Translations into English:

  • civil code   
    []
     
    Organic and systematic collection of laws and codes that rule publicly the civil relationships.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

Kodeks cywilny Federacji RosyjskiejCivil Code of Russia
kodeks postępowania cywilnegocode of civil procedure; judicial code; law on civil procedure

Example sentences with "kodeks cywilny", translation memory

add example
Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do stosunku pracyApplication of the Civil Code Norms to Employment Relation
Komitet Organizacyjny Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w ‧ r. oznacza komitet ustanowiony w dniu ‧ grudnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ włoskiego kodeksu cywilnego (RD ‧/‧/‧ nr ‧) w celu zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Turynie w ‧ r., który decyduje o akredytacji członków rodziny olimpijskiej biorących udział w tych IgrzyskachOrganising Committee of the ‧ Olympic and Paralympic Winter Games means the Committee set up on ‧ December ‧ in accordance with Article ‧ of the Italian Civil Code (RD ‧/‧/‧ n. ‧) to organise the ‧ Olympic and Paralympic Winter Games in Turin, which decides on accreditation of members of the Olympic family taking part in those Games
Przedsiębiorstwo według Kodeksu cywilnego.The company according to the Civil Code.
Polska: art. ‧ i ‧ Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące przypozwaniaPoland: Articles ‧ and ‧ of the Code of Civil Procedure (Kodeks postępowania cywilnego) concerning third-party notices (przypozwanie
Obowiązek przedstawienia dokumentu (art. 248 Kodeksu postępowania cywilnego)An obligation to provide a document (art. 248 of Civil Procedure Code)
Art. 59 kodeksu cywilnego.Art. 59 of the Polish Civil Code.
Ponieważ sprawy te są ze sobą związane, chciałbym też jako obywatel Francji skorzystać z okazji, aby wyrazić moje głębokie zaniepokojenie spowodowane sprawą skierowaną do Trybunału Konstytucyjnego Francji w imię niedyskryminacji, kwestionującą zapisy artykułów kodeksu cywilnego, które w sposób zupełnie naturalny chronią zasadę małżeństwa jako związku pomiędzy mężczyzną a kobietą.Since the subjects are connected, I would also like to take the opportunity as a French citizen to express my grave concern about the case taken to France's Constitutional Court in the name of non-discrimination, challenging the articles of the Civil Code that quite naturally enshrine the principle of marriage as the union between a man and a woman.
Granice swobody umów w świetle art. 3531 kodeksu cywilnegoThe limits of freedom of contracts based on article 3531 of the civil code
Testament jako podstawa dziedziczenia na gruncie polskiego Kodeksu Cywilnego.The wii as basis of the inheritance on the basis of the Polish Civil Code.
W przypadku nieznacznych uchybień w zakresie wykonywania obowiązku użyteczności publicznej stosuje się obniżkę maksymalnego dofinansowania przewidzianego w pkt ‧-‧, bez uszczerbku dla stosowania przepisów art. R. ‧-‧ kodeksu lotnictwa cywilnegoIn the event of minor breaches of the public service obligation, the maximum financial compensation provided for in Section ‧-‧ will be reduced, without prejudice to the application of Article R. ‧-‧ of the Civil Aviation Code
Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne spółki cywilnej na tle polskiego kodeksu cywilnegoInternal and external relations of a partnership in the context of Polish Civil Code
Nieważność uchwał spółek kapitałowych na tle polskiego kodeksu spółek handlowych, a niewazność czynności prawnej na tle polskiego kodeksy cywilnego.The invalidity of an act in the law in the light of Polish Civil Code 9art. 58) and the invalidity of resolutions of limited liability companies in the light of the Polish Commercial Companies Code ( art 252 and 425)
Przywołane przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego przenoszą więc regulację prawną , którą stosuje się w przypadku odstąpienia od umowy , na przypadek wymiany towaru .Those provisions of the BGB thus transpose the rules which apply where a contract is terminated to cases where
Zapewnienie skutecznego wdrożenia kodeksu etycznego dla urzędników służby cywilnejEnsure effective implementation of the code of ethics for civil servants
Członek komisji może zostać wyłączony z głosowania lub może wstrzymać się od głosowania z jakiegokolwiek powodu, dla którego sędzia może zostać wyłączony z głosowania lub może wstrzymać się od głosowania zgodnie z art. ‧ Code of Organization and Civil (Kodeksu postępowania cywilnegoA member of the Board may be challenged or abstain for any of the reasons for which a judge may be challenged or abstain in accordance with article ‧ of the Code of Organization and Civil Procedure
Zasady europejskiego prawa umów a przepisy kodeksu cywilnego o zawarciu umowy.Principles of European Contract Law and the regulations of the Civil Code relating to contract.
Zdolność sądowa podmiotów wymienionych w art. 33 kodeksu cywilnegoThe capacity to be a party in civil cases for subjects in article 33 of the Code of Civil
podkreśla potrzebę wprowadzenia ulepszeń w ustawodawstwie dotyczącym ochrony praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej i jego egzekwowaniu w celu zwiększenia konkurencyjności i zapewnienia korzystniejszego klimatu dla inwestycji poprzez zbliżenie systemów regulacyjnych do najwyższych międzynarodowych standardów i norm; wzywa władze rosyjskie, w związku z planowanym przystąpieniem do WTO, do zmiany części ‧ kodeksu cywilnego w celu dostosowania przepisów prawa własności intelektualnej do zasad WTO i umów międzynarodowych, w szczególności do Porozumienia o handlowych aspektach praw własności intelektualnej (TRIPS), aby zapewnić pełne ich stosowanie i skuteczność walki z podrabianiem towarów i piractwemStresses the need for improvements in legislation and law enforcement to be made as regards the protection of intellectual, industrial and commercial property rights, in order to increase competitiveness and make the investment climate more attractive by approximating regulatory systems with the highest international standards and norms; urges the Russian authorities, ahead of its forthcoming membership of the WTO, to align Part ‧ of its Civil Code on Intellectual Property Rights with WTO rules and international agreements, particularly the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS), and to ensure full implementation, so that counterfeiting and piracy can be effectively combated
na Litwie: art. ‧ kodeksu postępowania cywilnego (Civilinio proceso kodeksasin Lithuania: Article ‧ of the Code of Civil Procedure (Civilinio proceso kodeksas
Węgry: art. ‧–‧ kodeksu postępowania cywilnego (Polgári perrendtartás) dotyczące przypozwaniaHungary: Articles ‧ to ‧ of the Code of Civil Procedure (Polgári perrendtartás) concerning third-party notices
Wygaśnięcie umowy o roboty budowlane w świetle przepisów kodeksu cywilnegoExpiration of a construction works contract on the basis of the polish ciuvil code
Odpowiedzialnośćstron umowy w świetle przepisów Kodeksu CywilnegoResponsibility of the partier in good transport contracts in Polish Civil Code
Umowa leasingu: geneza instytucji i jej regulacja w kodeksie cywilnymThe leasing contract: genesis of institution and its regulation in civil code
Panu Dargot, notariuszowi, w obecności Jeannie i Bruno Charron, świadków wymaganych zgodnie z artykułami ‧ i ‧ kodeksu cywilnego, wybranych przez spadkodawcę, pana Romain Brochant, nieżonaty, fotograf, urodzony w Paryżu, ‧ marca, ‧ roku, został przekazany następujący testament: spadkodawca, zdrowy umysłowo według notariusza i świadków, podyktował następujący testamentMaitre Dargot, Notary public, in the presence of Jeannie and Bruno Charron, witnesses as required by articles ‧ and ‧ of the civil code, chosen by the requester, Mr Romain Brochant, single, photographer, born in Paris, Mars ‧th, ‧, has received the following will: the requester, sane of mind according to notary and witnesses, dictated the will as follows
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej w kodeksie cywilnym a w systemie prawa angielskiegoLiability for damage caused by the exercise of public authority in the Polish Civil Code and English Legal System.
Showing page 1. Found 19623 sentences matching phrase "kodeks cywilny".Found in 2.934 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.