pronunciation: IPA: ˈkɔ̃mplɛt

Translations into English:

 • package     
  (verb, noun   )
   
  pełny zestaw elementów, które stanowią całość
 • set         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  matching collection of similar things, such as a set of tables
 • bucket       
  (noun   )
 • kit       
  (noun   )
 • nest     
  (verb, noun   )
 • suit       
  (verb, noun   )
 • suite   
  (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

komplet naczyńplace settings
komplet opontyre set
kompletacompline
KompletaCompline
Tajne kompletyEducation in Poland during World War II
w komplecie; w pełnej silein full strength

    Show declension

Example sentences with "komplet", translation memory

add example
Potrzebne ci tylko boisko bejsbolowe, futbolowe, plac zabaw i o s miu kumpli do kompletuAll you need is a baseball diamond and...... a football field, a playground and...... eight other guys, and you' re all set
Jednakże, w celu zapewnienia, by substancje czynne bez kompletu danych nie pozostawały w obrocie, powinien być złożony wykaz dostępnych danych, podczas gdy pełna dokumentacja powinna być złożona tylko w przypadkach wyjątkowych i tylko na żądanieHowever, to ensure that active substances without full data packages do not remain on the market, a list of available data should be submitted, while the full data packages should be submitted only in exceptional cases and on request
Pożyczysz mi swoich butów od kompletu?Can I borrow your boots?
Wszystkie części kompletu muszą być wykonane z materiału o tej samej konstrukcji, stylu, barwie i składzie; muszą być w odpowiednim lub zgodnym rozmiarzeAll of the components of an ensemble must be of the same fabric construction, style, colour and composition; they also must be of corresponding or compatible size
UCITS powiązane jest informowane w terminie ‧ dni roboczych po przedłożeniu kompletu dokumentów, czy właściwe organy zatwierdziły inwestycje tego UCITS powiązanego w UCITS podstawoweThe feeder UCITS shall be informed within ‧ working days following the submission of a complete file, whether or not the competent authorities have approved the feeder UCITS’ investment into the master UCITS
Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce, z dzianinWomen's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear), knitted or crocheted
Od tego czasu pani Radley zamówiła śniadanie, trzy komplety ręczników, dwie butelki szampanaA w tej chwili jest u niej kosmetyczka. Czy pani Radley była obecna kiedy się meldował?Since then, Mrs Radley has ordered a champagne breakfast, three sets of souvenir towels, two bottles of Krug and is currently enjoying a full beauty treatment up in her suite
Gazety, dzienniki oraz wydawnictwa periodyczne (czasopisma), które są oprawione inaczej niż w papier, oraz komplety większej liczby gazet, dzienników lub czasopism oprawionych w pojedynczą okładkę należy klasyfikować do pozycji ‧, nawet jeżeli zawierają materiały reklamoweNewspapers, journals and periodicals which are bound otherwise than in paper, and sets of newspapers, journals or periodicals comprising more than one number under a single cover are to be classified in heading ‧, whether or not containing advertising material
Jeżeli akta te zawierają więcej niż jeden profil DNA, komplet danych daktyloskopijnych lub danych rejestracyjnych pojazdu, mogą one zostać przekazane razem jako jedno zapytanieIf such a file contains more than one DNA profile, or one piece of dactyloscopic data or vehicle registration data, they may be transmitted together as one request
Jeszcze nie odpowiadaj, ponieważ w komplecie dostaniesz jeszcze ‧ noży do barbecueDon' t answer yet because you' il also receive ‧ other knives for barbecue
Pięć kompletów okładzin hamulcowych należy poddać badaniom porównawczym; powinny być one porównane z pięcioma kompletami okładzin odpowiadających elementom oryginalnym zidentyfikowanym w dokumencie informacyjnym dotyczącym pierwszej homologacji typu pojazduFive sample sets of the brake lining shall be subjected to the comparison test; they shall be compared with five sets of linings conforming to the original components identified in the information document concerning the first approval of the vehicle type concerned
prawidłowa interpretacja tekstu wyżej wymienionej reguły ‧ lit. b) prowadzi do wniosku, że jednoczesne użytkowanie tych artykułów jest niewystarczającą podstawą do uznania, że towary stanowią kompletWhereas correct interpretation of the text of the abovementioned rule ‧ (b) leads one to the conclusion that simultaneous use of the articles in question is an insufficient ground for considering that the goods constitute a set
Powiadamiający udostępniają komplet danych określony w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrThe full data package, as defined in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, shall be kept available by the notifiers
Mamy komplet gościWe' re booked solid
komplet naczyń oznacza określony zestaw naczyń stołowych, naczyń szklanych oraz sztućców do użycia przez jedną osobęplace settings means a defined set of crockery, glass and cutlery for use by one person
Wszyscy w komplecieAll accounted for
Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentówThe procedure for examining an application for authorisation to practise a regulated profession must be completed as quickly as possible and lead to a duly substantiated decision by the competent authority in the host Member State in any case within three months after the date on which the applicant's complete file was submitted
komplety mogą również składać się z takich samych elementówensembles may also be composed in the same way
Pozostałe zestawy artykułów w kompletachOther sets of assorted articles
Mam jedynie trzy komplety ubrańI only have three sets of clothes
Wymaga się, by co najmniej jeden komplet zamiennych zespołów okładzin hamulcowych lub zamiennych okładzin hamulców bębnowych, reprezentatywnych dla homologowanego typu okładziny, został zamontowany w co najmniej jednym pojeździe lub hamulcu reprezentatywnym dla typu pojazdu, którego dotyczy wystąpienie o homologację, oraz poddany badaniu, zgodnie z przepisami załącznika ‧, z zastosowaniem jednej z dwóch metod określonych w pkt ‧ (badania pojazdów) lub pkt ‧ (badanie na bezwładnościowym stanowisku dynamometrycznym), i by spełniał on wymagania określone w tymże załącznikuAt least one set of replacement brake lining assemblies or replacement drum brake linings, representing the type of lining to be approved, shall be installed and tested in at least one vehicle or a brake which is representative of the vehicle type for which approval is sought, according to the prescriptions of Annex ‧, using one of the two methods described in paragraph ‧ (vehicle test) or in paragraph ‧ (inertia dynamometer test) and shall satisfy the requirements stated in this annex
" Dostań wszystkie trzy w komplecie "Get all free on the same ticket
Zatem zanim wypracujemy sobie komplet reguł uznawanych na szczeblu międzynarodowym, ważną sprawą jest zachowanie i nieosłabianie istniejących instrumentów ochrony handlu, które są naszym jedynym narzędziem walki przeciwko dumpingowi.Therefore, until we have a set of rules that are internationally recognised, it is crucial that we retain and do not water down our existing trade defence instruments, which are our only effective tools against dumping.
Do sprzedaży detalicznej części składowe kompletu muszą być przedstawiane razem jako pojedyncze opakowanieAll the components of an ensemble must be presented together for retail sale as a single unit
Omawiany komplet dokumentów należy przechowywać w celu umożliwienia śledzenia historii procesu wytwarzaniu każdej partiiThis set of documents must be kept so that it is possible to trace the manufacturing history of each batch of
Showing page 1. Found 312 sentences matching phrase "komplet".Found in 2.251 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.