Translations into English:

  • civil code   
    []
     
    Organic and systematic collection of laws and codes that rule publicly the civil relationships.

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

Kodeks cywilny Federacji RosyjskiejCivil Code of Russia
kodeks postępowania cywilnegocode of civil procedure; judicial code; law on civil procedure

Example sentences with "kodeks cywilny", translation memory

add example
Węgry: artykuły ‧–‧ kodeksu postępowania cywilnego (Polgári perrendtartás) dotyczące procedury przypozwaniaHungary: Articles ‧ to ‧ of the Code of Civil Procedure (Polgári perrendtartás) concerning third-party notices
Wdrożenie prawodawstwa związanego z prawami kobiet, zwłaszcza kodeksu cywilnego, nowego kodeksu karnego i ustawy o ochronie rodzinImplement legislation relating to women’s rights, particularly the civil code, the new penal code and the law on the protection of the family
w Austrii – zgodnie z art. ‧ kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung) dotyczącego przypozwaniaof Austria, pursuant to Article ‧ of the Code of Civil Procedure (Zivilprozessordnung) concerning third-party notices
Przy organizowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz szkoleniu swoich pracowników, porty lotnicze oraz przewoźnicy lotniczy powinni mieć na uwadze Kodeks dobrego postępowania w obsłudze naziemnej osób z ograniczoną mobilnością, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania w obsłudze naziemnej osób z ograniczoną mobilnością Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego (ECAC), określone w załączniku J do dokumentu ‧ ECAC (Kodeksu dobrego postępowania ECACIn organising the provision of assistance to disabled persons and persons with reduced mobility, and the training of their personnel, airports and air carriers should have regard to the Code of Good Conduct in Ground Handling for Persons of Reduced Mobility of the European Civil Aviation Conference (ECAC) set out in Annex J to ECAC document ‧ (the ECAC Code of Good Conduct
Zbieg ochrony kupującego na podstawie przepisów o rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej oraz innych instytucji kodeksu cywilnegoThe issue of the overlapping buyer’s remedies, pursuant to the statutory liability for legal defects and remedies under the provisions of other institutions of the Civil Code
Przyznanie młodym rolnikom, w tym nieopłacanym pracownikom rodzinnym, o których mowa w art. ‧a kodeksu cywilnego, stypendiów na udział w uniwersyteckich kursach podyplomowych, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strTo provide study grants to enable young farmers, including family workers as defined in Article ‧a of the Civil Code, to attend university masters courses pursuant to Article ‧(a) of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Odpowiedzialność deliktowa osób prawnych na podstawie artykułu 416 Kodeksu CywilnegoTortious liability of legal personson the basis of article 416 of the Civil Code
na Łotwie: sekcja ‧ i sekcja ‧ art. ‧, ‧, ‧ i ‧ Kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likumsin Latvia: section ‧ and paragraphs ‧, ‧, ‧ and ‧ of section ‧ of the Civil Procedure Law (Civilprocesa likums
Forma testamentu ustnego w Kodeksie cywilnym.The form of verbal last will in Civil code
Obowiązek przedstawienia dokumentu (art. 248 Kodeksu postępowania cywilnego)An obligation to provide a document (art. 248 of Civil Procedure Code)
Czy zasada zanieczyszczający płaci sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, a w szczególności art. ‧ kodeksu cywilnego, który umożliwia władzom publicznym, w przypadku gdy na skażonym obszarze prowadzi działalność wiele podmiotów gospodarczych, nałożenie na nich zobowiązań w zakresie rekultywacji tego obszaru, bez wcześniejszego ustalenia w sposób indywidualny odpowiedzialności każdego z nich za zanieczyszczenie lub wyłącznie z uwagi na fakt, że sytuacje ich charakteryzuje posiadanie środków produkcji i zatem są obiektywnie odpowiedzialni za szkody przez nie wyrządzone w środowisku lub też, czy mogą być oni zobowiązani do rehabilitacji środowiska naturalnego w związku ze stwierdzonym zanieczyszczeniem, nawet bez względu na materialne przyczynienie się do zanieczyszczenia i rozmiar tego przyczynienia się?Does the polluter pays principle preclude national legislation, and in particular Article ‧ of the [Italian] Civil Code, which allows the Public Authority, where a number of industrial operators operate within the contaminated site, to impose on them the burdens of the decontamination of that site, without prior ascertainment on an individual basis of their respective responsibility for the pollution, or in any event merely because they are deemed accountable by virtue of their ownership of the means of production and are therefore subject to strict liability for the damage they cause to the environment or may they in any event be required to reinstate the area around the widespread pollution identified there even where no material causation has been established for the pollution and there is no proportional basis for it?
Która część traktatu mówi o tym, że Komisja i Parlament mają prawo ingerować w kodeksy postępowania cywilnego i karnego poszczególnych państw członkowskich?Where in the Treaty does it say that we here in the Commission and Parliament are entitled to interfere with the Member States' codes of civil and criminal procedure?
Należałoby w tym celu nawiązać do koncepcji określonych w dyrektywie 2008/52/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych oraz europejskiego kodeksu postępowania dla mediatorów.It would be appropriate to refer for this purpose to the concepts defined in Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters and the European code of conduct for mediators.
Odpowiedzialnośc cywilna poręczyciela według przepisów kodeksu cywilnegoCivil liability of the quarantor according to the provisions of the Civil Code
Austria: artykuł ‧ kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozeßordnung), dotyczący procedury przypozwaniaAustria: Article ‧ of the code of civil procedure (Zivilprozeßordnung) concerning third-party notices
na Łotwie: sekcja ‧ i sekcja ‧ art. ‧, ‧, ‧ i ‧ Kodeksu postępowania cywilnego (Civilprocesa likumsin Latvia: Section ‧ and Paragraphs ‧, ‧, ‧ and ‧ of Section ‧ of the Civil Procedure Law (Civilprocesa likums
Roszczenia majątkowe z tytułu naruszenia dobra osobistego przewidziane w artykule 448 Kodeksu cywilnegoPecuniary claims due to infringement of personal rights presribed in article 448 of the Civil Code
mając na uwadze, że mimo zaprzeczeń Komisji, iż taki jest jej cel, wydaje się jasne, że pracownicy naukowi i zainteresowane strony pracujące nad projektem sądzą, że ostatecznym rezultatem ich prac będzie europejski kodeks zobowiązań lub nawet pełny europejski kodeks cywilny, oraz że projekt jest zdecydowanie najważniejszą bieżącą inicjatywą w dziedzinie prawa cywilnegowhereas, even though the Commission denies that this is its objective, it is clear that many of the researchers and stakeholders working on the project believe that the ultimate long-term outcome will be a European code of obligations or even a full-blown European Civil Code, and that in any event the project is by far the most important initiative under way in the civil law field
Sprostowanie i odpowiedź jako alternatywne wobec uregulowań przepisów kodeksu cywilnego środki ochronyDisclaimer and response as an alternative way of protection in comparison with civil code regulations
Zastosowanie przepisu art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego do uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowychApplication of art. 189 of the Code of Civil Procedure to resolutions adopted by companies' shareholders' meetings
Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny w świetle przepisów kodeksu cywilnegoLiability for a Dangerous Product in the Light of the Civil Code Regulations
Sposoby ustalania wysokości odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnegoMethods of determining the amount of compensation under the provisions of the Civil Code
Stosunki wewnętrzne i zewnętrzne spółki cywilnej na tle polskiego kodeksu cywilnegoInternal and external relations of a partnership in the context of Polish Civil Code
"Prawa i obowiązki właściciela nieruchomości zgodnie z kodeksem cywilnym oraz ustawą o własności lokali"Right and duties of owners of estate by virtue of Civil Code and Apartment Ownership Act
Showing page 1. Found 18453 sentences matching phrase "kodeks cywilny".Found in 5.861 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.