Translations into English:

 • keypad   
  (noun   )
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.
 • numeric keypad   
   
  A calculator-style block of keys, usually at the right side of a keyboard, that can be used to enter numbers.

Example sentences with "klawiatura numeryczna", translation memory

add example
Błąd przy odczycie układu klawiatury. Zostanie użyta domyślna klawiatura numeryczna. Możesz wybrać inny układ klawiatury w menu ' Ustawienia 'Error reading the keyboard layout; the default number keypad will be created instead. You can choose another keyboard layout in the preferences dialog
W zależności od rodzaju posiadanej przez Ciebie klawiatury, może się okazać, że kombinacje klawiszy Ctrl; +, Ctrl;-oraz Ctrl; * działają tylko ze znakami +,-oraz * klawiatury numerycznejDepending on your keyboard type and locale, you may find that the Ctrl; +, Ctrl;-and Ctrl; * shortcuts only work with the Numeric keypad +,-and * keys
Wybiera układ klawiatury, który chcesz użyć, tutaj klawiaturę numerycznąChoose the keyboard layout you want to use, here the number keyboard
Przesuwanie kursora myszy z & klawiatury numerycznej& Move pointer with keyboard (using the num pad
Klawisze myszy zostały włączone. Od tej chwili można kontrolować kursor myszy za pomocą klawiatury numerycznejMouse keys has been enabled. From now on, you can use the number pad of your keyboard in order to control the mouse
Klawiatura musi być nachylona i oddzielona od ekranu tak, aby umożliwić pracownikowi przyjęcie wygodnej pozycji przy pracy, a tym samym uniknąć zmęczenia rąk i dłoni. Przestrzeń przed klawiaturą musi być wystarczająca do zapewnienia podparcia dla rąk i dłoni operatora. Klawiatura musi mieć matową powierzchnię, aby zapobiec odblaskom. Układ klawiatury i parametry klawiszy muszą być takie, by ułatwić korzystanie z klawiatury. Znaki na klawiszach muszą być odpowiednio odróżniające się i czytelne przy prawidłowej pozycji przy pracy. d) Biurko lub powierzchnia roboczaThe keyboard shall be tiltable and separate from the screen so as to allow the worker to find a comfortable working position avoiding fatigue in the arms or hands. The space in front of the keyboard shall be sufficient to provide support for the hands and arms of the operator. The keyboard shall have a matt surface to avoid reflective glare. The arrangement of the keyboard and the characteristics of the keys shall be such as to facilitate the use of the keyboard. The symbols on the keys shall be adequately contrasted and legible from the design working position. (d) Work desk or work surface
W tym miejscu można skonfigurować narzędzie do przełączania układów klawiatury, Kxkb, które używa rozszerzenia xkb & X-Window;. Pozwala ono przełączać się pomiędzy różnymi układami klawiatury za pomocą ikony w tacce systemowej lub za pomocą skrótu klawiszowego. Można tutaj włączyć lub wyłączyć układy klawiatury, jak również dodać nowe układy. Jedną z bardziej zaawansowanych funkcji jest możliwość skonfigurowania przełączania układów klawiatury globalnie, dla programu lub dla pojedynczego oknaThis module is where you would configure Kxkb, a keyboard layout switching utility that uses the & X-Window; xkb extension. It allows you to switch between different layouts using a tray indicator or a keyboard shortcut. You can enable/disable keyboard layouts through this dialog, and add more. Some of the more powerful features are the ability to configure switching of layouts globally, per application or per window
Ok, kiedy po raz pierwszy uruchomisz & ktouch;, otworzy on domyślne ćwiczenie i wybierze domyślny układ klawiatury. Zanim zaczniesz pisać, powineś dostosować układ kalwiatury, tak aby był zgodny z Twoim. W tym celu wybierz Ustawienia Układ klawiatury... i kraj w którym się znajdujesz (lub kraj w którym się używa takiej samej klawiatury jak Ty). Jeśli Twoja klawiuatura nie jest zawarta w zestawie, zawsze możesz zdefiniować własną (zobacz Tworzenie własnego układu klawiaturyOk, the first time you start & ktouch; it will open a lecture and select a keyboard layout for the locale and keybord defined in the & kcontrolcenter;. To adjust the keyboard layout go to Settings Keyboard Layouts... and select the country you 're in (or some country which uses the same keyboard layout as you). If your keyboard is not included, you can always define your own keyboard (see Creating your own keyboard
Istnieje możliwość tworzenia własnych układów klawiatury poprzez pliki klawiaturowe. Obecnie & ktouch; nie posiada edytora klawiatur, ale wciąż jest bardzo łatwo zdefiniować własną klawiaturę. Nie wymaga to nic ponad niewielką znajomoscią matematyki aby ustalić geometrię i nieco czasu. Najlepiej rozpocząć z istniejącym plikiem klawiatury, stworzyć kopię i po prostu dopasować linijkiYou can create your own keyboards by creating keyboard files. Currently & ktouch; does n't have a keyboard editor but it is still pretty easy to define your own keyboard. It does n't require much more than a little math to work out the geometry and some time. Best is to start with an existing keyboard file, create a copy for your keyboard layout and simply adjust the lines
& ktouch; rozróznia pomiędzy czcionkami ćwiczenia i klawiatury. Nadpisanie ustawienia czcionki ćwiczeniowej nie powoduje automatycznego dostosowania czcionki klawiatury. Trzeba użyć odpowiedniej opcji na zakładce Opcje klawiatury& ktouch; distinguishes between lecture and keyboard fonts. Overriding the lecture font does not automatically adjust the keyboard font as well. Use the appropriate option in the Keyboard Options configuration page
Układ i model klawiatury Można tu wybrać układ i model klawiatury. ' Model ' odnosi się do typu podłączonej do komputera klawiatury, natomiast układ określa " co robi każdy klawisz " i może być różny w różnych krajachKeyboard Layout Here you can choose your keyboard layout and model. The 'model ' refers to the type of keyboard that is connected to your computer, while the keyboard layout defines " which key does what " and may be different for different countries
W zależności od klawiatury, dostępne są różne klawisze modyfikatorów. Na przykład klawiatura komputerów & Mac; nie posiada klawisza & Ctrl;. W zamian występuje klawisz Option. Poniżej podano, jakie modyfikatory dostępne są dla danej klawiaturyDifferent keyboards offer different sets of modifier keys. A & Mac; keyboard, for example, does not have a & Ctrl; key, and instead has an Option key. Here you can see what the available modifier keys for the current keyboard are
Jeśli wolisz korzystać z układu klawiatury danego języka, proszę użyć programu & kcontrol;-w sekcji Regionalne i dostępność wybierz podmenu Układ klawiatury a następnie pożądany układ klawiaturyIf you prefer having the language keyboard layout, please use & systemsettings;, in the section Personal, Regional & Language and submenu Keyboard Layout in order to set the correct keyboard layout
Internetowy serwis informacyjny Zakładu Metod Numerycznych Instytutu Informatyki UwB wraz z funkcjonalnością zdalnego uruchamiania algorytmów numerycznych.Information service of the Department of Numerical Methods Institute of Computer Science University of Bialystok, along with the functionality of the remote boot numerical algorithms.
Rodzaj pola: określa, czy pole zawiera wartość numeryczną, czy tekst; wszystkie wartości numeryczne należy podać jako liczby całkowiteField type: indicates whether the field contains a numeric quantity or a text string, all numeric quantities are to be provided as integers
Po wykonaniu testu pełnowymiarowego opisanego w kroku ‧ producent powinien skalibrować model numeryczny, porównując wynik testu z odpowiednią symulacją numerycznąAfter carrying out the full size test described in step ‧, the manufacturer shall calibrate the numerical model comparing the test results and the corresponding numerical simulation
Wartość numeryczna każdego ze znaków wynosi od...do ‧ dla znaków numerycznychThe numerical value of each of the digits is from... to ‧ for the numerical digits
Każdą komórkę, której wartość numeryczna komórki jest niewiarygodna, oznacza się znacznikiem niewiarygodne, niezależnie od tego, czy w odniesieniu do tej komórki została przekazana wartość numeryczna komórki lub specjalna wartość komórki niedostępneEach cell whose numerical cell value is unreliable shall be marked with the flag unreliable, regardless of whether the numerical cell value or the special cell value not available has been transmitted for that cell
wartość numeryczna komórki oznacza wartość numeryczną przekazywaną w komórce w celu dostarczenia informacji statystycznej o obserwacji dotyczącej tej komórkinumerical cell value means a numerical value that is transmitted in a cell in order to provide the statistical information on the observation for that cell
Jeśli obsługiwana, ta opcja pozwala na włączenie odtwarzania dźwięków po wciśnięciu klawisza. Może to być użyteczne, jeśli klawiatura nie jest mechaniczna, albo jeśli wydaje bardzo słabe dźwięki. Zmiany głośności dokonuje się za zmieniając pozycję na suwaku lub używając strzałek góra/dół w polu przewijanym. Ustawienie głośności na ‧ % powoduje wyłączenie dźwięków klawiaturyIf supported, this option allows you to hear audible clicks from your computer 's speakers when you press the keys on your keyboard. This might be useful if your keyboard does not have mechanical keys, or if the sound that the keys make is very soft. You can change the loudness of the key click feedback by dragging the slider button or by clicking the up/down arrows on the spin box. Setting the volume to ‧ % turns off the key click
Ta zakładka konfiguracji nie wymaga zbyt dużo tłumaczenia. Możesz wybrać spomiędzy czterech wstępnie zdefiniowanych schematów kolorów klawiatury. Schematy kolorów można również przełaczać w lociey poprzez opcję menu Ustawenia Schematy kolorów klawiaturyThis configuration page does not need much explaination. You can choose among four predefined color schemes for the keyboard. Alternatively you can switch the color schemes on the fly using the menu option Settings Color Schemes
Program logowania przejmuje & X-Server; i klawiaturę podczas startu w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Ta opcja pozwala określić czy przechwycenie programu & X-Server; ma trwać przez okres czytania nazwy użytkownika i hasła. Jeśli jest włączona, przechwycenie programu & X-Server; kończy się po przechwyceniu klawiatury. W przeciwnym wypadku & X-Server; jest zwalniany dopiero na chwilę przed rozpoczęciem sesjiTo improve security, the greeter grabs the & X-Server; and then the keyboard when it starts up. This option specifies if the & X-Server; grab should be held for the duration of the name/password reading. When disabled, the & X-Server; is ungrabbed after the keyboard grab succeeds; otherwise, the & X-Server; is grabbed until just before the session begins
Ostatecznie, można zmienić wartości, jakie zostaną przesłane do & X-Server; a po naciśnięciu przycisku modyfikatora. Zmiany te można wprowadzić w sekcji Klawisze modyfikatora. Przykładem jest tutaj zmiana mapowania dla klawisza Caps Lock (dość rzadko używanego) tak, aby symulował dodatkowy klawisz & Ctrl;. Jest to przydatne, jeżeli użytkownik wykorzystuje klawiaturę do bezwzrokowego pisania. Naciśnięcie klawisza Caps Lock jest znacznie łatwiejsze niż klawisza & Ctrl; na standardowej klawiaturzeFinally, you can change what a keypress sends to the & X-Server; in the X Modifier Mapping section. A common example is to reconfigure the Caps Lock key, which is rarely used, to be another & Ctrl; key. This is especially nice if you are a touch typist, as Caps Lock is much easier to reach than either of the & Ctrl; keys on a standard keyboard
Klawisz ukryte w rzeczywistości kontrolują co powinno się zdarzyć na klawiaturze kiedy wpiszesz konkrety znak. Pierwszy kod Unicode to kod znaku który definiujesz. Druga liczba jest kodem znaku klawisza na klawiaturze (jednego z juz zdefiniowanych, normalnych klawiszy) Trzevia liczba oznacza klawisz palca (gdzie spoczywa palec potrzebny do napisania tego znaku) natomiast ostatnia liczba oznacza klawisz modyfikacyjny, który musisz nacisnąć aby uzyskać ten znakThe hidden keys are really controlling what should happen on the keyboard when you type a certain character. The first unicode number is the character code of the character you define. The second number is the character code of the key on the keyboard (one of the already defined normal keys). The third number indicates a finger key (where does the finger rest that is needed to type the key) and the last number indicates the modifier key you need to press to get this character
Kontrola żółtego gracza: Wybiera kto gra jako pierwszy gracz (żółty). To może być albo mysz albo klawiatura, czyli lokalny gracz używający myszy lub klawiatury jako urządzenia wejściowego, albo komputer, tzn. komputer gra za tego graczaBlack Plays With: Choose who should play for player ‧. It can be either Mouse or Keyboard, & ie; a local player using the mouse or keyboard as input device or Computer, & ie; the computer plays for this player
Showing page 1. Found 650 sentences matching phrase "klawiatura numeryczna".Found in 4.588 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.