pronunciation: IPA: ˌkɔ̃w̃sũmpˈʦ̑jjɔ̇̃ɲism̥

Translations into English:

  • consumerism   
    (noun   )
     
    socjol. socjologia postawa polegająca na nieusprawiedliwionej rzeczywistymi potrzebami konsumpcji dóbr materialnych i usług, a także pogląd głoszący uznawanie konsumpcji za wyznacznik jakości życia;

Example sentences with "konsumpcjonizm", translation memory

add example
Współczesny konsumpcjonizm i zjawisko "galerianek". Próba analizy filozoficznej i socjologicznejContemporary Consumerism and the phenomenon of "Mall Girls" An Attempt of Philosophical and Sociological analysis
Alternatywne modele konsumpcji jako strategie oporu wobec konsumpcjonizmuAlternative patterns of consumption as a strategies to oppose cosnumersim
Młody człowiek a współczesność-kryzysy tożsamości oraz życie w erze konsumpcjonizmuYoung men and nowadays - crisis of identity and life in the age of the consumptionism
Jak możemy pogodzić zachętę do większego konsumpcjonizmu z potrzebą racjonalnego wykorzystywania zasobów?How can we square this encouragement of increased consumerism with the need to use resources wisely?
Konsumpcjonizm na przykładzie społeczeństwa amerykańskiego. Pobudzanie świadomości kulturowej w klasach z językiem angielskim jako obcym.Consumer culture on the example of the American society. Developing cultural awareness in EFL classroom
Jeść czy nie jeść - oto jest pytanie. Tabu żywieniowe a konsumpcjonizm w społeczeństwieTo eat or not to eat - that is a question. Food taboo and consumptionism in the polish society
Zjawisko konsumpcjonizmu w Polsce po 1989 roku.Phenomenon of consumptionism in Poland after 1989 year
Konsumpcjonizm uczy nas egoizmu.In consumerism we are taught to be selfish.
Nasza strategia konkurencji opiera się na coraz większym konsumpcjonizmie.Our competitive strategy is based on increasing consumerism.
Krytyka kultury masowej i konsumpcjonizmu na przykładzie magazynu "Adbusters"Criticism of Mass Culture and Consumerism Based on Adbuster's Magazine
Siła znaku, reklamy i marki, czyli o wpływie konsumpcjonizmu na styl życia wybranych rodzin w województwie podlaskim.The power of mark, advertising and brands, wchich is about the impact of consumerism on lifestyles of selected families in Podlasie.
Środek taki w istocie równałby się promocji konsumpcjonizmu; stanowiłby bezpośrednią pomoc dla przemysłu motoryzacyjnego i byłby sprzeczny z naszymi politykami z zakresu ochrony środowiska.Such a measure would in fact promote consumerism; it would provide direct help for the car industry and would run counter to our environmental policies.
Sponsoring jako nowa forma ekskluzywnej prostytucji czy aspiracyjny styl życia w kulturze konsumpcjonizmuSponsorship as a new form of exclusive porstitution or an aspiration lifestyle in consumerizm culture
Poczułem się lepiej, że mimo tego, że się sprzedałem i poświęciłem życie konsumpcjonizmowi, mogę dać coś artystycznego społeczeństwuThat makes me feel slightly better for being a traitor... to devote my life to consumerism instead of contributing something... ms artistic society
Przestrzeń Internetu, jako środowisko rozwoju konsumpcjonizmu czy dekonsumpcji?Space of the Internet, as a development environment consumerism or the place without consumerism?
Niedawny kryzys finansowo-gospodarczy przyniósł nam otrzeźwienie, ujawniając następstwa niepohamowanego konsumpcjonizmu, którego przejawem były niezrównoważone inwestycje.The recent economic and financial crisis has brought us to our senses and shown us the consequences of the unrestrained consumerism embodied in non-sustainable investments.
Kryzys na rynku, tak zwanych, kredytów "subprime” znajduje swe źródła w szalonym konsumpcjonizmie w Stanach Zjednoczonych.The so-called 'subprime' lending crisis had its origins in frenetic consumerism in the United States.
Reklamowany Obraz Stylu Życia i Konsumpcjonizmu Amerykańskiej Białej Rodziny Klasy Średniej w Latach 1950-tychThe Advertised Image of a White Middle Class American Lifestyle and Consumerism in the United States of the 1950s
Konsumpcjonizm jako skutek transformacji ustrojowejConsumerism as an effect of political transformation.
Przemiany w społeczeństwie - od konsumpcji do konsumpcjonizmuSocial change - from consumption to consumerism
Kampanie społeczne dotyczące konsumpcjonizmu i ich wpływ na społeczeństwo. Studium przypadku: Kampania „Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie.”Public service advertising about consumerism and its impact on society. Case study: campaign “Do not waste food. Think ecologically”
Konsumpcjonizm może jednak być czynnikiem zniechęcającym do posiadania dzieci.Yet consumerism can be a deterrent to having children.
Niewystarczające nauczanie i przekazywanie wartości obywatelskich czy społecznych, jak np. poszanowanie zasad, solidarność, wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek wobec innych, samokrytyka, empatia, poczucie dobrze wykonanej pracy itp., które w naszych zglobalizowanych społeczeństwach są zastępowane przez wartości bardziej utylitarne, takie jak indywidualizm, konkurencyjność, konsumpcjonizm, które w określonych okolicznościach mogą wywoływać pewne zagubienie jednostek w społeczeństwieShortcomings in the teaching and passing on of social and civic values- such as obeying rules, solidarity, generosity, tolerance, respect for others, critical self-awareness, empathy, high standards of work, etc., which are being replaced in our globalised societies by more utilitarian values like individualism, competitiveness or hyper-consumption- which in certain circumstances can generate a degree of detachment from society
Konsumpcjonizm jako źródło zniewolenia człowieka pasywnego. Między etyką konsumpcji a konsumpcją etyki.Consumerism as a source of passive human bondage. Between the ethics of consumption and the consumption of ethics.
Church Shopping - duchowy konsumpcjonizm Amerykanów?Church Shopping - spiritual consumerism of Americans?
Showing page 1. Found 44 sentences matching phrase "konsumpcjonizm".Found in 0.219 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.