwowanej u mężczyznDecreased circulating levels of sex hormones, mainly oestrogens converted from androgens, also play a role in the more gradual bone loss observed in men
Raloksyfen w umiarkowanym stopniu zwiększa stężenia globulin wiążących hormony, w tym globulin wiążących hormony płciowe (SHBG), tyroksynę (TBG) i kortykosteroidy (CBG) prowadząc do zwiększenia całkowitych stężeń tych hormonówRaloxifene modestly increases hormone-binding globulin concentrations, including sex steroid binding globulins (SHBG), thyroxine binding globulin (TBG), and corticosteroid binding globulin (CBG), with corresponding increases in total hormone concentrations
Estrogeny, żeńskie hormony płciowe, mogą czasami mieć wpływ na rozwój raka piersiEstrogens, a type of female sex hormones, can in some cases be involved in the growth of breast cancer
Jednakże, uwzględniając ogólną ocenę szacunków ryzyka hormonów płciowych w zakresie możliwego pobrania pozostałości hormonów lub ich metabolitów, możliwe ryzyko dla konsumentów powinno być regularnie analizowane na podstawie wszelkich nowych dowodów naukowychHowever, given the overall evaluation on the risk assessments of sexual hormones, as concerns possible excess intake of hormone residues and their metabolites, a possible risk to the consumer needs to be regularly reviewed on the basis of any new scientific evidence
Produkt Intrinsa nie wpływa na stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (sex hormone binding globulin, SHBG), estrogenów lub hormonów nadnerczy w surowicyIntrinsa did not influence serum concentrations of sex hormone binding globulin (SHBG), estrogens or adrenal hormones
Z powodu wykazywanej aktywności farmakologicznej (hamowanie wytwarzania hormonów płciowych), podanie agonistów GnRH sukom może być powiązane z występowaniem zapalenia pochwyOwing to their pharmacological activity (inhibition of the production of sex steroids), administration of GnRH agonists to bitches might be associated with vaginitis
Hormony płciowe - historia odkryćSex Hormones - History of Discovery.
Określenie możliwości łączenia się E2 i PCB3 oraz ich metabolitów z białkami wiążącymi hormony płciowe (SHBG).Determination of the ability of connection of E2, PCB3 and their hydroxylated metabolites to the sex hormone- binding globulin (SHBG).
Preparat stosuje się u pacjentek, które już przyjmują estrogen (żeński hormon płciowyIt is used in patients already taking an oestrogen (a female sex hormone
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowejj, opłucnowej i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
Antyandrogeny hamują efekt działania androgenów (męskich hormonów płciowychAnti-androgens act against the effects of androgens (male sex hormones
Łączy on w sobie wyraźne powiększenie jajników, duże stężenie hormonów płciowych w surowicy, zwiększoną przepuszczalność naczyń, która może prowadzić do gromadzenia się płynu w jamie otrzewnowej opłucnowj i, rzadko, w jamie osierdziowejIt comprises marked ovarian enlargement, high serum sex steroids, and an increase in vascular permeability which can result in an accumulation of fluid in the peritoneal, pleural and, rarely, in the pericardial cavities
W dniu podania hormonu hCG, oraz w dniu następnym zalecane są stosunki płcioweThe patient is recommended to have coitus on the day of, and on the day following, hCG administration
fenylobutazon, azapropazon i oksyfenbutazon, insulina i doustne leki przeciwcukrzucowe, metformina, salicylany i kwas para-aminosalicylowy, steroidy anaboliczne i męskie hormony płciowe, chloramfenikol, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, fenfluramina, fibraty, inhibitory konwertazy angiotensyny, fluoksetyna, allopurynol, sympatykolityki, cyklo-, tro-oraz ifosfamidyphenylbutazone, azapropazon and oxyfenbutazone, insulin and oral antidiabetic products, metformin, salicylates and p-amino-salicylic acid, anabolic steroids and male sex hormones, chloramphenicol, coumarin anticoagulants, fenfluramine, fibrates, ACE inhibitors, fluoxetine, allopurinol, sympatholytics, cyclo-, tro-and iphosphamides
Zależność pomiędzy wskaźnikiem długości palców 2D:4D, a stężeniami hormonów płciowych u kobiet w wieku reprodukcyjnymA relationship between second to fourth digit ratio ( 2D;4D ) and levels of reproductive steroid hormones in women in reproductive age
Showing page 1. Found 2322 sentences matching phrase "hormony płciowe".Found in 0.695 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.