Translations into English:

 • keypad   
  (noun   )
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.
 • numeric keypad   
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.

Example sentences with "klawiatura numeryczna", translation memory

add example
W zależności od rodzaju posiadanej przez Ciebie klawiatury, może się okazać, że kombinacje klawiszy Ctrl; +, Ctrl;-oraz Ctrl; * działają tylko ze znakami +,-oraz * klawiatury numerycznejDepending on your keyboard type and locale, you may find that the Ctrl; +, Ctrl;-and Ctrl; * shortcuts only work with the Numeric keypad +,-and * keys
Klawisze myszy zostały włączone. Od tej chwili można kontrolować kursor myszy za pomocą klawiatury numerycznejMouse keys has been enabled. From now on, you can use the number pad of your keyboard in order to control the mouse
Wybiera układ klawiatury, który chcesz użyć, tutaj klawiaturę numerycznąChoose the keyboard layout you want to use, here the number keyboard
Przesuwanie kursora myszy z & klawiatury numerycznej& Move pointer with keyboard (using the num pad
Błąd przy odczycie układu klawiatury. Zostanie użyta domyślna klawiatura numeryczna. Możesz wybrać inny układ klawiatury w menu ' Ustawienia 'Error reading the keyboard layout; the default number keypad will be created instead. You can choose another keyboard layout in the preferences dialog
Zakazuje się dodawania do nazwy Aceto Balsamico di Modena jakichkolwiek określeń, nawet w postaci numerycznej, innych niż określenia, które są wyraźnie przewidziane w niniejszej specyfikacji, w tym przymiotników extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico lub podobnychThe name Aceto Balsamico di Modena may not be qualified in any way, even in numerical form, other than by those adjectives expressly provided for in this specification, including extra, fine, scelto, selezionato, riserva, superiore, classico or similar
Każdy podpozycja nomenklatury refundacji otrzymuje kod numeryczny składający się z ‧ następujących po sobie cyfr w poniższy sposóbEach subheading of the refund nomenclature shall be provided with a numeric code of eleven consecutive digits as follows
Zwraca iloczyn wszystkich wartości numerycznych w kolumnie bazy danych określonej przez zbiór warunkówReturns the product of all numeric values in a column of a database specified by a set of conditions
Gdy na allel ‧ lub ‧ lub obydwa przypadają wartości symbolu wieloznacznego, przeszukane zostaną obydwie wersje wartości numerycznej podanej na dany locus (np. ‧, * mogą zgadzać się z ‧, ‧ lubWhen wild card values are provided for allele ‧ or ‧ then both permutations of the numerical value given for the locus will be searched (e.g. ‧, * could match against ‧,‧ or
Należy użyć numerycznego ekwiwalentu odkształcalnej przeszkody o masie ‧ kg (jak określono na rysunkach poniżejA deformable equivalent numerical obstacle of ‧ kg (as defined in the following figures) shall be used
STANDARDOWE OZNACZENIA NUMERYCZNE WAGONÓW (CYFRY OD ‧ DOSTANDARD NUMERICAL MARKING OF WAGONS (DIGITS ‧ TO
Jeżeli kod numeryczny oznaczony jest terminem ex powiązanym z określonym opisem, odpowiadająca mu stawka celna stosowana jest wyłącznie do produktów objętych określonym opisemWhere an HS numerical code is qualified by the term Ex linked to a specific description, the associated customs duty rate applies only to products falling under the specific description
Znaki uzupełniające nie tworzą części kodu numerycznego przewidzianego w ust. ‧ lit. bThose characters shall not form part of the numeric code provided for by point (b) of paragraph ‧.`
Jeżeli chodzi o spełnianie wymogów , ocena będzie opierać się na porównaniu danych monitoringu z numerycznymi wartościami norm ( normy jakości wody podziemnej , obowiązujące na całym obszarze UE i / lub wartości progowe ) .Regarding compliance , evaluation will be based on a comparison of monitoring data with numerical standard values ( EUwide groundwater quality standards and / or threshold values ) .
Mieszanie turbulencyjne w wierzchołkowej warstwie Statocumulusa - modelowanie numeryczne.Turbulent mixing in the top of stratocumuls cloud - numerical simulation
Jednakże Państwa Członkowskie mogą używać trzycyfrowe kody numeryczne także przedstawione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia do chwili, gdy przepisy zmieniające załączniki ‧ i ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ wejdą w życieHowever, the Member States may use the three-digit numeric codes also shown in the Annex to this Regulation until the provisions revising Annexes ‧ and ‧ of Commission Regulation (EEC) No ‧ come into force
Walidacja modelu powinna obejmować dwie podstawowe fazy w zakresie porównania testu i symulacji numerycznejThe validation of the model shall use two essential phases within the comparison between test and numerical simulation
Zgodnie ze specyfikacją testu wytrzymałości zderzeniowej, wyniki pomiarów wykonanych w trakcie testu z odpowiednią dokładnością powinny zawierać poniższe zapisy niezbędne do kalibracji modelu numerycznegoIn accordance with the crashworthiness test specification, the results of measurements: with the appropriate accuracy, carried out during the tests shall contain the following, records necessary for the calibration of the numerical model
Sprawozdania z odbytych jazd muszą uwzględniać kolejność numeryczną; a kolejne wpisy dotyczące ładunku muszą być na nich odnotowywane w porządku chronologicznymRecord sheets must be used in numerical order and the successive loading operations must be entered in chronological order
Opis pola: Kod numeryczny wskazujący typ procesu transakcjiField Description: Numeric code indicating the process type of a transaction
Numeryczne rozwiązywanie równań anizotropowej dyfuzji w szczególnych przypadkachNumerical solving anisotropic diffusion equations in special cases
Wysokiej niezawodności autonomiczny system czasu rzeczywistego do weryfikacji i selekcji alternatywnych rozwiązań numerycznychHigh availability autonomous real-time system for the verification and selection of alternative numerical solutions
Oddziaływanie podłoża z atmosferą w modelach numerycznych prognoz pogodyLand surface - atmosphere interaction in numerical weather prediction models
Numeryczne rozwiązanie modelu potencjału transbłonowego w komórkach ludzkichNumerical solution of transmembrane potential in human cells model
Symulacje numeryczne modelu Naviera-Stokesa w przepływach stacjonarnychNumerical simulation for N-S in stationary flow
Showing page 1. Found 660 sentences matching phrase "klawiatura numeryczna".Found in 0.851 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.